Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

 

Programmas kods 49721
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt rezidentūrā vai doktorantūrā
Programmas direktors Gustavs Latkovskis
Programmas apjoms 240 KP vai 360 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
12 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 8500 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 8500 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 45
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Angļu
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķi: nodrošināt ārsta izglītību, kas atbilst Eiropas Savienības Padomes direktīvai 2005/36/EEK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un LR Likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu prasībām un sagatavo ārstu, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku, veicot slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju; sagatavot ārstus, kas iekļaujas salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā, radot darbaspēka brīvas pārvietošanās iespējas, un nodrošina sabiedrību ar kvalificētu ārstniecisko aprūpi; ārsta izglītību kopumā veido teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, ārsta cienīga (profesionāla) attieksme un uzvedība.

 

Studiju programmas uzdevumi:

 • apgūt zinātņu nozares un metodes, uz kurām balstās medicīna;
 • apgūt veselu un slimu cilvēku morfoloģiju (struktūru), funkcijas (fizioloģiju), un psiholoģiju;
 • iegūt zināšanas par veselību un tās veicināšanu, kā arī slimībām, to profilaksi un aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā, apgūt pamata klīniskās prasmes (ievākt anamnēzi, veikt vispārēju objektīvo izmeklēšanu un interpretēt rezultātus, kompetenti veikt noteiktas manipulācijas), un personāla savstarpējās attiecības, kas nodrošina augstu medicīniskās aprūpes standartu. Apgūt modernas tehnoloģijas, diagnostiku, ārstniecību un profilaksi;
 • apgūt problēmu risināšanas iemaņas, spēju patstāvīgi pilnveidot zināšanas profesionālās dzīves laikā;
 • apgūt teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecības iemaņu līmeni, kas ļauj turpināt studijas rezidentūrā un doktorantūrā;
 • sagatavot topošo ārstu un piedalīties profesionālā mūžizglītībā.
Programmas studiju rezultāti

Programmas absolventam būs šādas zināšanas, prasmes, kā arī attieksmes un īpašības:

Spēja pielietot medicīnas praksē biomedicīnas zinātnes principus, metodes un zināšanas anatomijā, bioķīmijā, šūnu bioloģijā, ģenētikā, imunoloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, patoloģijā, farmakoloģijā un fizioloģijā:

 • izprast cilvēka ķermeņa normālu struktūru un funkcijas; zināt slimību izpausmju zinātnisko skaidrojumu;
 • izvēlēties atbilstošus izmeklējumus slimības gadījumiem;
 • zināt izmeklēšanas tehnoloģiju darbības principus;
 • izvēlēties atbilstošas slimību aprūpes metodes;
 • zināt medikamentu darbības mehānismus, farmakokinētiku, blakusefektus, mijiedarbību, efektus populācijā;
 • veikt klīniskos novērojumus un datu kritisku analīzi.

Pielietot psiholoģijas un sociālās medicīnas principus, metodes un zināšanas medicīnas praksē.


Spēja konsultēt pacientu:

 • ievākt anamnēzi;
 • veikt fizikālo izmeklēšanu;
 • izdarīt klīniskus novērtējumus un pieņemt lēmumus;
 • nodrošināt skaidrojumu un ieteikumus;
 • sniegt atbalstu un mierinājumu;
 • novērtēt pacienta mentālo stāvokli.

Klīnisko izpausmju novērtēšana, izmeklējumu nozīmēšana, diferenciālās diagnozes veikšana aprūpes plāna apspriešana:

 • atpazīt un novērtēt klīnisko izpausmju smagumu;
 • nozīmēt atbilstošus izmeklējumus un interpretēt rezultātus;
 • veikt diferenciālo diagnozi;
 • apspriest atbilstošu aprūpes plānu ar pacientu un aprūpes sniedzējiem;
 • sniegt aprūpi mirstošajiem un viņu ģimenēm;
 • aprūpēt hroniskas slimības.

