Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45440
Studiju virziens Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Anda Prikšāne
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 45
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienu vakaros, piektdienās un sestdienās.

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Ķīmijas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijā. Studijas paredzētas studentiem, kas vēlas kļūt par aukstas klases speciālistiem ķīmijā.


Ķīmijas maģistra studiju programmā ir divas daļas: 1) obligātā daļa, kur padziļināti tiek apgūti ķīmijas pamatkursi, kā arī veikti zinātniskie pētījumi, kas apkopoti divos kursa darbos un maģistra darbā (40 kredītpunkt); 2) izvēles daļā ir iespēja izvēlēties studiju kursus atbilstoši interesējošai specializācijai, kas apkopoti trīs apakšnozaru pamatmoduļos: Fizikālā ķīmija, Organiskā ķīmija, Analītiskā ķīmija un divos mazos apakšmoduļos Pārtikas ķīmija un Ķīmijas didaktika.


Programmas absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, ķīmijas un farmācijas ražošanas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās, vides aizsardzības un mācību iestādēs, kā arī visdažādākos uzņēmumos saistībā ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Piemēram, akciju sabiedrībā “Grindeks”, akciju sabiedrībā “Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Hidroekoloģijas institūtā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, pilsētu un uzņēmumu vides aizsardzības dienestos, kvalitātes kontroles laboratorijās, tiesu ekspertīžu laboratorijās u.c. Absolventiem ir iespējas arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs.


2017.gadā programmai ir piešķirta kvalitātes zīme “Chemistry Eiromaster,” ko piešķir Eiropas Ķīmijas tematiskā tīkla asociācija (ECTNA), sertifikāts Nr. EM 1602, 30.03.2017.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Ķīmijas maģistra akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un kompetences galvenajās ķīmijas pamatnozarēs un vienā no izvēlētajām apakšnozarēm, kā arī attīstīt un pilnveidot zinātniskā darba prasmes.

 

Programmas galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt iespēju apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos un sniegt izpratni par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību;
 • sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajām ķīmijas apakšnozarēm (analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā, fizikālajā ķīmijā, ķīmijas didaktikā);
 • nodrošināt zinātnisko pētījumu veikšanu;
 • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku;
 • tālāk pilnveidot vispārējās prasmes (komunikācijas prasmes, darba organizācijas, pašorganizācijas prasmes u.c.);
 • dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
Programmas studiju rezultāti

Ar ķīmiju saistītās kognitīvās spējas un praktiskās profesionālās prasmes:

 • spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mūsdienu ķīmijas koncepcijām un teorijām, kas attiecas uz galvenajām ķīmijas nozarēm un izvēlētām radniecīgām apakšnozarēm, kuras nodrošina pamatu zinātniskai pētniecībai un profesionālai darbībai, gan ķīmijas nozarē, gan dažādu dabaszinātņu nozaru saskarē,
 • prot patstāvīgi pielietot ķīmijas teorijas, metodes, eksperimentālās un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu radošu zinātniski pētniecisko darbību, vai augsti kvalificēta ķīmiķa profesionālās funkcijas ķīmijas nozarē vai arī ar to saistītās jomās,
 • spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt eksperimentālo darbu ķīmijā, kā arī paškritiski izvērtēt eksperimentālās darbības un aparatūras izvēli un iegūtos rezultātus,
 • spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt un izvērtēt sarežģītas ar ķīmijas kontekstu saistītas zinātniskas un profesionālas problēmas, gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā kontekstā,
 • spēj integrēt un pielietot ķīmijas zināšanas un eksperimentālās prasmes, kā arī pieņemt lēmumus sarežģītos, neprognozējamos apstākļos un netradicionālu problēmu risināšanai,
 • spēj integrēt ķīmijas pamatnozaru un programmā ietverto apakšnozaru zināšanas un prasmes, lai sadarbotos ar citu nozaru speciālistiem un risinātu multidisciplināras problēmas,
 • spēj dot ieguldījumu jaunu ķīmijas zinātnisku atziņu radīšanā un pētniecības vai profesionālās darbības metožu pilnveidošanā un attīstībā,
 • spēj demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par ķīmijas zinātniskā darbu rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību,
 • spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem ķīmijas problēmu aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Vispārējās prasmes:

