Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 41862
Studiju virziens Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Programmas direktors
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1090 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Darba aizsardzība (Alūksnes filiāle)   80
Obligātā daļa   78
Vispārizglītojošie mācību kursi   20
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Biol1088 Darba fizioloģijas un antropometrijas pamati Eksāmens 4
MSZVHR Informācijas un komunikācijas tehnoloģija Eksāmens 3
MS0E09_b Lietišķā svešvaloda Eksāmens 3
MS7E_a Makroekonomika Eksāmens 3
MSZVBY_b Statistikas pamati Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
Konkrētās profesijas mācību kursi   34
Medi1191 Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna Eksāmens 2
JurZ1161 Darba aizsardzības likumdošana Eksāmens 2
SDSK2087 Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija Eksāmens 4
MSZVOJ_b Darba vide nozarēs Eksāmens 2
MSZVOD Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes Eksāmens 4
MSZVOI Elektrodrošība darba vidē Eksāmens 2
Medi1190 Ergonomika un darba drošības kultūra Eksāmens 3
VidZ1022 Ilgtspējīga attīstība un vide Eksāmens 2
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
MS09_b Pirmā palīdzība Ieskaite ar atzīmi 2
JurZ1127 Tiesiskā sistēma un darba tiesību būtiskākie aspekti Eksāmens 2
Ķīmi2029 Ugunsdrošība Eksāmens 2
SDSK4024 Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma Eksāmens 2
Ķīmi1070 Ķīmiskās vielas un to drošība Eksāmens 3
Prakses   16
MS0E1P Kvalifikācijas prakse darba aizsardzībā Prakse 8
MST8_a Prakse specialitātē Prakse 8
Valsts pārbaudījumi   8
MS9V_e Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Ierobežotās izvēles kursi   2
Konkrētās profesijas mācību kursi   2
SDSK4026 Iekštelpu gaisa kvalitāte ražošanas procesā Eksāmens 2
MSZVO8 Vides pārvaldība Eksāmens 2
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 5