Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Jeļena Vladimirska
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 21.30

Studiju valoda Latviešu, Franču, Itāliešu, Spāņu
Programmas anotācija

Maģistra studiju programma „Romāņu valodu un kultūru studijas” ir vienīgā programma Latvijā, kura sniedz akadēmisku izglītību maģistra līmenī franču, spāņu un itāļu valodā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā, tulkošanā un starptautiskajās attiecībās.


RVKS programmā strādā labākie LU speciālisti romānistikas vēsturē, valodu pasniegšanā un tulkošanā, kā arī vieslektori no Francijas, Spānijas un Itālijas augstskolām.


RVK MSP izmanto daudzvalodīgo, starpdisciplināro pieeju un piesaista angļu un latviešu valodas speciālistus tulkošanas un kultūras studijās, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaņas pētniecības darba veikšanai praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā un translatoloģijā.


Programma nodrošina studentu mobilitāti Francijas, Beļģijas, Kanādas, Itālijas un Spānijas augstskolās.


Programmas absolventi pēc studiju beigšanas strādā kā izglītības jomā, tā dažādās sociālās dzīves sfērās: franču,spāņu, itāļu valodas, literatūras un kultūras pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos. Pēc MSP „Romāņu valodu un kultūru studijas” absolvēšanas iespējams turpināt studijas doktorantūrā. 

Programmas mērķis un uzdevumi

Romāņu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāņu valodu speciālistus

valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas jomās. Tā nodrošina

akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā.


Programmas uzdevumi:

 • nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
 • atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā;
 • veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir būtiskas valodas un  kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);
 • veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības turpināšanai doktorantūrā;
 • pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs un veicinot viņu iesaistīšanu studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
 • sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūzizglītībai;
 • veicināt argumentācijas, aktīvas pozīcijas un kritiski analītiskās prasmes veidošanu studentiem, nostiprinot viņu spējas specializācijā (valodniecības, kultūrvēstures, literatūrzinātnes, valodu apguves un translatoloģijas jomā);
 • izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi,
 • veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.
Programmas studiju rezultāti

Jomas specifiskās prasmes:

 • veikt patstāvīgus pētījumus romānistikā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā, leksikogrāfijā, vispārīgā un sastatāmā valodniecībā, valodas politikā, terminoloģijā, starpkultūru komunikācijā, sociolingvistikā, pragmatikā, psiholingvistikā, metodikā, translatoloģijā;
 • spēja brīvi komunicēt divās romāņu valodās, kā arī angļu valodā;
 • mācīšanās prasmes, turpinot autonomas studijas, lai pilnveidotu savu profesionālo izaugsmi un pētniecības prasmes doktorantūras programmā;
 • projektu izstrāde un vadīšana, spēja veikt pētniecības darbu gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
 • spēja pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmrisināšanas prasmi jaunās vai nepazīstamās situācijās plašākos vai starpdisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju jomu;
 • zināšanu integrācijas prasme, spēja risināt sarežģītus jautājumus un formulēt spriedumus, balstoties reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, apzinoties savu sociālo un ētisko atbildību par savu zināšanu un lēmumu pielietojumu;
 • spēja skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, un sniegt to pamatojumu speciālistu un nespeciālistu auditorijām;
 • spēja dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot gan izglītības jomā, gan dažādās sociālās dzīves sfērās (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);

Pamata akadēmiskās prasmes:

 • spēja analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;
 • spēja izvēlēties un pielietot adekvātas metodes un tehnoloģijas datu iegūšanai un raksturojumam;
 • spēja pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;
 • spēja kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.

Personības un pamatprasmes:

 • nodrošināt efektīvu un ekonomisku studiju darbības vadību, savienojot studijas ar profesionālo darbību;
 • piedalīties publiskās diskusijās;
 • dinamizēt zināšanas interaktīvajā saskarsmē;
 • orientēties daudzveidīgās komunikācijas situācijās;
 • darboties starptautiskā kontekstā;
 • izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci;
 • attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziņā.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi);


Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču valodas prasme, kuru apliecina DELF (Diplôme d'études en langue française) B2 vai DALF (Diplôme approfondi de langue française) vismaz C1, vai TCF (Test de connaissance du français) vismaz 400 punkti, vai TEF (Test d’Evaluation du Français) vismaz 541 punkts, vai itāliešu valodas prasme, kuru apliecina CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di Siena) B2 vai CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia) B2, vai PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) B2, vai spāņu valodas prasme, kuru apliecina DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) B2, vai apliecinājums par franču, itāliešu vai spāņu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums franču, itāliešu vai spāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, itāliešu, vai spāņu valodā.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktore prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv

Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034914

Romāņu valodu un kultūru studijas   80
Obligātā daļa   54
Obligātā daļa   34
Valo5412 Morfosintakse funkcionālā aspektā Eksāmens 4
Valo5544 Mutvārdu runa romāņu valodās. Teorētiskās pieejas un lingvistiskā analīze Eksāmens 4
LitZ5136 Mūsdienu literatūras teorija Eksāmens 4
Valo5455 Nacionālās kultūras un globalizācija Eksāmens 4
Valo5413 Romāņu valodu apguves teorijas un prakse Eksāmens 4
Valo5450 Semantika un pragmatika Eksāmens 4
Valo5447 Starpkultūru komunikācija Eksāmens 4
Valo5274 Tulkošanas teorija un prakse Eksāmens 4
Valo5449 Zinātniskais pētījums: metodoloģija un pielietojums Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Valo6062 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   26
Apakšprogrammu B daļa   12
Franču valoda   12
LitZ5134 Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-XXI gs.) Eksāmens 2
Valo6818 Frankofonija Eksāmens 2
LitZ5099 Lasīšanas teorija Eksāmens 2
Valo5508 Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija Eksāmens 4
LitZ5057 Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze Eksāmens 2
Valo5279 Nozaru leksika Eksāmens 4
Vēst5170 Romāņu kultūras Austrumu dimensija: viduslaiku arābi, katolicisms un modernitāte Vidusjūras baseina valstīs Eksāmens 2
LitZ5086 Salīdzinošā literatūra Eksāmens 2
Valo5277 Sastatāmā valodniecība Eksāmens 4
LitZ6030 Valoda un frankofonās literatūras Eksāmens 2
SDSK5030 Valstmācība (Francijas sabiedrība) Eksāmens 4
Itāliešu valoda   12
MākZ5064 Itāļu kultūras semiotika I (mūzika un teātris) Eksāmens 2
MākZ5066 Itāļu kultūras semiotika II (kino un masu mediji) Eksāmens 2
Valo5458 Itāļu valoda diahroniskā aspektā Eksāmens 2
Valo5508 Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija Eksāmens 4
LitZ5135 Mūsdienu itāļu literatūra Eksāmens 2
SDSK5084 Sabiedrība mūsdienu Itālijā Eksāmens 4
LitZ5086 Salīdzinošā literatūra Eksāmens 2
Valo5277 Sastatāmā valodniecība Eksāmens 4
Valo5457 Valodu kontakti un valodu politika Itālijā Eksāmens 2
Spāņu valoda   12
SDSK6033 Jūdaisma, kristietības un islāma mijiedarbība Spānijas kultūrtelpā Eksāmens 2
LitZ6029 Latīņamerikas proza XX un XXI gadsimtā Eksāmens 2
Valo5508 Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija Eksāmens 4
MākZ5063 Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā Eksāmens 2
Valo5441 Mūsdienu spāņu valodas diskursa analīze Eksāmens 2
Vēst5170 Romāņu kultūras Austrumu dimensija: viduslaiku arābi, katolicisms un modernitāte Vidusjūras baseina valstīs Eksāmens 2
LitZ5086 Salīdzinošā literatūra Eksāmens 2
Valo5277 Sastatāmā valodniecība Eksāmens 4
SDSK5082 Spānijas kultūra un sabiedrība XX un XXI gadsimtā Eksāmens 4
Valo6176 Spāņu un citas valodas Latīņamerikā Eksāmens 2
Valo5445 Spāņu valoda diahroniskā aspektā Eksāmens 2
Valo5456 Valodu kontakti un valodu politika Spānijā Eksāmens 2
Izvēles daļa   14
Lietišķā valodniecība   6
Valo5448 Juridiskā franču valoda Eksāmens 2
Valo5446 Juridiskā itāļu valoda Eksāmens 2
Valo5444 Juridiskā spāņu valoda Eksāmens 2
Valo5119 Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā Eksāmens 2
Valo5460 Psiholingvistika un valodu apguve Eksāmens 4
Valo6177 Romāņu valodu prasmes un stratēģijas Eksāmens 4
SDSK5089 Valoda un diplomātija Eksāmens 2
Tulkošana   8
Valo5419 Datorizētā tulkošana Eksāmens 3
Valo5295 Latviešu valodas funkcionālā stilistika Eksāmens 4
Valo6175 Secīgā un sinhronā tulkošana (ES-LV, ES-EN) Eksāmens 5
Valo5280 Secīgā un sinhronā tulkošana I Eksāmens 5
Valo5271 Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Mācību procesā tiek izmantotas šādas galvenās pasniegšanas metodes:

 • lekcijas,
 • semināri vai praktiskās nodarbības,
 • prezentācijas,
 • grupas vai individuālie projekti,
 • grupas vai individuālās konsultācijas, ieskaitot tiešsaistes konsultācijas ar elektroniskā pasta palīdzību,
 • studentu patstāvīgais studiju un zinātniskais darbs (kontroldarbi, referāti, eseju rakstīšana, maģistra darba izstrāde, interneta izmantošana zinātniski pētnieciskiem mērķiem u.c.),
 • datu un materiālu vākšana, apstrāde un literatūras izmantošana, lai attīstītu maģistrantu analītiskās prasmes.

