Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42141
Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Jāzeps Logins
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1900 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2845 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 40
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte.

 

Programmas izveides nepieciešamību nosaka pašreizējā situācija Latvijā: eksakto zinātņu skolotāju katastrofālais trūkums Latvijas skolās, nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē, kā arī dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā.

 

Studējošie programmu var apgūt 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā.

 

Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju.

 

Studiju programmai ir vairākas priekšrocības un tā vairāk atbilst skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās viena priekšmeta skolotāju programmas. Tā nodrošina daudzpusīgākas un plašākas skolotāja kompetences dabaszinātnēs, tajā ir īsāks studiju laiks (arī mazākas studiju izmaksas) un absolventiem būs plašākas darba iespējas. Programma piedāvā līdzsvarotu vispārizglītojošo, nozares teorētisko un skolotāju profesionālās specializācijas kursu attiecību, kā arī sabalansētas attiecības starp teorētiskajiem kursiem, laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Tas nodrošina skolotāju darbam nepieciešamās zināšanas, kā arī laboratorijas darbu un demonstrējumu vadīšanas praktisko pieredzi. Programmā iekļautie multidisciplinārie kursi paplašina topošo skolotāju redzesloku un pilnveido skolotāja kompetenci, tādējādi ļauj sekmīgāk veikt pedagoģisko darbu.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas vispārējais mērķis atbilstoši 2008.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālā bakalaura studijas skolotāju izglītībā, sekmējot dabaszinātņu, informātikas un matemātikas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

 

Programmas apguves rezultātā studenti iegūs profesionālā bakalaura dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā grādu ar divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt savā specialitātē pamata un vidējā izglītībā.

 

Studiju programmas uzdevumi tiek noteikti atbilstoši normatīvajiem dokumentiem:

  • izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
  • sasniegt studiju rezultātus (zināšanas, prasmes un kompetenci), kuri atbilst noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (turpmāk - EKI) 6. līmenim. 

Studiju programmas uzdevumi Profesionālās izglītības likumu ir:

  • akadēmiskie – nodrošināt dabaszinātņu nozaru un matemātikas teorijās pamatotas, profesijas standartiem atbilstošas, praksē piemērojamas studijas;
  • pedagoģiskie – izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus, kas apguvuši priekšmeta skolotājam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai veiktu un pilnveidotu savu pedagoģisko darbību, dodot iespēju studentiem apgūt vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju;
  • pētnieciskie – dot iespēju studentiem veidot un attīstīt darba prasmes, lai sagatavotu viņus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarē.
Programmas studiju rezultāti

Bakalaura programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kometences apguvi, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai, atbilst EKI 6. līmenim. Pēc programmas apguves Pēc programmas absolvēšanas studenti spēj:

  • parādīt vispārējās pamatizglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
  • izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
  • patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 

CE latviešu valodā

CE fizikā vai CE ķīmijā, vai CE bioloģijā, vai CE matemātikā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā, vai matemātikā (vai gada vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam matemātikā (algebra, ģeometrija) un 1) fizikā, bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās;


Papildu punkti: LU Neklātienes matemātikas skolas (Mazās matemātikas universitātes un Neklātienes nodarbību vidusskolēniem) dalībnieki, LU Jauno fiziķu skolas un LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; LU Jauno biologu skolas sacensību, LU Jauno ķīmiķu konkursa, LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija” absolventi ar izcilību, LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventi ar izcilību 2019. gadā papildus iegūst 50 punktus;


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas, fizikas, informātikas (programmēšanas), ķīmijas, matemātikas vai ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences astronomijas, bioloģijas, fizikas, informātikas, ķīmijas, matemātikas, pedagoģijas, veselības zinātnes, vides zinātnes vai zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un fizikālo zinātņu, bioloģijas zinātņu, datorzinātnes un informātikas, ķīmijas zinātņu, matemātikas, izglītības zinātņu, zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā;


Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: bioloģijas un dabaszinību skolotājs; bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs; bioloģijas un informātikas skolotājs; bioloģijas un ķīmijas skolotājs; bioloģijas un fizikas skolotājs; dabaszinību un fizikas skolotājs; dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs; dabaszinību un informātikas skolotājs; dabaszinību un ķīmijas skolotājs; fizikas un ģeogrāfijas skolotājs; fizikas un informātikas skolotājs; fizikas un ķīmijas skolotājs; ģeogrāfijas un informātikas skolotājs; ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs; informātikas un ķīmijas skolotājs; vidējās izglītības matemātikas skolotājs. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE fizikā līdz 2010. gadam vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam, vai CE bioloģijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)), vai CE fizikā no 2011. gada, vai CE ķīmijā no 2011. gada, vai CE bioloģijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250), vai CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme fizikā vai ķīmijā, vai bioloģijā, vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Jāzeps Logins, tālr. 29456579, jazeps.logins@lu.lv - programmas direktors, ķīmijas un dabaszinību skolotāju apakšprogramma

