Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Valdis Muktupāvels
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Katru darba dienu no plkst. 18.15 līdz 21.30

Studiju valoda Angļu
Programmas mērķis un uzdevumi

Baltijas jūras reģiona studiju mērķis ir veidot kompetenci humanitāro, sociālo un vides zinību jomās attiecībā uz Baltijas jūras reģiona zemēm.

Programmas uzdevumi:

 • veidot un paplašināt akadēmisko zināšanu un praktiskās kompetences apjomu;
 • saistīt teorētiskos modeļus un to praktisko pielietojumu ar konkrētām Baltijas jūras reģiona parādībām un procesiem;
 • attīstīt spēju identificēt, analizēt, novērtēt un prognozēt galvenās attīstības tendences ar kultūru, sabiedrību, ekonomiku, vidi saistītās jomās;
 • veidot zinātniskā darba iemaņas, orientējoties uz aktuālām, ar Baltijas jūras reģionu saistītām parādībām un procesiem;
 • praktizēt multidisciplināru vai starpreģionālu dažādu sociālu, polītisku un kultūras parādību un procesu salīdzināšanu;
 • attīstīt spēju formulēt ar Baltijas reģiona multidisciplināru izpēti saistītus pētniecības jautājumus;
 • pozicionēt Baltijas jūras reģiona zemju attīstību Eiropas un pasaules kontekstā;
 • par pamatu ņemot Baltijas telpas kultūras un sabiedrības īpatnības, attīstīt izpratni par identitāti un toleranci multikulturālā pasaulē.
Programmas studiju rezultāti

Studiju programma kopumā ir virzīta uz šādiem rezultātiem:

 • sagatavot kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā;
 • sagatavot ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona kultūras, sabiedrības, vides u. c. attīstības procesiem;
 • sagatavot pētniekus, kas veiktu pētījumus un stiprinātu zinātnisko sadarbību Baltijas reģionā;
 • sagatavot kandidātus doktorantūras studijām;
 • izglītot studentus kā apzinīgus sabiedrības locekļus, kas atvērti zinātnei un kultūrai un kas ir kompetenti mūsdienu tehnoloģiju un pakalpojumu tirgū.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

 

Papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a

Programmas direktors prof. Valdis Muktupāvels, e-pasts: Valdis.Muktupavels@lu.lv,

Studiju metodiķe Agnese Kirovāne, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv, tālr. 67034919

Baltijas jūras reģiona studijas   80
Obligātā daļa   70
Obligātā daļa   50
Vēst5150 Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti Eksāmens 4
LitZ5140 Baltijas jūras reģiona tautu literatūra Eksāmens 4
SDSK5138 Baltijas jūras reģions un iedzīvotāji Eksāmens 4
MākZ5007 Baltijas mūzika Eksāmens 4
Ekon5031 Baltijas valstu ekonomika Eksāmens 4
Vēst5078 Etnisko minoritāšu kultūrvēsturiskie aspekti Baltijā Eksāmens 4
Demo5000 Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi Eksāmens 4
Ģeog5005 Latvijas- Baltijas jūras reģiona valsts ģeogrāfija Eksāmens 2
VidZ5030 Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā Eksāmens 2
Soci5053 Post-sociālisma antropoloģija Eksāmens 4
Vēst5183 Reģionālās un lokālās kultūras Baltijā Eksāmens 4
JurZ5050 Salīdzinošās starptautiskās cilvēktiesības Baltijas valstīs Eksāmens 2
Valo5556 Valodas politika Baltijas jūras reģiona valstīs Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
SDSK6006 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   10
Soci5094 Audiovizuālie mediji Baltijas jūras reģionā Eksāmens 4
Peda5026 Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā Eksāmens 2
VadZ5218 Līdzsvarotas tūrisma attīstības un produktu pārvaldība Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas realizāciju pamatā nodrošina LU fakultāšu docētāji.

      Pirmajā semestrī studijas notiek Latvijas Universitātē, apgūstot vispārējos priekšmetus. Tiek izmantotas dažādas metodes, lai veicinātu studentu spēju patstāvīgi strādāt un kritiski izvērtēt apgūstamo studiju vielu.

