Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42862
Studiju virziens Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Iveta Daugule
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1330 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 40
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

 Studiju programma izstrādāta balstoties uz darba aizsardzības vecākā speciālista profesijas standartu, kā arī tās izstrādē ņemti vērā jaunākie OSHA-EU organizēto pētījumu rezultāti par tendencēm darba vides risku attīstībā un EK norādes uz prioritātēm. Tā vērsta uz mainīgās sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinās iegūti prasmju un kompetenču atbilstību nozares attīstības tendencēm nākotnē. Piedāvātās studiju programmas ietvaros apgūtās prasmes ļaus tās absolventam orientēties uzņēmuma darbībā kopumā, ļaus veikt pamatotus un precīzus aprēķinus ražošanas procesu drošības pilnveidei, vienlaikus uzlabojot šo procesu veiktspēju.

Darba iespējas

 Personas, kas ieguvušas 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Šie speciālisti var tikt nodarbināti kā darba aizsardzības speciālisti jebkurā Latvijas uzņēmumā, strādāt kompetentajās institūcijās vai sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā uzņēmumos, kā arī var tikt nodarbināti kā darba inspektori Valsts darba inspekcijā.

    

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodāKonkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Kontaktinformācija

LU Ķīmijas fakultāte, Jelgavas iela 1, Rīga

Studiju programmas direktore: Iveta Daugule, tālr.: 29162836, e-pasts: iveta.daugule@lu.lv

Arodveselība un drošība darbā   160
Obligātā daļa   148
Vispārizglītojošie kursi   20
Psih3086 Emociju un komunikāciju psiholoģija I Eksāmens 3
VidZ1022 Ilgtspējīga attīstība un vide Eksāmens 2
Valo1A38 Lietišķā svešvaloda darba aizsardzības speciālistiem Eksāmens 3
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
Ekon2092 Makroekonomikas pamati Eksāmens 2
JurZ1127 Tiesiskā sistēma un darba tiesību būtiskākie aspekti Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
SDSK4024 Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Medi1191 Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna Eksāmens 2
SDSK1119 Civilā aizsardzība Eksāmens 2
Biol1088 Darba fizioloģijas un antropometrijas pamati Eksāmens 4
Medi1190 Ergonomika un darba drošības kultūra Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
SDSK4036 Iekštelpu gaisa kvalitāte Eksāmens 4
DatZP247 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izvēlētas nodaļas Eksāmens 3
Mate1143 Matemātika darba aizsardzībai Eksāmens 4
SDSK3041 Materiālu tehnoloģiju teorētiskie un praktiskie aspekti Eksāmens 2
Peda2245 Pedagoģija darba aizsardzības speciālistiem Eksāmens 2
Ekon1089 Statistikas pamati Eksāmens 2
Ķīmi1070 Ķīmiskās vielas un to drošība Eksāmens 3
Nozares profesionālās specializācijas kursi   60
Medi6025 Arodveselības riski un arodslimību uzskaite, izmeklēšanas pamati Eksāmens 4
Biol1089 Bioloģiskie darba vides riski un biodrošība Eksāmens 2
Meha3000 Bīstamās iekārtas un to ekspluatācija Eksāmens 2
JurZ1161 Darba aizsardzības likumdošana Eksāmens 2
VadZ4081 Darba aizsardzības sistēmas integrācija uzņēmuma pārvaldības sistēmā Eksāmens 2
SDSK2087 Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija Eksāmens 4
VadZ4079 Darba aizsardzības sistēmas pārvaldība Eksāmens 4
Ķīmi2030 Darba vide nozarēs Eksāmens 2
SDSK3047 Darba vides drošības organizēšana un uzturēšana Eksāmens 4
SDSK2088 Darba vides risku identificēšanas un novērtēšanas pamati Eksāmens 4
Fizi1086 Elektrodrošība darba vidē I Eksāmens 3
SDSK4037 Fizikālie darba vides riska faktori Eksāmens 4
SDSK4039 Jonizējošais starojums, elektromagnētiskie lauki un to radītie riski Eksāmens 2
MediK007 Kursa darbs I Kursa darbs/projekts 2
SDSKK001 Kursa darbs II Kursa darbs/projekts 2
SDSKK002 Kursa darbs III Kursa darbs/projekts 2
JurZ4135 Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaite Eksāmens 2
Medi6027 Psihosociālie riski darbā Eksāmens 3
Ķīmi2029 Ugunsdrošība Eksāmens 2
VidZ4024 Vides standartizācijas pamatprincipi Eksāmens 3
Ķīmi3047 Ķīmiskie riski un arodtoksikoloģijas pamati Eksāmens 5
Prakses   20
SDSKR017 Prakse I Prakse 8
SDSKR018 Prakse II Prakse 6
SDSKR019 Prakse III Prakse 6
Valsts pārbaudījums   12
ĶīmiN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   6
Biol1091 Cilvēka funkcionālā anatomija Eksāmens 2
Fizi4048 Jauno tehnoloģiju drošība Eksāmens 2
Ķīmi3046 Mērījumu kvalitāte un standartizācija Eksāmens 2
Fizi3076 Nanotehnoloģiju drošība Eksāmens 2
Medi1194 Pirmā palīdzība I Eksāmens 2
Medi3145 Sociālā medicīna. Izvēlētas nodaļas. Eksāmens 2
SDSK2046 Vadības socioloģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 6