Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 49724
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt rezidentūrā vai doktorantūrā
Programmas direktors Ieva Henkuzena
Programmas apjoms 200 KP vai 300 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
10 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 13000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 13000 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 12
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Angļu
Programmas anotācija

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi/moduļi 191 kredītpunktu apjomā: Filozofija un kognitīvās zinātnes, Profesionālā ētika zobārstniecībā, Neorganiskā ķīmija, Organiskā  ķīmija, Bioķīmijas pamati, Nozares angļu valoda mediķiem, Nozares svešvaloda zobārstiem, Latviešu valoda topošajiem (ārzemju) mediķiem (sarunu prakse), Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Psiholoģija, Šūnu bioloģija, Iedzimtas slimības, Histoloģija, Fizioloģija I, Fizioloģija II, Medicīnas embrioloģija, Vispārējā patoloģija, Farmakoloģija un Imunoloģija I, Mikrobioloģija, Sabiedrības veselība, Epidemioloģija, Uztura mācība, Orālā anatomija, Orālā fizioloģija, Biomateriāli zobārstniecībā, Propedeitika zobārstniecībā, Mutes un sejas žokļu radioloģija, Profilakse un mutes veselības veicināšana, Ortodontija, Orālā patoloģija, Orālā mikrobioloģija, Orālā farmakoloģija, Uzturs un mutes veselība, Diagnostika un ārstēšanas plānošana, Preventīvā zobārstniecība, Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas, Orālā ķirurģija/sāpju kontrole, Orālā medicīna, Periodontoloģija, Karioloģija, Endodontija, Protezēšana, Bērnu zobārstniecība, Gerodontoloģija.


Moduļi:

 • Kaulu- locītavu sistēma, muskuļi, maņu orgāni;
 • Plaušas, sirds, asinsvadi, nieres;
 • Imunoloģija II;
 • Hematoloģija;
 • Gastroenteroloģija;
 • Endokrinoloģija;
 • Neiroloģija.

Ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāapgūst kursi 4 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles daļā (C daļa) jāapgūst kursi 5 kredītpunktu apjomā.


Studiju laikā paredzēta klīniskā prakse -7.un 10. semestrī.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Zobārstniecības studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi uzsāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā.


Studiju programmas uzdevums ir sagatavot Latvijas tautsaimniecības un ārvalstu vajadzībām nepieciešamus speciālistus profesionālajai karjerai un/vai tālākām studijām kurā tiks izmantotas programmā apgūtās prasmes un iemaņas. Šī uzdevuma sasniegšanai programma regulāri tiks izvērtēta gan no darba tirgus pieprasījuma, gan studentu vajadzību viedokļa. Programma tiek cieši saistīta ar pētniecību un studenta izvēlētās specializācijas jomas praktisku apgūšanu. Uzdevuma sasniegšanai programmas pasniedzēji koncentrējas ne tikai uz saturu, bet mācīšanas formām, veicinot argumentācijas, aktīvas pozīcijas veidošanas prasmes studentos, ne tikai apmācot, bet arī nostiprinot spējas specializācijā. Svarīgs uzdevums ir attīstīt studentos augstu profesionālo ārsta ētiku. Situācija darba tirgū prasa radošus un zināšanās elastīgus speciālistus, kas izglītosies mūža garumā, tāpēc programma sniedz pamatu studenta turpmākajai izglītībai, zināšanas un iemaņas, kuras programmas beidzējiem ļaus strādāt mutes veselības aprūpes jomā - gan uzņēmējdarbībā, gan valstiskajā sektorā.

 

 • Attīstīt studentu intelektuālās un praktiskās iemaņas un prasmes analizēt un interpretēt zinātniskos datus. Sagatavot studentus starpdisciplināram darbam un zināšanu apmaiņai. Izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā. Visi zobārstniecības specializācijas kursi tiks piedāvāti e-universitātes Moodle formā. Paredzēts izmantot visas e-universitātes iespējas. Kā apmācību rīki tiks izmantoti Moodle vidē pieejamie Wiki rīki, diskusiju un sarunu forumi, dažādas testu formas, kas nodrošina efektīvu grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi.
 • Attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās, kā arī sniegt pietiekamas zināšanas par tiesisko bāzi, kas saistīta ar zobārstniecības praksi gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz iespējamām izmaiņām valsts veselības aprūpes sistēmā;
 • Veicināt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurētspējīgu, augsti kvalificētu zobārstu sagatavošanai.
Programmas studiju rezultāti

 Pēc sekmīgi apgūtas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‘’Zobārstniecība” students ir ieguvis sekojošas kompetences:

 • medicīniskās anamnēzes noteikšana, zobu un mutes stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu dokumentēšana;
 • mutes, sejas un žokļu rajona slimību diagnostika un ārstēšanas plānošana;
 • neatliekamās palīdzības sniegšana gan ar zobārstniecību, gan ar vispārējo veselību saistītajos gadījumos;
 • ķirurģisku manipulāciju veikšana mutes dobuma cietajos un mīkstajos audos;
 • sāpju kontrole un psiholoģiska diskomforta novēršana pacientiem;
 • zoba cieto audu patoloģiju ārstēšana;
 • zobu endodontiskā ārstēšana;
 • periodonta ārstēšana;
 • zobu formas, funkcijas un estētikas atjaunošana;
 • zobu un žokļu attīstības, augšanas traucējumu identificēšana un iespējamās ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamības noteikšana;
 • mutes dobuma gļotādas patoloģiju, diferenciāldiagnostika un ārstēšana;
 • preventīvo pasākumu veikšana;
 • ētisko un tiesisko principu ievērošanu;
 • profesionālās stājas ievērošana un nozares attīstības veicināšana.

