Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu bakalaura grāds somugru studijās
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ivars Orehovs
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 15
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu, Igauņu, Somu
Programmas anotācija

Somugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Taču, lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām.

 

Studiju programmas īstenošanu nodrošina LU akadēmiskais personāls, kā arī pieaicinātie docētāji, kas savā pamatdarbā saistīti ar dažādiem somugristikas aspektiem, runātu un rakstītu somu un igauņu tekstu sagatavošanu, tulkošanu u.tml. Programmā pastāvīgi strādā viens somu un viens igauņu vieslektors, īsāku laiku viesojas arī citi somu un igauņu lektori.

 

„Somugru studijas” ir pagaidām vienīgā bakalaura studiju programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus somugristikā. Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt studijas Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmā vai citās augstākā līmeņa studiju programmās Latvijā, Somijā, Igaunijā.

 

Programma piedāvā:

 • apgūt teorētiskas zināšanas somugru filoloģijā;
 • apgūt trīs Baltijas jūras somugru valodas: somu, igauņu – augstākajā līmenī, lībiešu valodai – leksikas un gramatikas minimumu, lai spētu lasīt un tulkot tekstus lībiešu valodā;
 • iegūt zināšanas somu un igauņu literatūrā;
 • iegūt zināšanas Somijas, Igaunijas, lībiešu un citu somugru tautu kultūras vēsturē;
 • iespēju izvēlēties ungāru valodas (kā somugru valodas) kursu vai zviedru valodas apguves kursu (kā vienu no divām Somijas valsts valodām). 

ERASMUS studentu apmaiņas līgumi ir ar Helsinku, Oulu, Tamperes, Turku un Austrumsomijas universitāti Somijā, ar Tallinas un Tartu universitāti Igaunijā un Segedas universitāti Ungārijā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas  „Somugru studijas” mērķi ir cieši saistīti ar LR izglītības mērķiem, Latvijas Universitātes mērķiem un augstskolu attīstību:

 1. Īstenot akadēmisko studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās zināšanas un pieredzi, kas atbilst kvalifikācijas prasībām darba tirgū, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību Eiropas Savienības kopējos sadarbības un konkurences apstākļos.
 2. Nodrošināt tādu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt ar dažādiem somugristikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
 3. Apvienot akadēmiskās studijas ar pētniecību, lai studenti bagātinātu savu profesionālo izpratni par kultūras mantojuma daudzveidību Baltijas jūras reģiona valstīs un citās somugru tautu apdzīvotās teritorijās.

Savukārt somugru bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

 1. Nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas somugru valodniecībā, literatūrā un kultūras studijās, un piedāvājot ieskatu arī saistītās starpdisciplinārās pētniecības jomās.
 2. Nodrošināt studentiem praktiski profesionālās iemaņas un kompetenci somu un igauņu valodā, kā arī rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā, sniedzot arī vārdu krājuma un gramatikas pamatzināšanas lībiešu valodā.
 3. Mudināt studentus domāt filoloģijas un starpdisciplināras pētniecības kategorijās, veicināt profesionālu interesi šajā ziņā, lai viņi varētu paplašināt zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju pēc studiju programmas absolvēšanas, pēc nepieciešamības apgūstot jaunas profesionālās iemaņas.
 4. Veicināt studentu un akadēmiskā personāla starptautisko apmaiņu sadarbībā ar partnervalstu universitātēm un pētniecības institūcijām, galvenokārt Igaunijā un Somijā, kā arī Ungārijā un citur tā, lai apmaiņas programmu dalībnieki varētu paplašināt savu zināšanu teorētiskos pamatus, kā arī attīstīt praktiski pētnieciskās iemaņas.
 5. Piedāvāt bakalaura studiju programmu augstā kvalitātē, kas spētu konkurēt ar somugristikas studiju programmām starptautiskā līmenī, sniedzot studentiem labu pamatu turpināt savu akadēmisko izglītību, lai iegūtu maģistra grādu Latvijas Universitātes, citu Latvijas augstskolu vai ārzemju universitāšu studiju programmās.
Programmas studiju rezultāti

Akadēmiskā BSP „Somugru studijas” nodrošina studentiem vispusīgas un ilgtspējīgas profesionāla un akadēmiska rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par Baltijas somugru izcelsmes cilvēku apdzīvoto teritoriju  ģeopolitiskiem apstākļiem, īpaši to attiecinot uz Igauniju un Somiju, taču arī iegūstot pārskatu par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu valodai un tautas garīgajam mantojumam, kas ļauj šai valodai un kultūras vērtībām pastāvēt akadēmiskā apritē.

