Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43440
Studiju virziens Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
Fakultāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ģirts Stinkulis
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 25
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 5
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas obligātajā jeb A daļā studenti gūst sistemātiskas zināšanas dabas zinātņu pamatos un ģeoloģijas pamatkursos: apgūst minerālus, iežus, fosīlijas, iežu slāņu struktūras, Zemes vēsturi, ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodes, ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs, gruntis saistībā ar būvdarbiem, pazemes ūdeņus u.c. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri pārstāv visas trīs ģeoloģijas apakšnozares: pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, kā arī dabas ģeogrāfijas apakšnozari. Specializācija iespējama, sākot ar 3. semestri. Tālākas studijas un specializācija apakšnozarēs tiek piedāvātas ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmā ir lauka kursi Zemes zinātņu pamatos (Latvijā un Igaunijā), reģionālajā ģeoloģijā (Polijā), kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā (Latvijā). Lauka studijas paredzētas arī citu kursu ietvaros. Studiju programmu papildina Lietišķo studiju kurss, kura ietvaros var praktizēties kādā uzņēmumā.


ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studenti var doties uz Tallinas Tehnoloģiju universitāti Igaunijā, Viļņas Universitāti Lietuvā, Insbrukas Universitāti Austrijā, Orhusas Universitāti Dānijā un Dānijas Tehnisko universitāti, Turku Universitāti Somijā, Oviedo Universitāti Spānijā, Parmas Universitāti Itālijā u.c. Starptautiskā sadarbība ir arī ar citām augstskolām Polijā, Krievijā, Svalbārā, Somijā, Zviedrijā un Turcijā.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Galvenais Ģeoloģijas BSP mērķis ir sniegt studējošajiem iespējas gūt sistemātiskas zināšanas ģeoloģijas un radniecīgo dabas zinātņu pamatos, iegūt sākotnējo specializāciju pamatiežu ģeoloģijā, lietišķajā ģeoloģijā un kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, attīstīt erudīciju un praktiskās iemaņas, kas atbilst darba tirgus prasībām un studiju turpinājumam maģistrantūrā.Galvenie Ģeoloģijas BSP uzdevumi ir šādi:

  • sniegt teorētiskās zināšanas ģeoloģijā un radniecīgajās dabas un Zemes zinātnēs, kā arī attīstīt iemaņas šo zināšanu pielietošanai darbā ģeoloģijas jomā; 
  • sniegt iemaņas pētniecībā un praktiskajā darbā, kas nodrošina konkurētspēju darba tirgū; 
  • attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas; 
  • sniegt iemaņas ģeoloģijas nozarei tipisku problēmu atklāšanā un risināšanā.
Programmas studiju rezultāti
  • apgūt fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un vides zinātnes pamatus;
  • apgūt teorētiskos kursus visos galvenajos ģeoloģijas virzienos - mineraloģijā, petrogrāfijā, sedimentoloģijā, kvārtārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, hidroģeoloģijā, inženierģeoloģijā, derīgo izrakteņu ģeoloģijā, paleontoloģijā, stratigrāfijā, struktūrģeoloģijā, tektonikā;
  • apgūt lauka un laboratorijas pētījumu metodes galvenajās ģeoloģijas apakšnozarēs;
  • veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 10 nedēļu pilnas noslodzes jeb 10 kredītpunktu apjomā) izvēlētā ģeoloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā.
Darba iespējas

Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē, tie var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

gada atzīme ģeogrāfijā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme ģeogrāfijā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetosPiezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2017. līdz 2019. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas vai vides zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā un zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2019. gadā. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” absolventiem ar izcilību 2018. un 2019. gadā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 =500).


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Kontaktinformācija

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1.