Spēja parādīt un pielietot zobārstniecības profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisko izpratni:

 • zināšanas zobārstniecības pamatnozarēs un izpratni par zinātnisko metožu lietošanu, kā arī par bioloģisko funkciju mērīšanas, zinātniski pierādītu faktu un datu analīzes principiem;
 • zināšanas par vesela un slima cilvēka anatomiju, fizioloģiju un uzvedību, kā arī par fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli;
 • zināšanas par veselu un bojātu zobu, alveolāro izaugumu, mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu struktūru un funkcijām, to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli un fizisko un sociālo labklājību;
 • zināšanas par klīniskajām disciplīnām un metodēm, kas sniedz priekšstatu par mutes dobuma anatomisko struktūru anomālijām, bojājumiem un slimībām, kā arī par profilaktisko, diagnostisko un terapeitisko zobārstniecību
 • klīnisko pieredzi.

Spēja izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas:

 • veidot profesionālo karjeru;
 • veidot praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi;
 • sniegt zināšanas LU akadēmiskajā darbā un pētniecībā;
 • veikt profesionālās un pētnieciskās darbības Latvijā;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, izmantot tālākizglītības iespējas.

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmes:

 • pārvaldīt, atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, lai identificētu, analizētu, interpretētu un risinātu pētnieciskās problēmas, tajā skaitā uzņēmējdarbībā;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt to tapšanā izmantoto argumentāciju;
 • patstāvīgi noformēt, plānot un veikt pētījumu un analizēt iegūtos datus;
 • pārvaldīt medicīnā pielietojamo pētniecisko instrumentāriju;
 • nodibināt saikni ar informantiem;
 • kritiski izvērtēt pētniecisko atbildību;
 • īstenot ētisku attieksmi pret pacientiem un kolēģiem;
 • izmantot kritisku un analītisku domāšanu.

Komunikācijas prasmes:

 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas amatprasmes – orientēties akadēmiskajā procesā, īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus.

Tālākās izglītības prasmes, attīstot izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību:

 • regulāri atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
 • profesionāli pilnveidoties.

Citas vispārējas prasmes:

 • darboties radoši;
 • strādāt starpdisciplinārās komandās;
 • strādāt dinamiski, izmantojot virtuālās saziņas priekšrocības;
 • izmantot dažādas grupu darba prasmes.
Darba iespējas

Pēc diploma un profesionālā sertifikāta iegūšanas studiju programmas "Zobārstniecība” absolvents ir tiesīgs uzsākt patstāvīga darba gaitas gan veselības centros, privātpraksēs, gan izveidot savu praksi.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā

CE angļu valodā

CE latviešu valodā

CE matemātikā


CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada atzīme ķīmijā

gada atzīme bioloģijā

gada atzīme angļu valodā

vai

gada atzīme dabaszinībās

gada atzīme angļu valodā


Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb „gandrīz labi”)

2) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam angļu valodā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”); atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE angļu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE fizikā vai CE ķīmijā, vai CE bioloģijā (daļu vidējais vērtējums procentos (7 x 100 = 700))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme bioloģijā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (20 x 10 = 200); vai vidējās izglītības dokumenta gada atzīme dabaszinībās (80 x 10 = 800) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Aspazijas bulvāris 5, Zobārstniecības klīnika

