Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43460
Studiju virziens Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Uldis Strautiņš
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 4553 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 30
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina studiju programmā imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē. Programma sniedz studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi matemātikas zinātnes nozares pamatjomā, sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.

 

Matemātikas bakalaura studiju programmas ietvaros studenti iegūst pamatzināšanas matemātikas zinātnes fundamentālajās apakšnozarēs, matemātikas praktiskajiem pielietojumiem aktuālās apakšnozarēs. Vienlīdz liela vērība tiek veltīta matemātikas teorētiskajiem aspektiem un iegūto prasmju un iemaņu praktiskai izmantošanai. Teorijas un prakses vienotības akcentēšanai kalpo vairāki semināri, kursa un bakalaura darbi. Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 91 kredītpunkta apjomā, B daļā kursus 60 kredītpunktu apjomā, bet C daļā 9 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana un datori, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi, Matemātiskā analīze, Diferenciālvienādojumi, Skaitliskās metodes, Matemātiskā statistika, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Varbūtību teorija.

 

Bez tam studenti iegūst arī padziļinātas zināšanas atsevišķās izvēlētās matemātikas apakšnozarēs. Izvēles daļā tiek akcentēti divi studiju kursu moduļi: 1) diferenciālvienādojumu un determinēto procesu matemātiskās modelēšanas studiju kursu modulis, 2) nepārtraukto un diskrēto struktūru analīzes un sintēzes studiju kursu modulis.

 

Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem datortehnikas lietošanas iespēju apguve, īpaši tās izmantošana dažādu matemātikas uzdevumu skaitliskai risināšanai, kā arī matemātikas lietojumu iespējas dabaszinātnēs un tautsaimniecībā. Programmas ietvaros studentiem iespējams apgūt arī interesējošos sociālo un humanitāro zinātņu kursus.

 

Programma dod nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai. Sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē.

 

Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās matemātikā kā Latvijas, tā arī citu ES valstu universitātēs. Izmantojot studiju programmas piedāvātās iespējas, studiju programmas absolventi var turpināt maģistra studijas arī zinātņu nozarēs, kuru attīstībai kvalificētas matemātikas zināšanas ir būtiskas, tā dodot ieguldījumu šo zinātņu nozaru attīstībai. Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir arī gaidīti tūlītējā darbā dažādu īpašuma formu uzņēmumos, firmās un iestādēs kā analītiķi vai pētnieki.

 

Studentu iesaistīšana starptautiskajā sadarbībā notiek Eiropas industriālās matemātikas konsorcija (ECMI) veicinātu projektu ietvaros ar Kaizerslauternas universitāti Vācijā un Oksfordas Universitāti Lielbritānijā, kā arī SOCRATES programmas ietvaros ar Brēmenes Universitāti.

 

Darba iespējas: programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāliem matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, tehnomatemātika, matemātiskā statistika) un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai.

Programmas mērķis un uzdevumi

Matemātikas bakalaura studiju programmas mērķis ir studiju programmā imatrikulētajiem studējošiem nodrošināt kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē, saglabāt vēsturiski izveidojušos Latvijas matemātikas zinātnes tradīciju pārmantojamību, veicināt matemātikas zinātnes apakšnozaru tālāku attīstību un matemātikas zinātnes sasniegumu ieviešanu inovatīvā zinātnes, tehnoloģiju un tautsaimniecības problēmu risināšanā.

 

Matemātikas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

  • sniegt programmā studējošajiem teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas visās matemātikas apakšnozarēs,
  • sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē,
  • dot nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un matemātiskās izglītības nodrošināšanai,
  • veicināt studējošā pilnveidošanos par inteliģentu, radošu un atbildīgu personību un konkurētspēju turpmākajās akadēmiskajās vai profesionālajās studijās.
Programmas studiju rezultāti

Matemātikas bakalaura studiju rezultātā studenti iegūst pamatiemaņas matemātikas praktiskos lietojumos un zinātnisku pētījumu organizācijā:

  • spēj matemātikas zināšanas kompetenti pielietot, izmantojot tās reālu problēmu aprakstam un analīzei;
  • spēj risināt iegūtās matemātiskās problēmas, pielietojot atbilstošas teorētiskās un skaitliskās matemātiskās metodes;
  • spēj efektīvi izmantot IT datu analīzei un nepieciešamās informācijas iegūšanai.

      Matemātikas bakalaura studiju programmas absolventiem jābūt sagatavotiem  tālākām studijām matemātikas maģistra studiju programmās kā Latvijas, tā arī citu valstu universitātēs, vai arī maģistra studijās citās zinātņu nozarēs, kuru attīstībai kvalificētas matemātikas zināšanas ir būtiskas.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2019. un 2020. gadā


Papildu punkti: Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750)).


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).

Kontaktinformācija

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV-1004

Studiju programmas direktors asoc. prof. Uldis Strautiņš, e-pasts: uldis.strautins@lu.lv

Vecākā metodiķe Dzintra Holsta, 509. telpa, e-pasts dzintra.holsta@lu.lv

Informatīvais e-pasts fmf@lu.lv.

