Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43725
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Una Riekstiņa
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2400 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 6000 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 9
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 51
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Farmācijas programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās farmācijas un informācijas tehnoloģiju prasmes un zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, un bakalaura darba izstrādes laikā attīstās studentu patstāvīgā darba iemaņas.


Bakalaura studiju programmas obligātajā daļā (A daļā)  kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija.

 

Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. Brīvās izvēles daļā (C daļā) paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā.

 

Starptautiskā sadarbība notiek Erasmus programmas ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte (Itālijā), Helsinku Universitāte (Somijā) un Koimbras Universitāte (Portugālē), kā arī Utrehtas Augstskola (Nīderlandē).

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā, jo lai iegūtu tiesības strādāt kā farmaceits, ir nepieciešams farmācijas maģistra grāds. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos. LU bakalaura studiju programma „Farmācija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kurā iegūst bakalaura grādu farmācijā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.

Specifiskie programmas uzdevumi:

 • nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām;
 • nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm;
 • attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju veselības aprūpes sistēmai, principiem un farmaceitiskās aprūpes sniegšanai, kā arī sniegt zināšanas par zāļu pareizu uzglabāšanu;
 • nodrošināt atbilstošas zināšanas par zāļu metabolismu, farmakoloģisko aktivitāti, farmakovigilanci, farmakokinētiku, farmakoģenētiku un toksikoloģiju;
 • nodrošināt pietiekamas zināšanas par farmācijas pamatdisciplīnām: farmaceitisko tehnoloģiju, farmācijas ķīmiju, farmakognoziju, farmakoloģiju un labu aptieku praksi, attīstot
 • uz zinātnes sasniegumiem balstītās zināšanas;
 • iepazīstināt studentus ar jaunākajām pētniecības metodēm, kā arī ar valsts programmām farmācijā, integrāciju ES ietvaros un vispārpieņemtām vadlīnijām farmaceitiskai izglītībai, kuras uzdevums ir veidot kopējo darba tirgu ES valstīs;
 • apmācīt studentus patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un mudināt viņus turpināt izglītību maģistra studiju programmās;
 • nodrošināt pietiekamas zināšanas par ar farmācijas un veterinārfarmācijas praksi saistītās likumdošanas prasībām.
Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi apgūtas bakalaura studiju programmas farmācijā iegūtie rezultāti ir:


Zināšanas:

 • Par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām;
 • Par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskajām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm;
 • Par zāļu metabolismu, farmakoloģisko aktivitāti, farmakovigilanci, farmakokinētiku, farmakoģenētiku un toksikoloģiju;
 • Par farmaceitiskās aprūpes pamatprincipiem
 • Par ar farmācijas un veterinārfarmācijas praksi saistītās likumdošanas prasībām.

Prasmes:

 • Prot pielietot iegūtās analītiskās ķīmijas zināšanas zāļu kvalitātes kontrolē;
 • Spēj pielietot praktiski iegūtās zināšanas aptiekas zāļu formu tehnoloģijā;
 • Prot izskaidrot zāļu vielu iedarbības farmakoloģiskos mehānismus;
 • Izprot farmakokinētiskos parametrus;
 • Izprot farmaceitiskās aprūpes pamatprincipus;
 • Orientējas farmācijas likumdošanā;
 • Prot patstāvīgi veikt pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas risinājumus farmācijas nozarē.

Kompetences:

 • Spēj patstāvīgi pielietot uz farmācijas zinātnes sasniegumiem balstītās; zināšanas informācijas vākšanai, analīzei, lai risinātu ar farmācijas nozari saistītus jautājumus;
 • Ir kompetenti piedalīties farmācijas jomas attīstībā, turpinot tālākizglītību farmācijas maģistra studiju programmā;
 • Pārvalda labas komunikācijas prasmes un spēj darboties komandā;
 • Ir kompetenti farmācijas nozares profesionālās ētikas jautājumos.
Darba iespējas

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt farmaceitiskās darbības jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts.


Izmēgināt profesiju!

