Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43440
Studiju virziens Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
Fakultāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Aivars Markots
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 50
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Ģeogrāfijas bakalaura programmā studējošiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi (A daļa) 80 kredītpunktu apjomā, izvēles studiju kursi (B daļa) 38 kredītpunktu apjomā un brīvas izvēles (C daļa) studiju kursi 2 kredītpunktu apjomā.

 

Obligātajā daļā (A daļā) ietilpst:

 • dabaszinātņu un ģeogrāfijas zinātnes pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.);
 • cilvēka ģeogrāfijas studiju kursi (iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfijā, reģionālā ģeogrāfija, cilvēku ģeogrāfija u.c.);
 • dabas ģeogrāfijas kursi (bioģeogrāfija, hidroloģija, klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem, ģeomorfoloģija, augsnes zinātne, ainavu ģeogrāfija u.c.);
 • lauka kursi Lodes muižas stacionārā un ekspedīcijas 1. un 2. kursa pavasara semestra beigās (lauka metodes ģeozinātnēs, lauka kurss dabas ģeogrāfijā);
 • patstāvīgs pētījumus ģeogrāfijā, izstrādājot kursa darbu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm.
   

Obligātās izvēles studiju programmas daļu (B daļa) veido:

 • speciālais studiju modulis (ģeodēzija, teritoriju attīstība un plānošana, purvu zinātne, lietišķā ģeoloģija, datu apstrāde Microstation vidē, ekoloģija, resursu pārvaldība u.c.);
 • Latvijas dabas un cilvēka ģeogrāfija (studijas par klimatu, virszemes ūdeņiem, ģeoloģiju, ģeomorfoloģiju, ainavām, apdzīvojumu un saimniecību, u.c. )
 • cilvēka un dabas ģeogrāfijas studiju kursi.
   

Sākot ar 2. studiju gadu, ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros, ir iespēja saņemt stipendiju viena semestra studijām kādā no ES universitātēm. Līdz šīm ERASMUS ietvaros studenti apguva ģeogrāfiju Somijā, Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Čehijā, Slovākijā, Portugalē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā un citu valstu augstskolās.

Programmas mērķis un uzdevumi

Ģeogrāfijas studiju programmas īstenošanas mērķis ir sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un risināt teorētiskos un lietišķos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs.

Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas pamatuzdevumi ir:

 • iemācīt vispārējās zināšanas dabas, cilvēka un lietišķajā ģeogrāfijā un iemācīt izmantot mūsdienīgas ģeogrāfiskās pētījumu metodes, attīstīt profesionālās iemaņas ģeogrāfijas apakšdisciplīnās (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika), un veicināt izpratni par mūsdienu attīstības tendencēm ģeogrāfijā;
 • attīstīt prasmes, kas ir būtiskas paredzamajā darba tirgū, lai nodrošinātu profesionālo konkurētspēju darba tirgū, kā arī paredzamās darba iemaņas;
 • attīstīt praktiskās iemaņas un pieredzi pētnieciskajā darbā izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē pieredzējuša akadēmiskā personāla pārraudzībā.
Programmas studiju rezultāti

Programmmas studiju rezultāti ir:

 • apgūt dabas un sociālo zinātņu pamatus, kas ļauj izprast dabas vidē un sabiedrībā noritošos procesus;
 • apgūt teorētiskās pamatzināšanas visos ģeogrāfijas zinātnes apakšvirzienos;
 • apgūt lietišķās zināšanas un iegūt praktiskā darba iemaņas lietišķajā ģeogrāfijā; 
 • apgūt pētījumu metožu pamatus ģeogrāfijā un iegūt praktiskā darba iemaņas lauku pētījumos;
 • veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 15 nedēļu, jeb 15 kredītpunktu apjomā) izvēlētā ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā.
Darba iespējas

Studentiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidoties izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē, tādejādi kļūstot par pieprasītiem darba tirgū. Valsts un pašvaldību iestādes piesaista studentus, kas specializējušies meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālās attīstības analīzē un pārvaldībā, teritoriju plānošanā u.c. (VARAM, VĢMC, Reģionālās vides pārvaldēs, reģionu attīstības aģentūrās u.c.). Privātuzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt labākos studentus darbam kartogrāfijas, teritoriju plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Bakalaura programmas absolventi turpina studijas ģeogrāfijas maģistrantūrā un vēlāk doktorantūrā, kļūstot par augstākā līmeņa ekspertiem izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

gada atzīme ģeogrāfijā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme ģeogrāfijā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetosPiezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2017. līdz 2019. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas vai vides zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā un zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2019. gadā. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” absolventiem ar izcilību 2018. un 2019. gadā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 =500).