Rita Birziņa, tālr. 29429544, rita.birzina@lu.lv - bioloģijas skolotāju apakšprogramma

Jānis Mencis, tālr. 28661974, janis.mencis@lu.lv - matemātikas skolotāju apakšprogramma

Māris Vītiņs, tālr 29287349, maris.vitins@lu.lv - informātikas skolotāju apakšprogramma

Gunta Kalvāne, tālr. 28665753, gunta.kalvane@lu.lv - ģeogrāfijas skolotāju apakšprogramma

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs   160
Obligātā daļa   78
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
SDSK2032 Civilā aizsardzība Ieskaite ar atzīmi 1
PedaPI24 Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
JurZP003 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 2
PedaPA90 Izglītības vide* Eksāmens 2
Peda2026 Klasvadība Eksāmens 2
PedaPB00 Mācīšanās: teorija un prakse Eksāmens 2
SDSK1151 Personības attīstība socializācijas procesā Eksāmens 3
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
PedaPB22 Skolotāja pētnieciskā darbība Eksāmens 2
VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi   12
Ķīmi1043 Dabaszinātņu mācību metodika I Eksāmens 4
Ķīmi2027 Dabaszinātņu mācību metodika II Eksāmens 4
DatZ1087 Informācijas tehnoloģija izglītībā I Eksāmens 2
DatZ2000 Informācijas tehnoloģija izglītībā II Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   2
DatZ3000 Informācijas tehnoloģija izglītībā III Eksāmens 2
Studiju darbs   6
BiolK000 Bakalaura darba projekts bioloģijas didaktikā Kursa darbs/projekts 2
ĶīmiK002 Bakalaura darba projekts dabaszinību didaktikā Kursa darbs/projekts 2
FiziK001 Bakalaura darba projekts fizikas didaktikā Kursa darbs/projekts 2
DatZK000 Bakalaura darba projekts informātikas didaktikā Kursa darbs/projekts 2
ĢeogK000 Bakalaura darba projekts ģeogrāfijas mācību metodikā Kursa darbs/projekts 2
ĶīmiK001 Bakalaura darba projekts ķīmijas didaktikā Kursa darbs/projekts 2
Mate4024 Kursa darbs algebras un ģeometrijas didaktikā Kursa darbs/projekts 2
MateK001 Kursa darbs modernajā elementārajā matemātikā Kursa darbs/projekts 2
ĶīmiK000 Pētījuma metodoloģija Kursa darbs/projekts 2
Prakse   26
SDSKR001 Pedagoģiskā prakse I Prakse 2
SDSKR002 Pedagoģiskā prakse II Prakse 2
SDSKR005 Pedagoģiskā prakse III* Prakse 4
SDSKR006 Pedagoģiskā prakse IV Prakse 8
SDSKR007 Pedagoģiskā prakse V Prakse 8
SDSKR008 Pedagoģiskā prakse VI Prakse 2
Valsts pārbaudījums   12
SDSK1024 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   76
Bioloģijas un dabaszinību skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Bioloģijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Biol4134 Augu pavairošanas metožu demonstrējumi skolā Eksāmens 2
Biol2022 Bioloģijas didaktika II Eksāmens 2
Biol2017 Bioloģijas laboratorijas darbu pasniegšanas metodes Eksāmens 2
Biol2000 Bioloģijas mācību uzdevumu metodika skolā Eksāmens 2
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
BiolP288 Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
Fizi5372 Astronomijas mācību metodika Eksāmens 2
Ķīmi1039 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 3
Ķīmi2019 Eksperimenti dabaszinībās skolā II Eksāmens 2
Fizi2012 Ievads astronomijā Eksāmens 3
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Bioloģijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1009 Lauka pētījumu metodes botānikā un zooloģijā Eksāmens 4
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP028 Dabaszinību mācību metodika I Eksāmens 3
SDSK1090 Datoru lietošana ķīmijā Eksāmens 3
ĶīmiP030 Eksperimenti dabaszinībās skolā I Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
Bioloģijas un fizikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Bioloģijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Biol4134 Augu pavairošanas metožu demonstrējumi skolā Eksāmens 2
Biol2022 Bioloģijas didaktika II Eksāmens 2
Biol2017 Bioloģijas laboratorijas darbu pasniegšanas metodes Eksāmens 2
Biol2000 Bioloģijas mācību uzdevumu metodika skolā Eksāmens 2
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
BiolP288 Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
Fizi1075 Fizika I Eksāmens 6
FiziP017 Fizikas izglītības organizācija Eksāmens 2
Mate1123 Ievads matematikā fiziķiem Eksāmens 4
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Fizi1001 Mehānika Eksāmens 4
Fizi1233 Mehānikas laboratorija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Bioloģijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1009 Lauka pētījumu metodes botānikā un zooloģijā Eksāmens 4
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
Fizi2019 Elektromagnētisms Eksāmens 4
Fizi2178 Elektrības laboratorija Eksāmens 2
Fizi1078 Fizika II Eksāmens 6
Fizi5045 Fizikas eksperimentu metodika* Eksāmens 2
Fizi5046 Fizikas uzdevumu risināšanas metodika* Eksāmens 2
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Fizi1177 Molekulārfizikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi2023 Optika Eksāmens 4
Fizi2234 Optikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi1015 Vielas uzbūve un siltumprocesi Eksāmens 4
Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Bioloģijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Biol4134 Augu pavairošanas metožu demonstrējumi skolā Eksāmens 2
Biol2022 Bioloģijas didaktika II Eksāmens 2
Biol2017 Bioloģijas laboratorijas darbu pasniegšanas metodes Eksāmens 2
Biol2000 Bioloģijas mācību uzdevumu metodika skolā Eksāmens 2
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
BiolP288 Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
Ģeog1012 Ievads ģeogrāfijas skolotāja studijās Eksāmens 2
Ģeog2012 Lauka metodes Zemes zinātnēs Eksāmens 4
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeog3013 Ģeogrāfijas mācību metodika I Eksāmens 2
Ģeog3014 Ģeogrāfijas mācību metodika II Eksāmens 2
SDSKP046 Ģeomātika ģeogrāfijas mācīšanā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Bioloģijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1009 Lauka pētījumu metodes botānikā un zooloģijā Eksāmens 4
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeog3004 Latvijas dabas un vides ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĢeogP015 Ģeogrāfiskie atklājumi un novadpētniecība Eksāmens 4
Bioloģijas un informātikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Bioloģijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Biol4134 Augu pavairošanas metožu demonstrējumi skolā Eksāmens 2
Biol2022 Bioloģijas didaktika II Eksāmens 2
Biol2017 Bioloģijas laboratorijas darbu pasniegšanas metodes Eksāmens 2