 • patstāvīgi rūpēties par savu kompetenču pilnveidi un specializāciju ķīmijā vai tai radniecīgās nozarēs,
 • asimilēt, objektīvi izvērtēt un prezentēt darba rezultātus, sadarboties ar citu nozaru speciālistiem.
 • pieņemt un pamatot savus lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus izpēti un analīzi,
 • spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ķīmijā un ar to saistītās apakšnozarēs.
Uzņemšanas nosacījumi

Dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Kontaktinformācija

Ķīmijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Fakultātes dekāne, programmas direktore, Anda Prikšāne, e-pasts: anda.priksane@lu.lv

Ķīmija   80
Obligātā daļa   40
Obligātā daļa   20
Ķīmi5219 Fizikālā ķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5154 Kursa darbs I Kursa darbs/projekts 2
Ķīmi6000 Kursa darbs II Kursa darbs/projekts 4
Ķīmi5010 Modernās analīzes metodes Eksāmens 4
Ķīmi6006 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 2
Ķīmi6221 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
Ķīmi6167 Maģistra darbs ķīmijā Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   40
Ķīmi5048 Augstefektīvā hromatogrāfija Eksāmens 2
Ķīmi6012 Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes Eksāmens 4
Ķīmi6032 Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes 1 Eksāmens 2
Ķīmi5000 Cieto materiālu fizikālā ķīmija Eksāmens 2
Ķīmi6005 Cietvielu jonika Eksāmens 2
Ķīmi6153 Dabasvielu ķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5029 Datu apstrādes metodes ķīmijā Eksāmens 2
Ķīmi5030 Elektroķīmiskās analīzes metodes Eksāmens 4
Ķīmi5130 Gaisa un augsnes analīze Eksāmens 2
Ķīmi6003 Ievads medicīnas ķīmijā Eksāmens 2
Ķīmi6002 Inovāciju procesi ķīmijā Eksāmens 2
Peda5030 Izglītības filozofija Eksāmens 2
Ķīmi5170 Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija Eksāmens 2
Ķīmi5051 Masspektrometrija Eksāmens 2
Ķīmi5008 Metroloģija ķīmijā Eksāmens 2
Ķīmi5039 Moderno elementanalīžu praktiskie pielietojumi Eksāmens 2
Ķīmi5017 Organiskā sintēze I Eksāmens 8
Ķīmi5018 Organiskā sintēze II* Eksāmens 6
Ķīmi6239 Organiskā sintēze III Eksāmens 4
Ķīmi5040 Paraugu sagatavošana analītiskajā ķīmijā Eksāmens 4
Biol5093 Pārtikas mikrobioloģija Eksāmens 2
Ķīmi6011 Pārtikas produktu analīze Eksāmens 2
Ķīmi5053 Pārtikas produktu analīze Eksāmens 4
Ķīmi5012 Pārtikas ķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5126 Rentgenmetodes ķīmijā Eksāmens 4
Ķīmi5043 Skenējošā mikroskopija Eksāmens 2
Ķīmi5009 Spektrometriskās analīzes metodes Eksāmens 4
Ķīmi5006 Stereoķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5022 Testu veidošana un rezultātu apstrāde Eksāmens 2
Ķīmi5231 Tiesu ķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5052 Virsmas un koloīdķīmija Eksāmens 4
Ķīmi5002 Ķīmijas didaktika I Eksāmens 4
Ķīmi5003 Ķīmijas didaktika II Eksāmens 4
Ķīmi5013 Ķīmijas mācību modeļi Eksāmens 6
Ķīmi5007 Ķīmiskā toksikoloģija* Eksāmens 2
Ķīmi5041 Ūdeņu analīze Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Ķīmija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Uzsākot studijas visiem ķīmijas maģistra programmas studentiem, izmantojot Latvijas Universitātes informatīvo sistēmu (LUIS), ir pieejami elektroniskā veidā visu programmā paredzēto studiju kursu apraksti. Ar tiem students var iepazīties jau pirms tiek sākts docēt attiecīgais studiju kurss.