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE latviešu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās


Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2019. un 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2017. un 2018. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (35 x 10 = 350) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Studiju programmas direktore profesore Una Riekstiņa, 422. telpa, katru nedēļu otrdienās no 11.00 - 13.00, e-pasts una.riekstina@lu.lv

Studiju lietvede Juta Bārtule, e-pasts: juta.bartule@lu.lv

Farmācija   120
Obligātā daļa   92
Obligātā daļa   82
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
Medi1149 Anatomija un fizioloģija Eksāmens 3
Biol1195 Augu un dzīvnieku bioloģija Eksāmens 2
Ķīmi2159 Bioķīmija I Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Farm1005 Farmaceitiskā šūnas bioloģija Eksāmens 3
Farm1001 Farmakognozija Eksāmens 4
Medi1011 Farmakokinētika Eksāmens 2
Medi2097 Farmakoloģija un farmakoterapija II Eksāmens 3
Medi2021 Farmakoloģija un farmakoterāpija I Eksāmens 4
Farm2003 Farmācijas ķīmija Eksāmens 4
Fizi1007 Fizika Eksāmens 2
DatZ2158 Informātika. Datu bāzes Eksāmens 4
Farm2001 Klīniskā farmācija Eksāmens 3
Valo1463 Latīņu valoda Eksāmens 2
Medi1005 Medicīniskā mikrobioloģija Imunoloģija Eksāmens 3
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
Medi1154 Patfizioloģija. Slimību izcelsmes mehānismi Eksāmens 3
Farm1000 Praktiskā farmācija Eksāmens 2
Psih1012 Psiholoģija Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Ķīmi4001 Vides bioķīmija un toksikoloģija Eksāmens 4
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
Farm3004 Zāļu formu tehnoloģija Eksāmens 6
Farm3019 Zāļu vielu metabolisms Eksāmens 2
Farm3015 Ārstniecisko vielu biosintēze augos Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   10
Farm3025 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   20
Svešvaloda 1   2
Valo1450 Angļu valoda farmaceitiem I Eksāmens 2
Valo1447 Nozares vācu valoda farmaceitiem I Eksāmens 2
Svešvaloda 2   2
Valo2350 Angļu valoda farmaceitiem II Eksāmens 2
Valo2349 Nozares vācu valoda farmaceitiem II Eksāmens 2
Izvēles daļa   16
Biol2041 Bioķīmija II Eksāmens 2
Biol1197 Botānika Eksāmens 2
Medi2013 Farmaceitiskā mikrobioloģija Eksāmens 2
Medi1152 Farmācijas vēsture Eksāmens 2
Farm3013 Ievads epidemioloģisko pētījumu dizainā Eksāmens 2
Farm3000 Molekulārā farmācija Eksāmens 2
Medi1012 Pirmā palīdzība Eksāmens 2
Ķīmi3200 Tiesu ķīmija Eksāmens 2
Farm3002 Uztura bagātinātāji Eksāmens 2
Farm1003 Zāļu vielas Eksāmens 4
Medi3022 Ģenētika Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   8
Zinātnes nozare Farmācija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Programma tiek realizēta latviešu valodā.pilna laika klātienes studijās (6 semestri). Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs. Kontaktstundu laikā tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām, zinātniskiem institūtiem, LU Botānisko dārzu, aptiekām, ražotnēm, muzejiem un kvalitātes kontroles laboratorijām.

      Visos studiju kursos notiek lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē, tomēr lekcijas tiek saglabātas kā tradicionāla mācību forma, to realizējot ar modernu vizuālās demonstrācijas līdzekļu palīdzību (video demonstrācijas, multimediju projektors, audiodemonstrācijas).

      Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot gadījumu aprakstus. Pieejama E-universitāte un ir pieejami arī citi Internet resursi, piemēram, Supercourse, kurā brīvprātīgi no visas pasaules universitātēm lektori ievieto savas lekcijas. LU farmācijas programma piedalās šajā projektā kopš 2004.gada.

      Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām. To laikā studenti tiek sadalīti grupās no 10 līdz 20 studentiem. Laboratorijas darbos studentiem jāraksta darba protokoli un tie jāaizstāv.

      Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek rakstiski un mutiski. Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.

      E-apmācības programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no MF un citām fakultātēm. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no universitātes bibliotēkas tiešsaistē, izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī ir pieejama.

      Lai sāktu bakalaura darbu, studenti raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apstiprina savu piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā. Instrukcijas kā rakstīt un noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti saņem individuālas konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau 2005.gadā. Pašlaik ir spēkā LU rektora rīkojums par prasībām LU noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Bakalaura darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski. Aizstāvēšanas komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala eksāmeniem.

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā.

      Lai studējošie, kuri uzsāk studijas studiju programmā, sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā, tiek organizētas bibliotēkas darbinieku lekcijas un docētājiem ir paredzēti konsultāciju laiki. Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanas pārskatu.

      Semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiskas atbildes, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kurš dod līdz 50% no gala vērtējuma. Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

      Metožu izvēles daudzveidību pamato farmācijas studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība.

      Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili).

      Programmas apguves gala pārbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un komisijas locekļi. Farmācijas bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas sastāvu katru gadu apstiprina no jauna.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.