Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45723
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Igors Ivanovs
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1600 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 2
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 28
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības trīs dienas nedēļā -   trešdienās, ceturtdienās, piektdienās (no plkst. 14:30 līdz 21:00) 1. kursā  un ceturtdienās, piektdienās (no plkst. 14:30 līdz 21:00), sestdienās (no 9:00 līdz 16:00) 2. kursā

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas mērķis ir nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs, attīstot studentos zinātniski pētnieciskās prasmes, menedžmenta prasmju un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu, kā arī veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās.

 

Studiju programmas uzdevumi:

 • padziļināti attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem;
 • analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un padziļināti attīstīt prasmes un kompetences māsu darba vadībā atšķirīgās veselības aprūpes sfērās;
 • sniegt zināšanas par veselības aprūpes sistēmas vadību, veselības aprūpes organizēšanu un vadīšanu, veselības ekonomiku;
 • pilnveidot pedagoģiskās un psiholoģiskās zināšanas veselības aprūpes vadītājiem par sabiedrības, ģimenes un indivīda veselības veicināšanu, uzturēšanu, vadības psiholoģiju, ētiskiem jautājumiem māsu darba praksē, kā arī veselības aprūpes darba kvalitātes vadībā;
 • sekmēt programmas beidzēju iesaistīšanos pedagoģijā augstskolās un konkurētspēju vietējā un starptautiskajā darba tirgū.
Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultātu apraksts atbilstoši Eikopas kvalifikāciju ietvarstruktūrai:

Zināšanas:

 • Padziļinātas zināšanas pētniecībā māszinībās un veselības aprūpes nozarē,
 • Padziļinātas zināšanas par pētniecības metožu un pētniecības darba organizāciju un realizāciju.
 • Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veselības ekonomikā un ekonomikas teorijās, izglītības vadībā.

Prasmes:

 • Prasme vadīt un organizēt veselības aprūpes procesus iestādēs un veselības sistēmā kopumā, pielietojot zināšanas veselības ekonomikā un veselības aprūpes sistēmas organizācijā.
 • Prasme vadīt un organizēt māsu izglītības procesus augstskolās.
 • Prasmes zinātnisko pētījumu veikšanai atbilstošu metožu izvēli un patstāvīgi izstrādāt zinātnisko pētījumu.

Kompetences:

 • Spēja izstrādāt zinātnisko pētījumu, pamatojoties uz māsu praksi veselības aprūpes vadībā un sistēmā.
 • Spēja nodrošināt veselības aprūpes vadību māsu praksē.
 • Spēja nodrošināt pedagoģijas procesus augstskolās.
Uzņemšanas nosacījumi

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju "Māsa". Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija "Māsa" un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 3 - Zinātņu māja