      Kā to prasa LU normatīvie dokumenti, visiem Ķīmijas fakultātes studiju kursiem Moodle vidē ir izveidotas elektroniskās versijas (e-kursi). E-Studiju kurss satur arī visu laboratorijas darbu aprakstus, laboratorijas drošības noteikumus, materiālus semināriem un praktiskajiem darbiem, lekciju prezentācijas materiālus, dažos gadījumos arī lekciju konspektus un saites uz nepieciešamajiem informācijas materiāliem. Šos e-kursu materiālus var izdrukāt vai saglabāt uz ārējiem datu nesējiem, un tas ļauj studentiem sagatavoties lekcijām un citām nodarbībām jau iepriekš.

      LUIS-ā ir pieejams lekciju, semināru un laboratorijas darbu laika plānojums. Tas dod iesēju studentiem sastādīt savus individuālos plānus un izvēlēties izvēles kursus.

      Izmantotās mācību metodes. Studiju programma ir orientēta uz studentuzināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidi atbilstoši Ķīmijas zinātnes attīstības tendencēm, balstoties uz Bakalaura programmā apgūto zināšanu un prasmju pamata. Mācīšanās/mācīšanas process ir vērsts uz studentu spēju demonstrēt ar Ķīmijas priekšmetu saistītas prasmes un vispārējas kompetences, kuras nepieciešamas ķīmijas speciālistam darba tirgū.

      Izvēlētās metodes atbilst pieaugušo izglītības didaktikas aspektiem, un tās balstās uz kritiskas domāšanas attīstīšanu, problēmu risināšanu un iegūto zināšanu pielietošanu. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, tiek izmantotas dažādas metodes: lekcijas, laboratorijas darbi, semināri, individuālas diskusijas vai kolokviji, ziņojumu prezentācijas, grupu darbs, patstāvīgs darbsu.c. Katras metodes īpatsvaru nosaka kursa docētāji, ņemot vērā gan studiju kursa specifiku, gan uz studentu iepriekšējās zināšanas un prasmes. Lai studenti spētu sasniegt plānotos rezultātus, īpaša vērība tiek pievērsta laboratorijas darbiem, semināriem un praktiskajām nodarbībām.

      Laboratorijas darbiem Ķīmijas studiju programmās ir svarīga loma, un to īpatsvars programmā ir liels. Maģistra programmas laboratorijas darbos plaši tiek izmantoti pētniecības un problēmu risināšanas metodes. Sākot ar otro semestri regulāri un intensīvi tiek izstrādāti pētnieciskie darbi: divi kursa darbi un maģistra darbs, kuru izstrādē studenti risina aktuālas zinātniskas problēmas, kas skar farmaceitisko preparātu, u.c. materiālu sintēzi, īpašību izpēti un jaunu analīzes metožu izstrādi un validāciju, izmantojot gan budžeta, gan LZP un ESF finansējumu. Semināru laikā studenti risina problēmas, analizē mājas darbus un prezentē individuālos vai grupu rezultātus. Prezentācijām parasti seko diskusijas un darbu analīze. Īpaša uzmanības tiek pievērsta ētikas vērtībām: personīgi iegūto rezultātu prezentācijai, literatūras citēšanai un ķīmisko vielu lietošanai videi draudzīgā un pamatotā veidā. 

 

Vērtēšanas sistēma

Studentu sasniegumi tiek vērtēti divos līmeņos:

 • kvalitatīvs vērtējums – (atzīme 10 punktu sistēmā);
 • kvantitatīvs vērtējums – kredītpunktu skaits.

