Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42460
Studiju virziens Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds statistikas matemātikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās
Programmas direktors Inese Bula
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 60
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” (turpmāk: Matemātiķa statistiķa programma) mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos: ministrijās, Centrālajā Statistikas pārvaldē, pašvaldībās, auditorfirmās, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībās, bankās utt. par Statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, veikt matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu.

 

Matemātiķa statistiķa programmā iegūtās zināšanas un prasmes ir saskaņotas ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minēto profesiju Statistikas MATEMĀTIĶIS (2121 02), kā arī nodrošina tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst profesionālā bakalaura grāda Statistikas matemātikā līmenim.

 

Matemātiķa statistiķa programma ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā.

 

Programma paredz apgūt matemātisko kursu teorētisko bāzi (Matemātiskā analīze, Algebra, Ģeometrija, Matemātiskā loģika, Diferenciālvienādojumi, Varbūtību teorija, u.c.) tik lielā apjomā, lai sekmīgi varētu apgūt profesijas Statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus (Matemātiskā statistika, Gadījuma procesi, Laikrindu analīze, Optimizācijas metodes, Izlases apsekojumi, Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana, u.c.). ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri iespējamas studijas Brēmenē (Vācijā), Kaizerslauternā (Vācijā), Ostravā (Čehijā), u.c. Programma paredz 20 kredītpunktu praksi, kuras laikā students varēs studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pielietot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku. Programma paredz apgūt LU vispārizglītojošos kursus 20 kredītpunktu apjomā, tanī skaitā Uzņēmējdarbības pamatus un Saskarsmes psiholoģiju. Šo kursu apguve paredz paplašināt studentu redzesloku gan ar profesiju saistītos ekonomikas un tiesību jautājumos, gan pasauli izzinošos jautājumos.

 

Profesionālais bakalaura grāds Statistikas matemātikā nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir citās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus tās robežām. Līdz ar to, izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas statistikas matemātiķa darbā, gan arī akadēmiskās zināšanas matemātikā, kas nodrošina iespēju studēt tālāk atbilstošās maģistrantūras programmās.

 

 

Programmas mērķis un uzdevumi

<o:p></o:p>

Matemātiķa statistiķa programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus Latvijas valsts iestādēm, kā arī privātā sektora uzņēmumiem, vadoties no tā, lai viņu zināšanas un prasmes atbilstu Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minētai profesijai Statistikas MATEMĀTIĶIS.

<o:p></o:p>

 Galvenie uzdevumi:

 

• nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo bakalaura programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, iegūt statistikas matemātiķa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu statistikas matemātikā;

• attīstīt studentos matemātisko domāšanu, veicināt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai;

• attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai; 

• attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;

• nodrošināt stabilu un drošu studiju procesu, īstenojot studiju programmas saturu.

 

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • pamatzināšanas matemātikas nozarē;
 • specializētas zināšanas matemātiskās statistikas apakšnozarē;
 • specializētas zināšanas matemātiskajā modelēšanā;
 • zināšanas par datu iegūšanu, to matemātisku apstrādi un analizēšanu, iegūto rezultātu interpretēšanu;
 • zināšanas par IT izmantošanu dažādu matemātisko un statistisko modeļu apstrādē.

Prasmes:

 • prasme matemātiski formulēt statistiskās problēmas un uzdevuma nostādni;
 • prasme izstrādāt matemātiskos un statistiskos modeļus;
 • prasme iegūt statistikas datus;
 • prasme izstrādāt un veikt izlases apsekojumus;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām;
 • prasme veikt daudzdimensiju analīzi, tai skaitā regresiju un korelāciju analīzi, faktoru analīzi;
 • prasme veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.

Kompetences:

 • spēj orientēties galvenajos matemātikas un statistikas modeļos un metodēs;
 • spēj risināt matemātikas un statistikas problēmas, izmantojot atbilstošās matemātiskās un statistiskās metodes;
 • prot izmantot IT paketes datu analīzei un nepieciešamās informācijas iegūšanai;
 • spēj izstrādāt un veikt teorētisku pētījumu, analizēt tā rezultātus, izdarīt pamatotus secinājumus;
 • prot iegūtos rezultātus prezentēt un interpretēt.
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

 

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200));


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Kontaktinformācija

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV-1004

Studiju programmas direktore Dr.mat., prof. Inese Bula

Vecākā metodiķe Dzintra Holsta, 509.telpa, e-pasts dzintra.holsta@lu.lv

Informatīvais e-pasts fmf@lu.lv.

