Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45722
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Bioloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Ida Jākobsone
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 5500 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Studijas notiek pa moduļiem LU, LLU un RSU.

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Starpaugstskolu akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzsinātne” ir izstrādājuši un kopš 2006.gada īsteno  Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēki saskaņā ar starpaugstskolu  Sadarbības līgumu  un  Latvijā atzītus pārtikas un uztura speciālistus, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas izveidē.

 

Starpaugstskolu studiju programma sagatavo kvalificētus zinātniekus uzturzinātnes jomā, kuri spēj sniegt konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā; strādāt kā uzturzinātnes speciālisti slimnīcu, pansionātu, veco ļaužu namos un izglītības iestāžu ēdināšanas blokos; iesaistīties veselības izglītības programmu īstenošanā skolās, domāt par jaunu un veselīgu pārtikas produktu izstrādi pārtikas ražošanas uzņēmumos un spēj veikt zinātniski pētniecisko darbību šajā virzienā.

Uzturzinātnes maģ. studiju programmas pastāvēšanas 10 gadu laikā programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu mācībspēki ir organizējuši divas Starptautiskās konferences “Uzturs un veselība” (2012. un 2016.gadā),kurās aktīvu dalību ņēma akadēmiskie mācībspēki un absolventi- doktoranti un pašreizējie studenti, Latvijas zinātnieki no pētnieciskajiem institūtiem, kuri saskata, ka uzturzinātnei 21.gadsimtā ir liela nākotne un pašās iespējas kā arī ārvalstu Zinātnieki no Lietuvas Krievijas ,Ukrainas, Polijas, Slovākijas, Vācijas, Francijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Serbijas un Indijas. Piemēram 2016 gada konferencē 99 ziņojumi aptvēra plašu pētījumu loku par tēmām: Uzturpolitika, Sabiedrības veselība, uzturs cilvēka dzīves laikā, Klīniskā uzturzinātne, Jaunā un funkcionālā pārtika; klausītājiem bija iespējams gūt priekšstatu par uzturzinātnes lomu slimību profilaksē un novēršanā.

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, ilgums: 4semestri – pilna laika klātienes studijas. Maģistra studiju programmu veido A daļas pamatkursi un B daļas izvēles kursi, kursa darbs un maģistra darbs.

Iegūstamais grāds: veselības zinātņu maģistrs uzturzinātnē (Mg.sc.sal.).

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

 

Programmas uzdevums ar A moduļu kursiem dot maģistrantiem iespēju iegūt pamatzināšanas uzturzinātnē, pārtikas zinātnē, veselības zinātnē un teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniski pētnieciskā darbā.

 

Programmas uzdevums ar B daļas izvēles kursiem dot iespējas maģistrantiem ar atšķirīgām iepriekš iegūtajām zināšanām apgūt nepieciešamās priekšzināšanas (1. semestrī izlīdzinošie kursi), lai nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi apgūt A moduļos (cilvēka fizioloģija un uzturs, uzturs cilvēka mūža laikā, klīniskā uzturzinātne) ietvertos pamatkursus, un kursi, kuri nodrošina pamatpriekšmetu dziļāku apguvi veidojot izpratni par atsevišķajām zinātnes jomām, to savstarpējo saistību medicīnisku problēmu risināšanā, kurus maģistrants izvēlas atbilstoši profesionālajām interesēm un saistībā ar izvēlēto maģistra darba tēmu.

Programmas studiju rezultāti

Kopējās (LLU, LU, RSU) akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” paredzētie studiju rezultāti

 

Zināšanas -  studiju programmas apguves rezultātā studējošie zinās:

 • Par uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, kā arī pasaulē.
 • Par uzturvielu daudzuma nodrošināšanu cilvēkam atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa; par  bioķīmisko procesu cilvēka organismā.
 • Par uztures un vielmaiņas novērtēšanas metodēm un šo metožu nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā.
 • Par uztura uzņemšanas, gremošanas un pamatsubstrātu izmantošanas funkciju konkrētos regulācijas mehānismos.
 • Par ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējām uzturzinātnē.
 • Par epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmieniem, veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu, veselības datu ieguves avotiem un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipus.
 • Par attīstības tendencēm uztura zinātnē, tajā skaitā par jauno pārtiku un  ģenētiski modificētu pārtiku.
 • Par pārtikas piedevām, pārtikas nekaitīgumu  un kvalitātes sistēmu pārtikas apritē.