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Tālr.: 67033910, 29104605, 67332704

Programmas direktors doc. Aivars Markots, e-pasts: Aivars.Markots@lu.lv;

Studiju metodiķe Olga Ritenberga, e-pasts Olga.Ritenberga@lu.lv;

Programmas lietvede Gunta Vigule, e-pasts: Gunta.Vigule@lu.lv

Ģeogrāfija   120
Obligātie kursi   84
Obligātā daļa   64
Ģeog3030 Ainavu ģeogrāfija Eksāmens 3
Ģeog1060 Augsnes zinātne Eksāmens 3
Ģeog3099 Bakalaura darba projekts Eksāmens 2
Ģeog2002 Bioģeogrāfija Eksāmens 3
Ģeog1003 Cilvēka ģeogrāfija* Eksāmens 3
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1008 Datu analīze vides un Zemes zinātnēs Eksāmens 4
Ģeog2003 Hidroloģija Eksāmens 3
Ģeog2018 Ievads reģionālajā ģeogrāfijā Eksāmens 3
Ģeog1036 Ievads ģeogrāfijas bakalaura studijās Eksāmens 2
Ģeog2011 Kartogrāfija Eksāmens 4
Ģeog1085 Klimatoloģija un meteoroloģijas pamati Eksāmens 3
Ģeog2008 Latvijas ģeogrāfija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
VidZP083 Vides zinātnes pamati Eksāmens 3
Fizi1010 Zemes fizika Eksāmens 3
Ģeog2013 Zemes tālizpēte Eksāmens 4
SDSK1018 Zemes zinātnes Eksāmens 5
Ģeog2088 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Eksāmens 4
Ģeog2006 Ģeomorfoloģija Eksāmens 3
Ķīmi1038 Ķīmija vides un Zemes zinātnēm Eksāmens 3
Svešvaloda   2
Valo1013 Angļu valoda I Eksāmens 2
Valo1010 Vācu valoda I Eksāmens 2
Prakse   8
Ģeog2015 Lauka kurss dabas ģeogrāfijā Prakse 4
Ģeog1016 Lauka metodes Ģeozinātnēs Prakse 4
Gala pārbaudījums   10
ĢeogN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   34
VidZ2000 Dabas daudzveidība un aizsardzība Eksāmens 3
Ģeog2026 Datu apstrāde MicroStation vidē Eksāmens 2
VidZ2006 Ekoloģija ar ainavu ekoloģijas pamatiem Eksāmens 3
Ģeog1034 Ekonomiskās ģeogrāfijas pamati Eksāmens 4
Ģeog2022 Iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija Eksāmens 3
ĢeogP016 Kultūras ģeogrāfija Eksāmens 3
Ģeol2078 Kvartārģeoloģija Eksāmens 4
Ģeog1019 Laika apstākļu praktiskā prognozēšana Eksāmens 2
Ģeog3007 Latvijas ainavas un to apsaimniekošana Eksāmens 3
Ģeog3008 Latvijas apdzīvojums un saimniecība Eksāmens 3
Ģeog2020 Latvijas augsnes un dzīvā daba Eksāmens 3
Ģeog3006 Latvijas klimats un virszemes ūdeņi Eksāmens 3
Ģeol3004 Latvijas ģeoloģija Eksāmens 4
Ģeol3019 Lietišķā ģeoloģija* Eksāmens 4
Ģeog3015 Lietišķās studijas ģeogrāfijas pamatos Eksāmens 3
Ģeog3001 Paleoģeogrāfija Eksāmens 3
Ģeog1017 Politiskā un ekonomiskā ģeogrāfija Eksāmens 4
Ģeog3003 Purvu zinātne (telmatoloģija) Eksāmens 2
VidZ3013 Resursu vērtēšana un pārvaldība Eksāmens 4
Ģeog3009 Teritoriju attīstības resursi un plānošana Eksāmens 4
Ģeol2015 Zemes evolūcija Eksāmens 2
Ģeog1004 Ģeodēzija Eksāmens 4
Ģeog1030 Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu pamati ArcView vidē Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Ģeogrāfija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Kvalitatīvu zināšanu ieguvei tiek izmantotas dažādas studiju formas un metodes. Studijas balstītas uz interaktīvām lekcijām, tiek izmantotas tādas lekciju formas kā ievadlekcijas, kopsavilkuma lekcijas, problēmorientētas lekcijas un vizuālas lekcijas.

Praktiski uzdevumi, semināri, individuālais, pāru un grupu darbs, diskusijas un projektu izstrāde tiek plaši izmantotas, kas atbilst pieaugušo izglītības didaktiskajiem aspektiem un veicina kritisko domāšanu. Atsevišķu lekciju nolasīšanai tiek pieaicināti praktiķi, profesionāļi no dažādām institūcijām, lai veicinātu teorijas un prakses vienotību.