Biol2000 Bioloģijas mācību uzdevumu metodika skolā Eksāmens 2
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
BiolP288 Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
DatZ1090 Informātikas pasniegšanas metodika Eksāmens 2
DatZ2022 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Bioloģijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1009 Lauka pētījumu metodes botānikā un zooloģijā Eksāmens 4
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
DatZ1032 Datorsistēmu uzbūve II Eksāmens 2
DatZ1035 Datu bāzes I Eksāmens 2
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1029 Datu struktūras un pamatalgoritmi I Eksāmens 2
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1036 Multimediju tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ1027 Programmēšana I Eksāmens 6
DatZ1028 Programmēšana II* Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Bioloģijas un ķīmijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Bioloģijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Biol4134 Augu pavairošanas metožu demonstrējumi skolā Eksāmens 2
Biol2022 Bioloģijas didaktika II Eksāmens 2
Biol2017 Bioloģijas laboratorijas darbu pasniegšanas metodes Eksāmens 2
Biol2000 Bioloģijas mācību uzdevumu metodika skolā Eksāmens 2
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
BiolP288 Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
ĶīmiP027 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 2
ĶīmiP011 Eksperimenti ķīmijā skolā I Eksāmens 3
Ķīmi1054 Eksperimenti ķīmijā skolā I* Eksāmens 4
Ķīmi3022 Eksperimenti ķīmijā skolā II Eksāmens 2
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1037 Organisko savienojumu pētīšanas metodes Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Ķīmi4004 Vielu uzbūve un pētīšanas metodes Eksāmens 3
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Bioloģijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1009 Lauka pētījumu metodes botānikā un zooloģijā Eksāmens 4
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
ĶīmiP012 Fizikālā un koloīdķīmija Eksāmens 2
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi3035 Ķīmijas didaktika I* Eksāmens 2
Ķīmi4012 Ķīmijas didaktika II* Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
ĶīmiP016 Ķīmijas mācību metodika I Eksāmens 3
Dabaszinību un fizikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Dabaszinību skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Fizi5372 Astronomijas mācību metodika Eksāmens 2
Ķīmi2019 Eksperimenti dabaszinībās skolā II Eksāmens 2
Fizi2012 Ievads astronomijā Eksāmens 3
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
2 priekšmeta kursi   12
Fizi1075 Fizika I Eksāmens 6
FiziP017 Fizikas izglītības organizācija Eksāmens 2
Mate1123 Ievads matematikā fiziķiem Eksāmens 4
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Fizi1001 Mehānika Eksāmens 4
Fizi1233 Mehānikas laboratorija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Dabaszinību skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
BiolP060 Bioloģija* Eksāmens 5
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
Ķīmi1039 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 3
ĶīmiP028 Dabaszinību mācību metodika I Eksāmens 3
Ķīmi2018 Dabaszinību mācību metodika II Eksāmens 3
SDSK1090 Datoru lietošana ķīmijā Eksāmens 3
ĶīmiP030 Eksperimenti dabaszinībās skolā I Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   26
Fizi2019 Elektromagnētisms Eksāmens 4
Fizi2178 Elektrības laboratorija Eksāmens 2
Fizi1078 Fizika II Eksāmens 6
Fizi5045 Fizikas eksperimentu metodika* Eksāmens 2
Fizi5046 Fizikas uzdevumu risināšanas metodika* Eksāmens 2
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Fizi1177 Molekulārfizikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi2023 Optika Eksāmens 4
Fizi2234 Optikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi1015 Vielas uzbūve un siltumprocesi Eksāmens 4
Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Dabaszinību skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Fizi5372 Astronomijas mācību metodika Eksāmens 2
Ķīmi1039 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 3
Ķīmi2019 Eksperimenti dabaszinībās skolā II Eksāmens 2
Fizi2012 Ievads astronomijā Eksāmens 3
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
Ģeog1012 Ievads ģeogrāfijas skolotāja studijās Eksāmens 2
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeog3013 Ģeogrāfijas mācību metodika I Eksāmens 2
Ģeog3014 Ģeogrāfijas mācību metodika II Eksāmens 2
SDSKP046 Ģeomātika ģeogrāfijas mācīšanā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Dabaszinību skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
BiolP060 Bioloģija* Eksāmens 5
ĶīmiP028 Dabaszinību mācību metodika I Eksāmens 3
SDSK1090 Datoru lietošana ķīmijā Eksāmens 3
ĶīmiP030 Eksperimenti dabaszinībās skolā I Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   26
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeog3004 Latvijas dabas un vides ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĢeogP015 Ģeogrāfiskie atklājumi un novadpētniecība Eksāmens 4
Dabaszinību un informātikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Dabaszinību skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Fizi5372 Astronomijas mācību metodika Eksāmens 2
Ķīmi1039 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 3
Ķīmi2019 Eksperimenti dabaszinībās skolā II Eksāmens 2
Fizi2012 Ievads astronomijā Eksāmens 3
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
DatZ1090 Informātikas pasniegšanas metodika Eksāmens 2
DatZ2022 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Dabaszinību skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
BiolP060 Bioloģija* Eksāmens 5
ĶīmiP028 Dabaszinību mācību metodika I Eksāmens 3
SDSK1090 Datoru lietošana ķīmijā Eksāmens 3
ĶīmiP030 Eksperimenti dabaszinībās skolā I Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
2 priekšmeta kursi   26
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
DatZ1032 Datorsistēmu uzbūve II Eksāmens 2
DatZ1035 Datu bāzes I Eksāmens 2
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1029 Datu struktūras un pamatalgoritmi I Eksāmens 2
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1036 Multimediju tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ1027 Programmēšana I Eksāmens 6