Prasmes  - studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs:

 • Efektīvi plānot  uztura un pārtikas politiku (ieviešana, monitorings, novērtēšana, u.c.).
 • Izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā.
 • Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu, tādējādi veicinot slimību profilaksi.
 • Izvēlēties un pielietot dažādas zinātnisko pētījumu metodes faktisko problēmu risināšanā ; analizēt un interpretēt pētījuma   rezultātus maģistra darbā.
 • Argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās un izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uztura zinātnes akadēmiskai attīstībai.
 • Izprast pārtikas produktu sastāvdaļu bioķīmiskās, fermentatīvās un ķīmiskās pārvērtības, izmantojot teorētiskās atziņas par vielas uzbūvi;
 • Izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu diennakts uzturu;
 • Ieteikt pareizu un sabalansētu uzturu dažādiem sievietes dzīves periodiem; izprast izmaiņas organismā novecošanas procesā, uztura vielu uzsūkšanos, metabolismu audos.
 • Izprast mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā.
 • Izprast uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē.
 • Modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par hronisko slimību cēloņiem, rašanās mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
 • Modificēt medicīnisko uzturu akūtās situācijās, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
 • Apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, veikt vienkāršāko statistisko hipotēžu pārbaudi un izveidot savu datu bāzi.
 • Analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā, tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai.
 • Veikt epidemioloģiskus un socioloģiskos pētījumus, identificēt un novērtēt ar uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai (tie kuri izstrādā maģistra vai kursa darbus par minētiem jautājumiem var to izpildīt).
 • Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē, sekmējot maģistra studiju beigušo speciālistu zinātnisko konkurentspēju pasaules un Eiropas uzturzinātņu jomā.
 • Turpināt akadēmisko izglītību (doktorantūrā) veselības zinātnes specialitātē.
 • Strādāt ar uztura un pārtikas jautājumiem saistītās izglītības iestādēs.

Kompetences:

Nobeidzot studijas, varēs pamatot un risināt jautājumus un problēmas, kas saistītas ar uztura un pārtikas zinātni.

Strādāt kā uzturzinātnes un pārtikas speciālists: zinātniskās institūcijās, klīnikās, dažāda tipa slimnīcās, rehabilitācijas centros, sabiedrības veselības institūcijās, profesionālā sporta komandā, reportieris /eksperts uztura jautājumos plašsaziņas līdzekļos, pārtikas tirgvedības speciālists, pārtikas produktu eksperts, veselības veicināšanas speciālists, eksperts normatīvo dokumentu izstrādē pārtikas jomā, patērētāju aizsardzības speciālists.

 

 

Uzņemšanas nosacījumi

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) medicīnā vai zobārstniecībā; bakalaura grāds vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:


1) studiju programmas izvēles motivācija;

2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;

3) reflektanta uzturzinātnes zināšanu pašnovērtējums;

4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs, sabiedrību un veselības aprūpes speciālistus izglītojošos semināros u.c.;

5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;

6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība  aktuāliem uzturzinātnes pētījumu virzieniem;

7) maģistra darba iestrāde (piem., literatūras pētījumi par interesējošo problēmu u.c.).

Kontaktinformācija

Bioloģijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Programmas direktore Ida Jākobsone, e-pasts: ida.jakobsone@lu.lv ,tel.29458258

 

