Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Zigrīda Vinčela
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 24
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 vai 18.15 līdz 21.30

Studiju valoda Latviešu, Angļu
Programmas mērķis un uzdevumi

MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm.

Programmas uzdevumi ir:

 • paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām, veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
 • veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā;
 • veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā;
 • attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās;
 • attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to risinājumam;
 • pilveidot radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs, iesaistoties studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
 • attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziņā.
Programmas studiju rezultāti

Sekmīgi pabeidzot MSP, absolventi spēs:

 • veikt patstāvīgu pētījumu literatūrzinātnē, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā;
 • izstrādāt un vadīt projektus un veikt pētniecības darbu gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā;
 • turpināt papildināt zināšanas un pētniecības prasmes doktorantūras programmā;
 • veikt patstāvīgus pētījumus semantikā, semiotikā, sintaksē, fonētikā un fonoloģijā, leksikogrāfijā, terminoloģijā, pragmatikā, salīdzinošajā literatūrzinātnē, kultūras un filmu studijās, svešvalodu apguvē ar informācijas tehnoloģiju palīdzību, valodu zināšanu novērtēšanā, starpkultūru komunikācijā;
 • dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot vidējās un augstākajās mācību iestādēs, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos, tulkošanas aģentūrās.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi)


Papildu nosacījumi: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 90 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 7 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai PTE (Pearson Test of English) General – C1, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz C1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktore asoc. prof. Zigrīda Vinčela, e-pasts: zigrida.vincela@lu.lv ,

Studiju metodiķe Samanta Matecka, e-pasts: samanta.matecka@lu.lv , tālr. 67034913

