Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45440
Studiju virziens Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
Fakultāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Ervīns Lukševičs
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 5406 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 25
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 5
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.30 - 18.00 pēc konkrētās dienas lekciju grafika

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Ģeoloģijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija. Programma attīsta iemaņas zinātniskās pētniecības darbā, paredzot iespējas piedalīties divu doktorantūras skolu – „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” un „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” pasākumos, kā arī sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu, tajā skaitā arī apgūstot lietišķo ģeoloģijas studiju kursu kādā no ģeoloģijas jomā strādājošiem uzņēmumiem vai organizācijām.

 

Ģeoloģijas nodaļas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz Insbrukas, Karadenizas, Orhusas, Oviedo, Parmas, Seldžuku, Turku u.c. universitātēm.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Ģeoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās ģeoloģijas apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija, attīstot iemaņas pētnieciskā darbā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas, pilnveido praktiskās iemaņas ģeoloģijas apakšnozarēs un attīsta studentu patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaņas. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir šādi:

  • sniegt mūsdienīgas zināšanas un attīstīt spējas tās pielietot kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, pamatiežu ģeoloģija), kā arī gūt priekšstatus par ģeoloģijas kā zinātnes kopējām attīstības tendencēm;
  • sekmēt praktisko un pētniecības darba iemaņu attīstību konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, sniegt priekšstatus par inovatīvas darbības pamatiem;
  • veikt zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un apkopot tā rezultātus maģistra darbā.
Programmas studiju rezultāti

Plānotie studiju rezultāti ietver bakalaura kompetences, kas ir pilnveidotas un papildinātas akadēmiskās maģistra studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs ģeoloģijā un patstāvīgu atziņu un secinājumu izdarīšana.

      Papildus ģeoloģijas maģistra grāda ieguvējs spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas vismaz vienā no ģeoloģijas apakšnozarēm, izpratni par svarīgāko mūsdienu ģeoloģijas virzienu un izvēlēto radniecīgo apakšnozaru koncepcijām un teorijām, kas nodrošina pamatu pētniecībai un profesionālai darbībai gan ģeoloģijas nozarē, gan citu dabas zinātņu nozaru saskarē, un kas ir pietiekošas studiju turpināšanai doktorantūrā. 

      Programmas beidzēji prot patstāvīgi iegūt, izmantot un komunicēt ģeoloģisko informāciju, izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošas ģeoloģisko pētījumu metodes, lai veiktu pētniecisko darbību vai ģeologa funkcijas augstā profesionālā līmenī.

Darba iespējas

Studiju programmas beidzēji sekmīgi iekļaujas pētnieciskā un profesionālā darbībā Zemes dzīļu pētījumu, racionālas izmantošanas un aizsardzības jomā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, LR Vides inspekcijas un citās organizācijās, Latvijas un ārvalstu augstskolās, muzejos, kā arī strādā daudzajos ģeoloģiskas ievirzes privātuzņēmumos.

Absolventu pieredze un viedokļi:

http://www.geo.lu.lv/veiksmesstasti/geologijasstudijuprogrammuabsolventuveiksmesstasti/

 

Uzņemšanas nosacījumi

Dabaszinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecībā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300);

 

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

 

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:


1) studiju izvēles motivācija;

2) iestājpārbaudījuma jautājumu vērtējums;

3) darba pieredze pētniecībā, uzstāšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs;

4) pieredze darbā ģeoloģijas nozarē;

5) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte.

Kontaktinformācija

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1.

