Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Jānis Priede
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 - 5 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 19.45 vai 21.30

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Orientālistikas maģistra programma piedāvā padziļinātas akadēmiskas studijas vairākos virzienos:

•Āzijas reģionālā kultūra: Ķīna, Japāna, Tuvie Austrumi

•Klasiskā orientālistika

•Mūsdienu Āzijas sabiedrība

•Starpnozaru studiju kursi

Specializācijas: valoda un literatūra; vēsture un sabiedrība.

Valodu moduļi: arābu, japāņu, ķīniešu, turku.

 

Darba un tālākizglītības iespējas: studiju apmaiņas programmas ar Japānas, Ķīnas, Taivānas un Tuvo Austrumu universitātēm; sadarbība ar Turcijas, Japānas un ĶTR vēstniecībām, Taipejas misiju un Chiang Ching-kuo fondu.

Studijām ārvalstīs var izmantot ERASMUS programmas piedāvātās iespējas, kā piemēram LMU universitāti Minhenē (Ludwig Maximilian University of Munich).

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa Āzijas studiju speciālistus ar labām zināšanām par visu Āzijas reģionu, bet it īpaši par izvēlēto reģionu (Ķīnu, Japānu vai Tuvajiem Austrumiem). Atšķirībā no citām Baltijas valstīm viens no galvenajiem uzdevumiem ir Austrumu valodu prasmes augstākā līmenī.

      MSP “Orientālistika” uzdevumi ir, pirmkārt, padziļināti virzīt studentus izvelētā reģiona kultūras un valodas apguvē, otrkārt, iepazīstināt ar attiecīgo reģionu kultūras un sociālajām aktualitātēm 20.-21.gs., lai tādējādi palīdzētu studējošajiem veidot kritisku un kreatīvu viedokli, un lai iegūtās zināšanas būtu iespējams pielietot reālā praksē starpvalstu sadarbībā un aktuālo jautājumu risināšanā.

Programmas studiju rezultāti

Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus ar pamatīgām zināšanām par attiecīgā Āzijas reģiona kultūru, literatūru, sabiedrību un vēsturi. Pabeidzot programmu absolventiem ir prasmes tekoši runāt, lasīt un tulkot no un uz izvēlēto valodu (arābu, turku, japaņu vai ķīniešu). Ir teicamas iemaņas akadēmiskajā pētniecībā, kas ļauj pievērsties tālākai kvalifikācijas celšanai un zinātniskiem projektiem gan Rietumu, gan arī Āzijas valstīs. Vairāki absolventi ir izvēlējušies un pabeiguši doktorantūras studijas Ķīnā, Japānā vai arī citās LU fakultātēs un nodaļās (piem., Vēstures un Filozofijas fakultātē, HZF Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nod.).

Darba iespējas

Sadarbība ar Turcijas, Japānas un ĶTR vēstniecībām, Taipejas misiju un Chiang Ching-kuo fondu.

Uzņemšanas nosacījumi

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

 

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Āzijas studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi);

 

Papildu nosacījums: prasme kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām atbilstoši specializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par valodas apguvi vidējā līmenī (divu – trīs gadu studijas); ķīniešu valodas prasmi var apliecināt arī HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – vismaz 4. līmenis, japāņu valodas prasmi – JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) – vismaz N3 līmenis, arābu un turku valodas – TELC (European Language Certificates) – vismaz B1.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktors prof. Jānis Priede, e-pasts: janis.priede.hzf@lu.lv,

Studiju metodiķe Natālija Ambrosova, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv, tālr. 67034926

