Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ineta Balode
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 16
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu, Vācu
Programmas anotācija

Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma ir piemērota tiem, kas:

 • interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas „vāciskajās” valstīs un reģionos;
 • savus nākotnes nodomus saista ar padziļinātām vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir ļoti liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā;
 • uzskata, ka profesionālajā dzīvē noderēs valodu zināšanas, kultūrzinātnes pamati, tulkošanas iemaņas un vispusīgs priekšstats par vācu literatūras attīstību un Vācijas vēsturi.
   

Galvenā uzmanība ģermānistikas studijās tiek pievērsta šādiem aspektiem:

 • izpratnei par teksta struktūru un valodas sistēmu;
 • dažādiem literāriem tekstiem un to analīzei;
 • nozaru valodai un terminoloģijai;
 • zinātniskā darba pamatprincipiem;
 • valstsmācībai: Vācija, Austrija, Šveice;
 • vispārizglītojošiem humanitāro zinātņu priekšmetiem;
 • tulkošanas teorijai un praksei.
   

Studiju programmā ir iekļauti 2 moduļi, kas paredz specializāciju valodniecībā un tulkošanā vai kultūrā un literatūrā. Moduļu kursus studē 3.-6. semestrī. Visi studenti, kas apgūst ģermānistikas priekšmetus, studē arī vēl otru svešvalodu: angļu, spāņu, franču u.c. valodas.

 

Studējot Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmā, studenti dodas apmaiņas braucienos uz citu valstu universitātēm. Viens no ciešākajiem sadarbības partneriem ir Freiburgas Universitāte Vācijā. Darba iespējas: var strādāt jomās, kurās nepieciešama humanitārā izglītība.

Programmas mērķis un uzdevumi

Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir:

 • dot studētiem iespēju apgūt pirmās pakāpes akadēmisko izglītību, t.i., humanitāro zinātņu bakalaura grādu vācu filoloģijā. Mācību process ietver nepieciešamo vācu valodas praktisko un teorētisko aspektu apgūšanu;
 • dot studentiem pamatzināšanas valodniecības un literatūrzinātnes apakšnozarēs, kā arī ieskatu šo nozaru metodikā un zinātniskajos pamatos;
 • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, kas nepieciešamas jebkura ar vācu valodu un literatūru saistīta darba veikšanai;
 • nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskā bakalaura kompetences programmās vai projektos, kuros tiek realizēti zinātniski pētījumi.

Galvenie uzdevumi ir:

 • apgūt zinātnes nozares teorētiskās pamatnostādnes;
 • attīstīt darba iemaņas un spējas, kā arī sagatavot patstāvīgam zinātniski pētnieciskam darbam, veidojot pēctecīgu izglītību, lai nodrošinātu studiju turpināšanu maģistrantūrā vai profesionālajās programmās;
 • sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas spēj patstāvīgi formulēt zinātnisko problēmu, veikt nepieciešamo materiāla analīzi un rezultātu apkopojumu, pielietot atbilstošas pētījuma metodes, pamatot un pieņemt lēmumus, kas nepieciešami problēmu risināšanai;
 • nodrošināt programmas kvalitāti, ņemot vērā modernās izglītības tendences un atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Programmas studiju rezultāti

Absolventi  apguvuši šādas prasmes un iemaņas:

 • dažādu svešvalodu, pirmām kārtām vācu valodas, zināšanas, kuras papildina angļu valodas, kādas ziemeļvalstu (šobrīd zviedru) valodas zināšanas;
 • zināšanas par Vācijas un citu vāciski runājošo valstu kultūru, sabiedrību u.tml., kas papildinātas ar zināšanām par Zviedriju pārējo ziemeļvalstu un Eiropas kontekstā, bet īpaši ar zināšanām par šo valstu un kultūru saikni ar Baltijas reģionu;
 • spēja orientēties kultūrzinātnē un literatūrzinātnē, zināšanas par medijiem;
 • zināšanas par dažādiem (vācu) valodas lietojuma aspektiem, piemēram, dažādu nozaru jomā, un laba pieredze darbā ar tekstiem (piem., tekstveidē un tulkojot);
 • izpratne par zinātniskā pētniecības darba būtību un analītiski pētnieciskās iemaņas;
 • pieredze projekta darbu realizēšanā u.c.
Darba iespējas

Var strādāt jomās, kurās nepieciešama humanitārā izglītība.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam vācu valodā;


Priekšrocības: Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (vācu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.


Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.13. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) vācu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums vācu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta vācu valodā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:  CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (6,5 x 100 = 650)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vācu valodā vai angļu valodā, vai franču valodā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktore prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv

Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034914

Vācu filoloģija   120
Obligātā daļa   70
LU pamatstudiju modulis   10
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1010 Filozofija Eksāmens 2
Valo1171 Ievads akadēmiskajās, profesionālajās studijās un zinātniskajā darbā Eksāmens 2
Valo1568 Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati Eksāmens 2
Valo1002 Latīņu valoda Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Obligātā daļa   50
LitZ3006 Ievads vācu literatūras vēsturē I Eksāmens 2
LitZ4111 Ievads vācu literatūras vēsturē II* Eksāmens 2
LitZ4040 Ievads vācu literatūras vēsturē III Eksāmens 2
LitZ1018 Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē Eksāmens 2
LitZ1006 Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē (seminārs) Eksāmens 2
SDSK2037 Kultūrzinātnes pamati Eksāmens 2
Valo2712 Semestra darbs I Kursa darbs/projekts 2
Valo3250 Seminārs Bakalaura darbs Eksāmens 2
LitZ2001 Seminārs vācu literatūrā: Literāro tekstu interpretācija Eksāmens 2
Valo2413 Teksta lingvistiskā interpretācija Eksāmens 2
Valo2187 Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture I Eksāmens 2
Valo2190 Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture II Eksāmens 2
LitZ2003 Vācu literatūra Baltijā (seminārs) Eksāmens 2
Valo2006 Vācu valodas leksikoloģija Eksāmens 2
Valo2234 Vācu valodas normatīvā gramatika: Sintakse I Eksāmens 2
Valo1168 Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati I Eksāmens 4
Valo1169 Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati II Eksāmens 6
Valo1581 Vācu valodas teorijas pamati Eksāmens 4
Valo2737 Vācu valodas vēstures pamatjautājumi Eksāmens 4
Valo3242 Ģermānistiskā sociolingvistika Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   10
Valo4007 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   48
Kontrastīvās studijas   16
Kontrastīvās studijas I-IV: angļu   16
Valo1414 Kontrastīvās studijas I: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no vidējā līmeņa) Eksāmens 4
Valo1420 Kontrastīvās studijas II: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no vidējā līmeņa) Eksāmens 4
Valo2297 Kontrastīvās studijas III: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no vidējā līmeņa) Eksāmens 4
Valo2298 Kontrastīvās studijas IV: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no vidējā līmeņa) Eksāmens 4
Kontrastīvās studijas I-IV: franču   16
Valo1405 Kontrastīvās studijas I: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1402 Kontrastīvās studijas II: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2287 Kontrastīvās studijas III: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2288 Kontrastīvās studijas IV: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Kontrastīvās studijas I-IV: itāļu   16
Valo1393 Kontrastīvās studijas I: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1394 Kontrastīvās studijas II: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2279 Kontrastīvās studijas III: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2281 Kontrastīvās studijas IV: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Kontrastīvās studijas I-IV: spāņu   16
Valo2282 Kontrastīvās studijas I: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa)* Eksāmens 4
Valo2284 Kontrastīvās studijas II: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2285 Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2286 Kontrastīvās studijas IV: spāņu(2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Kontrastīvās studijas I-IV: zviedru   16
Valo1427 Kontrastīvās studijas I: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1428 Kontrastīvās studijas II: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2310 Kontrastīvās studijas III: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2312 Kontrastīvās studijas IV: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Kontrastīvās studijas I-IV: norvēģu   16
Valo1423 Kontrastīvās studijas I: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1424 Kontrastīvās studijas II: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2305 Kontrastīvās studijas III: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo2306 Kontrastīvās studijas IV: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Kultūra un literatūra   14
LitZ5824 F. Nīče modernisma kontekstā Eksāmens 2
SDSK3022 Ievads mediju teorijā Eksāmens 2
LitZ1067 Ievads vācu poētikā un estētikas teorijā Eksāmens 2
LitZ5067 Johanesa Bobrovska lirika un proza Eksāmens 2
Vēst3085 Latvijas vēsture I Eksāmens 2
Vēst3086 Latvijas vēsture II Eksāmens 2
LitZ3051 Lielpilsētas tēma vācu literatūrā (seminārs) Eksāmens 2
LitZ2187 Postmodernisms. Literatūrzinātnes un kultūrzinātnes pamatjēdzieni Eksāmens 2
LitZ2016 Seminārs vācu literatūrā: Nibelungu dziesma Eksāmens 2
LitZ3010 Speckurss: B.Brehta lirika Eksāmens 2
LitZ3080 Speckurss: J.V.Gēte Fausts Eksāmens 2
Vēst3083 Vācijas - Baltijas kultūrtelpa salīdzinošā aspektā I Eksāmens 2
Valo2787 Vācu kultūras studijas: Vācu un latviešu kultūras salīdzinošās studijas Eksāmens 2
LitZ2004 Vācu literatūra: 19. un 20. gs. mijas literatūra (seminārs) Eksāmens 2
LitZ3009 Vācu literatūra: 20. gs. autobiogrāfiskais romāns (seminārs) Eksāmens 2
LitZ2007 Vācu literatūra: austriešu mūsdienu literatūra (seminārs) Eksāmens 2
LitZ2009 Vācu literatūra: baroka, klasicisma un sentimentālisma literatūra (seminārs) Eksāmens 2
LitZ3251 Vācu literatūra: no ekspresionisma līdz emigrācijai Eksāmens 2
LitZ4004 Vācu literatūra: postmodernisms (seminārs) Eksāmens 2
LitZ2008 Vācu literatūra: reālisms (seminārs) Eksāmens 2
LitZ2013 Vācu literatūra: romantisms (seminārs) Eksāmens 2
LitZ1253 Vācu literatūras vēsture: viduslaiki, humānisms un reformācijas periods Eksāmens 2
MākZ4005 Vācu mēmās filmas estētika Eksāmens 2
LitZ2124 Vīnes modernisms Eksāmens 2
Valodniecība un tulkošana   18
Valo3133 Ievads retorikā Eksāmens 2
Valo2017 Ievads translatoloģijā Eksāmens 2
Valo2303 Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošana Eksāmens 2
Valo2445 Onomastikas pamati Eksāmens 2
Valo2133 Psiholingvistika Eksāmens 2
ValoP835 Psiholingvistika Eksāmens 2
Valo2299 Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti II Eksāmens 2
Valo1421 Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti I Eksāmens 2
Valo3200 Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti III Eksāmens 2
Valo3045 Tulkošana no latviešu valodas vācu valodā Eksāmens 4
Valo3024 Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā Eksāmens 4
Valo2446 Vācu reklāmas valoda Eksāmens 2
Valo3248 Vācu valoda Baltijā Eksāmens 2
Valo3388 Vācu valoda mūsdienu diskursā Eksāmens 2
Valo1A36 Vācu valodas didaktikas pamatkurss Eksāmens 2
Valo3067 Vācu valodas mācīšanas aspekti Eksāmens 4
Valo1214 Vācu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija I Eksāmens 2
Valo1215 Vācu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija II Eksāmens 2
Valo2235 Vācu valodas normatīvā gramatika: Sintakse II Eksāmens 2
Valo3005 Vācu valodas stilistika Eksāmens 2
Valo3043 Vācu valodas teorētiskā fonētika Eksāmens 2
Valo4006 Vācu valodas teorētiskā gramatika Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Valodniecība
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas vācu filoloģijas BSP notiek vācu valodā (un latviešu valodā, ja tas atbilst kursa specifikai, piemēram, ar tulkojumzinātni saistītie kursi). Izņēmums ir LU vispārīgie un obligātie kursi, kas kopā veido 8 KP vācu filoloģijas BSP programmā.