Angļu filoloģija   80
Obligātā daļa   40
Obligātā daļa   20
Valo5259 Angļu rakstu valoda pētniecībai Eksāmens 2
Valo5554 Diskursa analīze Eksāmens 4
Valo5525 Diskursa analīze un pragmatika Eksāmens 4
MākZ5214 Kino un teksta semiotika I Eksāmens 2
SDSK5023 Kultūru studiju metodoloģijas Eksāmens 2
LitZ5444 Mitoloģija mūsdienu literatūrā Eksāmens 2
Valo5261 Psiholingvistika Eksāmens 2
Valo5422 Sociolingvistika Eksāmens 2
Valo5666 Valoda un citas komunikatīvās sistēmas Eksāmens 2
Valo5665 Valodniecības vēsture Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Valo6047 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   40
Literatūra   40
PolZ5033 20.gs. politiskās teorijas un literatūra Eksāmens 2
SDSK5021 Amerikas kultūras studijas un kultūras antropoloģija – teorijas un metodes Eksāmens 2
LitZ5090 Anglofonā postkoloniālā literatūra Eksāmens 2
LitZ5094 Anglofonā īru literatūra Eksāmens 2
LitZ5202 Anglofonās dzejas attīstība no viduslaikiem līdz mūsdienām Eksāmens 2
LitZ6014 Angļu literatūras kanona postmodernās transformācijas Eksāmens 2
LitZ5178 Angļu vēsturiskais romāns Eksāmens 2
LitZ5089 Britu dramaturģija gadsimtu gaitā Eksāmens 2
Valo5157 Dialoģiskā hermeneitika: drāma Eksāmens 2
LitZ5105 Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālajā kultūrā Eksāmens 2
LitZ5201 Feminisms ASV literatūrā Eksāmens 2
MākZ6000 Kino un teksta semiotika II Eksāmens 2
MākZ5021 Kino, pilsēta un modernitāte Eksāmens 4
Valo5465 Korpuslingvistikas teorija un pielietošana Eksāmens 2
Valo5254 Leksikogrāfija Eksāmens 4
LitZ5106 Literatūra, filmas un vizuālā kultūra Eksāmens 2
LitZ5006 Literatūras teorija izcilāko teorētiķu skatījumā Eksāmens 2
Valo5667 Mutisko un rakstisko kultūru semiotika Eksāmens 2
LitZ5008 Mūsdienu britu dzeja Eksāmens 2
LitZ5214 Mūsdienu britu romāns: 80-tie, 90-tie gadi Eksāmens 2
LitZ5250 Postmodernā amerikāņu literatūra Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo5176 Publiskās runas pamati Eksāmens 2
Valo5516 Pētniecības semināri Eksāmens 2
LitZ5219 Salīdzinošā literatūrzinātne Eksāmens 2
Valo5555 Semantika un pragmatika anglistikai Eksāmens 4
Valo5179 Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse Eksāmens 2
LitZ5103 Tekstoloģija Eksāmens 2
Valo5670 Tulkošanas teorija* Eksāmens 2
LitZ5218 V. Šekspīra daiļrade un interpretācijas problēmas Eksāmens 2
Valo5180 Valodas apzināšanās Eksāmens 2
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
Valo5515 Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās Eksāmens 4
Metodika   40
SDSK5021 Amerikas kultūras studijas un kultūras antropoloģija – teorijas un metodes Eksāmens 2
Valo5618 Angļu valodas diskursa intonācija Eksāmens 2
Valo5169 Atmiņa, smadzeņu darbība un svešvalodu apguve Eksāmens 2
Valo5157 Dialoģiskā hermeneitika: drāma Eksāmens 2
Peda5261 Didaktikas teorijas Eksāmens 2
Valo5260 Elektroniskā komunikācija angļu valodā Eksāmens 4
Valo5266 Fonētika. Fonoloģija Eksāmens 2
Valo5480 Gramatikas apguve vidusskolā un augstskolā Eksāmens 2
VadZ5060 Izglītības vadība augstskolā Eksāmens 2
MākZ6000 Kino un teksta semiotika II Eksāmens 2
MākZ5021 Kino, pilsēta un modernitāte Eksāmens 4
Valo5465 Korpuslingvistikas teorija un pielietošana Eksāmens 2
Valo5254 Leksikogrāfija Eksāmens 4
Valo5190 Mijkultūru izglītības integrācija svešvalodu mācību procesā Eksāmens 2
Valo5119 Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā Eksāmens 2
Valo5667 Mutisko un rakstisko kultūru semiotika Eksāmens 2
Valo5291 Pragmalingvistika Eksāmens 2
ValoR000 Prakse lietišķajā valodniecībā augstskolā 1 Prakse 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo5176 Publiskās runas pamati Eksāmens 2
Valo5481 Pētniecības metodes lietišķajā valodniecībā Eksāmens 2
Valo5516 Pētniecības semināri Eksāmens 2
Valo5555 Semantika un pragmatika anglistikai Eksāmens 4
Valo5184 Speciālo nozaru angļu valodas mācīšanas metodika Eksāmens 2
Valo5179 Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse Eksāmens 2
Valo5275 Svešvalodu apguves teorija un prakse Eksāmens 6
Valo6203 Svešvalodu apguves teorija un prakse Eksāmens 4
Valo5185 Svešvalodu zināšanu pārbaude Eksāmens 2
LitZ5103 Tekstoloģija Eksāmens 2
Valo5670 Tulkošanas teorija* Eksāmens 2
Valo5180 Valodas apzināšanās Eksāmens 2
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
Valo5515 Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās Eksāmens 4
Valodniecība   40
SDSK5021 Amerikas kultūras studijas un kultūras antropoloģija – teorijas un metodes Eksāmens 2
Valo5618 Angļu valodas diskursa intonācija Eksāmens 2
Valo5157 Dialoģiskā hermeneitika: drāma Eksāmens 2
Valo5163 Dialoģiskā hermeneitika: dzeja Eksāmens 2
Valo5158 Dialoģiskā hermeneitika: proza Eksāmens 2
Valo5260 Elektroniskā komunikācija angļu valodā Eksāmens 4
Valo5266 Fonētika. Fonoloģija Eksāmens 2
Valo6061 Hermeneitikas vēsture: teorijas un pielietojums* Eksāmens 4
DatZ5134 Ievads datorlingvistikā Eksāmens 2
MākZ6000 Kino un teksta semiotika II Eksāmens 2
MākZ5021 Kino, pilsēta un modernitāte Eksāmens 4
Valo5465 Korpuslingvistikas teorija un pielietošana Eksāmens 2
Valo5254 Leksikogrāfija Eksāmens 4
LitZ5106 Literatūra, filmas un vizuālā kultūra Eksāmens 2
Valo5119 Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā Eksāmens 2
Valo5667 Mutisko un rakstisko kultūru semiotika Eksāmens 2
Valo5291 Pragmalingvistika Eksāmens 2
ValoR000 Prakse lietišķajā valodniecībā augstskolā 1 Prakse 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo5176 Publiskās runas pamati Eksāmens 2
Valo5481 Pētniecības metodes lietišķajā valodniecībā Eksāmens 2
Valo5516 Pētniecības semināri Eksāmens 2
Valo5555 Semantika un pragmatika anglistikai Eksāmens 4
Valo5590 Semantika* Eksāmens 2
Valo5255 Sintakse Eksāmens 4
Valo5184 Speciālo nozaru angļu valodas mācīšanas metodika Eksāmens 2
Valo5179 Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse Eksāmens 2
Valo5185 Svešvalodu zināšanu pārbaude Eksāmens 2
LitZ5103 Tekstoloģija Eksāmens 2
Valo5670 Tulkošanas teorija* Eksāmens 2
Valo5180 Valodas apzināšanās Eksāmens 2
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
Valo5515 Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmu realizē tikai angļu valodā, līdz ar to MSP ir pieejama ārzemniekiem. Ņemot vērā programmas mērķus un plānotos rezultātus, maģistrantu mācību vajadzības un viņu progresa līmeni, tiek izmatotas sekojošas studiju procesa organizācijas formas: lekcijas, semināri, prezentācijas, grupas vai individuālās konsultācijas, ieskaitot tiešsaistes konsultācijas ar elektroniskā pasta palīdzību, grupas vai individuālie projekti, patstāvīgās studijas un zinātnisks darbs (referātu, eseju rakstīšana, maģistra darba izstrāde), pieejamo datorprogrammu un e-universitātes kursu izmantošana, datu un materiālu vākšana, apstrāde un literatūras izmantošana, lai attīstītu maģistrantu analītiskās prasmes. Individuāla vai grupas projekta plānošana, izstrādāšana, realizēšana un prezentēšana ir biežāk izmantotā metode virknē maģistra studiju kursu. Docētāji izvēlas pieejas un metodes, kas atbilst attiecīgā kursa specifikai. Tiek lietotas šādas pieejas: problēmu risināšanas pieeja, pētījuma pieeja, radošā pieeja, procesuālā pieeja.