Orientālistika   80
Obligātā daļa   30
Obligātā daļa   10
Valo5246 Maģistra darba seminārs Eksāmens 2
Vēst5177 Āzija 20.-21. gs.: Dienvidāzija Eksāmens 2
Vēst5152 Āzija 20.-21. gs.: Japāna Eksāmens 2
Vēst5175 Āzija 20.-21. gs.: Tuvie Austrumi Eksāmens 2
Vēst5157 Āzija 20.-21. gs.: Ķīna Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
ValoN000 Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi   50
Japanoloģijas modulis   50
Obligātā daļa   20
LitZ5188 Japāņu tradicionālā dzeja: tanka un haiku Eksāmens 2
Valo5242 Japāņu valoda IX Eksāmens 2
Valo5240 Japāņu valoda VII* Eksāmens 2
Valo5241 Japāņu valoda VIII Eksāmens 2
Valo5512 Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana I Eksāmens 2
Valo5513 Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana II Eksāmens 2
Valo6191 Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana III Eksāmens 2
Valo5243 Japāņu valodas tekstu tulkošana I Eksāmens 2
Valo5244 Japāņu valodas tekstu tulkošana II Eksāmens 2
Valo5245 Japāņu valodas tekstu tulkošana III Eksāmens 2
Specializācijas kursi   30
Kultūra un literatūra   30
SDSK5128 19.-20. gs. filozofija Japānā Eksāmens 2
Teol5107 Budisms* Eksāmens 2
Valo5298 Hieroglifiskās rakstības attīstība Eksāmens 2
Vēst5178 Japānas kultūras vēsture Eksāmens 2
SDSK5114 Japānas populārā kultūra Eksāmens 2
Valo5179 Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse Eksāmens 2
Valo5526 Stilistika un tekstveide Eksāmens 4
Vēst5156 Tibetas kultūras vēsture Eksāmens 2
Valo5517 Tibetiešu valoda I Eksāmens 4
Valo5518 Tibetiešu valoda II Eksāmens 4
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Teol5108 Āzijas kristietība Eksāmens 2
Filz5023 Ķīnas tradicionālā doma Eksāmens 2
Vēsture un sabiedrība   30
SDSK5129 Arābu kultūra un tradīcijas Eksāmens 4
Ekon5080 Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules kontekstā Eksāmens 2
Vēst6006 Irāna, Kaukāzs un Centrālā Āzija 20.-21. gs. Eksāmens 2
Teol5092 Islāms Eksāmens 2
Vēst6000 Izcilākās sieviešu personības Āzijā Eksāmens 2
Teol5135 Japānas reliģijas: tradīcijas un transformācijas Eksāmens 2
Ekon5054 Komercdiplomātijas teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5191 Korānistika II Eksāmens 2
Valo5490 Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Eksāmens 4
Valo5533 Levantes dialekts: augstākais līmenis I Eksāmens 2
Valo6189 Levantes dialekts: augstākais līmenis II Eksāmens 2
PolZ6124 Politikas teorijas mūsdienu problēmas Eksāmens 4
Soci5083 Pētījumu metodoloģija Japānas sabiedrībā Eksāmens 2
SDSK5004 Reliģiju zinātne un Āzija Eksāmens 4
Vēst5165 Rietumu civilizāciju loma Āzijas valstu modernizācijas procesā Eksāmens 2
Teol5094 Senie Austrumi: reliģija un vara Eksāmens 2
SDSK5122 Tradicionālā un mūsdienu austrumpētniecība Eksāmens 4
Vēst5180 Zīda Ceļa kultūra, vēsture un ģeogrāfija Eksāmens 2
Vēst5158 Āzija 20.-21. gs.: Dienvidaustrumu Āzija Eksāmens 2
Vēst5160 Āzijas tehnoloģiju, zinātnes un mākslas vēsture Eksāmens 4
Filz5025 Ķīnas tradīcija un sociālā dzīve Eksāmens 2
Sinoloģijas modulis   50
Obligātā daļa   20
Valo5249 Senķīniešu valoda III Eksāmens 2
Valo5236 Ķīniešu valoda VI* Eksāmens 2
Valo5237 Ķīniešu valoda VII* Eksāmens 2
Valo6057 Ķīniešu valoda VIII* Eksāmens 2
Valo5557 Ķīniešu valodas konsekutīvā tulkošana I Eksāmens 2
Valo6201 Ķīniešu valodas konsekutīvā tulkošana II Eksāmens 2
Valo6202 Ķīniešu valodas konsekutīvā tulkošana III Eksāmens 2
Valo5238 Ķīniešu valodas tekstu tulkošana I Eksāmens 2
Valo5239 Ķīniešu valodas tekstu tulkošana II Eksāmens 2
Valo6058 Ķīniešu valodas tekstu tulkošana III Eksāmens 2
Specializācijas kursi   30
Kultūra un literatūra   30
SDSK5128 19.-20. gs. filozofija Japānā Eksāmens 2
Teol5107 Budisms* Eksāmens 2
Valo5298 Hieroglifiskās rakstības attīstība Eksāmens 2
Vēst5178 Japānas kultūras vēsture Eksāmens 2
SDSK5114 Japānas populārā kultūra Eksāmens 2
Valo6197 Korejiešu valoda IX Eksāmens 2
Valo5549 Korejiešu valoda VII Eksāmens 2
Valo5550 Korejiešu valoda VIII Eksāmens 2
Valo5553 Korejiešu valodas konsekutīvā tulkošana I Eksāmens 2
Valo6199 Korejiešu valodas konsekutīvā tulkošana II Eksāmens 2
Valo6200 Korejiešu valodas konsekutīvā tulkošana III Eksāmens 2
Valo5551 Korejiešu valodas tekstu tulkošana I Eksāmens 2
Valo5552 Korejiešu valodas tekstu tulkošana II Eksāmens 2
Valo6198 Korejiešu valodas tekstu tulkošana III Eksāmens 2
LitZ5197 Senkorejiešu literatūra I Eksāmens 2
Valo5179 Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse Eksāmens 2
Valo5526 Stilistika un tekstveide Eksāmens 4
Vēst5156 Tibetas kultūras vēsture Eksāmens 2
Valo5517 Tibetiešu valoda I Eksāmens 4
Valo5518 Tibetiešu valoda II Eksāmens 4
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Teol5108 Āzijas kristietība Eksāmens 2
Filz5023 Ķīnas tradicionālā doma Eksāmens 2
Vēsture un sabiedrība   30
SDSK5129 Arābu kultūra un tradīcijas Eksāmens 4
Ekon5080 Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules kontekstā Eksāmens 2
Vēst6006 Irāna, Kaukāzs un Centrālā Āzija 20.-21. gs. Eksāmens 2
Teol5092 Islāms Eksāmens 2
Vēst6000 Izcilākās sieviešu personības Āzijā Eksāmens 2
Teol5135 Japānas reliģijas: tradīcijas un transformācijas Eksāmens 2
Ekon5054 Komercdiplomātijas teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5191 Korānistika II Eksāmens 2
Valo5490 Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Eksāmens 4
Valo5533 Levantes dialekts: augstākais līmenis I Eksāmens 2
Valo6189 Levantes dialekts: augstākais līmenis II Eksāmens 2
PolZ6124 Politikas teorijas mūsdienu problēmas Eksāmens 4
Soci5083 Pētījumu metodoloģija Japānas sabiedrībā Eksāmens 2
SDSK5004 Reliģiju zinātne un Āzija Eksāmens 4
Vēst5165 Rietumu civilizāciju loma Āzijas valstu modernizācijas procesā Eksāmens 2
Teol5094 Senie Austrumi: reliģija un vara Eksāmens 2
SDSK5122 Tradicionālā un mūsdienu austrumpētniecība Eksāmens 4
Vēst5180 Zīda Ceļa kultūra, vēsture un ģeogrāfija Eksāmens 2
Vēst5158 Āzija 20.-21. gs.: Dienvidaustrumu Āzija Eksāmens 2
Vēst5160 Āzijas tehnoloģiju, zinātnes un mākslas vēsture Eksāmens 4
Filz5025 Ķīnas tradīcija un sociālā dzīve Eksāmens 2
Tuvo Austrumu studiju modulis   50
Obligātā daļa   20
Valo6068 Arābu valoda IX Eksāmens 2
Valo5232 Arābu valoda VII* Eksāmens 2
Valo5233 Arābu valoda VIII* Eksāmens 2
Valo5333 Arābu valodas konsekutīvā tulkošana I Eksāmens 2
Valo5391 Arābu valodas konsekutīvā tulkošana II Eksāmens 2
Valo6190 Arābu valodas konsekutīvā tulkošana III Eksāmens 2
Valo5234 Arābu valodas tekstu tulkošana I Eksāmens 2
Valo5235 Arābu valodas tekstu tulkošana II Eksāmens 2
Valo6056 Arābu valodas tekstu tulkošana III Eksāmens 2
LitZ5190 Korānistika I Eksāmens 2
Specializācijas kursi   30
Vēsture un sabiedrība   30
SDSK5129 Arābu kultūra un tradīcijas Eksāmens 4
Ekon5080 Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules kontekstā Eksāmens 2
Vēst6006 Irāna, Kaukāzs un Centrālā Āzija 20.-21. gs. Eksāmens 2
Teol5092 Islāms Eksāmens 2
Vēst6000 Izcilākās sieviešu personības Āzijā Eksāmens 2
Teol5135 Japānas reliģijas: tradīcijas un transformācijas Eksāmens 2
Ekon5054 Komercdiplomātijas teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5191 Korānistika II Eksāmens 2
Valo5490 Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Eksāmens 4
Valo5533 Levantes dialekts: augstākais līmenis I Eksāmens 2
Valo6189 Levantes dialekts: augstākais līmenis II Eksāmens 2
Valo5541 Persiešu valoda (Farsi) III Eksāmens 4
Valo5543 Persiešu valoda (Farsi) IV Eksāmens 4
PolZ6124 Politikas teorijas mūsdienu problēmas Eksāmens 4
Soci5083 Pētījumu metodoloģija Japānas sabiedrībā Eksāmens 2
SDSK5004 Reliģiju zinātne un Āzija Eksāmens 4
Vēst5165 Rietumu civilizāciju loma Āzijas valstu modernizācijas procesā Eksāmens 2
Teol5094 Senie Austrumi: reliģija un vara Eksāmens 2
SDSK5122 Tradicionālā un mūsdienu austrumpētniecība Eksāmens 4
Valo6184 Turku valoda IX Eksāmens 2
Valo5302 Turku valoda VII Eksāmens 2
Valo5312 Turku valoda VIII Eksāmens 2
Valo5314 Turku valodas tekstu tulkošana I Eksāmens 2
Valo5311 Turku valodas tekstu tulkošana II Eksāmens 2
Valo6999 Turku valodas tekstu tulkošana III Eksāmens 2
Vēst5180 Zīda Ceļa kultūra, vēsture un ģeogrāfija Eksāmens 2
Vēst5158 Āzija 20.-21. gs.: Dienvidaustrumu Āzija Eksāmens 2
Vēst5160 Āzijas tehnoloģiju, zinātnes un mākslas vēsture Eksāmens 4
Filz5025 Ķīnas tradīcija un sociālā dzīve Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas pamatā notiek valsts valodā, izņēmums ir valodu kursi, kuri notiek attiecīgajā Āzijas reģiona valodā (arābu, ķīniešu un japāņu). Ja programmā piedalās ārvalstu studenti, attiecīgās lekcijas un semināri tiek piedāvāti arī angļu valodā.