      Studentu rezultātu vērtējums tiek balstīts uz studenta sasniegtajiem rezultātiem katrā studiju kursā un programmā kopumā. Kursu apraksti regulāri tiek aktualizēti LUIS sistēmā, detalizēti aprakstot kursam nepieciešamo literatūru un prasības kredītpunktu ieguvei. Atbilstoši LU normatīvajiem dokumentiem studiju kursa sasniegto rezultāta kopvērtējumu veido gan vērtējums par studenta darbu visa semestra garumā, kas nedrīkst būt mazāks par 50 % no gala vērtējuma, gan rakstisks vai mutisks eksāmens studiju kursa noslēgumā, kura īpatsvars ir lielāks par 10 %. Šāda sistēma veicina studentu patstāvīgā darba sistemātiskumu visa semestra laikā.

      Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Studentu darbu vērtēšanas rezultāti semestra laikā tiek atspoguļoti e-kursos Moodle vidē, kā arī apspriesti un izvērtēti semināros.  Balstoties uz starprezultātiem, katra kursa docētājs var identificēt problēmas, kas parādās studiju kursa apguves agrīnā stadijā un veikt savlaicīgas korektīvas darbības. Prezentāciju un grupu darbu vērtēšanā tiek iesaistīti arī paši studenti. Eksāmeni un kontroldarbi semestra gaitā parasti ir rakstisku pārbaudījumu veidā.

      Pēc visiem pārbaudījumiem studenti saņem atgriezenisko informāciju, piemēram, „modeļatbilžu” veidā vai detalizētās pārrunās. Pārbaudes darbi parasti veidoti tā, lai pārbaudītu teorētiskās zināšanas un spēju interpretēt zināmo faktu loģiskas kombinācijas un risināt problēmas.

      Studentu zināšanu pārbaudē lietotās novērtēšanas metodes un novērtēšanas biežumu nosaka studiju programmassasniedzamie rezultāti. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas, un to nosaka kursa pasniedzējs.

      LU prasības Maģistra darba un kursa darbu izpildei un aizstāvēšanai studenti var uzzināt LUIS-ā, e-kursā un arī studentu tikšanās reizē ar studiju programmas direktoru. Maģistra darbi jāiesniedz gan iesietā formātā, gan augšupielādējot LUIS-ā PDF formātā ar anotācijām latviešu un angļu valodā. Maģistra darbu anotācijas ir publiski pieejamas visiem LUIS-a lietotājiem, recenzentam un Maģistra darbi aizstāvēšanas komisijas locekļiem – 5-7dažādu Ķīmijas apakšnozaru pārstāvjiem.

      Recenzenti novērtē iesniegtos darbus atbilstoši LU prasībām un sīkākām vadlīnijām, ko apstiprinājusi Fakultātes dome. Recenzenta pienākums ir savlaicīgi (vismaz dienu pirmsdarbu prezentēšanas) informēt studentu ar rakstiskudarba recenziju. Maģistra darba novērtējumā tiek ņemta vērā rezultātu kvalitāte, izvēlētās metodes un to pamatotība, rezultātu analīze, ķīmijas zināšanas, rezultātu apraksta un prezentācijas kvalitāte, studenta prasme izskaidrot, argumentēt un apspriest savus rezultātus.

      Komisijas lēmumi par katra darba novērtējumu dokumentēti un ierakstīti; galīgo vērtējumu izliek pēc apspriešanas slēgtā sēdē. Maģistra darbu vērtēšanasrezultāti tiek arī apstiprināti un apspriesti Fakultātes domē. Komisijas lēmumus var apstrīdēt atbilstoši LU noteiktajai kārtībai.

      Visi studenturezultāti tiek regulāri analizēti katedru sēdēs unStudiju programmaspadomē un arī Fakultātes domē. Rezultātu analīze palīdz uzlabot studiju procesa organizāciju.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.