      MSP docētāji piedalās Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, kā arī starptautiskos projektos vai vada tos. Aktīva pētnieciskā darbība un piedalīšanās projektos akadēmiskajam personālam dod iespēju izveidot jaunus studiju kursus, papildināt un pilnveidot jau esošos docētos kursus, ieviešot tajos jaunas tēmas, kā arī jaunākos sasniegumus attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. Studējošo iesaistīšana projektos padziļina viņu zināšanas un dod neatsveramu zinātniskā darba pieredzi.

      MSP praktiskās realizācijas nodrošināšanu veicina arī LU Humanitāro zinātņu bibliotēka ar plašu zinātnisko žurnālu un grāmatu klāstu un pieeju datoriem ar Interneta pieslēgumu.

Vērtēšanas sistēma

Programmā izmantotas sekojošas vērtēšanas formas:

 • eseju, pētījumu, mācīšanas prakses materiālu, datu analīzes vai citu rakstu darbu portfelis jeb „portfolio”,
 • individuālie un grupu projektu ziņojumi,
 • individuālās un grupu prezentācijas,
 • kritisks pašnovērtējums un citu studentu kursa referātu, prezentāciju, eseju, projektu u.c. novērtējums,
 • prakses studentu ieskaites stundu vērošana, apspriešana un novērtēšana;
 • rakstiski vai mutiski eksāmeni.

Vērtēšanas formas norādītas katrā kursa aprakstā. Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, saskaņā ar LR MK noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un LU Senāta lēmumu par studentu zināšanu vienotu vērtējumu.

      Visa semestra laikā tiek vērtētas maģistrantu esejas, kursa referāti, testi un piedalīšanās semināros. Studentu akadēmiskās prasmes un kompetences tiek novērtētas, viņiem uzstājoties semināros, diskusijās, zinātniskās konferencēs, aizstāvot izstrādāto projekta darbu. Angļu valodas apguves teoriju aprobāciju veic ar mikromācīšanas palīdzību grupā semināros, kā arī vērojot un vērtējot praktiskās nodarbības dažādās augstākās izglītības iestādēs. Novērtējuma pamatā ir vērojumi praktiskajās nodarbībās, grupas biedru pašanalīze un portfolio analīze. Citi moduļi piedāvā novērtējumu studentu zinātniskajās konferencēs, tādējādi tiek apgūtas galvenās akadēmiskā darba prasmes un kompetences.

      Katra studenta progress semestra laikā, kā arī sasniegtie rezultāti tiek vērtēti katra semestra beigās. Rakstiski vai mutvārdos tiek novērtētas iegūtās zināšanas un prasmes tās pielietot praktiski. Mutisks vai rakstisks pārbaudījums lielākajā daļā kursu novērtējumu sastāda tikai aptuveni 50% no kopējā vērtējuma.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.