Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45460
Studiju virziens Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Jānis Buls
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 5406 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 30
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās no plkst. 16:30 līdz 21:30 pēc konkrētās dienas lekciju grafika

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Matemātikas maģistra studiju programma ir vadošā augstākā līmeņa akadēmisko studiju programma matemātikas zinātnē Latvijas augstskolās. Tās apguve ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

 

Programmas ietvaros studenti iegūst padziļinātas zināšanas vienā vai vairākās matemātikas apakšnozarēs. Programmā studējošajiem iespējams specializēties: diferenciālvienādojumos un matemātiskajā modelēšanā, modernajā elementārajā matemātikā un matemātikas didaktikā, topoloģijā un algebrā, varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā.

 

Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti un studiju ilgums tajā – 2 gadi. Matemātikas maģistra studiju programma nodrošina akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē, saglabājot vēsturiski izveidojušos Latvijas matemātikas zinātnes tradīciju pārmantojamību un veicinot iespējami daudzu matemātikas zinātnes apakšnozaru tālāku attīstību Latvijā.

 

Matemātikas maģistra studiju programma sniedz programmā studējošajiem padziļinātas zināšanas vienā vai vairākās atsevišķās matemātikas zinātnes apakšnozarēs. Nodrošina nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika) un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai.

 

Sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē un spēj iegūt jaunus nozīmīgus zinātniskus rezultātus matemātikā.

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā, fizikā, datorzinātnēs; 2) cita augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjoms atbilst LU matemātikas bakalaura studiju programmas A daļas prasībām


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Kontaktinformācija

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV-1004

Programmas direktors prof. Jānis Buls, e-pasts: janis.buls@lu.lv 

Vecākā metodiķe Dzintra Holsta, 509. telpa, e-pasts dzintra.holsta@lu.lv

Informatīvais e-pasts fmf@lu.lv.

Matemātika   80
Obligātā daļa   44
Obligātā daļa   24
Mate5067 Algebra III Eksāmens 2
Mate5071 Automāti un algoritmu teorija Eksāmens 4
DatZ5039 Datorzinātnes matemātiskie pamati Eksāmens 2
Mate5215 Funkcionālanalīzes un funkciju teorijas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Mate5333 Kopu teorijas elementi Eksāmens 2
Mate5037 Maģistra darba ievadseminārs Eksāmens 4
Mate5216 Parasto un parciālo diferenciālvienādojumu izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Mate6008 Pierādījuma jēdziena evolūcija matemātikā Eksāmens 2
Mate5073 Polinomi un to lietojumi Eksāmens 2
Mate5008 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Mate6038 Maģistra darbs matemātikā Eksāmens 20
Ierobežotās izvēles kursi   36
Mate5221 Aproksimācijas teorija Eksāmens 2
Mate5054 Apsekojumu statistika Eksāmens 2
Mate5040 Asimptotiskā statistika Eksāmens 4
Mate6007 Dinamiskās sistēmas Eksāmens 4
Mate5025 Diskrētas dinamiskas sistēmas Eksāmens 2
Mate5028 Dzīvības apdrošināšanas matemātika Eksāmens 4
Mate5001 Ekstrēmu uzdevumu risināšanas elementārās metodes Eksāmens 4
Mate5227 Elementārās matemātikas vispārīgās metodes Eksāmens 4
Mate5082 Finanšu matemātikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Mate5005 Fraktālā ģeometrija Eksāmens 2
Mate5318 Gadījuma procesi* Eksāmens 4
Mate5332 Kategoriju teorijas elementi Eksāmens 2
Mate5017 Klasiskās elementārās matemātikas problēmas un to evolūcija Eksāmens 4
Mate5234 Kombinatoriskie algoritmi Eksāmens 4
Mate5029 L-kopas un L-vērtīgas struktūras Eksāmens 4
Mate5021 Lietišķo programmu pakešu izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Mate5015 Lietišķā regresiju analīze Eksāmens 4
Mate5237 Markova procesi ar diskrētu stāvokļu telpu Eksāmens 2
Mate5240 Matemātiskā modelēšana Eksāmens 2
Mate5031 Matemātiskās modelēšanas praktikums II Eksāmens 4
Mate5100 Matemātiskās modelēšanas praktikums I Eksāmens 4
Mate6030 Matemātiskās modelēšanas praktikums III Eksāmens 4
Mate5244 Matemātiskās statistikas papildnodaļas. Statistiskā hipotēžu pārbaude Eksāmens 4
Mate5245 Matemātiskās struktūras I Eksāmens 4
Mate5246 Matemātiskās struktūras II Eksāmens 4
Mate5018 Modernā elementārā algebra Eksāmens 4
Mate5247 Modernā elementārā ģeometrija Eksāmens 4
Mate5010 Mērs un integrālis Eksāmens 4
Mate5248 Nelineāras robežproblēmas Eksāmens 2
Mate5249 Nelineāro vienādojumu atrisināmība Eksāmens 2
Mate5039 Neparametriskā statistika Eksāmens 4
Mate5019 Olimpiāžu matemātikas praktikums Eksāmens 4
Mate5038 Parastie diferenciālvienādojumi un modelēšana Eksāmens 4
Mate5252 Parciālo diferenciālvienādojumu analītiskās metodes Eksāmens 2
Mate5080 Pārrakstīšanas sistēmas Eksāmens 2
Mate5027 Riska analīze Eksāmens 4
Mate5060 Sakārtojumi un režģi Eksāmens 2
Mate6001 Seminārs: Kategorijas, algebra un topoloģija II Eksāmens 2
Mate5006 Seminārs: kategorijas, algebra un topoloģija I Eksāmens 2
Mate6335 Skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati Eksāmens 4
Mate5016 Specseminārs I: algebrā, algoritmu teorijā un kriptogrāfijā Eksāmens 2
Mate5022 Specseminārs II: algebrā,algoritmu teorijā un kriptogrāfijā Eksāmens 2
Mate5327 Statistiskā modelēšana Eksāmens 2
Mate5328 Topoloģijas elementi Eksāmens 4
Mate5115 Varbūtību teorija un matemātiskās statistikas metodes praktiskajos lietojumos Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Matemātika
EKI līmenis 7