Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas kods 21118
Studiju virziens Arhitektūra un būvniecība
Fakultāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Profesionālā maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Pēteris Šķiņķis
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Piektdienās un sestdienās no plkst. 8.30 - 18.00 pēc konkrētās dienas lekciju grafika

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Starpdisciplinārā studiju programma Telpiskās attīstības plānošana piedāvā “atslēgas” zināšanas un iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas teritoriju attīstības praktisko jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības vadīšanu vietu, pilsētu, reģionu pilnveidošanai, atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek izstrādājot kursa darbus  konkrētām vietām, teritorijām - apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai.


Maģistra grāda ieguve ietver gan galvenās studiju sastāvdaļas (telpiskās attīstības, stratēģisko un vides plānošanu, GIS, projektu vadību), nodrošinot ievirzi būtiskāko zināšanu, vērtību un teoriju apguvē, gan specializācijas virzienus, kas dod iespēju izvēlēties studijas atbilstoši studentu interesēm. 


Programma ietver lekcijas, seminārus, kursa darbus un lauka studijas, prakses publiskajās institūcijās un plānošanas birojos profesionālo iemaņu apguvei un maģistra darba izstrādi, rezultātā iegūstot Maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju Telpiskās attīstības plānotājs.


Pilna laika – 2 gadu studiju programma (80 k.p.) ir akreditēta uz 6 gadiem – līdz 2019.gadam.

 

Studiju laikā tiek nodrošinātas daudzveidīga prakse pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos - kursi: Prakse reģionos; Prakse pašvaldībā; Specializācijas prakse (apdzīvoto vietu plānošana); Telpiskās attīstības plānošanas prakse.

Studenti tiek aicināti piedalīties doktorantūras skolā “Zemes resursi un to ilgtspējīga attīstība”.

 

Studiju laikā ir iespēja radošai sadarbībai ar studentiem no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām (Rīgas Tehniskā universitāte, Dortmundes Tehniskā Universitāte, Klaipēdas Universitāte, u.c.) un iespēja ERASMUS+ apmaiņu programmas ietvaros doties studijās un praksē uz dažādām ES dalībvalstīm (Lielbritānija, Vācija, Spānija, Somija, Nīderlande,  u.c.).

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas īstenošanas mērķis ir - sniedzot studentiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un darba tirgū pieprasītu izglītību - sagatavot konkurētspējīgus profesionālus telpiskās attīstības plānošanas speciālistus darbam vietējā darba tirgū: valsts un pašvaldību institūcijās, plānošanas birojos, kā arī starptautiskās institūcijās.

 

Studiju programmas mērķa sasniegšanai ir plānoti un tiek veikti sekojoši uzdevumi:

1. paaugstināt studentu vispārējo zināšanu līmeni plānošanas teorijā un metodoloģijā;

2. dot iespēju studentiem apgūt jaunāko Latvijas un starptautisko plānošanas pieredzi;

3. paaugstināt studentu zināšanu līmeni un praktiskās iemaņas telpiskās attīstības plānošanā, plānošanas procesa vadīšanā un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu ieviešanā, konkrēti specializējoties teritorijas plānošanā, vides plānošanā, ģeoinformātika plānošanā;

4. padziļināt studentu izpratni par dabas un cilvēka saimnieciskās darbības attiecībām, valsts un pašvaldību ilgtspējīgu attīstību;

5. dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības ar plānošanu saistīto normatīvo dokumentu bāzi un attīstības politiku nostādnēm;

6. sniegt studentiem zināšanas, lai plānošanas darbā un projektu izstrādē pielietotu jaunākās informācijas tehnoloģijas;

7. attīstīt studentu projektu izstrādāšanas, vadīšanas un ieviešanas prasmes;

8. attīstīt vadības, sadarbības un saskarsmes prasmes;

9. attīstīt analītiskās un pētnieciskā darba prasmes. 

Programmas studiju rezultāti

 

Iegūstamās zināšanas. Apgūstot programmas saturu studenti iegūst teorētiskās zināšanas telpiskās plānošanas, vides plānošanas, stratēģiskās plānošanas un vadības pamatos, zināšanas par praktiskām plānošanas metodēm un rīkiem, par to pielietošanas pieejām un iespējām un praktiskās zināšanas telpiskās attīstības un plānošanas procesu analīzei, novērtēšanai un risinājumu izvēlei. Pēc programmas absolvēšanas studenti, balstoties uz savām zināšanām, kā arī piesaistot ekspertus un sabiedrību kopumā, spēj pieņemt organizēt un vadīt plānošanas procesu, pieņemt lēmumus, veikt pētniecisko darbu sasitībā ar vietu, teritoriju, reģionu attīstību un plānošanu. Zināšanas dod iespēju studentiem turpināt studijas arī doktorantūrā Latvijas un citu valstu augstskolās.