DatZ1028 Programmēšana II* Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Dabaszinību un ķīmijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Dabaszinību skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Fizi5372 Astronomijas mācību metodika Eksāmens 2
Ķīmi2019 Eksperimenti dabaszinībās skolā II Eksāmens 2
Fizi2012 Ievads astronomijā Eksāmens 3
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Biol2019 Vides izglītības integrācija bioloģijā Eksāmens 2
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
2 priekšmeta kursi   12
ĶīmiP027 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 2
ĶīmiP011 Eksperimenti ķīmijā skolā I Eksāmens 3
Ķīmi1054 Eksperimenti ķīmijā skolā I* Eksāmens 4
Ķīmi3022 Eksperimenti ķīmijā skolā II Eksāmens 2
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1037 Organisko savienojumu pētīšanas metodes Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Ķīmi4004 Vielu uzbūve un pētīšanas metodes Eksāmens 3
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Dabaszinību skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
BiolP060 Bioloģija* Eksāmens 5
BiolP051 Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā Eksāmens 2
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Ķīmi1039 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 3
ĶīmiP028 Dabaszinību mācību metodika I Eksāmens 3
Ķīmi2018 Dabaszinību mācību metodika II Eksāmens 3
SDSK1090 Datoru lietošana ķīmijā Eksāmens 3
ĶīmiP030 Eksperimenti dabaszinībās skolā I Eksāmens 3
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
ĶīmiP012 Fizikālā un koloīdķīmija Eksāmens 2
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi3035 Ķīmijas didaktika I* Eksāmens 2
Ķīmi4012 Ķīmijas didaktika II* Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
ĶīmiP016 Ķīmijas mācību metodika I Eksāmens 3
Fizikas un ģeogrāfijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Fizikas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
FiziP017 Fizikas izglītības organizācija Eksāmens 2
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Fizi1001 Mehānika Eksāmens 4
Fizi1233 Mehānikas laboratorija Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
Fizi1075 Fizika I Eksāmens 6
Mate1123 Ievads matematikā fiziķiem Eksāmens 4
Ģeog1012 Ievads ģeogrāfijas skolotāja studijās Eksāmens 2
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeog3013 Ģeogrāfijas mācību metodika I Eksāmens 2
Ģeog3014 Ģeogrāfijas mācību metodika II Eksāmens 2
SDSKP046 Ģeomātika ģeogrāfijas mācīšanā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Fizikas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Fizi2019 Elektromagnētisms Eksāmens 4
Fizi2178 Elektrības laboratorija Eksāmens 2
Fizi5045 Fizikas eksperimentu metodika* Eksāmens 2
Fizi5046 Fizikas uzdevumu risināšanas metodika* Eksāmens 2
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Fizi1177 Molekulārfizikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi2023 Optika Eksāmens 4
Fizi2234 Optikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi1015 Vielas uzbūve un siltumprocesi Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Fizi1078 Fizika II Eksāmens 6
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeog3004 Latvijas dabas un vides ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĢeogP015 Ģeogrāfiskie atklājumi un novadpētniecība Eksāmens 4
Fizikas un informātikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Fizikas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
FiziP017 Fizikas izglītības organizācija Eksāmens 2
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Fizi1001 Mehānika Eksāmens 4
Fizi1233 Mehānikas laboratorija Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Fizi1075 Fizika I Eksāmens 6
Mate1123 Ievads matematikā fiziķiem Eksāmens 4
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
DatZ1090 Informātikas pasniegšanas metodika Eksāmens 2
DatZ2022 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Fizikas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Fizi2019 Elektromagnētisms Eksāmens 4
Fizi2178 Elektrības laboratorija Eksāmens 2
Fizi5045 Fizikas eksperimentu metodika* Eksāmens 2
Fizi5046 Fizikas uzdevumu risināšanas metodika* Eksāmens 2
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Fizi1177 Molekulārfizikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi2023 Optika Eksāmens 4
Fizi2234 Optikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi1015 Vielas uzbūve un siltumprocesi Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
DatZ1032 Datorsistēmu uzbūve II Eksāmens 2
DatZ1035 Datu bāzes I Eksāmens 2
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1029 Datu struktūras un pamatalgoritmi I Eksāmens 2
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
Fizi1078 Fizika II Eksāmens 6
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1036 Multimediju tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ1027 Programmēšana I Eksāmens 6
DatZ1028 Programmēšana II* Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Fizikas un ķīmijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Fizikas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
FiziP017 Fizikas izglītības organizācija Eksāmens 2
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Fizi1001 Mehānika Eksāmens 4
Fizi1233 Mehānikas laboratorija Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
ĶīmiP027 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 2
Ķīmi1054 Eksperimenti ķīmijā skolā I* Eksāmens 4
Ķīmi3022 Eksperimenti ķīmijā skolā II Eksāmens 2
Fizi1075 Fizika I Eksāmens 6
Mate1123 Ievads matematikā fiziķiem Eksāmens 4
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1037 Organisko savienojumu pētīšanas metodes Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Fizikas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Fizi2019 Elektromagnētisms Eksāmens 4
Fizi2178 Elektrības laboratorija Eksāmens 2
Fizi5045 Fizikas eksperimentu metodika* Eksāmens 2
Fizi5046 Fizikas uzdevumu risināšanas metodika* Eksāmens 2
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Fizi1177 Molekulārfizikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi2023 Optika Eksāmens 4
Fizi2234 Optikas laboratorija Eksāmens 2
Fizi1015 Vielas uzbūve un siltumprocesi Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
Fizi1078 Fizika II Eksāmens 6
FiziP018 Fizikas izglītības saturs mūsdienu skolā Eksāmens 4
ĶīmiP012 Fizikālā un koloīdķīmija Eksāmens 2
