Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42722
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ainārs Bajinskis
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2013. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2950 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2013. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2013. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Radiogrāfijas profesionālā bakalaura studiju programma piedāvā apgūt radiogrāfera specialitāti un iegūt zināšanas un prasmes diagnostiskās radioloģijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionuklīdās diagnostikas, ultrasonoskopijas, kā arī staru terapijas procedūru veikšanā. Studenti apgūst zināšanas par radioloģiskajiem izmeklējumiem, par profesionālās darbības kvalitāti un sadarbību ar ārstiem radiologiem un medicīnas fiziķiem. Pabeidzot studijas students spēj izvērtēt iegūstamo diagnostisko attēlu un veicamo procedūru kvalitāti, pārzin un spēj pielietot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus, tādejādi pasargājot gan pacientu, gan arī sev apkārtējos no jonizējošā starojuma iedarbības.


Studiju programma paredz 3 prakses (4., 6. un 8. semestrī) vadošo ārstniecības iestāžu radioloģijas nodaļās, prakses laikā students apmācīttiesīga speciālista uzraudzībā praktiski pielieto iegūtās zināšanas, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapijas procedūras.


Studiju programmas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz Olomoucas universitāti Čehijā. 

Programmas mērķis un uzdevumi

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” īstenošanas mērķis ir sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā. Speciālistu sagatavošana notiek saskaņā ar radiogrāfera profesijas standartu, nodrošinot studējošo personības attīstību un iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.


Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

 • nodrošināt radiogrāfera darbā nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši radiologa asistenta un radiogrāfera profesijas standartiem;
 • attīstīt praktiskās iemaņas radiogrāfijas metožu praktiskai lietošanai;
 • attīstīt praktiskās iemaņas attēla ieguvē, digitālā apstrādē, arhīva izveidē un uzturēšanā, izmeklējuma kvalitātes nodrošinājumā;
 • nodrošināt profesionālo iemaņu un akadēmisko zināšanu izmantošanu praksē studiju laikā;
 • attīstīt organizatoriska, administratīva un pedagoģiska darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas un precizitāti normatīvo aktu pielietošanā;
 • attīstīt studentos augstu profesionālo mediķa ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
 • radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurentspējīgu, augsti kvalificētu radiogrāfijas speciālistu sagatavošanai;
 • nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz mainīgo ekonomisko situāciju.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas par:

 • radiogrāfisko metožu pielietošanas un darbības principiem,
 • kvalitātes nodrošinājuma un uzturēšanas sistēmu radiogrāfijā,
 • kā arī dozu optimizāciju.

Prasmes:

 • profesionāli pielietot mūsdienīgas radiogrāfijas metodes (rentgenogrāfiju, datortomogrāfiju, magnētisko rezonansi, ultrasonogrāfiju, radionuklīdo diagnostiku), atbilstoši klīniskajai situācijai izvēlēties piemērotus izmeklējumu protokolus, nodrošinot maksimāli kvalitatīvu izmeklējuma rezultātu ar minimālu apstarojuma dozu pacientam;
 • profesionāli pielietot terapeitiskās radiogrāfijas metodes (staru terapiju, radionuklīdu terapiju) atbilstoši terapijas plānam un pastāvošajiem protokoliem;
 • interpretēt un analizēt digitāli iegūto attēlu, veikt attēla pēcapstrādi, digitālu arhīva izveidi, uzturēšanu, saskaņā ar attēla aprites kārtību;
 • pielietot zināšanas pacienta aprūpē radioloģijā, neatliekamās palīdzības sniegšanā, izglītošanā, ievērojot likumus par Pacienta aizsardzību un tiesībām, Radiācijas drošību un aizsardzību;
 • organizēt un vadīt radioloģijas struktūrvienības darbu, ievērojot iekšējās kontroles prasības;
 • brīvi lasīt profesionālo literatūru, pārvaldīt terminoloģiju angļu valodā;
 • izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus;
 • rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā;
 • attīstīt komunikatīvās prasmes, darbojoties komandā;
 • pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā;
 • nepārtraukti uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.

Kompetences:

 • spēj analizēt un sintezēt, organizēt un komunicēt;
 • spēj strādāt komandā, kritizēt un paškritizēt, integrēt daudznozaru komandas, izprast daudzveidību un starpkultūru jautājumus;
 • spēj izmantot teorētiskās zināšanas praksē, mācīties, pielāgoties jaunām situācijām, radīt jaunas idejas, pielietot vadīšanu un autonomiju.
Darba iespējas

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs un ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā un staru terapijā.

Informācija par absolventa profesionālo darbību un karjeru:

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

 

Studiju programmas direktors asoc. prof. Ainārs Bajinskis, e-pasts: ainars.bajinskis@lu.lv

 

Studiju lietvede Mārīte Veldre, e-pasts: marite.veldre@lu.lv

Radiogrāfija   160
Obligātā daļa   122
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
Valo1881 Angļu valodas terminoloģija radiogrāferiem Eksāmens 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
DatZ1083 Datorzinības Eksāmens 2
VadZ1011 Lietvedība un korespondence Eksāmens 2
Valo1875 Medicīniskā latīņu valoda Eksāmens 2
SDSK1087 Psiholoģijas un pedagoģijas pamati Eksāmens 2
Medi2036 Pētniecība Eksāmens 2
Medi4059 Traumu biomehānika Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Medi1045 Anatomija un fizioloģija I Eksāmens 5
Medi2030 Anatomija un fizioloģija II Eksāmens 2
Medi2033 Imunopatoloģija un radioloģiskā farmakoloģija Eksāmens 3
Medi2029 Kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes kontrole radiogrāfijā Eksāmens 2
Fizi1036 Medicīniskā tehnika radioloģijā, radiācijas drošība un dozimetrija Eksāmens 3
Medi2035 Neatliekamā palīdzība un katastrofu medicīna Eksāmens 2
Medi1047 Radiogrāfijas specialitāte un ētiskie pamatprincipi Eksāmens 2
Medi2045 Radioloģiskā anatomija I Eksāmens 2
Medi3040 Radioloģiskā anatomija II Eksāmens 2
Fizi1034 Radiācijas fizika Eksāmens 2
Medi1046 Vispārīgā medicīna I Eksāmens 3
Medi2034 Vispārīgā medicīna II Eksāmens 2
Medi1076 Vispārīgā patofizioloģija un farmakoloģija Eksāmens 4
Biol1057 Šūnu bioloģija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   28
MediK004 Kursa darbs kvalitātes nodrošināšanā un kvalitātes kontrolē radiogrāfijā Kursa darbs/projekts 2
MediK005 Kursa darbs pacienta aprūpē radioloģijā Kursa darbs/projekts 2
MediK006 Kursa darbs radiogrāfijā Kursa darbs/projekts 4
Medi2039 Pacientu aprūpe radioloģijā I Eksāmens 2
Medi2043 Pacientu aprūpe radioloģijā II Eksāmens 2
Medi1048 Procedūru tehnikas standarti I Eksāmens 2
Medi2037 Procedūru tehnikas standarti II Eksāmens 3
Medi2049 Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika I Eksāmens 3
Medi3041 Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika II Eksāmens 2
Medi2050 Skeleta radiogrāfija, projekciju mācība I Eksāmens 2
Medi3042 Skeleta radiogrāfija, projekciju mācība II Eksāmens 4
Prakse   26
MediR000 Prakse I Prakse 6
MediR001 Prakse II Prakse 14
MediR002 Prakse III Prakse 6
Valsts pārbaudījums   12
MediN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   32
Radioloģijas tehnoloģiju studiju kursi   32
Medi3046 Invazīvā radioloģija Eksāmens 2
Medi3083 Radiogrāfija pediatrijā Eksāmens 4
Medi4064 Radioloģijas metodes I Eksāmens 8
Medi4065 Radioloģijas metodes II Eksāmens 6
Medi4068 Radioloģijas metodes III Eksāmens 2
Medi4044 Radionuklīdā diagnostika Eksāmens 2
Medi2054 Sistēmu radiogrāfija I Eksāmens 2
Medi2051 Staru terapija un onkoloģija I Eksāmens 2
Medi3045 Staru terapija un onkoloģija II Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas pamatvaloda ir latviešu valoda. Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības profilējošo prakšu veidā un, galvenokārt, studenta patstāvīgais darbs ar literatūru, studiju darbu izstrāde. Semināros notiek studentu sagatavoto referātu priekšlasīšana, sarežģītāko studiju kursa tematu vai to atsevišķu daļu, par kurām netika lasītas lekcijas, iztirzāšana, problēmu risināšana, tādējādi iepazīstoties detalizētāk ar specifiskām radiogrāfijas metodēm. Vairākos kursos tiek izmantotas internetā pieejamās radiogrāfisko attēlu datu bāzes. DT, MR izmeklējumu protokolu pareizas izvēles un pielietojuma apgūšanai atbilstoši klīniskajām situācijām, digitālā attēla rekonstrukcijām un interpretācijai, radioloģisko izmeklējumu reģistrācijas un informācijas sistēmas (RIS) apgūšanai, digitālā attēla arhivēšanai, nosūtīšanai uz citām darba stacijām, ierakstīšanai CD un radioloģiskās anatomijas apgūšanai, tiek izmantota LU P.Stradiņa medicīnas koledžā izveidotā izmeklējumu simulācijas klase, kas aprīkota ar DT, MR un digitālās rentgenogrāfijas darba stacijām Atsevišķos kursos šobrīd ir izstrādāti e-kursi Moodle vidē, bet, ņemot vērā profesionālās programmas specifiku, lielā daļā studiju kursu e-studiju piemērošana pagaidām netiek aktualizēta, bet tā vietā tiek veidotas problēmrisināšanas nodarbības un semināri, kuros studējošie apspriež diagnostikās vai terapeitiskās radioloģijas situācijas un grupās veido risinājumus.

      Studiju rezultāti ir skaidri izklāstīti un studējošie iepazīstas ar tiem gan LUIS sistēmā esošajos kursu aprakstos, gan arī tiek iepazīstināti pirmo lekciju laikā. Ņemot vērā apstākli, ka PBSP „Radiogrāfija” praktiskā realizācija no 1.gada tika uzsākta tikai 2013./2014. akad. gadā, tad spriest par studējošo zināšanām, prasmēm un kompetencēm, uzsākot studijas programmā, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus, ir pāragri. Savukārt, 7.semestrī imatrikulēto studentu zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekošas plānoto studiju rezultātu sasniegšanai, ko veicina arī esošie studiju kursu starppārbaudījumi.

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultātu apgūšanas pakāpes novērtēšana norisinās saskaņā ar Latvijas Universitātes izstrādātajiem noteikumiem. Rezultāti tiek vērtēti pēc 10 baļļu sistēmas. Katra kursa apraksts satur prasības kredīta punktu piešķiršanai. Studenti tiek informēti par prasībām un novērtēšanas procedūrām attiecīgajā kursā semestra sākumā un informācijai ir pieejama arī rakstiskā veidā LU mājas lapā internetā. Lielā daļā studiju kursu ir paredzēti starppārbaudījumi, kas veicina studentu sagatavotību studiju rezultātu apgūšanai un sastāda daļu no kopējā novērtējuma, saskaņā ar katra studiju kursa aprakstu. Kursa beigu pārbaudījumi - eksāmeni nodrošina studentu zināšanu novērtēšanu, lai varētu izvērtēt studējošo sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi.

      Profesionālā bakalaura studiju programmā kursu novērtēšanā pielieto komplekso metodi. Studentu zināšanu galīgo vērtējumu izdara semestra beigās pēc visu posmu: praktisko darbu, semināru, patstāvīgā darba, starppārbaudījumu, kontroles darbu un eksāmena rezultātiem. Katra kursa pasniedzējs ir izstrādājis novērtējuma metodiku, kas tiek kopīgi apspriesta un tā rezultātā izdarīti papildinājumi. Vērtēšanas metodikā norāda, cik % no kopējā novērtējuma sastāda katrs novērtējuma kritērijs, un studiju kursa sākumā ar to iepazīstina studentus.

      Studiju darbu novērtēšanai raksturīgas vairākas daļas, kas pamatojas uz tā izstrādes posmiem. Darba sagatavošanas sākuma posmā programmas direktora nozīmētais studiju darba vadītājs, konsultējot studentu par darba mērķi, uzdevumiem un tā struktūru, gūst priekšstatu par studenta spējām un iemaņām zinātniskā darba organizācijā, pēc tam, melnraksta izvērtēšanas gaitā – par analītisko metožu pielietošanu un problēmu risināšanu. Iesniegtā studiju darba aizstāvēšanu noklausās studiju darba vadītājs un studiju programmas direktors vai cits attiecīgā priekšmeta pasniedzējs. Students saņem vērtējumu 10 baļļu sistēmā, pamatojoties uz aizstāvētā darba zinātniskās kvalitātes novērtējumu, atbilstību darbu noformējuma prasībām un studiju darba vadītāja vētējuma par darba izstrādes gaitu.

      Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātam prakses nolikumam. Studējošo prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas direktora rīkojumu apstiprināta komisija, kas tiek izveidota no studiju programmas pasniedzējiem. Komisijas sēdē tiek aicināti piedalīties visu studentu prakses vadītāji no iestādēm. Aizstāvēšanas laikā (līdz 10 min.) students informē komisiju par prakses galvenajiem rezultātiem, ilustrējot tos ar dažādiem uzskates materiāliem. Novērtējot prakses atskaiti ar atzīmi (pēc 10 baļļu skalas), komisija ņem vērā atskaites saturu, prakses vadītāja no iestādes raksturojumu un mutiskus vai rakstiskus komentārus, prakses atskaites novērtējumu, studenta uzstāšanos un studenta spēju atbildēt uz komisijas jautājumiem.

      Diplomdarbu novērtēšanā tiks izmantota kompleksa pieeja. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku diplomdarbu sagatavošanu, programmas realizācijā paredzēta prasība, ka students teorētisko kursu pabeidzis tikai tad, kad no diplomdarba vadītāja saņemts apstiprinājums par diplomdarba iestrādi. Diplomdarbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām. Diplomdarba vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: 1) diplomdarba izstrādes satura kvalitāte un atbilstība diplomdarbu rakstīšanas metodiskajiem norādījumiem; 2) prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem; 3) recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. Kopējais diplomdarba vērtējums veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa izliktās atzīmes, pārrunu ceļā vienojoties par gala vērtējumu un par to balsojot. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicoša balss.