Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Ilze Rūmniece
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 5
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 19.45

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

MSP Klasiskā filoloģija īstenošanas mērķi:

 • nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē realizētā programmā;
 • sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju attīstību, lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes akadēmiskā un profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu un lomu plašākā humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā;
 • kvalificēt klasiskās filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.

Uzdevumi:

 • regulāri optimizēt maģistra studiju programmas saturu un strukturējumu: sekot patstāvīgā darba īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/ apakšnozares attīstības tendences raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās sasaistes kursus;
 • nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas klasiskās filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu;
 • motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas un prasmes (asistentu statusā klasiskās filoloģijas bakalaura un citās programmās, kurās ietverti klasiskās filoloģijas jomas kursi);
 • apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no mācību laika studēt citu valstu mācību iestādēs;
 • ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;
 • sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi.
Programmas studiju rezultāti

Intelektuālās kompetences:

 • izvērtēt un izklāstīt savas jomas akadēmiskus un profesionālus jautājumus kā speciālistiem, tā arī nespeciālistiem;
 • patstāvīgi, kritiski un argumentēti formulēt un analizēt zinātniskusproblēmjautājumus;
 • turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.

Profesionālās un akadēmiskās kompetences:

 • labā līmenī strādāt ar tekstiem latīņu / sengrieķu valodā, kā arī ar dažādiem materiāliem par antīko kultūrvidi, tās ietekmi uz vēlāko laiku kultūrattīstības etapiem;
 • patstāvīgi izvērtēt dažādas analīzes metodes un argumentēti iesaistīties akadēmiskās diskusijās;
 • izprast zinātniskā darba būtību, novērtēt to un iesaistīties pētnieciskajā darbā.

Praktiskās kompetences:

 • pieņemt un pamatot lēmumus, balstoties uz savas akadēmiskās disciplīnas pārzināšanu;
 • balstoties uz zinātniskām, teorētiskām metodēm un praktiskām zināšanām, darboties humanitārās jomas un klasiskās filoloģijas apakšnozares attīstībā.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

 

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)


Papildu nosacījums: personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā)

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a, Klasiskās filoloģijas katedrā

Programmas direktore prof. Ilze Rūmniece, e-pasts: Ilze.Rumniece@lu.lv

Studiju metodiķe Māra Neikena, e-pasts: mara.neikena@lu.lv, tālr. 67034915

Klasiskā filoloģija   80
Obligātā daļa   45
Obligātā daļa   22
LitZ5074 Antīkā kultūrmantojuma izpēte: starpnozaru aspekts* Eksāmens 4
Valo5128 Grieķu / latīņu valodas vēsture Eksāmens 4
LitZ5113 Klasisko tekstu stilistika Eksāmens 4
LitZ6012 Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā Eksāmens 4
Valo5303 Maģistra darba seminārs I Eksāmens 2
Valo6037 Maģistra darba seminārs II Eksāmens 2
Valo5115 Stilistika un tekstveide Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   23
Valo6018 Maģistra darbs Maģistra darbs 23
Ierobežotās izvēles kursi   35
LitZ5109 Aluzivitāte romiešu literatūrā Eksāmens 2
SDSK5102 Antīkais eps: tipoloģiskais aspekts Eksāmens 3
LitZ5033 Antīkā historiogrāfija Eksāmens 3
Valo5500 Antīkā runas prasme: teorija un prakse Eksāmens 2
Valo5523 Bizantijas filoloģiskie teksti Eksāmens 2
LitZ5108 Epistulāro tekstu tradīcija Eksāmens 3
LitZ5192 Grieķu mitoloģija: teorijas jautājumi Eksāmens 2
LitZ6009 Hellēniskā kultūridentitāte jaungrieķu dzejā Eksāmens 2
SDSK5110 Ievads bizantoloģijā Eksāmens 4
LitZ5444 Mitoloģija mūsdienu literatūrā Eksāmens 2
MākZ5212 Mūzikas kulturoloģija Eksāmens 4
LitZ5101 Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā Eksāmens 4
LitZ6019 Oratormākslas teorētiskie avoti (grieķi / romieši) Eksāmens 3
Valo5176 Publiskās runas pamati Eksāmens 2
LitZ5161 Romiešu epigramma (Marciāls) Eksāmens 3
LitZ6018 Romāna žanrs antīkajā literatūrā Eksāmens 3
LitZ5118 Satiras žanrs antīkajā literatūrā Eksāmens 4
SDSK6038 Simposija literatūras tradīcija Grieķijā Eksāmens 3
Vēst5097 Skaistuma kategorija sengrieķu kultūrā Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Filoloģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Maģistra programma daļēji turpina darbu ar oriģināltekstiem/valodām, tomēr vairākos kursos akcents pārvietojas uz tekstu  saturisko, stilistisko, retorisko un vispāranalītisku izvērtējumu. Maģistranti tiek vairāk aicināti veidot un prezentēt nelielus individuālus pētījumus, izvēršot attiecīgi sekojošu diskusiju nodarbībā. Vienlaikus tiek stiprinātas vispārfiloloģiskās zināšanas dzimatjā valodā, prezentācijas prasmes angļu valodā, interdisciplinārs skatījums antīkās pasaules diskursā (sadarbība ar citu studiju programmu docētājiem un piedāvātajiem kursiem). Kopš 2013. gada maģistra programma paplašina klasiskās senatnes speciālista redzesloku ar vēl vienu jaunu kursu bizantoloģijā, izskatot klasisko kultūraliku ietekmi un izplatību Viduslaiku hellēņu pasaulē.

      Klasiskās filoloģijas programmā e–kursi izmantoti netiek. Iemesls – Klasiskās filoloģijas jomas specifika ir teorētiski – praktiskas interaktīvas nodarbības, kur vienlīdz svarīgs ir ikviena studenta mājas darbs un tā apspriešana grupā, uzklausot citu studējošo atšķirīgos izpratnes un interpretācijas variantus, kas analītiskas diskusijas rezultātā, uzklausot mācībspēka saturisko un formas komentāru, dod iespēju nonākt pie kopsaucēja.

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā. Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā, tostarp starppārbaudījumu skaits un saturs un prasības gala pārbaudījumā, kā arī studiju kursu apguves rezultātu noteikšanas kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos. Visi MSP Klasiskā filoloģija studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Papildus par prasībām kredītpunktu iegūšanai un vērtēšanas kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā.

      Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi – starppārbaudījumi semestra laikā un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Visbiežāk praktizētie starppārbaudījumu veidi ir: patstāvīgā darba vērtējums semināros (40 – 50% no kopējā kursa vērtējuma), kontroldarbi (kursā ir 2–3 kontroldarbi; katra kontroldarba īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 10% – 20% no kopējā kursa vērtējuma), kursa referāts / eseja (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma). Starppārbaudījumu (kontroldarbi, esejas, darbs semināros, patstāvīgais darbs) īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 70%–80%. Lai iegūtu tiesības kārtot studiju kursa noslēguma pārbaudījumu – eksāmenu, studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu vērtējumu. Vidējais eksāmena vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 20 – 30%.

      Kursa darba un bakalaura darba noslēguma pārbaudījums ir darba aizstāvēšana. Šo studiju kursu vērtēšanas kritēriji formulēti kursa un maģistra darbu uzrakstīšanas metodiskajos norādījumos. Klasiskās filoloģijas maģistra studiju noslēgums ir maģistra darbs.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.