Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42723
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ina Mežiņa-Mamajeva
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1700 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2017. rudens semestrī
Budžeta vietas- 26
2017. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju uzsākšana profesionālā bakalaura studiju programmā "Māszinības" ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības:


Uzņemšana 1. semestrī – personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs” (ar zemāk minētajiem uzņemšanas nosacījumiem). 2019. gadā uzņemšana 1. semestrī nenotiks.


Studiju turpināšana:

7. semestrī - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

5. semestrī (vai 6. semestrī) - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

5. semestrī – personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un Bakalaura darbs.

 

B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.

 

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

 

Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa, vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai operāciju māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa, vai garīgās aprūpes māsa.

 

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālas izglītības iegūšanu Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”, attīstot studentos analītiskās spējas, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu, veicinot profesionālo izaugsmi un konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.

 

Studiju programmas uzdevumi:

 1. attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem;
 2. analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot profesionālas māsas darbam atšķirīgās veselības nozarēs;
 3. sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā, māsu darba organizēšanu un vadīšanu;
 4. sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības, ģimenes un indivīda veselības veicināšanu, uzturēšanu;
 5. attīstīt spēju nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā izvērtēt un dokumentēt pacienta zināšanas, izpratni, prasmes un līdzdarbību veselību veicinošajos un uzturošajos pasākumos;
 6. pilnveidot zināšanas par cilvēka vecumposmu attīstību, īpatnībām un pedagoģisko psiholoģiju;
 7. attīstīt pamatspecialitātē noteiktās prasmes un kompetences.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās, teoriju analīzē, māsu prakses filozofijā.
 • Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.
 • Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne.
 • Zināšanas lietvedības, ekonomikas, tiesību zinātnēs.
 • Padziļinātas zināšanas studenta izvēlētajā pamatspecialitātē.

Prasmes:

 • Pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.
 • Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.
 • Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.
 • Veikt sabiedrības un indivīda izglītošanu veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.

Kompetences:

 • Spēja izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.
 • Spēja nodrošināt uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā.
 • Spēja veikt māsu darba organizēšanu un vadīšanu.
 • Spēja nodrošināt tiesisko attiecību normu ievērošanu.
 • Spēja lietot medicīnisko terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
 • Spēja īstenot specifiskās prasmes pamatspecialitātē.
Darba iespējas

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes  jomā.

Izmēģini profesiju!

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība un vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs”


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā

 

Paskaidrojums: vidējās izglītības iegūšanas gads tiek noteikts pēc tā gada, kurā iegūta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, ja profesionālās vidējās izglītības programmas apguve ir uzsākta pēc pamatizglītības iegūšanas.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā (50 x 10 = 500)


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200) + valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā (50 x 10 = 500)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Studiju programmas direktore lekt. Ina Mežiņa – Mamajeva, 330a telpa, katru nedēļu pirmdienās no 15.30 - 17.00