Studiju programmas direktors Andris Roze, e-pasts: andris.roze@lu.lv

Zobārstniecība   200
Obligātā daļa   191
Vispārizglītojošie studiju kursi   21
Obligātā daļa   16
Biol1051 Bioķīmijas pamati Eksāmens 3
Kogn5018 Filozofija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
Ķīmi1020 Organiskā ķīmija Eksāmens 3
Medi1107 Profesionālā ētika zobārstniecībā Eksāmens 2
Psih1012 Psiholoģija Eksāmens 2
Medi5209 Veselības aprūpes organizēšana un pārvaldīšana Eksāmens 2
Ķīmi1055 Ķīmija I Eksāmens 2
Profesionālā svešvaloda I   2
ValoP208 Nozares angļu valoda mediķiem * Eksāmens 2
Valo1446 Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem I Eksāmens 2
Profesionālā svešvaloda II   3
Valo4096 Latviešu valoda V topošajiem(ārzemju) mediķiem (sarunu prakse) Eksāmens 3
Valo2615 Nozares angļu valoda zobārstiem II Eksāmens 3
Nozares teorētiskie pamatkursi   44
Obligātā daļa   14
Biol1059 Fizioloģija I Eksāmens 2
Biol2047 Fizioloģija II Eksāmens 3
Medi3009 Iedzimtas slimības Eksāmens 2
Medi1132 Ievads speciālajā histoloģijā zobārstniecības studentiem Eksāmens 2
Medi2059 Medicīnas Embrioloģija Eksāmens 2
Medi1116 Šūnu bioloģija Eksāmens 3
Ievads biomedicīnā   20
Medi2103 Elpošanas, gremošanas, izvadorgānu un cirkulatorās sistēmas Eksāmens 8
Medi2057 Farmakoloģija Eksāmens 2
Medi2067 Imunoloģija I Eksāmens 1
Medi2066 Mikrobioloģija Eksāmens 1
Medi2096 Muskuļu un skeleta sistēma Eksāmens 4
Medi2065 Sabiedrības veselība, Epidemioloģija Eksāmens 2
Medi2068 Vispārējā patoloģija Eksāmens 2
Biomedicīna   10
Medi2058 Endokrinoloģija Eksāmens 2
Medi2062 Hematoloģija Eksāmens 2
Medi3047 Imunoloģija II Eksāmens 1
Medi2069 Neiroloģija Eksāmens 2
Medi2100 Sensorā sistēma Eksāmens 2
Medi2070 Uztura mācība Eksāmens 1
Nozares profesionālās specializācijas kursi   88
Obligātā daļa   39
Medi2071 Biomateriāli zobārstniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Medi3048 Galvas un kakla anatomija Eksāmens 7
Medi5198 Mutes, sejas, žokļu radioloģija II Eksāmens 5
Medi4047 Ortodontija I Eksāmens 3
Medi5128 Ortodontija II Eksāmens 4
Medi3049 Orālā fizioloģija Eksāmens 3
Medi2072 Profilakse un mutes veselības veicināšana Eksāmens 2
Medi3055 Propedeitika zobārstniecībā Eksāmens 11
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Orālā ekoloģija   7
Medi3053 Orālā farmakoloģija Eksāmens 2
Medi3052 Orālā mikrobioloģija Eksāmens 2
Medi3051 Orālā patoloģija Eksāmens 2
Medi3054 Uzturs un mutes veselība Eksāmens 1
Ievads klīniskajā zobārstniecībā   14
Medi3080 Bērnu zobārstniecība I Eksāmens 1
Medi3058 Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas Eksāmens 2
Medi3056 Diagnostika un ārstēšanas plānošana Eksāmens 1
Medi3078 Endodontija I Eksāmens 1
Medi3077 Karioloģija I Eksāmens 1
Medi3081 Mutes ,sejas, žokļu radioloģija I. Eksāmens 1
Medi3060 Orālā medicīna I Eksāmens 2
Medi3059 Orālā ķirurģija/sāpju kontrole I Eksāmens 1
Medi3076 Periodontoloģija I Eksāmens 1
Medi3057 Preventīvā zobārstniecība Eksāmens 1
Medi3079 Protezēšana I Eksāmens 2
Klīniskā zobārstniecība   28
Medi4048 Bērnu zobārstniecība II Eksāmens 2
Medi2143 Dentālā anatomija Eksāmens 2
Medi4053 Endodontija II Eksāmens 2
Medi4054 Gerodontoloģija Eksāmens 2
Medi4050 Karioloģija II Eksāmens 2
Medi3082 Orālā medicīna II Eksāmens 2
Medi4052 Orālā ķirurģija / sāpju kontrole II Eksāmens 2
Medi5197 Orālā ķirurģija/sāpju kontrole III Eksāmens 3
Medi4051 Periodontoloģija II Eksāmens 2
Medi5199 Periodontoloģija III Eksāmens 3
Medi4049 Protezēšana II Eksāmens 2
Medi5127 Protezēšana III Eksāmens 4
Prakse   26
MediR005 Prakse II Prakse 6
MediR004 Prakse I Prakse 20
Valsts pārbaudījums   12
Medi4160 Diplomdarbs zobārstniecībā Diplomdarbs 10
Medi5210 Gala pārbaudījums zobārstniecībā Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi   4
Nozares profesionālās specializācijas kursi   4
Medi1052 Ievads medicīnas studijās Eksāmens 2
Medi4012 Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse) Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   5
Valo1868 Latīņu valoda zobārstniecības studentiem Eksāmens 1
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 7
Vērtēšanas sistēma

 

Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā. Lai veicinātu sistemātisku mācīšanos, semestra laikā tiek izmantoti kontroles testi: mutiska atbilde, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. Semestra vai studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kurš dod 50 % no gala vērtējuma. Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. Metožu izvēles daudzveidību pamato zobārstniecības studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība.

Gala pārbaudījums - diplomdarba aizstāvēšana. LU ir izstrādāts vienots nolikums par darba izstrādi, noformēšanu un aizstāvēšanu. Darba aizstāvēšana ir publiska un to vērtē gala pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un komisijas locekļi. Pozitīvi nokārtojot gala pārbaudījumu, studenti saņem diplomu ar diploma pielikumu.

Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji), diplomdarbam zemākais vērtējums ir 5 balles (viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili).