Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Dzintra Lele-Rozentāle
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 5
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 21.30

Studiju valoda Latviešu, Vācu
Programmas mērķis un uzdevumi

Vācu filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir:

 • dot iespēju studentiem iegūt grādu vācu filoloģijā;
 • padziļināt zināšanas par filoloģijas zinātņu nozaru saturu, metodoloģiju un attīstības virzieniem, norādot uz teorētisko zināšanu saistību ar praksi, tādējādi sagatavojot augstas kvalifikācijas speciālistus darbam dažādās LR institūcijās, tai skaitā, mācību un zinātniskajās iestādēs, īpaši augstskolās, tulkošanas birojos, redakcijās, izdevniecībās un citās iestādēs;
 • sagatavot studijām doktorantūrā valodniecības un literatūrzinātnes nozarē.

Vācu filoloģijas maģistra programmas uzdevumi:

 • sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus;
 • veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu. Maģistra studiju obligāta sastāvdaļa ir maģistra darbs, kura mērķis ir pilnveidot zinātniskā darba iemaņas un prasmes, veicot patstāvīgu pētījumu izvēlētajā apakšnozarē;
 • motivēt studējošos studijām doktorantūrā.
Programmas studiju rezultāti

 Absolventi izglītības līmenim atbilstoši, apguvuši šādas prasmes un iemaņas:

 • dažādu svešvalodu, pirmām kārtām vācu valodas, zināšanas, kuras papildina angļu valodas, kādas ziemeļvalstu (šobrīd zviedru) valodas zināšanas;
 • zināšanas par Vācijas un citu vāciski runājošo valstu kultūru, sabiedrību u.tml., kas papildinātas ar zināšanām par Zviedriju pārējo ziemeļvalstu un Eiropas kontekstā, bet īpaši ar zināšanām par šo valstu un kultūru saikni ar Baltijas reģionu;
 • spēja orientēties kultūrzinātnē un literatūrzinātnē, zināšanas par medijiem;
 • zināšanas par dažādiem (vācu) valodas lietojuma aspektiem, piemēram, dažādu nozaru jomā, un laba pieredze darbā ar tekstiem (piem., tekstveidē un tulkojot);
 • izpratne par zinātniskā pētniecības darba būtību un analītiski pētnieciskās iemaņas;
 • pieredze projekta darbu realizēšanā u.c.
Uzņemšanas nosacījumi

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

 

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

 

Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventi, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) 2. pakāpe vai DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) vismaz 2. pakāpe, vai TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) vismaz 4. pakāpe visās daļās, vai Goethe - Zertifikat vismaz B2, vai apliecinājums par vācu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktore asoc. prof. p. i. Dzintra Lele-Rozentāle, e-pasts: dzintra.lele-rozentale@lu.lv

Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034914

Vācu filoloģija   80
Obligātā daļa   40
Starpkultūru lingvistika   6
Valo5253 Lingvistiskā pragmatika* Eksāmens 2
Valo5165 Starpkultūru komunikācijas lingvistiskie pamati Eksāmens 2
Valo5016 Valodas teorija Eksāmens 2
Starpkultūru literatūrzinātne un kultūrzinātne   4
Filz5005 Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (lekcijas) Eksāmens 2
Filz5006 Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (semināri) Eksāmens 2
Starpkultūru komunikācija   2
KomZ5017 Ievads mediju un komunikācijas studijās ģermānistiem Eksāmens 2
Pētniecības prakse un patstāvīgie pētījumi   8
SDSK5112 Projekta darbs I Eksāmens 3
SDSK6039 Projekta darbs II Eksāmens 3
SDSK5116 Zinātniskais kolokvijs Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Valo6048 Maģistra darbs*** Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   40
Starpkultūru lingvistika   4
Valo5096 Baltijas vācu valodas vēsture I (13. - 16. gs.) Eksāmens 2
Valo5097 Baltijas vācu valodas vēsture II (17. - 20. gs.) Eksāmens 2
Valo5293 Funkcionālā stilistika Eksāmens 2
Valo5390 Valoda un reģionalitāte I. Vācu valodas vēsture Baltijā un tās pētniecība. Eksāmens 2
Valo5092 Valodu kontakti:kontaktlingvistikas teorija un prakse Eksāmens 2
Valo5087 Vācu valodas gramatikas teorijas aktuālākās problēmas Eksāmens 2
Starpkultūru literatūrzinātne un kultūrzinātne   4
LitZ5137 Baltijas-Vācijas literārie kontakti no 17. līdz 20. gadsimtam Eksāmens 2
LitZ5258 Eseja: rašanās vēstures, teorijas un prakses aspekti Prakse 2
LitZ5072 Literatūra un filma Eksāmens 2
LitZ5018 Literatūras zinātnes mūsdienu metodes Eksāmens 2
LitZ5078 Modernās lirikas teorija un prakse Prakse 2
LitZ5015 Mūsdienu literatūras teorijas attīstības tendences Eksāmens 2
LitZ5138 Nācijas stāsts. 19. gadsimta nacionālie eposi Baltijas jūras reģionā Eksāmens 2
LitZ5268 Postmodernisms (Teorija un teksti) Eksāmens 2
LitZ5264 Speckurss J.V. Gēte Eksāmens 2
LitZ5116 Speckurss: Austriešu literatūra Eksāmens 2
LitZ6000 Sveša balss, cita vide. Četri gadsimti vācu ceļojuma literatūrā Eksāmens 2
Starpkultūru komunikācija   6
Valo5004 Ekonomikas tekstu translatoloģiskie aspekti Eksāmens 2
Valo5007 Juridisko tekstu translatoloģiskie aspekti Eksāmens 2
KomZ5000 Kultūras mediālie procesi Eksāmens 2
Valo5088 Leksikogrāfija un leksikogrāfijas vēsture Eksāmens 2
Valo5192 Literāro tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5177 Starpkultūru komunikatīvā kompetence (neverbālais aspekts) Eksāmens 2
SDSK5100 Starpkultūru komunikācija ekonomikā Eksāmens 2
Valodu un kultūru kontakti un kontrasti   12
Valo5316 Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I (Zviedrija) Eksāmens 4
Valo6069 Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti II(Zviedrija) Eksāmens 4
Valo6000 Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti III (Zviedrija) Eksāmens 4
Pētniecības prakse un patstāvīgie pētījumi   2
Valo5511 Zinātniskais diskurss angļu valodā Eksāmens 2
Starpnozaru aspekti   12
Peda5002 Augstskolas didaktika Eksāmens 2
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5032 Dokumentu tulkošana Eksāmens 2
Valo5196 Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā (vācu - latviešu - vācu)* Eksāmens 2
Valo5218 Ievads darbā ar programmatūru TRADOS tulkotājiem Eksāmens 2
Psih5087 Ievads mediācijā Eksāmens 2
Valo5082 Ievads sinhronajā tulkošanā Eksāmens 2
Valo5025 Konsekutīvās tulkošanas problēmas I (no vācu valodas latviešu valodā) Eksāmens 2
Valo5026 Konsekutīvās tulkošanas problēmas II (no latviešu valodas vācu valodā) Eksāmens 2
Valo2031 Latviešu valodas funkcionālā stilistika Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo2383 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B1) Eksāmens 4
Valo5176 Publiskās runas pamati Eksāmens 2
Valo5083 Sarunu un konsekutīvā tulkošana V-L-V Eksāmens 2
Valo5084 Sinhronā tulkošana V-L-V Eksāmens 2
SDSK5113 Specializācijas kurss I Eksāmens 2
SDSK6000 Specializācijas kurss II Eksāmens 2
Valo5211 Tulkošana no angļu valodas vācu valodā Eksāmens 2
Valo5520 Vispārīgā valodniecība (teorija un metodoloģija) Eksāmens 2
Valo5000 Vācu valoda mūsdienu diskursā tulkotājiem Eksāmens 2
Valo5191 Zinātniski tehnisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5093 Ģermānistiskās sociolingvistikas aktualitātes Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas vācu filoloģijas MSP notiek vācu valodā (un latviešu valodā, ja tas atbilst kursa specifikai, piemēram, ar tulkojumzinātni saistītie kursi). 

 

Studijas ir paredzētas šādās formās:

 • Lekcijas. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmas obligātajā daļā. Lekcijas tiek lasītas visam studentu kursam.
 • Semināri. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmas obligātās izvēles daļā, dalot studentus grupās. Taču arī obligātie studiju kursi, pirmām kārtām, valodas kompetences kursi, tiek organizēti mazākās grupās, jo pārsniegt studentu skaita minimumu šādos gadījumos nav mērķtiecīgi.
 • Bloksemināri. Tie, pirmām kārtām, tiek organizēti ar ārvalstu mācībspēku piedalīšanos no sadarbības augstskolām un institūtiem. Bloksemināri parasti ilgst no divām līdz četrām nedēļām. Tos vada viesprofesori/viesocētāji un viņus dažkārt atbalsta asistenti, kas palīdz organizēt blokseminārus, sagatavo un konsultē studējošos intensīvam darbam viesprofesoru/viesocētāju vadībā.
 • Individuālās konsultācijas. Visi docētāji sniedz studentiem individuālas konsultācijas studiju semestra laikā, kopumā atvēlot tām līdz 90 minūtēm nedēļā. Konsultāciju dienas un laiki tiek apkopoti sarakstā un tiek oficiāli paziņoti. Pēc individuālas vienošanās ar docētājiem ir iespējami arī papildu laiki, ja studentiem nepieciešams risināt īpašus svarīgus jautājumus, piemēram, saistībā ar maģistra darbu izstrādi.
 • Grupas konsultācijas pirms eksāmena.
 • Studentu patstāvīgais darbs. Šī studiju forma ir pati galvenā sadaļa studiju procesā, taču tās nozīme un svars kopējo studiju ietvaros nav reglamentējami. Studenta patstāvīgā darba ieguldījums, laika un darba intensitātes ziņā mērot, ir visai atšķirīgs dažādos studiju kursos. Arī docētājiem ir atšķirīgas prasības un priekšstati par patstāvīgo studiju lomu kopējā docējamā kursa ietvaros. Tomēr viennozīmīgi, ka akadēmiskais personāls, neatkarīgi no individuālā skatījuma un prasībām, veicina studējošo izpratni par patstāvīgo studiju nepieciešamību un atbalsta šo būtisko akadēmisko studiju sadaļu.
 • Studentu konferences. Šī darba forma veicina akadēmiskā darba iemaņas, intensificē zināšanu apguvi un sekmē arī studenta personības attīstību. Šobrīd šī studiju forma netiek realizēta pilnībā, taču tā ir apzināta, ir uzkrāta līdzšinējā pieredze un perspektīvā tā ir plānveidīgi iekļauta kā būtiska akadēmisko studiju sastāvdaļa.
 • Iekļaušanās Latvijas zinātnes diskursā. Daļēji šī sadaļa pārklājas ar studējošo patstāvīgajām studijām, taču  vienlaikus tā pārsniedz individuālā studiju minimuma robežas. Šādām aktivitātēm ir rekomendējošs raksturs, tās paredz mērķtiecīgu izcilāko studentu piesaisti un veicina viņu pievēršanos tālākām humanitāro zinātņu studijām.
 • Starptautiskā studiju pieredze. ERASMUS un citu starpvalstu un starpaugstskolu studiju apmaiņas programmu ietvaros tiek maksimāli veicināta studējošo iesaiste starptautiskajā akadēmiskajā apritē.
Vērtēšanas sistēma

Vācu filoloģijas MSP vērtēšanas sistēma atbilst vispārīgajām prasībām, kādas noteicis LU Akadēmiskais Departaments un kas tiek atspoguļota kursu aprakstos. Regulāra zināšanu kontrole paredzēta visa studiju kursa laikā, taču kontroles formas un biežums ir kursa docētāja pārziņā. Vienlaicīgi zināšanu kontrole ir saistīta ar docēšanas (lekcijas/semināri) un ar docētā kursa specifiku.

      Valodas komptences kursos zināšanu pārbaudes organiski iekļaujas kursa saturā un uzbūvē. Jau darba formas šajos kursos garantē nepārtrauktu atgriezenisko saiti starp docētāju un studentiem (mājas darbu pārbaude, studējošo darbs auditorijā), ko papildina rakstiski iesniedzamie mājas darbi. Teorētiskie kursi, piemēram, vācu literatūrā, studentu patstāvīgo veikumu ļauj vērtēt semināros. Teorētisko kursu docētāji studentu  zināšanas pārbauda arī ar kontroldarbu palīdzību.

      Gala pārbaudījuma (eksāmena) formas parasti ir šādas:

 • Rakstisks eksāmena darbs studentu grupā/kursā. Šāda eksāmena ilgums parasti ir 90 minūtes, eksāmena laiks un telpa tiek paziņoti iepriekš kopējā eksāmenu sesijas grafikā. Rakstiskā eksāmena uzdevumi variē, atbilstoši kursa specifikai un docētāja prasībām. Valodas kompetences kursos šāds eksāmens var iekļaut gramatikas uzdevumus vai apcerējumu par kādu tēmu (te tiek piedāvātas nelielas izvēles iespējas), bet teorētisko kursu eksāmeni, piemēram, valodniecības priekšmetos, paredz atbildes uz dažādiem jautājumiem. Tie studentiem iepriekš nav zināmi, taču dažkārt tos docētājs savlaicīgi tematiski ieskicē, lai vērstu uzmanību uz svarīgāko kursa saturā. Eksāmena norisi uzrauga Ģermānistikas katedras akadēmiskais personāls, bet rezultātu pārbaudi veic kursa docētājs.
 • Mutisks eksāmens. Šī eksaminācijas forma lielākoties saglabāta tikai valodas kompetences kursos un parasti veido vienu sadaļu kombinācijā ar rakstisku eksāmena formu. Studentu grupa tiek testēta individuāli, lai ar dažādu uzdevumu palīdzību novērtētu mutiskās saziņas iemaņas u.c. Vērtējums veido paritāru daļu kopējā pārbaudījumā. Eksaminācijā var būt pieaicināts arī cits docētājs. Mutisks eksāmens ir iespējams arī teorētiskajos kursos pēc docētāja izvēlētas formas, piemēram, patstāvīga pētījuma prezentācija, izmantojot powerpoint.
 • Individuāli iesniedzams rakstisks pārbaudes darbs. Šī pārbaudes forma tiek izvēlēta gadījumos, kad kursa specifika paredz darba un laika ieguldījumu, kas pārsniedz 90 minūšu laikā veicamu uzdevumu. Šie darbi parasti ir saistīti ar zinātniskiem sacerējumiem, analīzēm, tulkojumiem u.tml. uzdevumiem. Tipiski piemēri šādām pārbaudes formām ir semestra un noslēguma darbi, taču šāda pārbaudes forma tiek izmantota arī citos, piemēram, tulkošanas kursos.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.