Studiju programmu realizācijā tiek izmantotas arī interaktīvās un pētnieciskās metodes, kā arī grupu darbs, diskusijas, esejas un zinātnisko rakstu anotācijas, to analīze, darbs pie savas nozares datu bāzēm, problēmu apmācība (izvirzīt problēmu, meklēt tās risinājumu), “apaļie galdi” (studentu grupā apspriež kādu problēmu studentu auditorijas priekšā, iesaistot vēlāk šo auditoriju izteikt savu viedokli par šo jautājumu), praktisko un teorētisko nodarbību simulācija, kad studenti paši izplāno un organizē lekciju vai semināru ar sekojošu apspriešanu bakalaura vai maģistra studiju studentiem. Metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. Tiek lietotas šādas pieejas: problēmu risināšanas pieeja, pētījuma pieeja, radošā pieeja, procesuālā pieeja. No programmas administrācijas un studentu viedokļa par visefektīvāko metodi šobrīd tiek uzskatīta studiju darba organizēšana semināros. Plaši tiek praktizēts arī studentu patstāvīgais darbs ar literatūru (par semināru un maģistra darbu tematiku) docētāja vadībā un grupu darbs, analizējot teorētiskās koncepcijas un to pielietojumu praksē.

 

Visu lekciju kursa sākumā docētājs iepazīstina studentus ar docējamā priekšmeta saturu, noteikumiem, prasībām, galveno tematiku un principiem, kā arī pasniedzamā priekšmeta vietu un lomu pārējo disciplīnu vidū. Mācību process notiek galvenokārt romāņu valodās (franču, spāņu, itāļu) atbilstoši studentu romāņu valodu priekšzināšanām; daži kursi tiek docēti arī angļu un latviešu valodā. Teorētiskos priekšmetus maģistra studiju programmā lasa docētāji, kuriem ir zinātniskais grāds romānistikā. Praktiskajās nodarbībās (semināros, kolokvijos) tiek iesaistīti arī doktoranti, savukārt, mācībspēki aizvien biežāk pielieto datortehniku un internetu. Ar Itālijas vēstniecības gādību labiekārtota multimediju klase, ko nepieciešamības gadījumā izmanto arī citu nodaļu docētāji. Arvien biežāk studentu patstāvīgā darba veikšanai docētājs iesaka materiālus, kas meklējami interneta datu bāzēs. Studentu patstāvīgā darba rezultāti, kā arī maģistra darbi jāapkopo elektroniskā versijā.


Maģistra darbs aizņem svarīgu vietu maģistra studiju programmas īstenošanā (20 kp). Divu gadu laikā students izstrādā pētījumu ar teorētisku un praktisku nozīmi romānistikas jomā (sastatāmā un lietišķā valodniecība, gramatika, leksika, frankofonija, valodu politika, literatūrzinātne, kultūras vēsture) programmas vadošo docētāju vadībā. Maģistru darbu tēmas ir cieši saistītas ar programmas saturu un virzību un aptver aktuālu tematiku par romānistikas aktuālajiem jautājumiem. Par darbu recenzentiem tiek nozīmēti programmas docētāji, kā arī, ja tas ir nepieciešams, tiek pieaicināti doktoranti, citu Latvijas augstskolu docētāji vai arī LU Godabiedri, ārvalstu vieslektori, speciālisti, savas nozares profesionāļi. Labākie darbi tiek ieteikti publicēšanai un/vai noformēšanai atsevišķā izdevumā.

Vērtēšanas sistēma

Vispārīgās prasības studiju programmām paredz sekojošus vērtēšanas pamatprincipus:

 • pozitīvs vērtējums par programmas satura apguvi;
 • pārbaudes veidu dažādība;
 • vērtējuma atbilstības principa ievērošana, kas ļauj studentam apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.


Akadēmisko studiju rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā: ļoti augsts apguves līmenis (10, 9); augsts apguves līmenis (8, 7); vidējs apguves līmenis (6, 5, 4), zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3, 2, 1).


Studiju programmā galvenās studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie un mutiskie eksāmeni studiju kursu  noslēgumā, kontroldarbi, testi, ziņojumi, semestra laikā veikto darbu portfeļi, semināri (diskusijas, patstāvīgo darbu prezentācijas utt.), maģistra darba publiska aizstāvēšana. Valodu studijās izplatīta zināšanu novērtēšanas forma ir mutiskais eksāmens, kas ļauj pārbaudīt studējošā valodas lietošanas prasmes un kompetenci.


Visos kursos atzīme veidojas kumulatīvi – vērtējums par darbu semestra laikā (semināri, referāti, prezentācijas, individuālie rakstu darbi, testi utt.) un kursa noslēguma pārbaudījuma vērtējums. Zināšanu un prasmju kumulatīvais vērtējums veicina studentu darba regularitāti.


Maģistra darba vērtējumu veido darba vadītāja vērtējums, recenzenta vērtējums, un vērtējums par prezentāciju darba aizstāvēšanā. Vērtēta tiek maģistra darba atbilstība sekojošām prasībām:

 • pētījuma teorētiskais pamatojums,
 • pētījuma metodes izvēles pamatotība,
 • teorētiskajā analīzē izmantoto avotu pamatotība un kvalitāte,
 • izvēlēto metožu pielietošana,
 • darba struktūra,
 • pētījuma rezultātu izvērtējums un secinājumu pamatotība,
 • darbā izmantotās valodas kvalitāte,
 • darba atbilstība Metodiskajiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.