Darba iespējas

Studiju programma sagatavo speciālistus valsts un privātajām iestādēm, apgādiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām, lietvedības un pašvaldību iestādēm, tūrisma firmām, kā arī profesionālām nevalstiskām organizācijām, kur nepieciešama dažādu rakstītu un runātu tekstu analīze, sagatavošana un/vai tulkošana somu un igauņu valodā, no abām valodām latviešu valodā, kā arī zināšanas par somugru tautu vēsturi un kultūru.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1,5 x 100 = 150) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (1,5 x 100 = 150))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktors asoc. prof. Ivars Orehovs, e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv

Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034914

Somugru studijas   160
Obligātā daļa   86
Obligātā daļa   76
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1010 Filozofija Eksāmens 2
Folk1001 Ievads Baltijas jūras somugru folklorā Eksāmens 2
Valo1366 Ievads somugristikā Eksāmens 2
Valo1001 Ievads valodniecībā Eksāmens 4
LitZ3055 Igauņu literatūra Eksāmens 4
Valo1291 Igauņu valodas normatīvā gramatika I Eksāmens 4
Valo2294 Igauņu valodas normatīvā gramatika II Eksāmens 4
Valo2295 Igauņu valodas normatīvā gramatika III Eksāmens 4
Valo1607 Latviešu valodas kultūra Eksāmens 2
Valo1002 Latīņu valoda Eksāmens 2
Valo2134 Lībiešu valoda Eksāmens 4
Valo3145 Semestra darbs somugristikā I Kursa darbs/projekts 2
Valo3146 Semestra darbs somugristikā II Kursa darbs/projekts 2
Vēst2299 Somijas vēsture (Somijas sabiedrības attīstība 19.-20.gs.) Eksāmens 2
LitZ3054 Somu literatūra Eksāmens 4
Valo1349 Somu valodas normatīvā gramatika I Eksāmens 6
Valo1350 Somu valodas normatīvā gramatika II Eksāmens 6
Valo2069 Somu valodas normatīvā gramatika III Eksāmens 4
Valo2237 Somu valodas normatīvā gramatika IV Eksāmens 6
Valo3142 Somu valodas teorētiskā gramatika Eksāmens 4
Vēst2043 Somugru arheoloģija un etnogrāfija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Gala pārbaudījums   10
Valo4031 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   70
Valo1391 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I Eksāmens 4
Valo1392 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II Eksāmens 4
Valo2277 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III Eksāmens 4
Valo2278 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV Eksāmens 4
LitZ1020 Ievads literatūrzinātnē Eksāmens 2
Vēst2300 Igaunijas kultūras vēsture Eksāmens 2
Valo1183 Igauņu sarunu valoda I Eksāmens 2
Valo1733 Igauņu sarunu valoda II Eksāmens 2
Valo3147 Igauņu sarunu valoda III Eksāmens 2
Valo2296 Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze I Eksāmens 2
Valo3297 Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze II Eksāmens 2
Valo4056 Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze III Eksāmens 4
Valo4055 Igauņu valodas teorētiskā gramatika Eksāmens 2
SDSK1068 Igauņu valodas un kultūras specializācijas kurss Eksāmens 2
Filz2005 Kultūras vēsture un teorija Eksāmens 2
Valo3089 Latviešu valodas stilistika un zinātniskā darba pamati Eksāmens 2
Valo1556 Literārā rediģēšana: teorija un prakse Eksāmens 4
Vēst1301 Lībiešu kultūras vēsture Eksāmens 2
Vēst2298 Somijas kultūras vēsture Eksāmens 2
Valo3047 Somu literatūras virzieni Eksāmens 2
Valo2072 Somu sarunu valoda III Eksāmens 2
Valo1340 Somu sarunu valoda I Eksāmens 4
Valo1353 Somu sarunu valoda II Eksāmens 2
Valo3137 Somu sarunu valoda un tekstu analīze I Eksāmens 4
Valo3140 Somu sarunu valoda un tekstu analīze II Eksāmens 4
Valo4053 Somu sarunu valoda un tekstu analīze III Eksāmens 4
Valo4057 Tulkošanas praktikums igauņu un somu valodā Eksāmens 4
Valo1341 Tulkošanas teorijas pamati Eksāmens 4
Valo1293 Ungāru valoda Eksāmens 2
Ģeog1024 Urāliešu tautu ģeogrāfija Eksāmens 2
Valo1343 Vispārīgā un somugru onomastika Eksāmens 2
Valo1148 Zviedru valoda I Eksāmens 2
Valo1264 Zviedru valoda II Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju sākuma periodā ir trīs studiju darba valodas – latviešu, igauņu un somu, taču turpmakajā studiju gaitā pakāpeniski arī teorētiskie studiju kursi tiek pasniegti igauņu un somu valodā. Kā pirmā apgūstamā valoda no 1. studiju semestra ir somu valoda, sākot ar 2. semestri studenti apgūst igauņu valodu, bet lībiešu valodas pamatu apguve notiek viena semestra garumā  4 KP apjomā, kad studentiem jau ir uzkrātas somu un igauņu valodas pamatzināšanas.

