Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45725
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Una Riekstiņa
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2400 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 4
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 31
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības notiek 3-4 darba dienas nedēļā no 8:30 līdz 18:00, pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma.

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas pamatmērķis ir sniegt studentiem teorētisko un praktisko zināšanu kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā.


Specifiskie programmas uzdevumi:

  •  sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju;
  • attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā;
  • pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas zinātnes apakšnozarēs un labas farmācijas prakses normatīvos;
  • iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar nacionālajām valsts prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot kopīgu darba tirgu ES valstīs;
  • sagatavot studentus patstāvīgai zinātniski-pētnieciskai darbībai, maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju programmās;
  • attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās;
  • veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās;
  • sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas praksi un sagatavot studentus farmaceitiskās prakses programmas izpildīšanai.
Programmas studiju rezultāti

Iegūtais veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā apliecina, ka absolvents ir apguvis atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, par farmaceitisko tehnoloģiju un kontroli, zāļu lietošanu un par normatīvajiem aktiem farmācijas jomā un ir tiesīga uzsākt farmaceita profesionālo darbību.


Farmācijas MSP absolventiem ir zināšanas:

 par zāļu farmaceitisko formu gatavošanu; zāļu ražošanu un kontroli; zāļu pārbaudēm zāļu testēšanas laboratorijā; drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu sagatavošanu, uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos; konsultāciju sniegšanu par zālēm un to lietošanu; individuālu atbalstu pacientiem, kas izmanto pašārstēšanos.


Farmācijas MSP absolventi ir ieguvuši praktiskas iemaņas zāļu sagatavošanā, testēšanā, uzglabāšanā, izplatīšanā un izsniegšanā vispārēja un slēgta tipa aptiekās; tie prot sniegt informāciju un konsultāciju par zālēm un to lietošanu; izprot zāļu lietošanas iespējamās blakusparādības un to ziņošanu zāļu apriti uzraugošajām iestādēm; pārvalda komunikāciju prasmes un prot strādāt komandā; spēj plānot un veikt pētniecisko darbu farmācijas jomā; spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi farmācijas jomā.


Kompetences:

Farmācijas MSP absolventi ir ieguvuši kompetenci pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā farmācijas jomā, parāda izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai farmaceita profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību, ir kompetenti piedalīties profesionālās jomas attīstībā.

Uzņemšanas nosacījumi

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Studiju programmas direktore profesore Una Riekstiņa, 422. telpa, katru nedēļu otrdienās no 11.00 - 13.00, e-pasts una.riekstina@lu.lv

Studiju lietvede Juta Bārtule, e-pasts: juta.bartule@lu.lv

Farmācija   80
Obligātā daļa   74
Obligātā daļa   30
Farm5017 Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā Eksāmens 2
Farm5004 Jaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija** Eksāmens 2
Farm5012 Klīniskā Farmakoloģija I Eksāmens 3
Farm5013 Klīniskā Farmakoloģija II Eksāmens 3
VadZ5129 Menedžments Eksāmens 2
Farm5001 Profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti. Profesionālā ētika Eksāmens 2
Ekon5070 Sociālā ekonomika Eksāmens 3
Farm5021 Sociālā farmācija Eksāmens 3
Farm5003 Zāļu formu dizains Eksāmens 2
Farm5018 Zāļu kvalitātes kontrole Eksāmens 4
Farm5016 Zāļu vielu instrumentālā analīze Eksāmens 4
Prakse   24
FarmP007 Farmaceitiskā prakse Prakse 24
Gala pārbaudījums   20
Farm6028 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   6
Farm5011 Bioloģiskas izcelsmes zāles Eksāmens 2
Farm5000 Fitoterapija Eksāmens 2
Medi5194 Veselības veicināšana farmaceitu darbā Eksāmens 2
Farm5002 Veterinārie medikamenti Eksāmens 2
Farm6026 Zāļu saderība un blakus efekti Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Farmācija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Programma tiek realizēta pilna laika klātienes studijās (4 semestri), latviešu valodā. Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs. Kontaktstundu laikā tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām, zinātniskiem institūtiem, aptiekām, ražotnēm un kvalitātes kontroles laboratorijām. Visos studiju kursos notiek lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē.

      Lekcijās izmanto modernus vizuālās demonstrācijas līdzekļus (video demonstrācijas, multimediju projektors, audiodemonstrācijas).

      Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot gadījumu aprakstus.

      Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām. Praktisko darbu laikā studenti tiek sadalīti grupās. Laboratorijas darbos studentiem jāraksta darba protokoli un tie jāaizstāv. Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek rakstiski un mutiski. Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.

      E-apmācības programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no MF un citām fakultātēm. Docētāji pilnveidoja savas prasmes 3 dienu kursos, ko vadīja IT zinātņu speciālisti. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no universitātes bibliotēkas tiešsaistē, izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī ir pieejama. Līdz 2012. gadam tā bija Ebrary, bet 2013. gadā Dawsonera.

      Viespētnieki un viesi no farmaceitiskajiem uzņēmumiem tiek aicināti nolasīt lekcijas.      

      Visiem docētājiem ir kontakts ar kursu izvēlēto vecāko, notiek saziņa ar studentiem, izmantojot e-pastu, un lekciju materiāli nosūtīti elektroniski. Praktisku problēmu risināšanas prasmes attīsta, izmantojot pašmācības kontroles pārbaudes un vēlāk mācīšanās rezultāti studentiem tiek kontrolēti ar testu. Prezentācijas prasmes tiek attīstītas semināru laikā ar sagatavoto ziņojumu PowerPoint izvērtēšanu.

      Palīdzība studijās tiek sniegta konsultāciju formā un mācību rezultāti tiek kontrolēti ar regulārām pārbaudēm. Studiju rokasgrāmatas ir sagatavotas, tostarp Latvijas Universitātes ieteikumi par to, kā motivēt savu individuālo attīstību.

      Maģistra darba vadītājs ir persona ar doktora grādu. Lai sāktu maģistra darbu, studenti raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apstiprina savu piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā. Instrukcijas kā rakstīt un noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti saņem individuālas konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau 2005.gadā. Pašlaik ir spēkā LU rektora rīkojums par prasībām LU noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maģistra darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski. Aizstāvēšanas komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala eksāmeniem.

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā. Lai veicinātu sistemātisku mācīšanos, semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiska atbilde, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. Studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kura  īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50% no gala vērtējuma.

      Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. Metožu izvēles daudzveidību pamato farmācijas studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība. Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili).

      Programmas apguves gala pārbaudījums ir maģistra darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un komisijas locekļi. Farmācijas maģistru darbu aizstāvēšanas komisijā darbojas 2 profesores, 2 asociētie profesori, 2 docentes un bez akadēmiskā personāla locekļiem ir 2 farmācijas zinātņu doktori no pētnieku vides. Maģistra darba gala novērtējums tiek paziņots katram studentam individuāli.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.