 

Studijas ir paredzētas šādās formās:

 • Lekcijas. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmas obligātajā (A) daļā. Lekcijas tiek lasītas visam studentu kursam.
 • Semināri. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmasobligātās izvēles (B) daļā, dalot studentus grupās (ja to atļauj minimālais pieļaujamais stundentu skaits - šobrīd 15 studējošie).
 • Bloksemināri. Tie, pirmām kārtām, tiek organizēti ar ārvalstu mācībspēku piedalīšanos no sadarbības augstskolām un institūtiem. Bloksemināri parasti ilgst no divām līdz četrām nedēļām. Tos vada viesprofesori/viesocētāji un viņus dažkārt atbalsta asistenti, kas palīdz organizēt blokseminārus, sagatavo un konsultē studējošos intensīvam darbam viesprofesoru/viesocētāju vadībā.
 • Individuālās konsultācijas. Visi docētāji sniedz studentiem individuālas konsultācijas studiju semestra laikā, kopumā atvēlot tām līdz 90 minūtēm nedēļā. Konsultāciju dienas un laiki tiek apkopoti sarakstā un tiek oficiāli paziņoti. Pēc individuālas vienošanās ar docētājiem ir iespējami arī papildu laiki, ja studentiem nepieciešams risināt īpašus svarīgus jautājumus, piemēram, saistībā ar bakalaura darbu izstrādi.
 • Grupas konsultācijas pirms eksāmena.
 • Studentu patstāvīgais darbs. Šī studiju forma ir pati galvenā sadaļa studiju procesā, taču tās nozīme un svars kopējo studiju ietvaros nav reglamentējami. Studenta patstāvīgā darba ieguldījums, laika un darba intensitātes ziņā mērot, ir visai atšķirīgs dažādos studiju kursos. Arī docētājiem ir atšķirīgas prasības un priekšstati par patstāvīgo studiju lomu kopējā docējamā kursa ietvaros. Tomēr viennozīmīgi, ka akadēmiskais personāls, neatkarīgi no individuālā skatījuma un prasībām, veicina studējošo izpratni par patstāvīgo studiju nepieciešamību un atbalsta šo būtisko akadēmisko studiju sadaļu.
 • Studentu konferences. Šī darba forma veicina akadēmiskā darba iemaņas, intensificē zināšanu apguvi un sekmē arī studenta personības attīstību. Šobrīd šī studiju forma netiek realizēta pilnībā, taču tā ir apzināta, ir uzkrāta līdzšinējā pieredze un perspektīvā tā ir plānveidīgi iekļauta kā būtiska akadēmisko studiju sastāvdaļa.
 • Iekļaušanās Latvijas zinātnes diskursā. Daļēji šī sadaļa pārklājas ar studējošo patstāvīgajām studijām, taču  vienlaikus tā pārsniedz individuālā studiju minimuma robežas. Šādām aktivitātēm ir rekomendējošs raksturs, tās paredz mērķtiecīgu izcilāko studentu piesaisti un veicina viņu pievēršanos tālākām humanitāro zinātņu studijām.
 • Starptautiskā studiju pieredze. ERASMUS un citu starpvalstu un starpaugstskolu studiju apmaiņas programmu ietvaros tiek maksimāli veicināta studējošo iesaiste starptautiskajā akadēmiskajā apritē.
Vērtēšanas sistēma

