Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas kods 21030
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Gunta Krūmiņa
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2300 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 35
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, un papildus tiek iegūtas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā - optometrijā. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu un medicīnas priekšmetiem, kā arī ar redzes aprūpi saistītiem specifiskiem priekšmetiem. Studentiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīties ar optometrista darba specifiku un optikas salona darbību.

 

Programma sniedz studējošajiem arī zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas.

 

Studiju programmā students apgūst:

  •  teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatus par redzes uztveres darbību;
  • zināšanas par redzes sistēmas strukturāliem un funkcionāliem traucējumiem un izmaiņām, kā arī praktiskās iemaņas redzes defektu un funkciju diagnostikā;
  • detalizētas zināšanas par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos;
  • praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pārvēršanā konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes pārbaudē, redzes korekcijas līdzekļa piemeklēšanā;
  • pirmās iemaņas komunikācijā, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem;
  • sapratni par optometrista vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista darbību ierobežojošiem faktoriem;
  • praktiskās iemaņas redzes korekcijas līdzekļa izgatavošanā, pielāgošanā cilvēka sejas īpatnībām, kā arī izglītot pacientus kontaktlēcu lietošanā;
  • spējas patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā dod tiesības turpināt studijas optometrijas profesionālajā maģistra studiju programmā, vai arī citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgās zinātņu nozarēs vai apakšnozarēs. Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas veido dabaszinātņu pamatus – fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika -, medicīnas pamatus – cilvēka anatomija un fizioloģija, mikrobioloģija, bioķīmija, vispārīgā patoloģija -, kā arī specializācijas kursus – fizikālā, ģeometriskā un redzes optika, acs anatomija un fizioloģija, redzes fizioloģija, redzes funkcionālie traucējumi, redzes diagnostikas pamati, optometriskie instrumenti, binokulārā redze. B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur sociālos, medicīnas un optometrijas priekšmetus. Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas pirmajā semestrī, pārējie ar 2. semestri.

Pabeidzot studijas ir iespējams strādāt optikas uzņēmumos, acu klīnikās kā optometrista vai oftalmologa asistentam, pielāgot un izgatavot redzes korekcijas līdzekļus atbilstoši redzes speciālista norādījumiem, kā arī veikt pacientam veikt kontaktlēcu lietošanas apmācību.

 

Studiju laikā ir iespēja ERASMUS projekta ietvaros stažēties dažādās partneru augstskolās, ar kurām ir noslēgts akadēmiskās sadarbības līgums - Madrides Universitāte (Spānijā), Alikantes Universitāte (Spānija), Zaragozas Universitāte (Spānija), Mursijas Universitāte (Spānija), Austrumu Universitāte (Somijā), Tallinas koledža (Igaunija), Šauļu Universitāte (Lietuva). 

 

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Optometrijas bakalaura studiju programmas mērķis ir piedāvāt zinātnē balstītas akadēmiskas studijas tās papildinot ar praktiskām iemaņām redzes korekcijas līdzekļu pielāgošanā un izgatavošanā pēc redzes speciālistu ieteikumiem. 

 

Optometrijas bakalaura programmas vispārējie izglītības uzdevumi ir:

•balstīt studijas multidisciplinaritātē;

•integrēt teorētiskās zināšanas ar optometrista profesijas pamatiemaņām;

•iemācīt studentus līdzdarboties un ieguldīt savā nākotnes izglītībā;

•attīstīt studentos analītisku domāšanu un problēmu risināšanas kapacitāti;

•pielietot dažādas klīniskai darbībai atbilstošas zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes;

•padarīt studijas pievilcīgas un arī intelektuāliem izaicinājumiem bagātas;

•piedāvāt studiju programmai atbalstošu vidi, pirmās prakses iemaņas optikas uzņēmumos un optometristu kabinetos un lietot izvirzītajiem mērķiem atbilstošus mācību resursus.