Matemātiķis statistiķis   160
Obligātā daļa   110
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
Valo1392 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 4
JurZ1037 Ievads Latvijas tiesību sistēmā Eksāmens 4
Valo1A31 Mutvārdu un rakstveida saziņa angļu valodā matemātiķiem Eksāmens 4
Psih1037 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Mate1023 Algebra I Eksāmens 5
Mate1103 Algebra IIS Eksāmens 2
Mate1022 Analītiskā ģeometrija* Eksāmens 3
Mate1027 Matemātiskā analīze I Eksāmens 6
Mate1105 Matemātiskā analīze II Eksāmens 6
Mate2069 Matemātiskā analīze III* Eksāmens 4
Mate1021 Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1042 Programmēšana un datori I Eksāmens 4
DatZ1065 Programmēšana un datori II Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi   22
Mate1139 Aktuāro risku vadība Eksāmens 2
Mate1104 Gadījuma procesi Eksāmens 2
MateK002 Ievadkurss darbā ar datiem Kursa darbs/projekts 2
Mate3113 Laikrindu analīze Eksāmens 4
Mate3030 Matemātiskā statistika Eksāmens 4
Mate4020 Matemātiķa statistiķa programmas kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
MateK000 Studiju darbs ar paketi R Kursa darbs/projekts 2
Mate2032 Varbūtību teorija Eksāmens 4
Prakse   20
MateR000 Matemātiķa statistiķa pamatprakse Prakse 20
Valsts pārbaudījums   12
MateN000 Matemātiķa statistiķa bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   44
Mate2134 Diferenciālvienādojumi I Eksāmens 4
Mate5315 Ekonometriskās analīzes matemātiskie pamati Eksāmens 4
Mate4028 Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati* Eksāmens 2
Mate1107 Ievads algoritmu teorijā Eksāmens 2
Mate2063 Ievads kompleksajā analīzē Eksāmens 2
Mate3188 Izlases apsekojumi Eksāmens 4
Mate3020 Klasiskā kriptogrāfija Eksāmens 2
MateP002 Masu apkalpošanas matemātiskie modeļi Eksāmens 4
Mate2065 Matemātiskā analīze IV Eksāmens 4
Mate3047 Matemātiskās un statistiskās programmu paketes Eksāmens 2
Ekon2089 Mikroekonomika (matemātiskie pamati) Eksāmens 2
Mate4077 Operāciju pētīšana Eksāmens 4
Mate3274 Optimizācijas metodes Eksāmens 4
Mate2137 Skaitliskās metodes I Eksāmens 2
Mate2138 Skaitliskās metodes II Eksāmens 2
Mate4007 Stratēģisko spēļu teorija Eksāmens 2
Mate3210 Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Matemātika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Matemātiķa statistiķa profesionālā studiju programma tiek īstenota valsts valodā.

      Mācību procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, u.c. Lekcijas kā pasniegšanas metode studiju programmā tiek izmantotas gan vispārizglītojošos un nozares studiju kursos, gan profesionālās specializācijas studiju kursos. To ietvaros studentiem tiek izklāstīti teorētiskie jautājumi, kas tiek ilustrēti ar piemēriem. Praktiskajās nodarbībās pasniedzēja vadībā studenti risina uzdevumus par attiecīgā kursa teorētiskajās lekcijās aplūkoto tēmu un pēc tam katrs students saņem individuālus uzdevumus, kas jāatrisina patstāvīgi un norādītajā termiņā jāiesniedz pasniedzējam. Profesionālā studiju programma paredz praktisku iemaņu iegūšanu un nostiprināšanu, tāpēc vismaz 30% no kursu apjoma tiek realizēti praktiskā veidā. Semināros studenti referē par patstāvīgi izstudētajiem semināra tematikai atbilstošajiem materiāliem vai saviem oriģināliem rezultātiem, kā arī pasniedzējs referē par semināra dalībniekiem aktuālām tēmām. Individuālais darbs paredz mājās izpildāmu uzdevumu risināšanu vai nelielu tēmu izstrādi. Šāda darba forma veicina studentu spējas patstāvīgi veikt noteiktus uzdevumus. Atkarībā no specifikas vairākos studiju kursos tiek izstrādāti patstāvīgā darba uzdevumi, piemēram, studiju kursos: Matemātiskā statistika, Matemātiskās un statistiskās programmu paketes, Operāciju pētīšana, u.c. 

      Lielākajā daļā studiju kursu pasniedzēji ir sagatavojuši elektroniskus mācību līdzekļus, kuri pieejami pasniedzēju mājaslapās vai arī LU e-studijās (Moodlē). Atbalsts studentu individuālajam darbam tiek nodrošināts, studiju kursu pasniedzējiem konsultējot par kursu problemātiku, praktisko uzdevumu risināšanu un citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Programmas docētāji katra semestra sākumā izziņo iknedēļas konsultāciju laikus. Konsultāciju ilgums ir ne mazāk kā divas akadēmiskās stundas nedēļā.  

Vērtēšanas sistēma

Matemātiķa statistiķa programmas studenti pakļaujas Latvijas Universitātes studiju vērtēšanas prasībām un kārtībai. Katrs studiju kurss beidzas ar eksāmenu, kura rezultātus pasniedzējs vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Dažos kursos ir paredzēti studentu individuālie darbi, aktīva dalība semināros, u.c. Konkrētais īpatsvars katrai no šīm aktivitātēm galīgajā atzīmē atbilstošajā kursā ir norādīts kursu aprakstos. Prakse noslēdzas ar prakses atskaites rakstisku noformēšanu un publisku aizstāvēšanu. Prakses gaita un aizstāvēšanas procedūra aprakstīta Prakses nolikumā.

„Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē” un „Prasības noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanai un aizstāvēšanai Latvijas Universitātē” nosaka vienotas prasības noslēguma darbu izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē noslēguma darbu aizstāvēšanas kārtību LU.

 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.