      Pirmajā semestrī students izvēlas pētnieciskā darba jomu un iespējamo zinātnisko vadītāju. Kopā ar viņu tiek atrasta un formulēta pētnieciskā darba tēma, kas ir pamats maģistra darbam. Baltijas jūras reģiona problemātikas aktualitāte nosaka plašu pētnieciskā darba tematiku un rada labvēlīgu pamatu sekmīgu zinātnisko darbu publicēšanai zinātniskos, populāros izdevumos un periodikā. Studentu zinātniskās darbības rezultātu publicēšana ir iespējama konferencēs.

      Otrajā un/vai trešajā semestrī studentiem ir iespēja vismaz vienu semestri studēt izvēlētajā partneraugstskolā atbilstošajā Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā. Studijas partneraugstskolā notiek saskaņā ar šīs augstskolas noteikumiem. Pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneruniversitātē sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti.

      Ceturtajā semestrī Latvijas vai partneraugstskolā students izstrādā maģistra darbu. Atbilstoši programmas starpdisciplinārajam un reģionālajam raksturam, maģistra darbā ir nepieciešama starpdisciplināra un salīdzinoša pieeja.

      Programma tiek realizēta angļu valodā. Studijās tiek izmantotas atzītas nodarbību metodes – galvenokārt lekcijas un semināri, arī grupu darbs. Studenti tiek motivēti veikt patstāvīgo darbu, tādējādi sagatavojoties arī sava patstāvīgā pētījuma veikšanai. Vairāki absolventi turpina studijas doktorantūrā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas pasniegšanas metodes. Lekcijas ir sagatavotas, izmantojot datorprezentācijas metodes. Docētāji pēc vajadzības izmanto arī audio un video atskaņošanas aparatūru. Studentu rīcībā ir datorklase, plaši tiek izmantotas interneta iespējas, internets ir pieejams arī  Humanitārajā lasītavā.

      Katram kursam e-versijā ir apraksts, kursa materiāli (teksts, attēli, video, audio), literatūra, vārdnīca, testi un citi pārbaudes rīki, komunikācijas rīki, kursa kalendārs. Kursi ir pieejami programmas pilna un, vajadzības gadījumā, arī nepilna laika klātienes studentiem. Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi piedalās pētnieciskos projektos, kas palīdz atjaunot un pilnveidot studiju kursus, papildinot tos ar jaunākajām zinātnes atziņām un metodēm. Radošo atklājumu izmantošana mācību procesā stiprina mācībspēku autoritāti un veicina arī personisko kontaktu attīstību starp mācībspēkiem un studentiem. Publicētie pētījumi palīdz nodarbībās auditorijā pāriet no lekcijas uz semināra formu, jo studentiem iespējams daudzus materiālus izlasīt jau iepriekš.

      Starpdisciplinārais raksturs nodrošina dažādu nozaru un apakšnozaru docētāju iesaisti studiju programmas realizācijā.

Vērtēšanas sistēma

Studentu patstāvīgā darba regulāra un objektīva vērtēšana ir svarīga programmas kvalitatīvas realizācijas nodrošināšanai. To apzinoties, kursu veidotāji ir izvēlējušies noteiktas vērtēšanas metodes, kas vislabāk atbilst katra konkrētā kursa specifikai un mācību uzdevumiem.

      Studentu patstāvīgā darba kopējo vērtējumu veido referātu, semināru, kontroldarbu, teorētiskās literatūras studiju rezultātu un maģistra darba vērtējums. Formālo prasību izpilde un pozitīvs vērtējums ļauj studentiem iegūt kredītpunktus par atbilstošo kursu. Studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie eksāmeni kursu noslēgumā (līdz 50% no gala  atzīmes), kā arī starppārbaudījumi – semināri, diskusijas, patstāvīgo (individuālo vai grupas) darbu prezentācijas, projektu aizstāvēšanas, akadēmiskas ievirzes rakstu, pētniecības projektu vērtējumi. Kopējā prasība saskaņā ar LU noteikumiem ir tāda, ka starppārbaudījumi veido ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma, bet eksāmens ne mazāk kā 10%. Vērtēšanas sistēmas uzdevums ir veicināt patstāvīgo darbu, radīt dziļākas un noturīgākas zināšanas, kā arī iegūt labāk pamatotu studentu darba rezultātu.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.