 

Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas optometrijas bakalaura studiju programmas studentam jāvar nodemonstrēt:

 

Zināšanas un sapratni:

•sekmīgi risinot teorētiskus oftalmiskās optikas un briļļu tehnoloģijas uzdevumus;

• izprotot acs refraktīvo stāvokļu un to klīnisko izpausmju dažādību;

• saprotot binokulārās redzes pamatprincipus;

• demonstrējot zināšanas par acs anatomiju un fizioloģiju;

• pārzinot galvenajās acu slimības;

• saprotot optometrisko instrumentu klāstu, to darbības principus un pielietošanu optometrista praksē;

• protot zinātnes pamatprincipus pētnieciskā darba veikšanā un spējot patstāvīgi un jēgpilni lasīt zinātniskās periodikas rakstus par studētajām tēmām;

• novērtējot aktuālo zinātnē balstīto zināšanu bāzi noteiktās ar bakalaura darba izstrādi saistītās  redzes zinātnes jomā.

 

Intelektuālās prasmes:

• veidojot stratēģiju, lai risinātu praktiskas optometrijas problēmas standartsituācijās;

• izvēloties atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes, lai atrisinātu noteiktus uzdevumus redzes zinātnē un optometrijā;

• plānojot, patstāvīgi īstenojot un ziņojot par nelieliem pētījumu projektiem;

• kritiski vērtējot savu un kolēģu darba rezultātus;

• kritiski veidojot zinātnisko materiālu pārskatus no dažādiem zinātniskās periodikas avotiem.

 

Profesionāli praktiskās iemaņas:

• demonstrējot zināšanas par redzes zinātnes un optometrijas pamatdisciplīnu jautājumiem;

• piemēros demonstrējot iniciatīvu un atbildību nelielu profesionālu problēmu risinājumu gadījumos un ja nepieciešams, izmantojot citu, papildinošu profesionālo disciplīnu (priekšmetu) zināšanas, rīkus un prasmes;

• demonstrējot iemaņas redzes korekcijas līdzekļa pielāgošanā un izgatavošanā pēc redzes speciālista norādījumiem un atbilstoši cilvēka sejas īpatnībām;

• demonstrējot iemaņas pacienta kontaktlēcu lietošanas apmācībā. 

 

Bāzes (pamata) prasmes:

• patstāvīgi lietojot akadēmiskajām studijām un jēgpilnai izziņai nepieciešamās prasmes;

• patstāvīgi strādājot un uzņemoties atbildību par individuālu mācīšanos, kas nepieciešama nepārtrauktai profesionālai attīstībai;

• adekvāti vērtējot sevi, jo sevišķi praktisko iemaņu jomā;

• brīvi (bez vārdnīcas) lietojot optometrijas un redzes zinātnes mācību grāmatas angļu valodā;

• kompetenti uzņemoties pētniecības darbu kāda vadībā;

• izprotot sociālās uzvedības prasmes, kas nepieciešamas efektīvai sadarbībai ar citām personām, tajā skaitā komandas darbā;

• efektīvi komunicējot ar kolēģiem un programmas akadēmisko personālu;

• protot informācijas ieguves prasmes attiecībā uz primāriem un sekundāriem informācijas avotiem, rīcībspēju darbā ar datu bāzēm un jauniem komunikācijas līdzekļiem.

 

Darba iespējas
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikas sekcijas, bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un fizikālo zinātņu nozares vai bioloģijas zinātņu nozares vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā; atklātās fizikas, ķīmijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Kontaktinformācija

Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Studiju  programmas direktore prof. Gunta Krūmiņa, tel.: 67033945, e-pasts: gunta.krumina@lu.lv

Programmas studiju metodiķe Anete Petrova, tel.: 67033940, e-pasts: anete.petrova@lu.lv

