Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45483
Studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Kārlis Podnieks
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 22000 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 130
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darbdienās no plkst. 8.30. līdz 20.00, dienas noslogojums ir dažāds pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma.

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

 Studiju programma ieguvusi Eiropas kvalitātes zīmi

 

Datorikas fakultātes Datorzinātņu maģistra programma ir akadēmiska elites programma: tiek gatavoti nevis vienkārši profesionāļi, bet gudri profesionāļi, kuri spēj ātri apgūt jaunas darbības jomas.


Programma gatavo nevis datorzinātņu maģistrus "vispār", bet cilvēkus, kuri ieguvuši akadēmisko izglītību vienā no 5 studiju apakšprogrammām:

 •     Datorzinātne (Computer Science) – pētnieki un pasniedzēji,
 •     Programmu inženierija (Software Engineering) – programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 •     Informācijas tehnoloģijas (Information Technologies) – datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Informācijas sistēmas (Information Systems) – datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Datoru inženierija (Computer Engineering) – iegulto sistēmu un sensoru tīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Bioinformātika (Bioinformatics) – vadošie bioinformātikas speciālisti.

Programmas pasniedzēju "spice" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: prof. Andris Ambainis un prof. Jānis Bārzdiņš.


Lai varētu mūsu programmā sekmīgi studēt, nepieciešamas pietiekami labas priekšzināšanas un/vai iemaņas:

 • programmēšanā vienā no šādām valodām: C++, C, Java, Pascal, Python, PHP, SQL vai līdzīgā;
 • darbā ar datu bāzēm.

Nodarbību saraksts pēc iespējas tiek pielāgots strādājošu studentu vajadzībām: obligāto kursu lekcijas tiek plānotas no rītiem un vakaros.


ERASMUS+ apmaiņas programmu ietvaros studenti var divus semestrus mācīties Blekinges Tehniskajā Augstskolā (BTH, Zviedrijā), Bozenes-Bolcano Universitātē (Itālijā) vai citās, saņemot LU diplomu un otras augstskolas diplomu.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas vispārīgie stratēģiskie mērķi:

 1. sagatavot augsti kvalificētus “eksportējamus” speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē;
 2. sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem;
 3.  programmas tiešais mērķis ir gatavot speciālistus, kuri (atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas) spēj:
 • modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas;
 • attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus;
 • vadīt lielus projektus un speciālistu grupas;
 • sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus;
 • iesaistīties pētniecībā un apmācībā.

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)


Papildu nosacījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi


Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma

 

Kontaktinformācija

Matemātikas un informātikas institūts, Rīgā, Raiņa bulv. 29

Programmas direktors prof. Kārlis Podnieks, e-pasts Karlis.Podnieks@lu.lv

Studiju padomnieces Ella Arša un Anita Ermuša, 411.telpa, darba dienas laikā, tel. 67224363, e-pasts: secret@mii.lu.lv

Datorzinātnes   80
Obligātā daļa   28
Nozares teorētiskie pamatkursi   8
DatZ6016 Maģistra kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ5032 Modernās programmēšanas tehnoloģijas Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
DatZ6017 Maģistra darbs datorzinātnēs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   52
Datorinženierija   52
Obligātie kursi   32
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi   20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Datorzinātne   52
Obligātie kursi   32
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Izvēles kursi   20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
KomZ5210 Argumentācija un loģika komunikācijas zinātnes pētījumos Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Kogn5002 Kognitīvās zinātnes, psihe un valoda Eksāmens 4
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
KomZ5047 Komunikācija un semantika Eksāmens 2
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
KomZ6137 Semiotika Eksāmens 2
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Kogn6011 Ķermeniskums un paplašinātā psihe: Teorijas un pielietojumi Eksāmens 4
Informācijas sistēmas   52
Obligātie kursi   32
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi   20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Informācijas tehnoloģijas   52
Obligātie kursi   32
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi   20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Programminženierija   52
Obligātie kursi   28
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Izvēles kursi   24
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Bioinformātika   52
Obligātie kursi   36
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
Biol5071 Bioloģija laboratorijā Eksāmens 3
Biol5073 Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes I Eksāmens 2
Biol5078 Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes I Eksāmens 2
Biol5079 Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes II Eksāmens 3
Biol5080 Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes II Eksāmens 3
Biol5082 Cilvēka genoms Eksāmens 4
Biol5072 Ievads bioinformātikā Eksāmens 2
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
Biol5077 Molekulārās bioloģijas instrumentālās metodes Eksāmens 4
Biol5081 Ģenētikas pamati Eksāmens 4
Biol5083 Ģenētiskā analīze Eksāmens 3
Izvēles kursi   16
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ6090 Datorsistēmu drošība un ievainojamības Eksāmens 4
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
DatZ6089 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
Kogn5002 Kognitīvās zinātnes, psihe un valoda Eksāmens 4
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate5102 Matemātika datoriķiem I Eksāmens 2
Mate5103 Matemātika datoriķiem II Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate6029 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ6088 Universālās un domēnspecifiskās modelēšanas valodas Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Datorzinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju Moodle vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas.

      Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties programmētāju komandā, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi. 

      Aizvadītajā laika posmā būtiski paplašināta studentu e-apmācība - visu kursu mācību materiāli ir pieejami Moodle e-vidē. Daudzos kursos arī mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas. Tomēr vairāku kursu pasniegšanas pieredze un studentu aptaujas parāda, ka visu apmācību nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām. Pāriet uz patstāvīgām studijām bez pasniedzēju klātbūtnes joprojām nav reāli.

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS (LU informācijas sistēma) pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.

      Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:

 1. regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu.
 2. tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma.
 3. semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā.
 4. students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija - 50% no gala vērtējuma.

      Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem (iepriekš minētie varianti 1 un 2) un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā (varianti 3 un 4).

      Maģistra darbi tiek vērtēti atbilstoši kārtībai, kas noteikta dokumentā “Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. Maģistra darbu vērtēšanas pamatkritēriji fiksēti dokumentā “Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi”.

      Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām (piemēram, vismaz 50% no vērtējuma ir jāvar iegūt semestra laikā) un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursos studentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos “mazie” kontroldarbi var tikt doti gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski. 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.