Tālr.: 67033910, 29104605, 67332704

Programmas direktors prof. Ervīns Lukševičs, e-pasts: Ervins.Luksevics@lu.lv

Programmas studiju metodiķe Antra Dūle, e-pasts: Antra.Dule@lu.lv

Programmas lietvede Indra Baltmane, e-pasts: Indra.Baltmane@lu.lv

Ģeoloģija   80
Obligātā daļa   52
Obligātā daļa   32
Ģeol5047 Datu bāzes un ģeoloģiskā modelēšana* Eksāmens 4
Ģeol6012 Derīgo izrakteņu ģeoloģija Eksāmens 5
Ģeol5011 Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija Eksāmens 5
Ģeol5014 Maģistra darba projekts Eksāmens 3
Ģeol5021 Mūsdienu ģeoloģiskie procesi Eksāmens 4
Ģeol5016 Zemes dinamiskās sistēmas Eksāmens 5
VidZ6108 Zinātniskā darba izstrādes pamatprincipi Eksāmens 3
Ģeol5034 Ģeoloģiskie pētījumi Eiropas Savienībā Eksāmens 3
Gala pārbaudījums   20
Ģeol6005 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   28
Ģeol5045 Augstākā matemātika ģeozinātnēs Eksāmens 4
Ģeol5030 Dzīvības attīstība Eksāmens 4
Ģeol5039 Glaciālā ģeoloģija Eksāmens 4
Ģeol6009 Grunts mehānika Eksāmens 4
Ģeol6001 Hidroģeoloģiskā modelēšana Eksāmens 4
Ģeol5025 Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika Eksāmens 4
Ģeol5079 Kvartāra derīgo izrakteņu izpētes metodes Eksāmens 4
Ģeol6010 Kvartāra vide un stratigrāfija Eksāmens 4
Ģeol5046 Lietišķās studijas ģeoloģijā Eksāmens 4
Ģeol5037 Mikropaleontoloģija Eksāmens 4
Ģeol5024 Mineraloģija Eksāmens 4
Ģeol5031 Notikumu un secību stratigrāfija Eksāmens 4
Ģeol5001 Paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas Eksāmens 4
Ģeol5018 Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings Eksāmens 4
Ģeol5026 Projekti ģeoloģijā Eksāmens 4
Ģeol5032 Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos Eksāmens 4
Ģeol5012 Sedimentācijas vide un procesi Eksāmens 4
Ģeog5007 Tālizpētes materiālu apstrāde un interpretācija (TMAI) Eksāmens 4
Ģeol5033 Ģeoarheoloģija Eksāmens 4
Ģeol5035 Ģeoloģiskā kartēšana Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Ģeoloģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Ģeoloģijas MSP tiek realizēta latviešu valodā, bet nepieciešamības gadījumā, ja attiecīgajā kursā ir reģistrējies ārvalstu students, lielākajā daļā kursu ir paredzētas studijas arī angļu valodā. Pārskata periodā studijas kursos „Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija”, „Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika” un „Projekti ģeoloģijā” studijas norisinājās, atkarībā no ārvalsts studenta klātbūtnes konkrētā nodarbībā, vai nu latviešu, vai arī angļu valodā. Turklāt svešvalodu, īpaši angļu valodas, lietojumu nosaka zinātniskās literatūras izmantošana studiju kursu apguvē. Tādējādi programmas īstenošanā tiek ievērotas LU nostādnes veicināt Latvijas Universitātes personāla un studējošo latviešu valodas kā valsts valodas un angļu valodas kā starptautiski atzītas zinātniskās komunikācijas valodas prasmes; kā arī veicināt tādu multikulturālu studiju, pētniecības un darba vidi Latvijas Universitātē, kas nodrošinātu tai vai tās absolventiem plašākas sadarbības saites citviet pasaulē.

      Maģistra studiju programmas realizācijā liela nozīme ir semināriem (14% no visām kontaktstundām), praktiskajiem (18%) un laboratorijas darbiem (17%), kā arī patstāvīgam pētniecības darbam; salīdzinājumā ar bakalaura līmeņa studijām lekciju loma ir mazāk nozīmīga (51% no visām kontaktstundām). Plaši tiek izmantotas Interneta, ĢIS un citas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, gatavojoties semināriem, veicot praktiskos darbus un cita veida patstāvīgos uzdevumus. No 25 teorētiskiem kursiem, ko piedāvā Ģeoloģijas MSP, 11 kursos (44%) ir iespējamas e-studijas Moodle vidē.

Vērtēšanas sistēma

Eksāmenu un ieskaišu rezultāti tiek vērtēti 10 baļļu sistēmā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem vispārējiem zināšanu vērtēšanas kritērijiem. Katra kursa aprakstā, kas pieejams LUISā, ir norādītas prasības kredītu punktu saņemšanai. Semestra sākumā studenti tiek iepazīstināti ar vērtēšanas procedūru katrā studiju kursā. 

      Ģeoloģijas MSP studentu zināšanas, iemaņas un prasmes tiek vērtētas, atkarībā no kursa specifikas, semināru un testu veidā semestra gaitā, praktisko vai laboratorijas darbu ieskaitēs, kā arī pārbaudījumā rakstiskā eksāmenā vai testā sesijas laikā. Lai nodrošināt nepārtrauktu studiju kvalitātes kontroli, katrā studiju kursā ir iekļauti pārbaudes darbi – vismaz viens studiju kursam ar 2 kredītpunktu apjomu līdz vismaz četriem pārbaudes darbiem kursam ar 5 kredītpunktu apjomu. Šāda vērtēšanas procedūra nodrošina zināšanu kontroles kvalitāti un nepārtrauktību. Starppārbaudījumu kopējais vērtējums veido ne mazāk 50% no kopējā vērtējuma, bet eksāmenā iegūtais vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Maģistra darbu, kuram jābūt izstrādātam saskaņā ar Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un Ģeoloģijas nodaļas prasībām, vērtē Maģistru gala pārbaudījumu komisija, ņemot vērā recenzenta atsauksmē iekļauto rekomendāciju.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.