Programmas direktors doc. Igors Ivanovs, e-pasts: igors.ivanovs@lu.lv

Māszinības   80
Obligātā daļa   38
Obligātā daļa   18
Medi6144 Māsu darba vadības sistēma Eksāmens 3
Medi5140 Māsu prakses ētika Eksāmens 3
Medi5141 Māsu zinātnes teorija Eksāmens 3
Medi5143 Pētniecības metodes māszinībās * Eksāmens 3
Medi6000 Veselības ekonomika Eksāmens 3
Medi5142 Veselības vadības sistēma Eksāmens 3
Gala pārbaudījums   20
Medi6146 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   42
Obligātā daļa   8
DatZ5060 Informācijas tehnoloģija Eksāmens 4
SDSK1000 Informācijas tehnoloģijas pētniecībā Eksāmens 2
Medi6011 SPSS programmas praktiskā izmantošana Eksāmens 2
Mate5045 Statistika Eksāmens 4
Svešvaloda   3
Valo5212 Angļu valoda māszinību specialitātei I* Eksāmens 3
Valo5213 Vācu valoda māszinībās I Eksāmens 3
Izvēles daļa   31
Valo6049 Angļu valoda māszinību specialitātei II* Eksāmens 3
Medi6148 Darba kvalitātes nodrošināšana Eksāmens 3
Ekon5049 Ekonomikas teorija Eksāmens 4
Kogn5018 Filozofija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
Medi5131 Kvalitatīvās pētījumu metodes māszinībās Eksāmens 2
Psih5085 Lietišķā etiķete veselības aprūpes vadībā Eksāmens 3
SDSK6040 Medicīnas pedagoģija Eksāmens 2
VadZ5137 Māsu izglītības vadība Eksāmens 3
Medi5066 Māszinībās izmantojamie resursi Eksāmens 3
SDSK6042 Pedagoģiskā prakse māsām Eksāmens 2
Psih3325 Reliģijas psiholoģija Eksāmens 3
Psih3314 Saskarsme vadībā Eksāmens 3
Psih2315 Vadības psiholoģija Eksāmens 3
Medi5065 Veselības aprūpes sociālie aspekti Eksāmens 3
Valo6050 Vācu valoda māszinībās II Eksāmens 3
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Izpildot programmas prasības, studenti iegūst teorētiskās zināšanas, akadēmiskās prasmes un iemaņas veselības aprūpes jomā. Iegūtā izglītība Veselības zinātņu maģistra māszinībās, iegūstot veselības zinātņu maģistra māszinībās grādu, sniedz iespējas studēt tālāk arī doktorantūras programmās sabiedrības veselības nozarē, pedagoģijā, ekonomikā un vadībā u.c.

      Studiju programmas realizēšanā plaši izmanto datorresursus un interneta iespējas. Brīvpieejas datortelpā tiek rakstīti maģistra darbi, referāti, gatavoti materiāli prezentācijām un veikti citi ar studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi.

      Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī praktiskai savu studiju gaitas nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei, maģistra darbu ievadei bibliotēkas datu bāzē.

      Studiju process ir nodrošināts gan ar nepieciešamo materiālo bāzi, gan ar docētājiem, kuri nepārtraukti pilnveido savu kvalifikāciju iesaistoties dažādu projektu vadībā un piedaloties starptautiskajās konferencēs.

      Lekcijām tiek izmantotas telpas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Raiņa bulvāris 19. Tāpat studentu rīcībā ir datorklase. Datorklase un auditorijas ir apgādātas ar modernu demonstrācijas aparatūru.

Vērtēšanas sistēma

Studentu darbu studiju procesā, kas nodrošinās izvirzīto izglītības gala mērķu sasniegšanu, atspoguļo vērtēšana, ko nosaka LU nolikums par studiju pārbaudījumu kārtību. Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus. Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students tiek informēts uzsākot studiju kursu. Vērtēšanas rezultātā gan docētāji, gan studenti iegūst informāciju par studentu sasniegumiem – iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetences.

Vērtēšanas mērķi:

 • nodrošināt studentus un docētājus ar informāciju par studentu spējām pielietot teorētiskās zināšanas, vispārējās un specifiskās iemaņas un prasmes, izveidot profesionālu un akadēmisku attieksmi;
 • novērtēt studentu sasniegumu progresu;
 • nodrošināt studentiem atgriezenisko saiti un dot iespēju papildināt savas zināšanas.

Vērtēšanas pamatprincipi:

 • vērtēšanas obligātums – izglītības kā mācīšanas un mācīšanās neatņemama sastāvdaļa, kurā studenti saņem vērtējumu par izglītības programmu obligātā satura apguvi;
 • vērtēšanas satura un kritēriju atklātība, skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju priekšmeta mērķiem un uzdevumiem;
 • sasniegumu summēšana – studentu un docētāju uzticamas un noderīgas informācijas nodrošinājums par studenta veikumu/darba izpildi;
 • vērtēšanas objektivitāte – saskaņā ar konkrētas studiju programmas vai kursa programmas prasībām, vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir visiem studentiem vienādi.