Studiju metodes ietver gan praktiskos, gan laboratorijas darbus, informācijas iegūšanu, datu statistisko apstrādi, rezultātu prezentāciju, zinātnisko rakstību u.c., vērstu uz mūsdienīgu akadēmisku un profesionālu izglītību, balstītu uz teorētiskām un metodoloģiskām zināšanām un praktiskām iemaņām ģeogrāfijas jomā.

Programmas ietvaros tiek praktizēti lauka kursi, kuru laikā studenti lauka apstākļos (dabā un saskarsmē ar cilvēkiem) pilnveido un nostiprina teorētiskajā daļā apgūtās zināšanas. Tieši tie ir viena no augstāk novērtētajām studiju procesa sastāvdaļām.

Programmas ietvaros plaši tiek izmantota un pilnveidota e-studiju vide. E-universitātes ietvaros Moodle vidē iestrādāti apmēram 75% no visiem studiju kursiem, ievietojot lekciju materiālus, laboratorijas un praktisko darbu aprakstus, darbu, semināru, testu un kursu gala vērtējumus, kā arī dažādus papildmateriālus. Šo kursu pilnveidošana uzskatāma par rezultatīvu un nozīmīgu kursu attīstības virzienu, kas ļauj izmantot tālmācības metodes.

Nozīmīga studiju nodrošināšanas struktūrvienība ir bibliotēka: Latvijas Universitātes Zemes un vides zinātņu bibliotēkā kā LU bibliotēkas nozaru bibliotēkā. ESF finansētajos projektos ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas pilnveidošanai viena no prioritātēm bija studiju materiālu, t.sk. studiju literatūras, svešvalodās, galvenokārt angļu valodā, iegāde. Tā rezultātā studiju programma ir nodrošināta pienācīgā skaitā ar mācību grāmatām. Papildus LU tiek abonētas un LU tīmeklī un ar VPN pieslēgumu ir pieejamas daudzskaitlīgas elektroniskās datu bāzes. Tās sniedz iespēju studentiem un mācībspēkiem, pirmkārt, pieeju studiju pamatliteratūras un papildliteratūras jaunākajiem izdevumiem, otrkārt, SCI periodiskajiem izdevumiem, ko akadēmiskais personāls un studējošie izmanto pētnieciskā darba vajadzībām. Bibliotēkas fondos ir izveidota bakalauru un maģistru datu bāze, kur liela daļa ar absolventu atļauju pieejami jaunākajiem studentiem.

Līdztekus tam tiek izmantots e-pasts (katram kursam ir kopīga e-pasta adrese) kā elektronisks saziņas līdzeklis, uz kuru tiek nosūtīti dažādi aktuāli materiāli un ziņojumi, atsevišķos gadījumos arī studiju materiāli *.pdf formā. E-pasta izmantošana ļauj ātri komunicēt, risinot aktuālus jautājumus gan studentiem savstarpēji, gan studentu un pasniedzēju starpā.

Kursu noslēgumā mācību spēki kopā ar studentiem novērtē sasniegtos rezultātus tiek veiktas kursu vērtējumu aptaujas, kuru atziņas tiek izmantotas turpmākajā kursu attīstībā. Vērā tiek ņemti arī darba devēju un absolventu ieteikumi.

Vērtēšanas sistēma

Sagaidāmās kompetences un rezultāti, vērtēšana kritēriji un metodes ir skaidri definēti visos studiju kursu aprakstos, kas studentiem pieejami Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS). Vērtējumam jāietver studentu zināšanu, prasmju un kompetences novērtējumu. 

      Studējošo zināšanu pārbaude tiek veikta atbilstoši LU  pārbaudījumu organizēšanas kārtībai. Kā starppārbaudījuma veidi tiek izmantoti kontroldarbi jeb testi, patstāvīgie darbi, praktiskie un laboratorijas darbi, ziņojumi un referāti. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi ir eksāmeni, noslēguma darba projekti, lauku kursiem – aizstāvēšana atbilstoši aizstāvēšanas un vērtēšanas kārtībai.

      Studiju kursa apguvi vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā un kursu uzskata par sekmīgi apgūtu, ja vērtējums 10 ballu skalā nav zemāks par „4”. Starppārbaudījumu kopējais vērtējums dod ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma, eksāmenā iegūtais vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Eksāmena kārtošana ir obligāta prasība, lai iegūtu kredītpunktus par studiju kursa apguvi. Atkārtota studiju pārbaudījumu kārtošana, studējošā un mācībspēku pienākumi un tiesības reglamentētas ar augšminēto lēmumu.

      Bakalaura darba vērtēšanai izstrādāti savi kritēriji.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.