 

Iegūstamās prasmes jeb profesionālās kompetences apgūstot studiju programmu:

1. organizēt un vadīt telpiskās attīstības plānošanas procesu un pētījumu izstrādi, piedalīties telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē:

a.   sagatavot lēmumu projektus, izvēlēties prioritātes, nodalīt kompetences un deleģēt uzdevumus;

b.    noteikt un analizēt teritoriju ekonomisko, sociālo un vides situāciju un attīstības tendences;

c.    veidot teritoriju nākotnes vīziju un formulēt telpiskās attīstības mērķus, uzdevumus un rīcības;

d.    izstrādāt alternatīvus risinājumus, veikt to analīzi un izvērtēšanu;

e.   integrēt telpiskās attīstības plānošanas procesā dažādas jomas un sektorus – ekonomisko, sociālo, vides, kultūras, transporta u.c.;

f.      izstrādāt attīstības stratēģijas, teritorijas plānojumus un attīstības programmas;

2. koordinēt telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteikto nosacījumu, politiku un rīcību ieviešanu un veikt ieviešanas monitoringu;

3. veikt telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu to grozīšanai;

4. organizēt, vadīt un piedalīties attīstības projektu sagatavošanā un izstrādē;

5. pārzināt un darbā piemērot mūsdienu plānošanas principus, atbilstošas metodes un informāciju tehnoloģijas;

6. darbā piemērot telpiskās attīstības plānošanai un projektu vadībai nepieciešamos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību un normatīvos aktus, attīstības politikas un telpiskās attīstības plānošanas dokumentu nostādnes;

7. veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām un iedzīvotājiem telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, apspriešanā un ieviešanā, risināt konfliktus, sagatavot un sniegt sabiedrībai saprotamu informāciju par telpiskās attīstības plānošanas dokumentos ietvertajām nostādnēm, politiku un citiem attīstības jautājumiem.

 

Darba iespējas

Studiju programmas absolventi strādā: valsts iestādēs - ministrijās un aģentūrās; plānošanas reģionos un pašvaldībās; plānošanas birojos un privātpraksē. 

Informācija par absolventu profesionālo darbību:

“Darba ikdiena ietver dažādas tikšanās un pilsētas attīstības plānošanu ar projektētājiem, pilsētas iedzīvotājiem un nozares speciālistiem, kā arī projekta vadību detālplānojumu, teritorijas plānojumu un dažādu pētījumu izstrādē. Tāpat jāpiedalās Liepājas pilsētas Būvvaldes un Liepājas pilsētas Domes sapulcēs, komisijās, komitejās un domes sēdēs. Dienas gaitā tiek veltīts laiks arī vēstuļu, dažādu dokumentu un kartogrāfisko materiālu sagatavošanai. Lai paaugstinātu amata kvalifikāciju, 2007.gadā pieņēmu izaicinājumu dzīvē un iestājos LU Ģeogrāfijas fakultāte, kur 2009.gadā ieguvu profesionālo maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā. Studiju process bija interesants un saspringts. Paralēli studiju procesam ir jāapgūst arī digitāli grafiskās iemaņas un jāveic zinātniski pētnieciskais darbs. Arī turpmāk vēl daudz jāmācās, jākrāj pieredze, jo teritorijas plānošanas joma ir daudz plašāka un sarežģītāka par ainavu arhitektūru, ko esmu apguvis studējot LLU Jelgavā. Strādājot pašvaldībā labi jāorientējas ne tikai būvniecības likumdošanā, bet nepieciešamas arī labas zināšanas par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti dažādiem pilsētas projektiem.“

Arvīds Vitāls

Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieks,

galvenais teritorijas plānotājs, plānošanas daļas vadītājs

 

“Pēc ģeogrāfijas bakalaura grāda iegūšanas es ļoti mērķtiecīgi izvēlējos tālākās studijas Telpiskās attīstības plānošanā, jo likās, ka tieši šis ir veids, kā es varu padarīt pasauli (vai vismaz Latviju) labāku. Un manas cerības ir attaisnojušās – pateicoties profesionālajai studiju programmas orientācijai, iespējai gūt pieredzi praksē, tai skaitā citās valstīs – ERASMUS programmas ietvaros, uzreiz pēc studiju beigšanas esmu atradusi darbu ES līdzfinansētajā USER projektā, kura mērķis ir pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana. Tagad arī man ir iespēja sniegt savu ieguldījumu, lai risinātu vienu no, manuprāt, svarīgākajiem jautājumiem pilsētvidē – veicinātu kvalitatīvas publiskās ārtelpas pārmaiņas.”