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi3035 Ķīmijas didaktika I* Eksāmens 2
Ķīmi4012 Ķīmijas didaktika II* Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Ģeogrāfijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Ģeog1012 Ievads ģeogrāfijas skolotāja studijās Eksāmens 2
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeog3013 Ģeogrāfijas mācību metodika I Eksāmens 2
Ģeog3014 Ģeogrāfijas mācību metodika II Eksāmens 2
SDSKP046 Ģeomātika ģeogrāfijas mācīšanā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
ĶīmiP027 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 2
Ķīmi1054 Eksperimenti ķīmijā skolā I* Eksāmens 4
Ķīmi3022 Eksperimenti ķīmijā skolā II Eksāmens 2
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1037 Organisko savienojumu pētīšanas metodes Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Ģeogrāfijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeog3004 Latvijas dabas un vides ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĢeogP015 Ģeogrāfiskie atklājumi un novadpētniecība Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
ĶīmiP012 Fizikālā un koloīdķīmija Eksāmens 2
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi3035 Ķīmijas didaktika I* Eksāmens 2
Ķīmi4012 Ķīmijas didaktika II* Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
Informātikas un ķīmijas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Informātikas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
DatZ1090 Informātikas pasniegšanas metodika Eksāmens 2
DatZ2022 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
ĶīmiP027 Dabaszinātņu vēsture Eksāmens 2
Ķīmi1054 Eksperimenti ķīmijā skolā I* Eksāmens 4
Ķīmi3022 Eksperimenti ķīmijā skolā II Eksāmens 2
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Ķīmi1037 Organisko savienojumu pētīšanas metodes Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Informātikas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
DatZ1032 Datorsistēmu uzbūve II Eksāmens 2
DatZ1035 Datu bāzes I Eksāmens 2
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1029 Datu struktūras un pamatalgoritmi I Eksāmens 2
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1036 Multimediju tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ1028 Programmēšana II* Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   26
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
ĶīmiP012 Fizikālā un koloīdķīmija Eksāmens 2
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP019 Vides ķīmija skolā Eksāmens 2
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP014 Ķīmija praktiskajā dzīvē Eksāmens 2
Ķīmi3035 Ķīmijas didaktika I* Eksāmens 2
Ķīmi4012 Ķīmijas didaktika II* Eksāmens 2
Ķīmi1030 Ķīmijas informācija un zinātniskās pētniecības pamati Eksāmens 2
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Mate2134 Diferenciālvienādojumi I Eksāmens 4
Mate1135 Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I Eksāmens 2
Mate2015 Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija II Eksāmens 2
Mate4034 Matemātikas pamati Eksāmens 2
Mate1050 Matemātiskā analīze I Eksāmens 4
Mate1051 Matemātiskā analīze II Eksāmens 4
Mate2024 Matemātiskā analīze III Eksāmens 2
Mate2032 Varbūtību teorija Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Mate4031 Augstākās matemātikas elementi Eksāmens 2
DatZ2028 Dators mācību procesā I Eksāmens 2
DatZ3127 Dators mācību procesā II Eksāmens 2
Mate1200 Diferencēti uzdevumi elementārajā matemātikā Eksāmens 2
Mate1197 Elementārās matemātikas praktikums Eksāmens 3
Mate4000 Elementārās matemātikas speciālās metodes Eksāmens 2
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
Mate2063 Ievads kompleksajā analīzē Eksāmens 2
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Mate3043 Kombinatorikas elementi Eksāmens 3
Mate1106 Matemātikas mācību metodika I Eksāmens 2
Mate2079 Matemātikas mācību metodika II Eksāmens 4
Mate3052 Matemātikas mācību metodika III Eksāmens 4
Mate3030 Matemātiskā statistika Eksāmens 4
Mate2000 Matemātiskās fizikas metodes Eksāmens 2
DatZ1042 Programmēšana un datori I Eksāmens 4
DatZ1065 Programmēšana un datori II Eksāmens 4
Mate2019 Skaitļu teorija Eksāmens 3
Mate2032 Varbūtību teorija Eksāmens 4
MateP081 Vidusskolas matemātikas didaktika III Eksāmens 4
Mate4030 Ģeometrijas teorētiskie pamati Eksāmens 2
Ģeogrāfijas un informātikas skolotājs   76
Nozares teorētiskie pamatkursi   24
Ģeogrāfijas skolotāja nozares teorētiskie pamatkursi   12
Ģeog1012 Ievads ģeogrāfijas skolotāja studijās Eksāmens 2
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeog3013 Ģeogrāfijas mācību metodika I Eksāmens 2
Ģeog3014 Ģeogrāfijas mācību metodika II Eksāmens 2
SDSKP046 Ģeomātika ģeogrāfijas mācīšanā Eksāmens 2
2 priekšmeta kursi   12
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Ķīmi1040 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
DatZ1090 Informātikas pasniegšanas metodika Eksāmens 2
DatZ2022 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Valo1812 Profesionālā angļu valoda Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   52
Ģeogrāfijas skolotāja nozares profesionālās specializācijas kursi   26
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeog3004 Latvijas dabas un vides ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
ĢeogP015 Ģeogrāfiskie atklājumi un novadpētniecība Eksāmens 4
2 priekšmeta kursi   26
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
DatZ1032 Datorsistēmu uzbūve II Eksāmens 2
DatZ1035 Datu bāzes I Eksāmens 2
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1029 Datu struktūras un pamatalgoritmi I Eksāmens 2
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1036 Multimediju tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ1027 Programmēšana I Eksāmens 6
DatZ1028 Programmēšana II* Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Pedagoģija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Programmā ir sabalansētas dažādas studiju metodes. Pastāvīgi tiek palielināta studiju metožu daudzveidība, studentu diskusiju nozīme. Bakalaura studiju programma ietver lekcijas un studentu patstāvīgo darbu, kā arī patstāvīgu pētījumu kādā no dabaszinātņu un datorikas zinātnes virzieniem. Bakalaura studiju programmā studentu apmācības procesā tiek organizēti laboratorijas darbi, praktiskie darbi un lauku kursi. Plaši izmantota apmācības forma profesionālā bakalaura programmas moduļa realizācijā ir semināri.