e-pasts: ina.mezina-mamajeva@lu.lv

Māszinības   160
Obligātā daļa   88
Vispārizglītojošie studiju kursi   21
Medi1022 Anatomija / biofizika Eksāmens 3
Medi1027 Farmakoloģija Eksāmens 3
Medi1020 Fizioloģija / bioķīmija Eksāmens 3
Medi1019 Higiēna / vides medicīna Eksāmens 3
SDSK1017 Medicīniskā latīņu valoda Eksāmens 2
Medi1021 Propedeitika Eksāmens 4
Psih1052 Vispārīgā psiholoģija Eksāmens 3
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Medi1119 Aprūpes plānošana un dokumentācija Eksāmens 3
Medi1024 Bērna aprūpe Eksāmens 2
Medi2127 Diagnostika (pacientu sagatavošana) Eksāmens 4
VadZ2125 Māsu darba organizācija un vadība Eksāmens 4
Medi1117 Māsu profesijas filozofija Eksāmens 2
Medi1118 Māszinību teorija I Eksāmens 3
Medi2185 Terapija Eksāmens 3
Medi2126 Ķirurģija Eksāmens 3
Uzņēmējdarbība   25
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Ekon1007 Ekonomikas pamati Eksāmens 2
Medi3128 Klīniskā intervija un diskusija Eksāmens 4
VadZ1111 Lietvedība Eksāmens 2
Medi4057 Medicīnas ētika un tiesības Eksāmens 4
Medi1121 Māsu izglītības filozofija Eksāmens 2
Medi1122 Pacienta apmācība Eksāmens 2
Peda1205 Pedagoģiskā darba projekts Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Peda1429 Vispārīgā pedagoģija Eksāmens 3
Prakse   6
Medi4034 Klīniskā prakse III Prakse 6
Valsts pārbaudījums   12
Medi4035 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   66
Kopējā B daļa   60
Vispārizglītojošie studiju kursi   15
Medi1018 Klīniskās aprūpes pamati Eksāmens 4
Medi2124 Kultūriespaids uz aprūpi Eksāmens 2
Medi1017 Patoloģiskā fizioloģija Eksāmens 3
Mate2330 Praktiskā informātika- statistikas programmas Eksāmens 2
Medi1016 Vesela cilvēka pamatvajadzības Eksāmens 4
Nozares teorētiskie pamatkursi   25
Valo1451 Angļu valoda māszinību specialitātei Eksāmens 2
Peda1172 Didaktika Eksāmens 3
Medi3005 Farmakoekonomikas pamati Eksāmens 2
Medi2184 Infekcijas Eksāmens 2
Medi3134 Infekciju profilakse Eksāmens 3
Medi3132 Klīniskā farmakoloģija Eksāmens 3
Psih1312 Kritiskā domāšana Eksāmens 2
Medi2004 Medicīnas vēsture Eksāmens 2
Medi3129 Māsu prakses ētika Eksāmens 3
Medi3130 Māszinību teorija II Eksāmens 2
Medi4002 Pacientu aprūpes psihosociālie aspekti Eksāmens 3
Peda1002 Pedagoģijas vēsture Eksāmens 2
Medi4038 Prezentācijas prasmes māszinībās Eksāmens 2
Medi3131 Pētniecības metodes māszinībās Eksāmens 2
Psih2313 Saskarsme Eksāmens 4
Medi1094 Uzvedības medicīna Eksāmens 2
Medi1120 Veselības veicināšana Eksāmens 4
Valo1452 Vācu valoda māszinību specialitātei Eksāmens 2
Medi3138 Zinātniskās publikācijas Eksāmens 2
Medi2137 Ādas un seksuāli transmisīvās slimības Eksāmens 2
Medi1133 Ģimenes veselība Eksāmens 4
Prakse   20
Medi2015 Klīniskā prakse I Prakse 6
Medi2017 Klīniskā prakse II Prakse 6
Medi4029 Specialitāti nodrošinošā prakse Prakse 8
Apakšprogrammu B daļa   6
Ambulatorās aprūpes māsa   6
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Medi4017 Pacientu aprūpe primārā veselības aprūpes līmenī Eksāmens 2
Medi4016 Sabiedrības veselības nodrošināšana Eksāmens 2
Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa   6
Medi4022 Anestezioloģija un pacientu aprūpe Eksāmens 2
Medi4021 Intensīvās terapijas pacientu aprūpe Eksāmens 2
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Bērnu aprūpes māsa   6
Medi4033 Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā Eksāmens 2
Medi4027 Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi Eksāmens 2
Medi4026 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem Eksāmens 2
Garīgās veselības aprūpes māsa   6
Medi4030 Garīgās saslimšanas Eksāmens 2
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Medi4032 Pacientu aprūpe garīgo saslimšanu gadījumā Eksāmens 2
Internās aprūpes māsa   6
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Medi4024 Pacientu aprūpe internā medicīnā I Eksāmens 2
Medi4023 Pacientu aprūpe internā medicīnā II Eksāmens 2
Ķirurģiskās aprūpes māsa   6
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Medi4018 Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe Eksāmens 2
Medi4019 Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe Eksāmens 2
Operācijas māsa   6
Medi4028 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai Eksāmens 2
Medi4031 Operāciju nodrošināšanas pamatprincipi Eksāmens 2
Medi4020 Operāciju tehnika Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studentu izglītošana tiek veikta pēc studiju programmas  plāna. Darbā tiek izmantotas dažādas didaktiskās metodes – lekcijas (pārsvarā ar PowerPoint prezentācijām), semināru nodarbības, praktiskās nodarbības, grupu apmācības, demonstrācijas, diskusijas, situācijas uzdevumu modelēšanas. Lekciju materiāls katru gadu tiek pilnveidots, ņemot vērā aktuālāko informāciju. Ar dažādām metodēm tiek rosināts materiālu apgūt izprotot, piemēram, situācijas uzdevumi. Līdz ar to studenti tiek rosināti domāt radoši, analizēt iegūto informāciju, salīdzināt ar iepriekšējo pieredzi un praksi, attīstīt kritisko domāšanu un rīcības modeli. Programmas apguvē tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas – videoprojektori, internets (studenti tiek apmācīti iegūt informāciju). Katra pamatspecialitātes kursa beigās tiek organizēti pārbaudījumi, tādējādi konstatējot neizprasto materiālu, rezultātā tēmu ir iespējams vēlreiz apkopot prakses laikā, sniedzot papildus konsultācijas.