Optometrija   120
Obligātie kursi   73
Obligātā daļa   61
Medi2000 Acs anatomija un fizioloģija Eksāmens 4
RedZ3002 Binokulārā redze Eksāmens 3
Biol1011 Bioloģija Eksāmens 3
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
Fizi1048 Fizika optometristiem Eksāmens 4
RedZ1002 Ievads optometrijā Eksāmens 4
Mate1121 Matemātika optometristiem I Eksāmens 4
Medi3171 Neirofizioloģija Eksāmens 3
RedZ2000 Oftalmiskā optika I Eksāmens 4
Fizi2024 Optika I Eksāmens 3
RedZR001 Prakse Prakse 3
RedZ1005 Redzes fizioloģija Eksāmens 4
RedZ2002 Redzes refraktīvie defekti I Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Medi4172 Vispārējā patoloģija Eksāmens 4
Biol2067 Vispārīgā fizioloģija Eksāmens 4
RedZ1004 Ģeometriskā optika Eksāmens 4
Ķīmi1057 Ķīmija optometristiem Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   12
RedZN000 Bakalaura darbs Aizstāvēšana 10
RedZE001 Bakalaura eksāmens Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi   45
Medi3170 Acs farmakoloģija Eksāmens 2
Valo1486 Angļu valoda optometrijā I Eksāmens 2
Valo1487 Angļu valoda optometrijā II Eksāmens 2
Ķīmi3019 Bioķīmija Eksāmens 3
RedZ1001 Briļļu tehnoloģija Eksāmens 4
Medi3039 Ievads acu slimībās Eksāmens 2
Fizi1031 Ievads optometriskajos instrumentos Eksāmens 2
Mate1030 Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinātnēs Eksāmens 3
RedZ1008 Kolorimetrija un fotometrija Eksāmens 2
RedZ3001 Kontaktlēcas Eksāmens 2
RedZ3005 Kontaktlēcas Eksāmens 4
Mate2022 Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes Eksāmens 2
Mate1122 Matemātika optometristiem II Eksāmens 4
Fizi2006 Medicīniskā fizika Eksāmens 2
Biol3020 Mikrobioloģija Eksāmens 4
RedZ2004 Oftalmiskā optika II Eksāmens 2
Fizi3256 Oftalmiskā optika II Eksāmens 3
Fizi2005 Optiskie materiāli Eksāmens 2
RedZ2003 Optometriskie instrumenti I Eksāmens 2
Fizi1033 Optometriskie instrumenti II Eksāmens 3
Fizi1000 Pētniecības metodes redzes zinātnē Eksāmens 2
RedZ2006 Redzes psihofizika Eksāmens 2
RedZ3000 Redzes refraktīvie defekti II Eksāmens 2
Psih1053 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
RedZ1003 Saskarsmes spējas redzes aprūpē Eksāmens 2
Fizi5047 Uzvedības optometrija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Fizika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

 Optometrijas bakalaura studiju programmas praktiskajā realizācijā visos priekšmetos un to grupās tiek saglabāta gan tradicionālā apmācības metode – lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības, gan arī tiek meklētas jaunas pieejas zināšanu un prasmju nodošanā studentiem, attīstot interaktīvo testu pielietošanu zināšanu nostiprināšanā, izstrādājot specifiskus grupu darbus, kuros studentiem jāuzrāda komunikācijas un veiksmīgas sadarbības prasmes.

      Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode visos kursos ārpus laboratorijas darbiem. Lekcijās tiek piedāvāts studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. Dažādu studiju kursu apguvē tiek izmantotas gan tradicionālās lekcijas (ievadlekcijas, pārskata lekcijas, problēmlekcijas, vizuālās lekcijas), gan interaktīvās nodarbības (pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu spēles), gan arī laboratorijas un praktiskie darbi. Šīs metodes atbilst mācīšanās didaktikai un attīsta kritiski analītisko domāšanu.

      Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas un interneta resursi. Visos studiju kursos plaši tiek pielietotas e-kursu iespējas, nodrošinot pieeju mācību materiāliem, zināšanu nostiprinošiem testiem, kā arī mājas darbu novērtējumiem ar paskaidrojošiem komentāriem. Prezentācijas un mācību materiāli studentiem ir brīvi pieejami e-studiju vidē.

      Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultāti tiek prezentēti semināros ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Semināros studenti iegūst pieredzi dalīties ar citiem savās zināšanās un piedalīties akadēmiskās diskusijās.

      Programmā tiek būtiski palielināts nepārtrauktas studentu zināšanu un apgūto iemaņu novērtēšanas īpatsvars (regulāri kontroldarbi, testi, referāti un esejas, izdales materiālu atreferējums).