Medicīnisko neatliekamo stāvokļu tūlītēja aprūpe, ieskaitot pirmo palīdzību un atdzīvināšanu:

 • atpazīt, novērtēt un ārstēt akūtus neatliekamos stāvokļus;
 • sniegt pamata pirmo palīdzību;
 • sniegt neatliekamo aprūpi un kardiopulmonālo atdzīvināšanu atbilstoši Eiropas vadlīnijām;
 • sniegt traumas aprūpi atbilstoši Eiropas vadlīnijām.

Izrakstīt zāles:

 •  izrakstīt medikamentus skaidri un precīzi;
 • kombinēt atbilstošus zāļu līdzekļus un citus terapijas veidus klīniskā kontekstā;
 • izskatīt zāļu un citu ārstēšanas veidu atbilstību un novērtēt potenciālos labumus un riskus;
 • ārstēt sāpes un distresu.

Profesionālās īpašības:

 • godīgums, krietnums, ētiskums,
 • kritikas, paškritikas un pašrefleksijas spēja, rūpes par kvalitāti,
 • empātija,
 • radošums,
 •  iniciatīva, vēlme gūt panākumus,
 • interpersonālās iemaņas.

Profesionāls darbs:

 • spēja atpazīt ierobežojumus un lūgt palīdzību;
 • spēja darboties ar neparastām situācijām un adaptēties jaunām situācijām;
 • spēja noslogot pārējos komandas locekļus;
 • spēja darboties autonomi, kad nepieciešams;
 • spēja risināt problēmas;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • spēja darboties multidisciplinārā komandā;
 • spēja organizēt un plānot (ieskaitot laika menedžmentu).

Ārsts – eksperts:

 • spēja analizēt un sintezēt;
 • spēja mācīties (ieskaitot paša mūžizglītību);
 • spēja pielietot zināšanas praksē;
 • spēja mācīt citus;
 • pētnieciskās iemaņas.

Ārsts pasaulē:

 • dažādības un kultūru daudzveidības novērtēšana, citu valstu kultūru un paražu sapratne,
 • spēja strādāt starptautiskā kontekstā,
 • otras valodas zināšanas,
 • vispārējas zināšanas aprūpes medicīnā.
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā

CE angļu valodā

CE latviešu valodā

CE matemātikā


CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada atzīme ķīmijā

gada atzīme bioloģijā

gada atzīme angļu valodā

vai

gada atzīme dabaszinībās

gada atzīme angļu valodā


Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb „gandrīz labi”)

2) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam angļu valodā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”); atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE angļu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE fizikā vai CE ķīmijā, vai CE bioloģijā (daļu vidējais vērtējums procentos (7 x 100 = 700));


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme bioloģijā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (20 x 10 = 200); vai vidējās izglītības dokumenta gada atzīme dabaszinībās (80 x 10 = 800) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Studiju programmas direktors prof. Gustavs Latkovskis.

