Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47222
Studiju virziens Tulkošana
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Gunta Ločmele
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 4268 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 20
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 19.45 vai 21.30; iespējams arī sestdienās pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Balstoties uz standartos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, programmas „Rakstiskā tulkošana” mērķis ir attīstīt studentiem profesijas standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas un vispārējas prasmes un sagatavot tos rakstiskās tulkošanas darbam privātsektorā, tirdzniecībā un rūpniecībā, kā arī ES institūcijās, valdības iestādēs un aģentūrās, zinātniskajos institūtos un  plašsaziņas līdzekļos; intensificēt tulkotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē, palielinot profesionāliem standartiem atbilstošu tulkotāju skaitu, turpināt palielināt darba valodu skaitu.

      Lai strādātu ES institūcijās par tulkotāju, izvirzīta prasība zināt vismaz divas svešvalodas. Ievērojot šo nosacījumu, šī programma paredz dažādas valodu kombinācijas.


Uzdevumi:

 • Izveidot studentiem profesijā nepieciešamās kompetences un prasmes:
  • attīstīt tulkošanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas,
  • attīstīt terminoloģijas, terminogrāfijas zināšanas, prasmes darbā ar datorizētās tulkošanas rīkiem,
  • attīstīt dažādu tekstu tulkošanas iemaņas, galveno uzsvaru liekot uz juridiskajiem, politiskajiem un ekonomikas tekstiem.
 • Veidot studentu izpratni par politiskajiem, ekonomikas un juridiskajiem procesiem, kas nosaka tulkošanas kontekstu.
 • Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku, izglītot atbildīgus tulkotājus.
 • Iepazīstināt studentus ar Latvijas, Eiropas un pasaules tirgus prasībām tulkotājiem un veidot viņu prasmes tulkošanas projektu vadībā.
 • Tulkošanas prakses gaitā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības tulkošanas tirgū, dot individuālās darba iemaņas.
 • Veidot patstāvīgu un kritisku domāšanu un radošumu, stimulēt studentu patstāvīgo mācīšanos, kā arī veicināt viņu vēlēšanos turpināt mācības doktorantūrā.
Programmas studiju rezultāti

Plānotais rezultāts ir augstas kvalifikācijas tulkotājs ar padziļinātām virzienu valodu kultūras zināšanām un zināšanām translatoloģijā un terminoloģijā, kuras atbilst translatoloģijas jaunākajiem atklājumiem un nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu (kulturoloģijas, translatoloģijas u.c.) saskarē. Izcili zina un izjūt latviešu valodu.

 

Prasmes. Students spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, proti, atkarībā no izraudzītā studiju virziena:

 • dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu vismaz no vienas valodas latviešu valodā un pretējā virzienā;
 • dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām latviešu valodā;
 • dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām krievu valodā.

Spēj variēt latviešu valodas stilus, reģistrus. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem translatoloģijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, sadarbojoties ar klientiem un kolēģiem tulkošanas projektā, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas tulkotāja profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.

 

Kompetences. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, izmantojot nepieciešamās informācijas ieguves metodes; spēj atrast nepieciešamos avotus. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā (t. sk. veidot jaunus terminus latviešu valodā), pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

 

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

 

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas:

1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī);

2) vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī);

2) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas līmenī);

3) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu; jāzina dzimtās valodas līmenī).

 

Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām.


1.Rakstiskā daļa


1.1. Angļu-latviešu-angļu apakšprogramma

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no B valodas A valodā

150 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no A valodas B valodā


1.2. Vācu-latviešu-vācu apakšprogramma

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no B valodas A valodā

150 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no A valodas B valodā


1.3. Franču-angļu-latviešu apakšprogramma

200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C1 valodas A valodā

200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C2 valodas A valodā


1.4. Angļu-latviešu-krievu apakšprogramma

200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C1 valodas A valodā

200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C2 valodas A valodā


2. Intervija


2.1. Angļu-latviešu-angļu apakšprogramma un Vācu-latviešu-vācu apakšprogramma

Intervija A un B valodā par tulkotāja profesionālās darbības jautājumiem, ES institūcijām, aktualitātēm un juridiskā pamata jautājumiem.


2.2. Franču-angļu-latviešu apakšprogramma un Angļu-latviešu krievu apakšprogramma

Intervija A valodā par tulkotāja profesionālās darbības jautājumiem, ES institūcijām, aktualitātēm un juridiskā pamata jautājumiem.


Informācija par valodu dalījumu A, B un C valodā:


Tulkotāju darba valodas tiek iedalītas trīs kategorijās: A, B, C.


A valoda ir tulkotāja dzimtā valoda (vai tās ekvivalents), kurā tiek veikti tulkojumi no visām  pārējām darba valodām. Tā ir valoda, kuru tulkotājs pārzina vislabāk un kurā viņš var brīvi izteikt arī vissarežģītākās domas. Tāpēc tā ir tulkotāja aktīvā valoda.


B valoda ir valoda, kuru tulkotājs brīvi pārvalda, bet kura nav viņa dzimtā valoda. Tulkotājs var veikt tulkojumus šajā valodā no citas darba valodas. Tā arī ir tulkotāja aktīvā valoda.


C valoda ir valoda, kuru tulkotājs perfekti saprot, bet kurā viņš netulko. Tulkotājs tulko no šīs valodas savās aktīvajās valodās, tāpēc tulkotājam tā ir pasīvā valoda.