Tālr.: 67033910, 29104605, 67332704

Programmas direktors asoc.prof. Ģirts Stinkulis, e-pasts: Girts.Stinkulis@lu.lv;

Programmas studiju metodiķe Antra Dūle, e-pasts: Antra.Dule@lu.lv;

Programmas lietvede Indra Baltmane, e-pasts: Indra.Baltmane@lu.lv

Ģeoloģija   120
Obligātie kursi   74
LU pamatstudiju modulis   11
Kopējie kursi   9
Biol1000 Bioloģija laboratorijā Eksāmens 3
Fizi1010 Zemes fizika Eksāmens 3
Ķīmi1038 Ķīmija vides un Zemes zinātnēm Eksāmens 3
Svešvaloda   2
Valo1013 Angļu valoda I Eksāmens 2
Valo1010 Vācu valoda I Eksāmens 2
Obligātā daļa   53
ĢeolK000 Bakalaura darba projekts Kursa darbs/projekts 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1008 Datu analīze vides un Zemes zinātnēs Eksāmens 4
Ģeol1011 Ievads ģeoloģijas bakalaura studijās Eksāmens 2
Ģeog1018 Kartes, tālizpēte un ĢIS Eksāmens 4
Ģeol2003 Kursa darbs ģeoloģijā Kursa darbs/projekts 2
Ģeol2078 Kvartārģeoloģija Eksāmens 4
Ģeol1008 Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā Eksāmens 3
Ģeol2021 Lauka kurss Zemes zinātnēs Prakse 3
ĢeolP069 Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā Eksāmens 2
Ģeol2010 Minerāli un ieži* Eksāmens 4
Ģeol2033 Paleontoloģija un stratigrāfija Eksāmens 4
Ģeol2006 Sedimentācijas procesi un nogulumi Eksāmens 4
Ģeol2005 Struktūrģeoloģija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
SDSK2053 Ģeoķīmija** Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   10
Ģeol4110 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   42
Pamatiežu un kvartāra ģeoloģija   14
Ģeol3004 Latvijas ģeoloģija Eksāmens 4
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
Ģeol2015 Zemes evolūcija Eksāmens 2
Ģeog1004 Ģeodēzija Eksāmens 4
Ģeol2014 Ģeomorfoloģija* Eksāmens 4
Lietišķā ģeoloģija   22
Ģeog2026 Datu apstrāde MicroStation vidē Eksāmens 2
Ģeol4003 Derīgo izrakteņu ģeoloģija* Eksāmens 4
Ģeol3008 Hidroģeoloģija* Eksāmens 4
Ģeol3007 Inženierģeoloģija Eksāmens 4
Ģeol3019 Lietišķā ģeoloģija* Eksāmens 4
Ģeol3011 Lietišķās studijas ģeoloģijas pamatos Eksāmens 3
VidZ3013 Resursu vērtēšana un pārvaldība Eksāmens 4
Fizi3020 Ģeofizika Eksāmens 4
Ģeog1030 Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu pamati ArcView vidē Eksāmens 2
Dabas ģeogrāfija   6
Ģeog1060 Augsnes zinātne Eksāmens 3
SDSK1079 Datori ģeoloģijā Eksāmens 3
Ģeog2003 Hidroloģija Eksāmens 3
Ģeog1085 Klimatoloģija un meteoroloģijas pamati Eksāmens 3
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Ģeoloģija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Ģeoloģijas BSP tiek realizēta latviešu valodā, bet, sakarā ar sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām skaita palielinājumu un ārvalstu studentu intereses pieaugumu par šo studiju programmu, lielākā daļa studiju kursu, ko piedāvā Ģeoloģijas nodaļas akadēmiskais personāls, tiek piedāvātas arī angļu valodā. Studiju kurss „Zeme laika lokos” ir iekļauts LUIS kā brīvās izvēles kurss un piedāvāts tikai angļu valodā. Visu studiju kursu apraksti, kas LUIS ir pieejami studējošajiem, ir sagatavoti gan latviešu, gan angļu valodā, un studiju materiāli angļu valodā tiek pakāpeniski izstrādāti. 

      Studiju programmas un tās kursu saturs pamatojas uz dažādu zinātnes virzienu mūsdienu koncepcijām. Bakalaura studiju programmas kursu specifika un attiecīgais studiju gads nosaka to, kādas studiju metodes tiek izmantotas kursu vielas apguvei. Jau pirmajā studiju gadā paralēli lekcijām kā visplašāk lietotajai studiju formai būtiska loma tādos kursos kā Zemes zinātnes, Bioloģija laboratorijā, Ķīmija vides un Zemes zinātnēm, Zemes fizika, Minerāli un ieži, un Sedimentācijas procesi un nogulumi ir arī praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas un praktiskie darbi ir svarīgākā studiju forma kursā „Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā”. Praktiskie un laboratorijas darbi tiek plaši piedāvāti studiju kursos arī otrajā un trešajā studiju gadā. 