Ārstniecība   240
Obligātā daļa   222
Obligātā daļa   185
Biol1051 Bioķīmijas pamati Eksāmens 3
Medi2090 Cilvēka anatomija III Eksāmens 3
Medi2089 Cilvēka anatomija I Eksāmens 3
Biol2003 Cilvēka fizioloģija II Eksāmens 5
Biol2002 Cilvēka fizioloģija I Eksāmens 5
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Medi3014 Dermatoveneroloģija Eksāmens 3
Medi4083 Dzemdniecība Eksāmens 3
Medi3066 Farmakoloģija I Eksāmens 3
Medi3067 Farmakoloģija II Eksāmens 4
Fizi1009 Fizika I Eksāmens 2
Fizi1019 Fizika II Eksāmens 3
Medi1040 Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna Eksāmens 2
Medi4091 Ginekoloģija Eksāmens 2
Medi3068 Iekšķīgo slimību propedeitika I Eksāmens 2
Medi3069 Iekšķīgo slimību propedeitika II Eksāmens 4
Medi4076 Iekšķīgās slimības I Eksāmens 5
Medi4013 Iekšķīgās slimības II Eksāmens 4
Medi4011 Iekšķīgās slimības III Eksāmens 3
Medi5079 Iekšķīgās slimības IV Eksāmens 2
Medi5080 Iekšķīgās slimības V Eksāmens 4
Medi1052 Ievads medicīnas studijās Eksāmens 2
MediP011 Ievads šūnu bioloģijā Eksāmens 3
Medi4092 Infekcijas I Eksāmens 3
Medi5093 Infekcijas II Eksāmens 2
Medi2059 Medicīnas Embrioloģija Eksāmens 2
Medi2060 Medicīnas bioķīmija Eksāmens 3
SDSK5117 Medicīnas tiesības Eksāmens 2
Medi1130 Medicīnas vēsture un ētika Eksāmens 2
SDSK1017 Medicīniskā latīņu valoda Eksāmens 2
SDSK4032 Medicīniskā statistika 2 Eksāmens 2
SDSK3044 Medicīniskā statistika I Eksāmens 2
Medi3020 Mikrobioloģija II Eksāmens 3
Medi2092 Mikrobioloģija, imunoloģija, parazitoloģija Eksāmens 5
Biol2042 Molekulārā ģenētika Eksāmens 3
Medi5030 Narkoloģija Eksāmens 2
Medi4012 Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse) Eksāmens 2
MediP008 Neiroloģija I Eksāmens 2
MediP006 Neiroloģija II Eksāmens 2
Medi5111 Neiroķirurģija Eksāmens 2
Medi1051 Normālā anatomija II Eksāmens 3
Medi2053 Normālā anatomija IV Eksāmens 3
Medi5105 Oftalmoloģija Eksāmens 2
Medi4015 Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna Eksāmens 5
Ķīmi1020 Organiskā ķīmija Eksāmens 3
Medi4081 Orgānu un sistēmu patoloģija I Eksāmens 3
Medi4082 Orgānu un sistēmu patoloģija II Eksāmens 4
Medi5098 Ortopēdija Eksāmens 2
Medi5106 Otorinolaringoloģija Eksāmens 2
Medi4089 Pediatrija I Eksāmens 3
Medi5090 Pediatrija II Eksāmens 3
Medi2087 Psihiatrija un psihoterapija I Eksāmens 2
SDSK2086 Psiholoģija un medicīniskās psihoterapijas pamati Eksāmens 2
MediP007 Sabiedrības veselība un epidemioloģija Eksāmens 2
Medi4109 Specializētā ķirurģija un anestezioloģija Eksāmens 3
Medi5101 Uroloģija Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Medi3064 Vispārējā patoloģija I Eksāmens 3
Medi3065 Vispārējā patoloģija II Eksāmens 4
MediP012 Vispārējā un speciālā histoloģija Eksāmens 5
Medi3017 Vizuālā diagnostika Eksāmens 2
Biol2046 Ģenētikas pamati Eksāmens 3
Medi4075 Ģimenes medicīna Eksāmens 2
MediP018 Ķirurģija Eksāmens 5
Medi3073 Ķirurģijas elementi Eksāmens 2
Ķīmi1055 Ķīmija I Eksāmens 2
Prakse   25
Medi3016 Klīniskā prakse I Prakse 2
Medi4008 Klīniskā prakse II Prakse 2
Medi5038 Klīniskā prakse III* Prakse 2
Medi5040 Klīniskā prakse IV Prakse 3
MediR009 Klīniskā prakse V Prakse 3
Medi3019 Klīniskās aprūpes pamati (prakse) Prakse 4
Medi4003 Mācību prakse iekšķīgajās slimībās Prakse 2
MediR012 Mācību prakse ģimenes medicīnā un neatliekamajā medicīnā Prakse 4
MediR003 Mācību prakse ķirurģijā * Prakse 3
Valsts pārbaudījums   12
Medi4014 Diplomdarbs Diplomdarbs 10
Medi5061 Gala pārbaudījums ārstniecībā Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi   10
Svešvaloda   4
Valo1446 Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem I Eksāmens 2
Valo2348 Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem II Eksāmens 2
Izvēles daļa   6
Medi5269 Aktualitātes Pediatrijā Eksāmens 2
MediP002 Angioloģija Eksāmens 2
Medi5270 Dzīvesstila mācība hronisku slimību profilaksei Eksāmens 2
SDSK1093 Ekonomika un vadība veselības aprūpē Eksāmens 2
Medi5122 Ekspresdiagnostikas pamati Eksāmens 2
Medi4055 Elektrokardiogrāfija Eksāmens 2
Medi5116 Endokrinoloģija * Eksāmens 2
Medi5130 Endovaskulārās metodes ķirurģijā Eksāmens 2
Medi3009 Iedzimtas slimības Eksāmens 2
Medi4000 Ievads algoloģijā Eksāmens 2
Medi4036 Jaunākās diagnostikas metodes medicīniskajā mikrobioloģijā Eksāmens 2
Medi4088 Kardioloģija Eksāmens 2
Medi5121 Laboratorijas medicīna Eksāmens 2
Medi4143 Pneimonoloģija, alergoloģija Eksāmens 2
Medi1088 Sabiedrība, kultūra un veselība Eksāmens 2
Medi5000 Sievietes un ģimenes seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe Eksāmens 2
Medi3007 Sociālā medicīna Eksāmens 2
Medi1053 Uzturzinātnes pamati Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   8
Valo4096 Latviešu valoda V topošajiem(ārzemju) mediķiem (sarunu prakse) Eksāmens 3
Valo3228 Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem III Eksāmens 3
Valo4092 Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem IV Eksāmens 2
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” tiek realizēta pilna laika klātienes studijās angļu valodā.  Katram studiju kursam ir izveidots kursa apraksts, kurā ir norādīts kursa plāns un saturs, prasības kredītpunktu iegūšanai, pēc kursa apgūšanas sasniedzamie rezultāti, ar ko studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa sākumā. Nodarbībās apgūstamo prasmju un kompetenču saraksts ir izveidots saskaņā ar Ārsta profesijas profesionālo standartu.

