Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45222
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Ieva Kalniņa
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 25
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

5 darba dienas nedēļā no plkst. 18.15 līdz 21.30; atsevišķās dienās no plkst. 16.30; iespējams arī sestdienās

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Maģistra studiju programmas Baltu filoloģija ietvaros 2019. gadā būs iespējams apgūt moduļus: literatūrzinātne, valodniecība un teātra zinātne.

Programmas mērķis un uzdevumi

Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri:

 • labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē;
 • spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās augstskolās;
 • ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū.

Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi:

 • sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes -mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes;
 • saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā.
Programmas studiju rezultāti

Tiek sagatavoti augsti kvalificēti maģistra līmeņa speciālisti:

 • kuri pārzina latviešu nacionālās kultūras bagātību, orientējas aktuālajos kultūras procesos, spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus nozares problēmām;
 • spēj veikt patstāvīgu un inovatīvas ievirzes pētījumu kādā no baltu filoloģijas nozarēm, pielietojot mūsdienu pētniecības metodes;
 • kuri, patstāvīgi un radoši izmantojot apgūtās teorijas un metodes un problēmu risināšanas prasmes, spēj sekmīgi konkurēt Latvijas, Eiropas un citos darba tirgos;
 • kuru intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu, plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un kvalitatīvu izaugsmi;
 • kuru darbs sekmē sabiedrības kopumā un ikviena dzīves kvalitāti Latvijā.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds, vai tiem pielīdzināma izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījums pārrunu veidā par iecerētā maģistra darba tēmu un par izvēlētās studiju apakšprogrammas (literatūrzinātne, valodniecība, folkloristika) jautājumiem.

