Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas kods 21224
Studiju virziens Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Programmas direktors
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1100 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Darba aizsardzība (Rīga)   0
Obligātie kursi   0
Vispārizglītojošie mācību kursi   0
MSZVO6 Civilās aizsardzības pamati Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVW0_b Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVO5_b Emociju un komunikāciju psiholoģija Eksāmens 3
MSZVW3_a Ergonomika un darba drošības kultūra Ieskaite ar atzīmi 3
MSZVHR Informācijas un komunikācijas tehnoloģija Eksāmens 3
MSYO_c Lietišķā svešvaloda Eksāmens 3
MS0E09_b Lietišķā svešvaloda Eksāmens 3
MS7E_a Makroekonomika Eksāmens 3
MSF200_a Mikroekonomika Eksāmens 3
MSF200_d Mikroekonomika Eksāmens 4
MSF2_a Mikroekonomika Eksāmens 4
MSZVBY_b Statistikas pamati Ieskaite ar atzīmi 2
Valsts pārbaudījumi   0
MS9V_e Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Prakses   0
MSAZ_d Kvalifikācijas prakse Prakse 8
MS0E1P Kvalifikācijas prakse darba aizsardzībā Prakse 8
MST8_a Prakse specialitātē Prakse 8
MS0E1O Specializācijas prakse darba aizsardzībā Prakse 8
Ierobežotās izvēles kursi   0
Konkrētās profesijas mācību kursi   0
MSZVOG Arodveselība un darba medicīna Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVOC_a Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana Eksāmens 2
MSZVOC_b Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana Eksāmens 3
MSZVOC_d Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana Eksāmens 4
MSZVOC_c Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVOJ_b Darba vide nozarēs Eksāmens 2
MSZVOD Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes Eksāmens 4
MSZVOI Elektrodrošība darba vidē Eksāmens 2
MS09_b Pirmā palīdzība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVOH_b Ugunsdrošība tautsaimniecības uzņēmumos un organizācijās Eksāmens 2
MSZVOH_a Ugunsdrošība tautsaimniecības uzņēmumos un organizācijās Eksāmens 3
MSZVOF_b Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība Eksāmens 3
MSZVOF_a Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība Eksāmens 4
Obligātie mācību kursi   0
MSZVW0_b Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVO9_b Darba likumdošana Latvijā I Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVO9_c Darba likumdošana Latvijā II Eksāmens 2
MSZVW3_a Ergonomika un darba drošības kultūra Ieskaite ar atzīmi 3
MSZVOB Ergonomika un darba vide Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1A_c Kvalitātes vadība Eksāmens 2
MS9N_b Kvalitātes vadība Eksāmens 3
MSZVOA Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 2
MSZVO7_b Lietvedība darba aizsardzībā Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1F_a Vides politika Eksāmens 2
MSZVO8 Vides pārvaldība Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   0
MSZVFZ_b Brīvās izvēles kurss Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVIS_c Projektu vadības pamati Ieskaite ar atzīmi 2
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 5