      Studenti veic individuālo studiju darbu, gatavojoties semināriem, kā arī plānojot, organizējot un izstrādājot savu Kursa darbu ģeoloģijā, Bakalaura darba projektu un Bakalaura darbu. Nozīmīga ģeoloģijas studiju daļa ir lauka kursi. Lauka kurss Zemes zinātnēs tiek realizēts Latvijā, Lodesmuižas lauka stacionārā, kā arī Igaunijā (ģeoloģiskie maršruti plašā tās daļā, ieskaitot Sāmsalu). Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā, savukārt, atkarībā no pieejamā finansējuma un studentu intereses, tiek realizēts vai nu Polijā, Šventokšijas kalnos, vai arī Latvijā, kā ģeoloģiskie maršruti Kurzemē vai Vidzemē. Lauka kursi tiek organizēti arī Kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, Ģeodēzijā, Augsnes zinātnē, Hidroloģijā un Klimatoloģijā.

      Papildus šīm daudzveidīgajām ģeoloģijas studijām, LU studentiem pieejamās mūsdienīgās pētījumu metodes ļauj viņiem attīstīt dažādus talantus: IT, zīmēšanā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā u.c. Viņi var izkopt savas patstāvīgā darba iemaņas kursa un bakalaura darba izstrādes gaitā. Studiju un patstāvīgo pētījumu virzieni atbilst svarīgākajiem ģeoloģijas attīstības virzieniem – no pētījumu pamatiem fundamentālajā zinātnē līdz dažādām lietišķo pētījumu jomām. 

Studiju programma ļauj studentiem izvēlēties iegūt sākotnējo specializāciju vai nu pamatiežu ģeoloģijā, vai kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, vai arī darba tirgū īpaši pieprasītajā lietišķajā ģeoloģijā, lai nodrošinātu viņiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzi studiju turpināšanai vai darbam izvēlētajā specialitātē.

      2013./2014.akad.g., lai nodrošinātu iespējas studentiem iepazīties ar darba tirgus prasībām un paaugstinātu studentu prasmes un iemaņas ar ģeoloģijas nozarē saistītu darbu izpildi, ģeoloģijas bakalauru studiju programmā B daļā tika izstrādāts un iekļauts jauns studiju kurss „Lietišķās studijas ģeoloģijas pamatos” (3 kr.p.), kas tiek realizēts sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem un ĢZZF sadarbības partneriem.

      Ģeoloģijas BSP kursu aprakstu analīze parāda, ka dažādu studiju metožu un formu attiecības ir optimālas: lekcijas veido 55%, semināri 3,5%, praktiskie darbi 19%, laboratorijas darbi 15% un lauka studijas 7,5% no kopējā akadēmisko stundu skaita. Būtiskais praktisko, laboratorijas un lauka darbu īpatsvars (kopā 41,5%) ļauj studējošajiem apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes un kompetences. 

      Ģeoloģijas BSP realizācijā bieži tiek iesaistīti arī vieslektori no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm (piemēram, Daugavpils Universitātes) un ārvalstu augstskolām (g.k. Igaunijas, Somijas, Krievijas un Lielbritānijas). Viņi ne tikai vada lekcijas, bet arī piedalās diskusijās par studiju programmu pilnveidošanu un kopējos pētījumos. 

       Studiju programmas saturs un it īpaši studiju metodes tika būtiski atjaunotas un uzlabotas ESF finansētā projekta „Ģeoloģijas bakalaura studiju modernizācija Latvijas Universitātē” ietvaros. Projekta realizācijas gaitā lielākajai daļai studiju kursu tika izveidoti e-studiju kursi.       