      Studijās tiek izmantotas dažādas mācību metodes: lekcijas, laboratorijas darbi, semināri, tematiskais grupu darbs. Lekcijas un semināri aizņem lielāko studiju laiku, savukārt darbs laboratorijās tiek veikts individuāli.

Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode. Lekcijās ir studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. Studiju kursa apguvē plaši tiek izmantotas gan tradicionālās (lekcijas: ievadlekcijas, pārskata, problēmlekcijas, vizuālās), gan interaktīvās (pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu spēles), gan laboratorijas un praktisko darbu mācību metodes. Šīs metodes atbilst mācīšanās didaktikai un attīsta kritiski analītisko domāšanu. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas. Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla izstrāde elektroniskā veidā. Prezentācijas ir brīvi pieejamas studentiem e-studiju vidē.

      Laboratorijas darbos studenti lekcijās iegūtās zināšanas nostiprina un iegūst praktiskās pamatprasmes iemaņas. Laboratorijas darbos katram studentam tiek sagatavoti apraksti un izdales materiāli. Laboratorijas darbus studenti strādā individuāli. Praktiskie darbi lauka apstākļos parasti tiek realizēti nelielās studentu grupās. Praktisko un laboratorijas darbu apmeklējums, atšķirībā no lekciju apmeklējuma, ir obligāts un tiek ņemts vērā gala vērtējuma saņemšanā.

      Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultāti tiek prezentēti semināros – prezentācijās ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Semināros studenti iegūst pieredzi pasniegt citiem savas zināšanas un piedalīties diskusijā.

Pedagoģiskā prakse ir programmas obligātā satura daļa. Tās apjoms ir 26 kredītpunkti. Prakses mērķis ir studijām izvēlēto kvalifikāciju priekšmeta didaktikas, pedagoģijas un psiholoģijas teorētisko zināšanu nostiprināšana un padziļināšana praktiskajā darbā pamata un vidējās izglītības līmenī, pedagoģisko prasmju un iemaņu apgūšana, praktizējošo dabaszinātņu un informātikas skolotāju pieredzes pārņemšana un audzināšanas darba iemaņu apgūšana.

Pedagoģisko prakses studenti veic saskaņā ar nolikumu. Pedagoģisko praksi veido sešas daļas daļas – to veic studenti visos semestros, kuros tiem ir pedagoģijas, psiholoģijas un mācību metodikas studiju kursi.

      Prakses vietas ir izglītības iestādes, ar kurām LU Fizikas un matemātikas fakultātei ir noslēgts sadarbības līgums par pedagoģisko praksi. Studējošais ir tiesīgs piedāvāt arī citu prakses vietu. Prakses organizators izvērtē tās atbilstību studiju programmas prasībām. Šajā gadījumā starp LU, prakses vietu un studējošo slēdz trīspusēju līgumu, kurā paredzēti visu pušu pienākumi un atbildība.

      Pedagoģisko praksi pārrauga Studiju programmas prakses organizators un to vada Studiju programmas prakses vadītājs. Izglītības iestādēs praksi vada tās pārstāvis, prakses vadītājs-skolotājs. Katrā priekšmetā, kurā students plāno iegūt kvalifikāciju, var būt cits prakses vadītājs.