Irbe Karule

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

USER projekta vadītāja

 

“Studijas Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas maģistrantūrā un studiju ietvaros veiktās prakses būtiski papildināja iepriekšējo profesionālo pieredzi un pilnveidoja plānošanas darba iemaņas. Studiju procesā, kā nozīmīgs ieguvums atzīmējams daudz skaidrāka Latvijas plānošanas sistēmas izpratne, un tās sasaiste ar Eiropas Savienību. Studiju programmā ietvertie studiju priekšmeti un nodarbību norise nodrošina regulāru viedokļu apmaiņu starp dažādu nozaru speciālistiem. Izstrādājot kursa darbus starpdisciplinārās darba grupās, veidojas iemaņas plānošanas darbam dažādu profilu speciālistu komandā un padziļināta izpratne par nozarē pastāvošajām problēmām un plānošanas tradīciju nozīmi plānveidīgai teritoriju attīstībai. Studiju saturs pastāvīgi tiek pilnveidots, ir sasaistīts ar praktisko situāciju valstī, un studiju procesā apgūtais atzīmējams kā vērtīgs pienesums pašreizējai profesionālai pieredzei ne vien esošam, vai topošam telpiskās attīstības plānotājam, bet arī citu profesiju pārstāvjiem.”

Sabīne Zāģere

Studiju programmas 2014. absolvente

SIA „ALPS”

Plānotāja, ainavu arhitekte

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 425 = 425) + darba pieredzes vērtējums (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam teritoriju attīstības plānošanā) (1 x 75 = 75);


Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV) darba pieredzes apstiprinājumam

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:


1) studiju izvēles motivācijas pamatojums;

2) aktuāli, plānošanas jomā risināmi jautājumi, to pamatojums;

3) studijas ārzemju augstskolās un/vai starptautiski kursi, mācības plānošanā; kursi, mācības, apmācības projektu vadībā Latvijā.


Iestājpārbaudījuma komisija vērtē arī  darba pieredzes izklāstu, atbilstoši studiju programmas profilam (teritorijas attīstības plānošana, vides plānošana, plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā (pieredzi iestājpārbaudījuma komisijai pierāda, tai iesniedzot personiski apliecinātu CV).

Kontaktinformācija

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1.

Tālr.: 67033910, 29104605, 67332704

Programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, e-pasts: Peteris.Skinkis@lu.lv 

Programmas koordinatore Gunta Lukstiņa, e-pasts Gunta.Lukstina@lu.lv

Telpiskās attīstības plānošana   80
Obligātie kursi   70
Vispārizglītojošie studiju kursi   8
Psih5062 Plānošanas sociālie un psiholoģiskie aspekti Eksāmens 2
JurZP015 Plānošanas tiesiskie pamati Eksāmens 2
VadZ5151 Stratēģiskā vadīšana un projekti Eksāmens 4
Nozares teorētiskie pamatkursi   14
Ģeog5048 Stratēģiskā plānošana un metodes Eksāmens 2
Ģeog5038 Tehniskās infrastruktūras plānošana Eksāmens 2
Ģeog5039 Telpiskās attīstības plānošanas pamati Eksāmens 4
VadZ5150 Teritoriju pārvaldība Eksāmens 2
VidZ5777 Vides apstākļi telpiskās attīstības plānošanā Eksāmens 2
Ģeog5037 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   2
ĢeogP024 Kursa darbs telpiskās attīstības plānošanā Kursa darbs/projekts 2
Prakse   26
Ģeog5008 Prakse izvēlētajā specializācijā "Specializācijas prakse I" Prakse 6
ĢeogP025 Prakse pašvaldībā "Plānošana un vadība pašvaldībā" Prakse 6
ĢeogP023 Prakse reģionos "Plānotāja darba veidi" Prakse 2
ĢeogR000 Prakse telpiskās attīstības plānošanā Prakse 12
Valsts pārbaudījums   20
Ģeog6003 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi   10
Ģeog5050 Apdzīvoto vietu plānošana Eksāmens 6
ĢeogP029 Kursa darbs "Ģeoinformātika plānošanā" Kursa darbs/projekts 4
ĢeogP031 Kursa darbs teritorijas plānošanā Kursa darbs/projekts 4
VidZ5035 Kursa darbs vides plānošanā Kursa darbs/projekts 4
ĢeogP030 Teritorijas plānošana Eksāmens 6
VidZ5034 Vides plānošana Eksāmens 6
ĢeogP026 Ģeoinformātika plānošanā Eksāmens 6
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Arhitektūra
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Atbilstoši Latvijas Universitātes kā Eiropas Savienības dalībvalsts augstskolas valodas politikas nostādnēm, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktiem, Telpiskās attīstības plānošanas studiju programma pamatā tiek īstenota valsts valodā. <o:p> </o:p>Bet kopš 2013/2014 akad. gada tiek piedāvāts studiju kurss „Apdzīvoto vietu plānošana” (Specializācijas prakse I), kurā studiju valoda ir angļu valoda. Turklāt, svešvalodas, īpaši, angļu valodas, lietojumu nosaka zinātnisko rakstu izmantošana studiju kursu apguvē. 