Kontaktinformācija

Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a,

Programmas direktore prof. Ieva Kalniņa, e-pasts: Ieva.Kalnina@lu.lv,

Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034914

Baltu filoloģija   80
Obligātā daļa   44
Obligātā daļa   24
SDSK5137 Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes Eksāmens 4
LitZ5185 Literatūra un valoda totalitārisma kultūras kontekstā Eksāmens 4
LitZ6012 Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā Eksāmens 4
Valo5527 Literārā rediģēšana un valodas prakse Eksāmens 4
MākZ5020 Mūsdienu teātra interpretācijas principi Eksāmens 2
Valo5526 Stilistika un tekstveide Eksāmens 4
SDSK5044 Tradicionālā kultūra. Vizuālais aspekts Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
SDSK6020 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   36
Literatūrzinātne   36
LitZ5110 "Citādais" latviešu literatūrā Eksāmens 4
LitZ5100 Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss Eksāmens 4
LitZ5186 Latviešu literatūras kritika: teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5189 Latviešu literatūras un teātra kritikas vēsture Eksāmens 4
LitZ5181 Latviešu literatūras veidu - proza, lirika, drāma - vēsture (1945- 2000) Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
LitZ5101 Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā Eksāmens 4
LitZ5107 Salīdzinošā literatūrzinātne un jaunākā latviešu literatūra Eiropas kontekstā Eksāmens 4
SDSK6045 Teksta datoranalīze un datu vizualizācija Eksāmens 4
LitZ5027 Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā Eksāmens 4
LitZ5102 Vācbaltu literatūra un kultūra Eksāmens 4
LitZ5167 Īsprozas žanri: Teorija un vēsture Eksāmens 4
Valodniecība   36
Valo5531 Baltistikas pētījumu aktualitātes Eksāmens 4
Valo5305 Baltu areālā lingvistika Eksāmens 4
Valo5300 Baltu valodu vēsture Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Valo5304 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika Eksāmens 4
Valo6064 Latgaliešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo5532 Latviešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo6066 Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati Eksāmens 4
Valo5306 Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Valo5307 Onomastika Eksāmens 4
Valo5570 Sociolingvistika un psiholingvistika Eksāmens 4
Valo6035 Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika Eksāmens 4
Valo5514 Vispārīgā valodniecība un sociolingvistika Eksāmens 4
Valo5540 Vēsturiskās valodniecības pamati Eksāmens 4
Folkloristika   36
Folk5010 Baltijas tautu mitoloģija un folklora: mūsdienu pētniecības aktualitātes Eksāmens 4
Folk5017 Baltijas tradicionālā mūzika Eksāmens 4
Folk5021 Etnogrāfija folkloras kontekstā Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Folk5003 Folklora un literatūra Eksāmens 4
Folk5011 Folkloras lauka pētījumi Eksāmens 4
Folk5016 Latviešu folkloristikas vēsture Eksāmens 4
Folk6001 Mūsdienu folklorisms Baltijā Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Folk6000 Mūsdienu stāstījumu folklora Eksāmens 4
MākZ5212 Mūzikas kulturoloģija Eksāmens 4
LitZ5101 Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā Eksāmens 4
SDSK6045 Teksta datoranalīze un datu vizualizācija Eksāmens 4
SDSK5123 Tradicionālā kultūra un kino* Eksāmens 4
Teātra zinātne   36
MākZ5249 Amerikāņu drāma, teātris, performanču māksla Eksāmens 4
MākZ5025 Episkais un postdramatiskais teātris: ģenēze un funkcionalitāte Eksāmens 4
MākZ5247 Jaunrades procesa specifika teātra mākslā Eksāmens 4
SDSK6017 Krievu Sudraba laikmets literatūrā un mākslā Aizstāvēšana 4
MākZ5250 Latviešu dramaturģija, režija un teātra kritika pēc 1945. gada Eksāmens 4
LitZ5189 Latviešu literatūras un teātra kritikas vēsture Eksāmens 4
MākZ5001 Modernisma drāma un teātris Rietumeiropā Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
MākZ5244 Seminārs teātra kritikā Eksāmens 4
MākZ5248 Teātra pētniecības metodes 21. gadsimtā Eksāmens 4
MākZ5026 Teātra režija Austrumeiropā: teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5027 Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā Eksāmens 4
Baltistika un lituānistika   36
Valo5531 Baltistikas pētījumu aktualitātes Eksāmens 4
Valo5305 Baltu areālā lingvistika Eksāmens 4
Valo5300 Baltu valodu vēsture Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Valo5304 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika Eksāmens 4
Valo6064 Latgaliešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo5308 Lietuviešu leksikoloģija un valodas kultūra Eksāmens 4
Valo6066 Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati Eksāmens 4
Valo5306 Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Valo5540 Vēsturiskās valodniecības pamati Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Filoloģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Tā kā visi programmā ietilpstošās apakšprogrammas netiek īstenotas katru gadu, nodaļā ir noteikta apakšprogrammu maiņas kārtība. Literatūrzinātnes un valodniecības apakšprogrammas tiek realizēts katru gadu, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas apakšprogramma – ik pēc trim gadiem. Apakšprogrammu atvēršanas plāns dod iespēju studentiem mērķtiecīgi izvēlēties studiju virzienu, savukārt nodaļai dod iespēju racionāli plānot docētāju slodzi.

      Mācību procesā ir pieaudzis studentu patstāvīgā darba formu īpatsvars – semināri, grupu darbs, regulāras kļuvušas patstāvīgo darbu prezentācijas. Studentu konkurētspēju darba tirgū veicina lietuviešu valodas apguve un kursi, kas orientēti uz teorētisko zināšanu praktisku izmantošanu un nostiprināšanu (piemēram, „Stilistika un tekstveide”, „Literatūras kritika: teorija un prakse”, „Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati”). Studiju programmas valoda ir latviešu, atsevišķi kursi tiek docēti angļu un lietuviešu valodā. Atsevišķi kursi ir e-vidē, tie tiek regulāri papildināti. 

Vērtēšanas sistēma

Studentu darba vērtēšanas sistēmu veido:

 • starppārbaudījumi - semināri, referāti, kontroldarbi, testi, ziņojumi, konspekti, tekstu tulkojumi, karšu izveide, kartotēku veidošana; programmā ir pieaugusi starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā un tie veido 50–90% no kopējāvērtējuma atkarībā no kursa specifikas;
 • noslēguma pārbaudījumi – rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni.

Programmas vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījums, kas ir maģistra darba aizstāvēšana.

Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.