      Pedagoģiskajā praksē veiktais darbs tiek prezentēts un aizstāvēts prakses posmu noslēguma prezentācijās. Praksi vērtē LU prakses vadītājs, ņemot vērā prakses uzdevumu izpildi, prakses materiālu kvalitāti, ziņojumu prakses noslēguma prezentācijā, kā arī prakses vadītāja-skolotāja vērtējumu.

      Bakalaura darbs ir noslēdzošais studiju posms un tā mērķis ir apliecināt studenta gatavību skolotāja profesionālai darbībai. Students pastāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv bakalaura darbu par konkrētu pedagoģisko problēmu, kas skar abus, atbilstoši kvalifikācijai apgūtos priekšmetus. Darba gaitā students sistematizē un paplašina teorētiskās zināšanas, veic pedagoģisko problēmu praktisku izpēti, rezultātu apkopošanu un analizēšanu, kā arī noformē bakalaura darbu atbilstoši vienotajiem LU izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem.

      Students bakalaura darbu aizstāv studiju padomes „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sēdē. Tās sastāvu un darbību nosaka „Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē”. Priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Ne mazāk kā divas trešdaļas no komisijas sastāva pārstāv atbilstošās nozares speciālisti, kurā studentam tiek piešķirta kvalifikācija. Katru nozari, kurā studentam tiek piešķirta kvalifikācija pārstāv ne mazāk kā divi komisijas locekļi.

      Studentiem ir iespēja apgūt studiju kursus pedagoģiskajās studiju programmās citās Latvijas augstskolās, veicot starpaugstskolu norēķinus. Ilgstošas, piemēram, viena gada studijas ārzemju augstskolās kā apmaiņas studentiem būtu problemātiskas, jo nebūtu iespējams īstenot nepieciešamību iegūt profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darbam Latvijas skolās saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Studenti tiek aicināti piedalīties īsās apmaiņas vizītēs, lai iepazītos ar skolotāju darbu citās valstīs vai strādāt skolā  pēc programmas absolvēšanas, piem., Comenius programmas ietvaros. 

Vērtēšanas sistēma

Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 ballu vērtēšanas sistēmā. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos, lauka studiju projektu izpildē studenti strādā 2–4 cilvēku lielās grupās, sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli. Kursa un bakalaura darbi tiek izstrādāti, aizstāvēti un vērtēti individuāli saskaņā ar izstrādātajiem un kursu aprakstos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

      Atkarībā no aplūkotas tēmas, studentu darba vērtēšanai tiek izmantoti kontroldarbi, testi, kolokviji, eksāmeni, datoruzdevumi, referāti (esejas) un semināri. Vērtēšanas kritēriji studentiem ir iepriekš zināmi un izklāstīti Latvijas Universitātes informācijas sistēmā pieejamajos kursu aprakstos.

      Datorprasmju apguves nodarbībās studentiem jāveic vairāki praktiskie uzdevumi, bet kursa beigās jāraksta kontroldarbs par teorētiskajiem aspektiem.

      Tests (kontroldarbs) tiek izmantots, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas kombinācijas). Testos parasti ir jautājumi arī no laboratorijas darbiem. Jaunākajos kursos dominē faktu zināšanu, vecākajos – loģisko zināšanu pārbaude. Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu skaitu. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu darbs. Ja testa jautājumi ir precīzi noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs.

      Arī laboratorijas darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Darbi tiek pieņemti tikai tad, kad tie ir pilnībā izstrādāti. Laboratorijas darbu kopējais vērtējums ietekmē gala atzīmi. Regulāri tiek vērtēti laboratorijas darbu protokoli un rakstiskie referāti. Vērtējumi studiju kursa apguves gaitā ir gala vērtējuma sastāvdaļa. Tātad galīgajā vērtējumā gandrīz visos kursos ietilpst ne tikai eksāmena rezultāts, bet arī studentu zināšanas un progress semestra laikā. Par vērtēšanas kritērijiem studenti tiek informēti studiju kursu aprakstos un kursa ievadnodarbībā.

      Pedagoģiskās prakses vērtējumu veido: prakses sekmīga realizācija izglītības iestādē, pedagoģiskās prakses dokumentācija (materiālu) izstrādāšana un kvalitāte, izglītības iestādes vērtējums, augstskolas vērtējums, studenta pašnovērtējums un studenta uzstāšanās prakses noslēguma konferencē.

      Lielākajā daļā kursu, kā jau minēts iepriekš, vērtēšana ir nepārtraukta. Gala eksāmens ir tikai daļa no galējā vērtējuma. Par vērtēšanas kritērijiem studenti tiek iepazīstināti uzsākot kursa apguvi.

      Valsts pārbaudījumu – diplomdarbu – vērtē Valsts pārbaudījuma komisija. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.