Kvalitatīvu zināšanu ieguvei tiek izmantotas dažādas studiju formas un metodes. Studijas balstītas uz interaktīvām lekcijām, tiek izmantotas tādas lekciju formas kā ievadlekcijas, kopsavilkuma lekcijas, problēmorientētas lekcijas un vizuālas lekcijas. Praktiski uzdevumi, semināri, individuālais, pāru un grupu darbs, diskusijas un projektu izstrāde tiek plaši izmantotas, kas atbilst pieaugušo izglītības didaktiskajiem aspektiem un veicina kritisko domāšanu. Atsevišķu lekciju nolasīšanai tiek pieaicināti praktiķi, profesionāļi no dažādām institūcijām, lai veicinātu teorijas un prakses vienotību.

Teorētisko kursu ietvaros studiju metodes ietver arī praktiskos un laboratorijas darbus, informācijas vākšanu, datu statistisko apstrādi, rezultātu prezentāciju, zinātnisko rakstību u.c., vērstu uz mūsdienīgu akadēmisku un profesionālu izglītību, balstītu uz teorētiskām un metodoloģiskām zināšanām un praktiskām iemaņām ģeogrāfijas jomā.

Aptuveni 35% no studiju kursu apguves norisēm ir praktiskās nodarbības un prakses, kas veido lietišķo kompetenču ieguvi atbilstoši profesionālās maģistra studiju programmas satura prasībām.

Programmas ietvaros ir attīstīta interaktīva e-studiju vide, e-kursi Moodle vidē veido vēl nepietiekamu – līdz 20% īpatsvaru no visiem studiju kursiem, un šo kursu turpmāka izstrāde tiek atzīta par nozīmīgu kursu attīstības virzienu, kas ļauj izmantot tālmācības metodes. Līdztekus tam tiek izmantots e-pasts (katram kursam ir kopīga e-pasta adrese) kā elektronisks saziņas līdzeklis, uz kuru tiek nosūtīti studiju materiāli pdf formā. E-pasta izmantošana ļauj ātri komunicēt, risinot aktuālus jautājumus gan studentiem savstarpēji, gan studentu un pasniedzēju starpā.

Kursu noslēgumā mācību spēki kopā ar studentiem novērtē sasniegtos rezultātus, tiek veiktas kursu vērtējumu aptaujas, kuru atziņas tiek izmantotas turpmākajā kursu attīstībā. Vērā tiek ņemti arī darba devēju ieteikumi.

Vērtēšanas sistēma

Studiju programmā „Telpiskās attīstības plānošana” lekcijas veido apt.50% - 60% no studiju kursu satura apguves laika. Pārējā laikā studenti izstrādā pastāvīgos pētījumu darbus, plānošanas projektus reālām vietām, strādā semināros, izstrādā praktiskos un laboratorijas darbos. Lielu daļu no studiju programmas kopējā apjoma sastāda daudzveidīgās prakses: prakses reģionos, prakse pašvaldībā, apdzīvoto vietu un telpiskās attīstības plānošanā. Atsevišķos studiju kursos semestra laikā tiek organizētas lauka studijas pētījumu un plānošanas metožu apgūšanai un teorētisko zināšanu un lietišķo iemaņu nostiprināšanai.

Studiju programmā studējošajiem obligāts nosacījums ir iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi. Studējošo teorētisko un praktisko kursu apguves zināšanas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu tiks vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (ietverot kursa darbu un maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas vērtējumu). Sekmīgi nokārtots kurss tiek vērtēts ar atzīmi 4 un vairāk. 

Studiju kursos būtiski tiek ņemtas vērā studenta uzrādītās sekmes semestra laikā. Atkarībā no kursa specifikas gala pārbaudījums (eksāmens) veido 30 – 60% no kopējā kredīta saņemšanai nepieciešamā punktu skaita, pārējo – patstāvīgu studijas darbu – analītisku eseju, kursa darbu, praktisko darbu, aktivitātes semināros u.c. ieskaišu rezultāti. 

Gala vērtējumu docētājs nosaka, summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus patstāvīgā darba kontroles formās un (atzīmes) eksāmenā.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst augstāk norādītajai studiju maksai.