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma atbilst LU noteikumiem. Studentu rezultātus vērtē 10 baļļu sistēmā. Katra studiju kursa aprakstā ir norādītas prasības kredītpunktu iegūšanai. Studentus informē par prasībām kredītpunktu iegūšanai un viņu sekmju novērtēšanas kritērijiem attiecīgajā studiju kursā semestra sākumā, un tā pati informācija ir atrodama arī kursa aprakstā LUIS. Gala eksāmena vērtējumam ir jāveido ne vairāk kā 50% no attiecīgā kursa kopējā vērtējuma.

      Studējošo zināšanu, praktisko iemaņu un kopumā iegūto kompetenču vērtēšana ir komplekss process. Lielākajai daļai kursu ir vairāki pārbaudes darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi (ne mazāk kā viens uz 1 kredītpunktu), bet dažos kursos katrs praktiskais vai laboratorijas darbs tiek vērtēts atsevišķi, veidojot pamatu studentu motivācijas celšanai, kā arī objektīvākai studējošo zināšanu novērtēšanai.

      Studenti var sekot savām sekmēm studiju kursu apguves gaitā, iegūstot informāciju no docētājiem, kā arī attiecīgā kursa sadaļā LUIS. Individuālas diskusijas par kursa apguvi un saņemto vērtējumu var notikt attiecīgā docētāja konsultāciju laikos, kas ir paredzēti vismaz reizi nedēļā. Ja nepieciešams, šajā diskusijā piedalās Ģeoloģijas BSP direktors. Studentu sekmes un sasniegumi tiek analizēti regulāri, un docētāji ir informēti par tiem. 

Individuāla pieeja un diskusijas ar docētājiem notiek, studentiem izvēloties viņu kursa un bakalaura darba tēmas. Studenti izvēlās darba tēmas, pamatojoties uz savām interesēm, pasniedzēju ieteikumiem un viņu pētnieciskā darba virzieniem, kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm – lietišķajā ģeoloģijā, pamatiežu ģeoloģijā vai kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā. Individuāla pieeja katram studentam ir arī lielākajā daļā kursu notiekošo laboratorijas un praktisko darbu realizācijas laikā, kā arī lauka kursos pirmā un otrā studiju gada noslēgumā.

      Studējošie aizstāv bakalaura darbu atbilstoši LU un ĢZZF izstrādātajam reglamentam. ĢZZF ir izstrādāti un fakultātes Domē apstiprināti unificēti, savstarpēji salīdzināmi kritēriji bakalaura darbu kvalitātes novērtēšanai. Bakalaura darbi tiek novērtēti, ņemot vērā skaidri definētus kritērijus, piemēram, bakalaura darba saturs un struktūra demonstrē studējošā pietiekamas zināšanas vismaz vienā ģeoloģijas apakšnozarēm, studējošais demonstrē spējas iegūt, izmantot un komunicēt ģeoloģisko informāciju korektā literārā latviešu valodā, ir apguvis un prot praktiski izmantot konkrētajam pētījumam atbilstošas ģeoloģisko darbu metodes. Šie kritēriji ir pieejami studentiem fakultātes mājas lapā. 

      Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek ģeoloģijas bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sēdē. Šīs komisijas sastāvu apstiprina LU rektors, un to šobrīd veido Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas nodaļu akadēmiskā personāla pārstāvji. Bakalaura darbu aizstāvēšana ir publisks pasākums; studenti ir informēti par sēdes laika grafiku un aizstāvēšanas procedūru; šis process tiek dokumentēts un protokolēts. Komisijas lēmumus var apstrīdēt, pamatojoties uz atbilstošiem LU noteikumiem. 

     Studentu sekmes un sasniegumi tiek regulāri analizēti katedru un Ģeoloģijas studiju programmu padomes sēdē, un akadēmiskais personāls ir informēts par studentu sasniegumiem. Studējošie ar augstiem sekmju rādītājiem, pamatojoties uz Studiju programmu padomes un atsevišķu akadēmiskā personāla pārstāvju rekomendācijām, var saņemt dažādas stipendijas un piedalīties ERASMUS apmaiņas programmā. Studiju programmu padome vai Galapārbaudījumu komisija tos studentus, kuru bakalaura darbi ir ieguvuši augstu vērtējumu, izvirza rektora vai dekāna pateicībai.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.