      Pasniegšanas metodes ietver lekcijas, seminārus un praktiskas nodarbības Austrumu valodu apguvē. Semināru īpatsvars ir palielināts, atkarībā no kursa specifikas un šī prakse parādījusi labus rezultātus.

      Pasniedzēji izmanto arī virtuālās vides priekšrocības, ievietojot materiālus AsiaRes centra u.c.majas lapās, vai arī pārsūtot materiālus, mājas darbus, kā arī pārbaudes darbu rezultātus pa e-pastu.

      Programmu nav iespējams apgūt tālmācībā, galvenokārt, valodas nodarbību specifikas dēļ, kur kā obligāta prasība ir interaktīvas studijas kopā ar mātes valodā runājošiem docētājiem.

Vērtēšanas sistēma

Atšķirībā no bakalaura līmeņa, maģistra studiju programmas “Orientālistika” kursi pārsvarā tiek piedāvāti semināru veidā, kur docētāji vispirms sniedz ievadu par tēmu, norāda uz izmantojamajiem informācijas avotiem. Turpmākajās nodarbībās studenti individuāli vai grupās veicot pētniecības darbu, gatavo prezentācijas, iesaistās docētāju organizētajās diskusijās, tādējādi attīstot radošu pieeju un kritisku viedokli par aktuāliem jautājumiem. Valodas nodarbības notiek tikai svešvalodā, tajās tiek likts uzsvars uz rakstiskajām un mutiskajām tulkošanas iemaņām, klasisko tekstu oriģinālu lasīšanu un domrakstiem izvēlētajā svešvalodā.

      Pārbaudes formas atkarīgas no semināru un nodarbību specifikas un pasniedzēju izvēles, tiek rakstīti referāti, kārtoti mutiskie vai rakstiskie eksāmeni biļešu izvēles formā, valodas nodarbībās pārbaudījumi notiek vairākas reizes semestra laikā, tajos ir gan lasīšanas, gan klausīšanās, gan sarunvalodas, gan rakstīšanas uzdevumi. Visu studentu sekmes tiek vērtētas pēc 10 baļļu sistēmas.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.