Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 41862
Studiju virziens Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Programmas direktors Mārtiņš Pužuls
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
4.6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1090 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

 

CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Darba aizsardzība (Alūksnes filiāle)   80
Obligātā daļa   78
Vispārizglītojošie mācību kursi   20
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Biol1088 Darba fizioloģijas un antropometrijas pamati Eksāmens 4
DatZP247 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izvēlētas nodaļas Eksāmens 3
MS0E09_b Lietišķā svešvaloda Eksāmens 3
Ekon2092 Makroekonomikas pamati Eksāmens 2
Ekon1089 Statistikas pamati Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
Konkrētās profesijas mācību kursi   34
Medi1191 Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna Eksāmens 2
JurZ1161 Darba aizsardzības likumdošana Eksāmens 2
SDSK2087 Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija Eksāmens 4
Ķīmi2030 Darba vide nozarēs Eksāmens 2
SDSK2088 Darba vides risku identificēšanas un novērtēšanas pamati Eksāmens 4
Fizi1085 Elektrodrošība darba vidē Eksāmens 2
Medi1190 Ergonomika un darba drošības kultūra Eksāmens 3
VidZ1022 Ilgtspējīga attīstība un vide Eksāmens 2
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
Medi1194 Pirmā palīdzība I Eksāmens 2
JurZ1127 Tiesiskā sistēma un darba tiesību būtiskākie aspekti Eksāmens 2
Ķīmi2029 Ugunsdrošība Eksāmens 2
SDSK4024 Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma Eksāmens 2
Ķīmi1070 Ķīmiskās vielas un to drošība Eksāmens 3
Prakses   16
MS0E1P Kvalifikācijas prakse darba aizsardzībā Prakse 8
MST8_a Prakse specialitātē Prakse 8
Valsts pārbaudījumi   8
MS9V_e Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Ierobežotās izvēles kursi   2
Konkrētās profesijas mācību kursi   2
SDSK4026 Iekštelpu gaisa kvalitāte ražošanas procesā Eksāmens 2
Peda2245 Pedagoģija darba aizsardzības speciālistiem Eksāmens 2
MSZVO8 Vides pārvaldība Eksāmens 2
Zinātnes nozare Citi
EKI līmenis 5