      Bakalaura darbs ir noslēdzošais studiju posms un tā mērķis ir apliecināt studenta gatavību, profesionāli vadītam, veikt klīniskus vai eksperimentālus pētījumus redzes zinātnes jomā. Students patstāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv bakalaura darbu. Darba gaitā students sistematizē un paplašina teorētiskās zināšanas, veic redzes zinātnes vai praktiskās optometrijas problēmu izpēti, rezultātu apkopošanu un analīzi, kā arī noformē bakalaura darbu atbilstoši vienotajiem LU izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem.

 

Vērtēšanas sistēma

Sasniegto rezultātu vērtēšanā atsevišķi jāizdala vairākas atšķirīgas vērtējumu sadaļas: studiju kursi; gala pārbaudījumu teorijas eksāmens un bakalaura darbs.


Studiju kursi

Iegūto zināšanu novērtēšanas formas katrā konkrētā studiju priekšmetā izvēlas pasniedzējs, tās ir noteiktas kursa aprakstos un akadēmiskā gada sākumā apstiprinātas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas sēdē. Pirmajā nodarbībā studenti tiek iepazīstināti gan ar studiju kursa programmu, gan ar studenta darba rezultātu novērtēšanas formām. Vairumā programmas studiju kursu studentu gala atzīme veidojas no visa semestra laikā akumulētiem studiju darba rezultātiem, iepriekš skaidri postulēta procentuālā sadalījuma ietvaros. Starp šādām studiju kursa sastāvdaļām apgūtā darba apjoma vērtējumā var minēt kontroldarbus (uzdevumu risināšanu, testus), laboratorijas darbus, kas noslēdzas ar individuālu iegūto rezultātu apspriešanu un darbā apgūto koncepciju “aizstāvēšanu”. Studiju priekšmeti visos gadījumos noslēdzas ar rakstisku vai mutisku kursa eksāmenu. Daudzos priekšmetos studenti, lai apstiprinātu savas zināšanas un prasmes raksta referātus, esejas vai kursa darbus.

      Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 baļļu sistēmā. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti strādā 2-4 dalībnieku grupās, kurās sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli.

      Testi un kontroldarbi tiek izmantoti, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas kombinācijas). Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu skaitu, kuru nosaka kursa docētājs. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu darbs. Ja testa jautājumi ir precīzi noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs. Lielākajā daļā kursu, kā jau minēts iepriekš, vērtēšana ir nepārtraukta. Gala eksāmens ir tikai daļa no galējā vērtējuma.


Gala pārbaudījumu teorijas eksāmens

Lai pabeigtu optometrijas bakalaura studijas un iegūtu dabaszinātņu grādu optometrijā ir jānokārto teorijas pārbaude daudzizvēļu atbilžu eksāmenā un jāaizstāv patstāvīgi izstrādāts bakalaura darbs.

      Nodaļā rūpīgi tiek gatavoti jautājumi bakalaura teorētiskajam eksāmenam – testam, kas satur jautājumus ar ne mazāk kā 3 izvēles atbildēm. Tests optometrijā aptver obligātās A daļas priekšmetu saturu, ietverot jautājumus no visām programmu daļām. Katra studiju kursa jautājumu procentuālo apjomu nosaka vadoties pēc attiecīgā kursa kredītpunktu skaita. Svarīgs elements ir rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējo gadu absolventu sniegumu.


Bakalaura darbs

Ļoti liela uzmanība no nodaļas pasniedzēju puses tiek veltīta studenta bakalaura darbu izstrādei, noformēšanai un iegūto rezultātu publiskai aizstāvēšanai. Ikviena bakalaura darba izvērtēšanai komisijā parasti tiek atvēlēta vismaz viena akadēmiskā stunda. Studenti savlaicīgi tiek informēti par bakalaura darbu novērtēšanas algoritmu un kritērijiem. Studiju darba novērtēšanā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta elektroniskajiem saziņas līdzekļiem.

      Bakalaura darbs tiek vērtēts tradicionāli, kā pirmais patstāvīgais zinātniskais darbs. Darba vērtējumā tiek izmantota arī informācija par iegūto rezultātu izmantošanu publikācijās, vai autora piedalīšanos zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Bakalaura darba atzīme veidojas no darba vadītāja vērtējuma, recenzenta atzīmes un pārbaudījumu komisijas atzīmes par darba aizstāvēšanu.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.