      Studiju programmas realizācijā regulāri tiek izmantotas dažādas metodes atkarībā no apgūstamo kursu specifikas – interaktīvā metode, heiristiskā metode, reproduktīvā un pētnieciskā metode. Visos kursos darbs tiek organizēts daudzveidīgi – tiek lasītas lekcijas, rīkoti semināri un praktiskie darbi. Apgūstamajos kursos tiek izmantoti dažādi praktiski uzdevumi gan darbam  auditorijā, gan patstāvīgam darbam, kā arī izdales materiāli un audiovizuālā tehnika. Somu un igauņu sarunu valodas kursos tiek izmantota arī diskusiju forma par noteiktu, iepriekš sagatavotu tematu. Visveiksmīgākais paņēmiens katrā kursā ir dažādu metožu apvienojums, kas saskaņots ar mācāmā priekšmeta specifiku.

      LU struktūrvienību docētāji konsultē studentus ik nedēļu, kā arī individuāli, ja tas ir nepieciešams. Pārējiem docētājiem konsultācijas paredzētas pirms eksāmeniem.

      Jāuzsver, ka “Somugru studiju” programmā studējošie daudz strādā patstāvīgi, jo divu svešvalodu apguve bez priekšzināšanām, t.i., no nulles, prasa ieguldīt lielu un regulāru darbu. Lai labāk apgūtu somu, igauņu un lībiešu valodu, visi studenti labprāt veic praktiskus uzdevumus, jo par īpaši svarīgu specialitātes apguves komponentu uzskata iespēju vingrināties dažādu tipu tekstu analīzē un tulkošanā, kā arī praktisku uzdevumu veikšanu. Savukārt, jautājumu teorētiska apguve palīdz labāk saprast somugru valodu semantisko un gramatisko struktūru, radina pamatot gramatisko formu un leksēmu izvēli, māca korektu attieksmi pret somu un igauņu valodas praktisko lietojumu.

      Labākas somu un igauņu valodas apguves nolūkā programmā studējošie kā apmaiņas studenti dodas papildināt zināšanas uz Somijas un Igaunijas augstskolām, kā arī piedalās šo augstskolu rīkotajos somu un igauņu valodas vasaras kursos.

Vērtēšanas sistēma

Visos studiju kursos studentu zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā saskaņā ar LR MK noteikumiem un LU Senāta rīkojumu par studiju rezultātu vienotu vērtējumu. Atbilstīgi kursu prasībām tiek organizēti kontroldarbi un citi pārbaudes darbi semestra laikā, kā arī gala pārbaudījumi semestra beigās. Ar kursu prasībām studenti tiek iepazīstināti katra jauna kursa sākumā. Arī ar kursu gaitā rakstīto kontroldarbu atzīmēm studenti tiek iepazīstināti laicīgi. Dažādos kursos tiek izmantotas atšķirīgas docēšanas un zināšanu pārbaudes metodes. Izmantotās metodes un didaktisko paņēmienu kopums ir daudzveidīgs, zināšanu vērtēšanas biežums pietiekams. Visnotaļ tiek respektēta studentu vēlme redzēt savus darbus pēc labošanas, noklausīties vērtējuma motivāciju, saņemt docētāja paskaidrojumus.

       Svarīgs programmas apguves komponents ir semestra un bakalaura darbu izstrāde un aizstāvēšana. Studenta veikumu parasti vērtē darba vadītājs un recenzents, bet bakalaura darbu gadījumā - arī citi mācībspēki un studējošie kursabiedri, jo darbu aizstāvēšanas sēdēs piedalās visi programmas attiecīgā akadēmiskā gada bakalaura grāda pretendenti. Šajās sēdēs parasti notiek diskusijas, kas ir vērtīgas visiem dalībniekiem – gan programmas studentiem, gan docētājiem. Bakalaura grāda pretendents/-te gūst skaidru priekšstatu, kāds ir viņa/viņas kompetences un prasmju līmenis, saņem praktiskus padomus tālākām studijām un pētniecībai. Izteiktajos ieteikumos labprāt ieklausās arī pārējie BSP „Somugru studijas” bakalaura grāda pretendenti.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.