Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47222
Studiju virziens Tulkošana
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds konferenču tulkošanā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Andrejs Veisbergs
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 18
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

3 - 4 dienas nedēļā no plkst. 18.15 līdz 21.30

Studiju valoda Latviešu, Angļu
Programmas anotācija

Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana” ir vienīgā šī profila programma Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko profesionālo maģistra izglītību. Šī studiju programma paredzēta tiem, kas nākotnē plāno strādāt mutvārdu tulkošanas jomā, sevišķi Eiropas Savienības institūcijās. Studijā uzņem bakalaura vai pielīdzināma grāda īpašniekus ar ļoti labām latviešu un vienas vai vairāku svešvalodu (angļu, vācu, franču) zināšanām.


Programma ir visai praktiska un galvenokārt fokusējas uz tulkošanas iemaņu apguvi. Bez tam tiek noslīpētas valodu zināšanas, apgūti publiskās runas, terminoloģijas u.c. kursi. Programma veidota pēc EUROMASTERS parauga un noris ar ciešu ES institūciju atbalstu – pedagoģiskā palīdzība no Eiropas Komisijas tulku dienesta, videokonferences, viesošanās ES institūcijās Briselē, treniņkonferences Tallinā, Viļņā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas „Konferenču tulkošana” mērķis ir sagatavot Eiropas un Latvijas darba tirgus prasībām un profesijas standartam atbilstošus augstas kvalifikācijas konferenču tulkus no angļu (un/vai vācu, un/vai franču) valodas latviešu valodā un pretējā virzienā, kuri būtu konkurētspējīgi savā specialitātē, labi pārzinātu terminoloģijas darbu un varētu strādāt gan Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskās organizācijās, Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, gan arī privātajos uzņēmumos. Izvirzīta prasība zināt vismaz divas pasīvās svešvalodas, vai vienu aktīvo svešvalodu.


 

Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultāts ir augstas kvalifikācijas konferenču tulks ar padziļinātām vispārīgām zināšanām

un zināšanām terminoloģijā, kas spēj tulkot dažādas sarežģītības pakāpes runas vismaz no vienas

ES galvenās darba valodas (angļu, vācu vai franču) latviešu valodā un pretējā virzienā; vai no

divām ES galvenajām valodām (angļu, franču, vai vācu) latviešu valodā; kā arī:

apguvis tulkošanas teorētiskos, terminoloģiskos un stilistiskos aspektus;

izcili zina un izjūt latviešu valodu, spēj variēt stilus, reģistrus;

spēj veidot jaunus terminus latviešu valodā;

spēj elastīgi strādāt ar kolēģiem kabīnē;

spēj atrast nepieciešamos avotus, pārzina informācijas ieguves metodes.

 

Darba iespējas

Labākie studenti pēc programmas beigšanas kārto ES akreditācijas eksāmenu Briselē un var kļūt par ES štata vai ārštata tulkiem ar labu atalgojumu. Tādu patlaban ir ap 100, un 95% akreditēto tulku ir šīs programmas beidzēji. Absolventi strādā arī Latvijas valsts iestādēs, privātuzņēmumos u.c. Mutvārdu tulka darbs ir labi atalgots.

Informācija par absolventu profesionālo darbību un karjeru


Tulkojam Eiropai 

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

 

Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV);

 

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu - latviešu : latviešu - angļu; angļu – vācu - latviešu : latviešu - angļu - vācu; angļu – franču - latviešu : latviešu – angļu – franču. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījums sastāv no trim daļām:


1. Vispārējo zināšanu pārbaudes tests;

2. Secīgais (konsekutīvais) tulkojums ( 2 minūšu vienkārša runa, bez piezīmēm, no svešvalodas/ām latviešu valodā);

3. Intervija par profesionālo ievirzi, pieredzi, interesi.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktors prof. Andrejs Veisbergs, e-pasts: andrejs.veisbergs@lu.lv

Studiju metodiķe Samanta Matecka, e-pasts: samanta.matecka@lu.lv, tālr. 67034913

Konferenču tulkošana   80
Obligātā daļa   56
Obligātā daļa   10
Valo5496 Ievads konferenču tulkošanā Eksāmens 4
Valo5295 Latviešu valodas funkcionālā stilistika Eksāmens 4
Valo5282 Rakstiskā tulkošana un terminoloģija Eksāmens 2
Prakse   26
Valo5283 Tulkošanas prakse I Prakse 13
Valo5284 Tulkošanas prakse II Prakse 13
Valsts pārbaudījums   20
Valo5294 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   24
Kopējā B daļa   14
Valo5286 Publiskā runa un prezentācijas Eksāmens 2
Valo5280 Secīgā un sinhronā tulkošana I Eksāmens 5
Valo5281 Secīgā un sinhronā tulkošana II Eksāmens 7
Apakšprogrammu B daļa   10
Angļu - franču - latviešu   10
Valo5278 Funkcionālā stilistika Eksāmens 2
Valo5279 Nozaru leksika Eksāmens 4
SDSK5030 Valstmācība (Francijas sabiedrība) Eksāmens 4
Angļu - latviešu   10
Valo5287 Funkcionālā stilistika Eksāmens 2
Valo5289 Nozaru leksika Eksāmens 4
SDSK5031 Valstmācība (Lielbritānijas kultūra) Eksāmens 4
Angļu - vācu - latviešu   10
Valo5293 Funkcionālā stilistika Eksāmens 2
Valo5288 Nozaru leksika Eksāmens 4
SDSK5032 Valstsmācība Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Mācību process tiek realizēts pilna laika klātienes režīmā, nodarbības notiek dienas otrajā pusē. Studentu rīcībā ir 2 sinhronās tulkošanas laboratorijas, kas aprīkotas ar ES standartiem atbilstošu aparatūru. Studiju programma tiek realizēta augstā profesionālā līmenī, jo mācību procesā iesaistīti profesionāli, starptautiski akreditēti tulki un tulkotāji, kamēr teorētiskos priekšmetus lasa galvenokārt asociētie profesori un profesori. Mutiskā tulkošanas nodarbības bieži vada 2 mācību spēki, ko nosaka nodarbību specifika – nepieciešamība vienlaicīgi teikt runas un vērtēt studentu sniegumu, kā arī dažādu valodu runātāju iesaiste. Dažkārt nodarbībās

piedalās kāds ārzemnieks, kam dzimtā valoda ir angļu, vācu vai franču, poļu un latviešu valodas eksperts.

      Katru mēnesi kopā ar LU pasniedzējiem un studentiem strādā kāds Eiropas Komisijas Tulku dienesta darbinieks - profesionāls tulks. Tādā veidā studenti tiek iepazīstināti ar iemaņām, kādas nepieciešamas darbam ES institūcijās.

      Programmas beidzēji vai nu turpina strādāt iepriekšējās darba vietās (Britu, vācu vēstniecības, juridiskie biroji, LU) vai arī atraduši jaunas darba vietas (piem. EP tulkošanas dienests Luksemburgā). Ir pamats domāt, ka programmas absolventi ir darba tirgū pieprasīti, jo viņu izaugsmei seko līdzi gan ES Tulku dienests, cerot uz iespēju rekrutēt viņus darbam ES institūcijās, gan Latvijas Tulkošanas un terminoloģijas daļa Valsts valodas centrā, kur vairāki studenti izgāja mācību praksi. To apliecina arī ES regulārās stipendijas, kas tiek piešķirtas studentiem un subsīdijas programmai. Eiropas institūcijās strādājošie 90% gadījumu ir šīs programmas beidzēji.

Vērtēšanas sistēma

Studentu zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar valsts un LU spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

      Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (studentam ieskaita kredītpunktus), ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm.

      Studiju programmā paredzētos pārbaudījumus studenti kārto mutvārdos vai rakstiski. Mutvārdu pārbaudījums notiek saskaņā ar iepriekš izstrādātām eksaminācijas biļetēm, izmantojot studiju kursu programmas. Rakstiskā pārbaudījuma formas ir:

  • rakstisks tulkojums (ar komentāriem);
  • rakstisks pārbaudījums ar iepriekš izstrādātiem jautājumiem (un/vai teksta analīze);
  • testi ar 30-40 jautājumiem.           

Teorētiskajos kursos galavērtējumā tiek dažādās proporcijās ņemti vērā studentu individuālā darba rezultāti, projektu rezultāti. 

      Nodarbību laikā tulkošanas sniegums tiek vērtēts katru reizi pēc tulkojuma. To veic gan students pats (pašvērtējums), pasniedzēji un līdzbiedri, kas šādi mācās gan saprast un komentēt tulkošanas kvalitāti, gan izteikties un analizēt kļūdas, kas palīdz pašvērtējumā.

      Pasniedzēji veido uzskaites žurnālu (logbook), kurā atzīmēti studentu konkrēto problēmu un panākumu apraksts, tā atvieglojot gan vērtēšanu, gan studenta progresa skaidrojumu.

      Pārbaudījuma rezultātu tulkošanas kursos veido eksāmena rezultāts ar iespējamu korekciju vienas atzīmes robežās ņemot vērā studenta darba rezultātus semestra laikā. Pēdējais pamatojas pasniedzēju uzskaites žurnāla piezīmēs, par ko studenti ir informēti. Tulkošanas kursos izstrādāta pārbaudījumu kārtošanas sistēma, izmantojot runu un tulkojumu ierakstīšanu magnetafona lentā, lai izvairītos no problēmām apstrīdot vērtējumu. Par attiecīgā studiju kursa pārbaudījuma formu un prasībām mācībspēki informē studentus pirmās kontaktnodarbības laikā.

      Valsts pārbaudījums ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, ko vērtē valsts pārbaudījuma komisija.

      Prakse tiek vērtēta pēc tradicionālajiem prakses vērtēšanas kritērijiem.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.