      Studiju programmas realizēšanā plaši izmanto datorresursus un interneta iespējas. Studentiem un docētājiem ir pieejama moderna aparatūra - datori, datu bāzes un telpu aprīkojums. Studiju procesā tiek izmantoti video projektori, ir nodrošināta brīva pieeja interneta tīklam. Brīvpieejas datortelpā tiek rakstīti kursa darbi, bakalaura darbi, referāti, praktiskie darbi, gatavoti materiāli prezentācijām un veikti citi ar studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi. Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī praktiskai savu studiju gaitas nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei, diplomdarbu ievadei to bibliotēkas datu bāzē.

      Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studentiem ir nodrošināta pieeja informācijai, intelektuāliem un bibliogrāfiskiem resursiem. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus.

      Studenti uzsāk studijas ar ļoti dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni un medicīnisko pieredzi, kā arī ir dažāda zināšanu apguves spēja, līdz ar to programmas īstenošanas gaitā studentiem tiek nodrošināta individuāla pieeja. Notiek konsultācijas studiju kursa ietvaros, individuāla pieeja praksē.

      Regulāri notiek studiju programmas docētāju sanāksmes, kurās tiek pārrunāti ar studiju procesu saistīti jautājumi, pārrunāti un analizēti studējošo studiju rezultāti, pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām programmas kvalitātes vai studiju darba uzlabošanai.

Vērtēšanas sistēma

Studentu darbu studiju procesā, kas nodrošinās izvirzīto izglītības gala mērķu sasniegšanu, atspoguļo vērtēšana, ko nosaka LU nolikums par studiju pārbaudījumu kārtību. Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus. Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students tiek informēts uzsākot studiju kursu. Vērtēšanas rezultātā gan docētāji, gan studenti iegūst informāciju par studentu sasniegumiem – iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetences.


Vērtēšanas mērķi:

 • nodrošināt studentus un docētājus ar informāciju par studentu spējām pielietot teorētiskās zināšanas, vispārējās un specifiskās iemaņas un prasmes, izveidot profesionālu attieksmi;
 • novērtēt studentu sasniegumu progresu;
 • nodrošināt studentiem atgriezenisko saiti un dot iespēju papildināt savas zināšanas.

Vērtēšanas pamatprincipi:

 • vērtēšanas obligātums – izglītības kā mācīšanas un mācīšanās neatņemama sastāvdaļa, kurā studenti saņem vērtējumu par izglītības programmu obligātā satura apguvi;
 • vērtēšanas satura un kritēriju atklātība, skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju priekšmeta mērķiem un uzdevumiem;
 • sasniegumu summēšana – studentu un docētāju uzticamas un noderīgas informācijas nodrošinājums par studenta veikumu/darba izpildi;
 • vērtēšanas objektivitāte – saskaņā ar konkrētas studiju programmas vai kursa programmas prasībām, vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir visiem studentiem vienādi.

Studiju kursu aprakstos ir definētas konkrētā studiju kursa vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un sagaidāmie rezultāti, kas nodrošina studiju un zināšanu novērtēšanas ilgtspēju. Tas ir pamats objektīvai zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšanai, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Studiju procesā nozīmīga vieta paredzēta studentu patstāvīgajam darbam, kas tiek ņemts vērā katra studiju priekšmeta vērtēšanā. Studiju procesā izvēlētas interaktīvās studiju metodes, kas veicina studentiem patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas attīstību. Tās veicina studentu komunikāciju, spēju darboties grupā, pārvarēt un atrisināt konfliktus, būt atbildīgiem par lēmumu pieņemšanu.

      Beidzot kursu – students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu, prakses beigās students nodod prakses dienasgrāmatu un prakses vadītāja atsauksmi. Studiju procesa noslēgumā studenti kārto Valsts eksāmenu un aizstāv bakalaura darbu. Lai novērtēšana būtu maksimāli objektīva – eksāmenu pieņem vairāki docētāji, kvalifikācijas eksāmena pieņemšanā tiek pieaicināti LU profesori un darba devēju pārstāvji. Vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā, par sekmīgi nokārtotu uzskatot vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). Studiju kursu pārbaudījumu vērtēšana notiek LU noteiktajā kārtībā un to nosaka Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.