Vācu filoloģijas BSP vērtēšanas sistēma atbilst vispārīgajām prasībām, kādas noteicis LU Akadēmiskais Departaments un kas tiek atspoguļota kursu aprakstos. Regulāra zināšanu kontrole paredzēta visa studiju kursa laikā, taču kontroles formas un biežums ir kursa docētāja pārziņā. Vienlaicīgi zināšanu kontrole ir saistīta ar docēšanas (lekcijas/semināri) un ar docētā kursa specifiku.

      Valodas komptences kursos zināšanu pārbaudes organiski iekļaujas kursa saturā un uzbūvē. Jau darba formas šajos kursos garantē nepārtrauktu atgriezenisko saiti starp docētāju un studentiem (mājas darbu pārbaude, studējošo darbs auditorijā), ko papildina rakstiski iesniedzamie mājas darbi. Teorētiskie kursi, piemēram, vācu literatūrā, studentu patstāvīgo veikumu ļauj vērtēt semināros. Teorētisko kursu docētāji studentu  zināšanas pārbauda arī ar kontroldarbu palīdzību.

      Gala pārbaudījuma (eksāmena) formas parasti ir šādas:

 • Rakstisks eksāmena darbs studentu grupā/kursā. Šāda eksāmena ilgums parasti ir 90 minūtes, eksāmena laiks un telpa tiek paziņoti iepriekš kopējā eksāmenu sesijas grafikā. Rakstiskā eksāmena uzdevumi variē, atbilstoši kursa specifikai un docētāja prasībām. Valodas kompetences kursos šāds eksāmens var iekļaut gramatikas uzdevumus vai apcerējumu par kādu tēmu (te tiek piedāvātas nelielas izvēles iespējas), bet teorētisko kursu eksāmeni, piemēram, valodniecības priekšmetos, paredz atbildes uz dažādiem jautājumiem. Tie studentiem iepriekš nav zināmi, taču dažkārt tos docētājs savlaicīgi tematiski ieskicē, lai vērstu uzmanību uz svarīgāko kursa saturā. Eksāmena norisi uzrauga Ģermānistikas katedras akadēmiskais personāls, bet rezultātu pārbaudi veic kursa docētājs.
 • Mutisks eksāmens. Šī eksaminācijas forma lielākoties saglabāta tikai valodas kompetences kursos un parasti veido vienu sadaļu kombinācijā ar rakstisku eksāmena formu. Studentu grupa (iepriekš zināmā rindas kārtībā, noteiktā laikā un telpā) tiek testēta individuāli, lai ar dažādu uzdevumu palīdzību novērtētu mutiskās saziņas iemaņas u.c. Vērtējums veido paritāru daļu kopējā pārbaudījumā. Eksaminācijā var būt pieaicināts arī cits docētājs. Mutisks eksāmens ir iespējams arī teorētiskajos kursos pēc docētāja izvēlētas formas, piemēram, patstāvīga pētījuma prezentācija, izmantojot powerpoint.
 • Individuāli iesniedzams rakstisks pārbaudes darbs. Šī pārbaudes forma tiek izvēlēta gadījumos, kad kursa specifika paredz darba un laika ieguldījumu, kas pārsniedz 90 minūšu laikā veicamu uzdevumu. Šie darbi parasti ir saistīti ar zinātniskiem sacerējumiem, analīzēm, tulkojumiem u.tml. uzdevumiem. Tipiski piemēri šādām pārbaudes formām ir semestra un bakalaura darbi, taču šāda pārbaudes forma tiek izmantota arī citos, piemēram, tulkošanas kursos.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.