Avots: aiic.net/page/4004/working-languages

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv

Studiju metodiķe Agnese Kirovāne, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv tālr. 67034919

Rakstiskā tulkošana   80
Obligātā daļa   56
Vispārizglītojošie studiju kursi   6
Valo5490 Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Eksāmens 4
ValoP168 Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi   4
Valo5486 Sagatavošanās profesijai Eksāmens 2
Valo5488 Tulkošanas teorija Eksāmens 2
Prakse   26
ValoP161 Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) Prakse 6
ValoP162 Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) Prakse 10
ValoP163 Tulkošanas prakse III (specializācija pa nozarēm) Prakse 10
Valsts pārbaudījums   20
ValoN001 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   24
Angļu- latviešu- angļu   24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo6182 Kultūras aspekti tulkošanā Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
SDSK5097 Valstmācība (Lielbritānija) Eksāmens 2
Franču- angļu- latviešu   24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
Valo6818 Frankofonija Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo6182 Kultūras aspekti tulkošanā Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
Vācu - latviešu - vācu   24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5196 Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā (vācu - latviešu - vācu)* Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5000 Vācu valoda mūsdienu diskursā tulkotājiem Eksāmens 2
Angļu-latviešu-krievu   24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
SDSK5115 Krievu kultūras pamatkoncepti Eksāmens 2
Valo5172 Lingvistiskā pragmatika Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmu realizē latviešu, angļu valodā un virzienu valodās – vācu, franču, nākotnē arī krievu, spāņu un ķīniešu. Tulkošanas apmācība notiek pēc starptautiski aprobētām metodēm, kas pamatojas intensīvā praktiskā tulkošanā, kam seko pasniedzēju un citu studentu komentāri, kļūdu norādījumi, utt. Pakāpeniski palielinās vingrinājumu apjoms un to sarežģītība. Paralēli pašai tulkošanai tiek apgūtas arī citas prasmes – terminoloģijas gatavošana, darbs ar klientiem un kolēģiem projektā, individuāls darbs ar klientu, kura laikā notiek konsultācijas ar ekspertiem utt. Studenti arī paši gatavo vingrinājumus, tekstus un veic to analīzi un grupas biedru tulkojumu apstrādi.

      Apmācības kvalitāti un rezultātu atbilstību reālajai profesionālajai darbībai nodrošina tas, ka tulkošanas pasniegšanas cikla pasniedzēji ir arī profesionāli tulkotāji. Kursu realizācijā aktīvi piedalās arī tulkošanas tirgus pārstāvji. Ļoti liela nozīme ir praksei, kas ietver gan individuālus tulkojumus, gan darbu grupās un sadarbību ar darba devēju.

      Visos kursos tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi. Studenti veido terminoloģijas datu bāzes, strādā ar tulkošanas programmatūru.

      Maģistra darba rakstīšanas un kvalitātes nosacījumi atbilst LU vispārīgajām prasībām, kas nosaka šo procesu. Studenti izvēlas maģistra darba tēmu pēc iespējas agrāk, lai jau prakses laikā varētu vākt materiālus, izdarīt aptaujas, uzkrāt empīriskos novērojumus u.c. Maģistra darbu tēmas paredzētas galvenokārt saistībā ar tulkošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī ar terminoloģijas jautājumiem, kas nopietni iespaido tulkošanu. Maģistra darbi tiek rakstīti vai nu attiecīgā profila valodā vai latviešu valodā.

      Mācībspēku pētījumi par tulkošanas normu maiņu tiek izmantoti Tulkošanas teorijas kursā, reklāmas valodas īpatnību pētījumi nodrošina kursa „Filmu un reklāmu tulkošana” teorētisko bāzi. Studenti tiek iesaistīti pētnieciskos projektos.

Vērtēšanas sistēma

Studentu zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar valsts un LU spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek pēc 10 baļļu sistēmas. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (studentam ieskaita kredītpunktus), ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm.

      Studiju programmā paredzētos pārbaudījumus studenti kārto mutvārdos vai rakstiski. Mutvārdu pārbaudījums notiek saskaņā ar iepriekš izstrādātām eksaminācijas biļetēm, izmantojot studiju kursu programmas. Rakstiskā pārbaudījuma formas ir:

 • rakstisks tulkojums (ar komentāriem);
 • rakstisks pārbaudījums ar iepriekš izstrādātiem jautājumiem (un/vai teksta analīze);
 • testi ar 30-40 jautājumiem.

Teorētiskajos kursos gala vērtējumā tiek dažādās proporcijās ņemti vērā studentu individuālā darba rezultāti, projektu rezultāti. Nodarbību laikā tulkošanas sniegums tiek vērtēts katru reizi pēc tulkojuma. To veic gan students pats (pašvērtējums), gan pasniedzēji un grupas biedri, kas šādi mācās gan saprast un komentēt tulkošanas kvalitāti, gan izteikties un analizēt kļūdas, kas palīdz pašvērtējumā. Par attiecīgā studiju kursa pārbaudījuma formu un prasībām mācībspēki informē studentus pirmās kontaktnodarbības laikā.

      Valsts pārbaudījums ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, ko vērtē valsts pārbaudījuma komisija.

      Prakse tiek vērtēta pēc tradicionālajiem prakses vērtēšanas kritērijiem.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.