Matemātika   160
Obligātā daļa   93
Obligātā daļa   75
Mate1023 Algebra I Eksāmens 5
Mate1022 Analītiskā ģeometrija* Eksāmens 3
Valo1392 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Mate2134 Diferenciālvienādojumi I Eksāmens 4
Filz1025 Filozofijas pamati I Eksāmens 2
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
Mate1027 Matemātiskā analīze I Eksāmens 6
Mate1105 Matemātiskā analīze II Eksāmens 6
Mate2069 Matemātiskā analīze III* Eksāmens 4
Mate2065 Matemātiskā analīze IV Eksāmens 4
Mate3030 Matemātiskā statistika Eksāmens 4
Mate3142 Matemātiskās fizikas vienādojumi Eksāmens 4
Mate1021 Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi Eksāmens 2
Valo1A31 Mutvārdu un rakstveida saziņa angļu valodā matemātiķiem Eksāmens 4
DatZ1042 Programmēšana un datori I Eksāmens 4
DatZ1065 Programmēšana un datori II Eksāmens 4
Mate2137 Skaitliskās metodes I Eksāmens 2
Mate2138 Skaitliskās metodes II Eksāmens 2
Mate3139 Skaitliskās metodes III Eksāmens 4
Mate2032 Varbūtību teorija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Akadēmiskā prakse   8
MateR003 Akadēmiskā prakse Prakse 8
Gala pārbaudījums   10
Mate4163 Bakalaura darbs matemātikā Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   63
Mate3019 Abstraktā algebra Eksāmens 4
Mate1031 Algebra II Eksāmens 4
Mate4174 Analītiskie atrisinājumi Eksāmens 2
Mate2014 Diferenciālvienādojumi II* Eksāmens 3
Mate1032 Diskrētā matemātika Eksāmens 2
Mate5315 Ekonometriskās analīzes matemātiskie pamati Eksāmens 4
Mate4028 Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati* Eksāmens 2
Mate4184 Fazi kopas un struktūras I Eksāmens 2
Mate3018 Funkcionālanalīze Eksāmens 3
Mate1104 Gadījuma procesi Eksāmens 2
Mate3208 Haoss Eksāmens 2
Mate1107 Ievads algoritmu teorijā Eksāmens 2
Mate1018 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
Mate4012 Izvēlētas nodaļas diferenču shēmu skaitliskā analīze ar datorprogrammu MATLAB un MAPLE lietošanu Eksāmens 2
Mate3020 Klasiskā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate4019 Kompleksā mainīgā funkciju teorija Eksāmens 3
Mate3162 Kursa darbs matemātikā Kursa darbs/projekts 4
Mate4297 Matemātiskās modelēšanas principi Eksāmens 2
Mate3173 Nelineārās robežproblēmas pielietojumos Eksāmens 2
Mate4077 Operāciju pētīšana Eksāmens 4
Mate3274 Optimizācijas metodes Eksāmens 4
Mate5253 Perturbāciju analīze Eksāmens 2
Mate5256 Procesu porainās vidēs matemātiskie modeļi Eksāmens 2
DatZ2053 Programmēšana un datori III* Eksāmens 2
Mate4276 Robežproblēmu risināšana slāņainās vidēs Eksāmens 2
Mate3025 Seminārs programmu paketēs un nepārtraukto procesu datu apstrādē Eksāmens 4
Mate4279 Skaitlisko metožu pielietošana matemātiskās fizikas un hidrodināmikas problēmu risināšanā Eksāmens 2
Mate3140 Skaitliskās metodes IV Eksāmens 3
Mate5264 Splaini un to pielietojumi Eksāmens 4
Mate4007 Stratēģisko spēļu teorija Eksāmens 2
Mate2086 Topoloģija I Eksāmens 2
Mate3183 Topoloģija II Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Matemātika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju kursu realizācijai, galvenokārt, tiek izmantotas tradicionālās formas – lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semināri. Nodarbības pavada studējošo patstāvīgais darbs (atsevišķos kursos, piemēram, „Skaitliskās metodes” – daļa patstāvīgā darba notiek pasniedzēja klātbūtnē), mājas darbi, ziņojumu gatavošana semināriem. Kursa un bakalaura darbos, tāpat arī vairākos ierobežotās izvēles daļas kursos (piemēram, Diferenciālvienādojumi II, Seminārs programmu paketēs un nepārtraukto procesu datu apstrādē, Matemātiskās un statistiskās datorprogrammu paketes) paredzēta tēmas izstrāde ar publisku aizstāvēšanu. Atsevišķi izvēles daļas kursi, kuros ik gadu klausītāju skaits varētu būt mazāks par LU normatīvos noteikto minimālo skaitu tiek lasīti reizi 2 gados 6. un 8. semestra klausītājiem vienlaikus. Kursa un bakalaura darbos un semināros izstrādājamās tēmas saistītas ar akadēmiskā personāla pētījumiem šajos projektos. Nereti uz šo darbu bāzes top zinātniska vai metodiska rakstura publikācijas. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība atspoguļojas arī daudzos studējošajiem piedāvātajos izvēles daļas kursos. Lielākajā daļā studiju kursu pasniedzēji pēc studentu vēlēšanās elektroniski izsūta sagatavotos mācību materiālus.

Vērtēšanas sistēma

Matemātikas bakalaura studiju programmas studenti tiek vērtēti atbilstoši Latvijas Universitātē vienoti noteiktajām studiju vērtēšanas prasībām un kārtībai. Studiju kursu pārbaudījumu (eksāmena) atzīmi atbilstoši konkrētā studiju kursa pasniedzēja formulētajiem nosacījumiem ietekmē praktisko darbu, laboratorijas darbu, semināru ziņojumu, kontroldarbu, testu un patstāvīgo darbu vērtējums. Prasības pozitīvam kursa vērtējumam aprakstītas konkrētajos studiju kursu aprakstos. Bakalaura darbus vērtē Bakalaura gala pārbaudījumu komisija, kuru pēc Fizikas un matemātikas fakultātes Domes priekšlikuma apstiprina ar LU Rektora rīkojumu. Bakalaura gala pārbaudījumu komisija vērtējumu, koleģiāli apspriežot, izdara, pamatojoties uz fakultātes dekāna norādījumā nozīmētā darba recenzenta atzinumu, darba vadītāja priekšlikumu un komisijas locekļu viedokli par darba kvalitāti un tā aizstāvēšanas prasmi.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.