      Lekcijas un nodarbības tiek plānotas darba dienās laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00.

      Ārstniecības studiju programmas realizācijā tiek izmantotas lekcijas, semināri, laboratoriju darbi, praktiskās, klīniskās nodarbības, problēmbāzētie semināri, diskusiju grupas, mācību ekskursijas, situāciju uzdevumu analīze, mācību prakses, kā arī konsultācijas gan studiju kursu apguves laikā, gan pirms pārbaudījumiem.

      Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot slimības gadījumu aprakstus (cases).

      Praktiskās iemaņas tiek attīstītas darbā ar manekeniem, mulāžām, kā arī praktisko darbu laikā.

      Studentiem tiek organizēts studiju kurss „Ievads medicīnas studijās”, kura ietvaros speciālas lekcijas tiek nolasītas par programmas mērķiem un uzdevumiem, prasmēm strādāt ar informācijas resursiem utt.

      Studenti tiek aktīvi iesaistīti pētniecības darbā, iekļaujoties dažādu pētniecības projektu realizēšanā,  kas ir programmas  „Ārstniecība” nozīmīgs instruments studējošo iemaņu apguvei - sekot progresam profesionālajā jomā un piedalīties mūžizglītībā.  Studenti iesaistās pētniecībā gan diplomdarba izstrādē, gan saskaņā ar savām pētnieciskajām interesēm visa studiju perioda garumā. Studenti piedalās pasaules, Eiropas un Latvijas mēroga konferencēs un kongresos kā ar mutiskajiem, tā ar stenda referātiem.

      Studenti tiek stimulēti, veicinot izcilību - piešķirot LU mecenātu stipendijas (Morberga, Priedkalna, E.Petkēvičas u.c.).

      Nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa ir prakse. Studenti pirms prakses tiek instruēti un katrs students saņem prakses programmu. Prakses laikā studentam jāaizpilda prakses dienasgrāmata, kas jāiesniedz, lai saņemtu gala novērtējumu. Katrs students saņem vērtējumu no prakses vadītāja.

Prakse ir iedalāma 4 galvenajās daļās:

 1. Klīniskās aprūpes pamati (prakse);
 2. Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse);
 3. Klīniskā prakse - darbs ar slimnieku mācībspēka pārraudzībā – anamnēzes iegūšana, objektīvā izmeklēšana, laboratorās un instrumentālās izmeklēšanas plāna un ārstēšanas plāna sastādīšana, praktisko manipulāciju izpilde, akadēmiskās slimības vēstures uzrakstīšana;
 4. Mācību prakses ķirurģijā, iekšķīgajās slimībās un ģimenes medicīnā.

      Ārstniecības iestādes un Latvijas Universitāte ir noslēgušas līgumus par apmācības un prakšu realizēšanu. Jāuzsver, ka agrīna apmācība pie slimnieku gultas ir neapšaubāma mācību procesa realizācijas stiprā puse.

      Diplomdarba izstrādē studenti strādā docētāja vai praktiskā ārsta vadībā, kam ir doktora grāds. Diplomandi un darbu vadītājs tiek konsultēti diplomdarba izstrādes praktiskajā realizācijā. Ir izstrādāta vienota diplomdarbu rakstīšanas forma, ar ko studējošie ir iepazīstināti. Diplomdarbu novērtēšana notiek saskaņā ar zinātniskās objektivitātes principiem, argumentāciju un ētiku.

Vērtēšanas sistēma

Prasībās kredītpunktu iegūšanai un vērtēšanas kritēriji ietverti studiju kursa aprakstā. Novērtēšanai tiek izmantota desmitbaļļu sistēma. Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem, grafiku semestra laikā. Ieviestā starppārbaudījumu sistēma liek uzsvaru uz semestra darbu, kas dod vismaz 50% no studiju kursa gala vērtējuma atzīmes.

      Starppārbaudījumi var būt dažādi, t.i., mutiski, rakstiski, daudzizvēļu tests, projekti, literatūras apskati, kontroldarbi, kolokviji, testi, daudzizvēļu testi kursa Moodle e-vidē, referāti, slimības vēstures u.c. Starppārbaudījumu hronoloģiskais grafiks studiju kursos tiek saskaņots, lai optimizētu patstāvīgā darba apjomu. Starppārbaudījumu vērtējuma īpatsvaram kopējā vērtējumā ir tendence pieaugt.

      Semestra vai studiju kursa noslēgumā notiek kombinētais eksāmens, kurš ietver - daudzizvēļu testu; praktisko eksāmenu pie pacienta gultas (klīniskajās disciplīnās); teorētiskos jautājumus. Studiju kursa apguves vērtējumu aprēķina LU centralizētajā sekmju reģistrēšanas sistēmā pēc kursa aprakstā noteiktā algoritma, ņemot vērā starppārbaudījumos un eksāmenā iegūtos vērtējumus.

      Ārstniecības programmas gala pārbaudījumi sastāv no:

 1. diplomdarba;
 2. gala pārbaudījuma ārstniecībā, kurš ietver trīs daļas - praktiskie eksāmeni pie pacienta gultas ķirurģijā un iekšķīgajās slimībās, teorētiskais eksāmens.

Diplomands aizstāv diplomdarbu atklātā sēdē. Darbu vērtē gala eksāmenu komisija un recenzents.

      Vērtēšanas sistēma tiek atkārtoti apspriesta Studiju programmas padomes sēdēs. Katra studiju semestra beigās katedru sēdēs, Veselības zinātņu studiju programmu padomē, fakultātes Domē tiek izvērtēti studiju rezultāti (studentu sekmes). Fakultātes docētāju sanāksmēs personāls tiek informēts par studentu sekmību.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.