Uzturzinātne   80
Obligātā daļa   66
Obligātā daļa   46
Mate5043 Bioloģiskā statistika Eksāmens 2
Medi5007 Bērnu un pusaudžu uzturs Eksāmens 2
Biol5014 Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija Eksāmens 2
Biol5015 Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā Eksāmens 3
PārZ5003 Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi Eksāmens 2
PārZ6002 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
Medi5016 Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā Eksāmens 2
Medi5015 Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā Eksāmens 4
PārZ5002 Pārtikas produktu tehnoloģijas Eksāmens 2
PārZ5007 Pārtikas produktu uzturvērtība Eksāmens 2
PārZ5004 Pārtikas un uztura kvalitāte Eksāmens 2
PārZ5006 Pārtikas ķīmija Eksāmens 3
Medi5168 Sabiedrības veselība un epidemioloģija 1 Eksāmens 2
Medi5017 Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi Eksāmens 2
Medi5006 Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos Eksāmens 2
Medi5035 Uztures un vielmaiņas novērtēšana Eksāmens 2
Medi5034 Uzturpolitika un uzturzinātne Eksāmens 2
Medi6001 Uzturs gados veciem cilvēkiem Eksāmens 2
Medi5013 Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā Eksāmens 2
Medi6021 Uzturs un fiziskā slodze Eksāmens 2
Medi5067 Uzturs un mutes veselība Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
PārZ6001 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   14
Medi6003 Aptaukošanās un tās ārstēšana Eksāmens 2
PārZ5010 Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti Eksāmens 2
Medi5188 Cilvēka anatomija Eksāmens 2
Ķīmi5071 Dzeramais ūdens Eksāmens 2
DatZ5005 Informācijas tehnoloģija Eksāmens 2
Medi5036 Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas pamatprincipi Eksāmens 2
Ekon5030 Patērētājs un pārtikas mārketings Eksāmens 2
Biol5093 Pārtikas mikrobioloģija Eksāmens 2
PārZ5009 Pārtikas produktu iesaiņošana Eksāmens 2
PārZ5021 Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati Eksāmens 2
Ķīmi5028 Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā Eksāmens 2
Valo5156 Svešvaloda specialitātē Eksāmens 2
PārZ5005 Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas Eksāmens 2
Medi5026 Uztura nepanesamība un alerģijas Eksāmens 2
Medi6022 Uztura terapijas praktiskie aspekti Eksāmens 2
Medi5031 Uzturs slimību profilaksē Eksāmens 2
Medi5033 Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir izvirzīta par vienu no būtiskākajiem Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” akadēmiskā un palīgpersonāla darba uzdevumiem.

     Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums pirmkārt ietver darbības, kas attiecas uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un piesaisti zinātniski pētnieciskajam darbam.

      Otrkārt, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti, kā sekošana studējošo sniegumam, programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla personisks kontakts ar studējošajiem studiju gaitā.

      Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana gan tikšanās laikā, konsultējot maģistrantus, un sadarbojoties kursa darbu un maģistra darbu izstrādes laikā. Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, gan arī par konkrētajiem pasniedzējiem, tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot maģistrantu domas ar pasniedzējiem.

      Arī ekspertu, darba devēju un studiju programmu absolventu viedoklis tiek analizēts studiju gaitas vērtēšanai.

      Kvalitātes nodrošinājumu studiju programmā nodrošinās arī regulāras akadēmiskā personāla tikšanās un diskusijas „Uzturzinātnes” studiju programmas Padomē.

Vērtēšanas sistēma

Studentu zināšanu novērtēšanas mērķis ir regulāri pārliecināties, vai studiju programma tiek apgūta atbilstoši prasībām, un kādā līmenī studenti to apguvuši. Studiju programmas saturs tiek apgūts un novērtēts atbilstoši izvirzītajiem kursa apguves mērķiem. Izvirzītie izglītojošie mērķi ir galvenais pamats, organizējot satura apguvi un novērtējot programmas apguves kvalitāti eksāmenu, praktisko darbu, kursa darba un maģistra darba veidā.


Programmas apguve tiek uzskatīta par sekmīgu, ja tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:

 • tiek apgūti kārtējā semestra visi obligātie un izvēles kursi 20 kredītpunktu apjomā (40 kredītpunkti vienā akadēmiskā gadā). Vērtējumu par apguves līmeni liek kursa vadītājs atbilstoši kursa aprakstam un izvirzītām prasībām;
 • eksāmens tiek vērtēts 10 ballu sistēmā un tiek ieskaitīts kā nolikts, ja vērtējums ir ne mazāks kā 4 (gandrīz viduvēji), tikai tad students tiek pielaists tālākām studijām un maģistra darba izstrādei;
 • pirms maģistra darba izstrādāšanas studenti izstrādā kursa darbu un aizstāv seminārā, kurā piedalās paši maģistranti un akadēmiskais personāls. Akadēmiskais personāls kopā ar programmas direktoru pieņem lēmumu par sekmīgu kursa darba aizstāvēšanu ar vērtējumu 10 ballu sistēmā; ja vērtējums ir ne mazāks kā 5 (viduvēji), tad maģistrants tiek pielaists maģistra darba izstrādei, ja vērtējums ir mazāks par 5 (viduvēji), tad maģistrants netiek pielaists maģistra darba izstrādei;
 • maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai tiek izstrādāts, iesniegts un maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdē aizstāvēts maģistra darbs saskaņā ar sadarbības augstskolās spēkā esošajiem maģistra darbu izstrādes un noformēšanas noteikumiem. Maģistra darba sekmīgas aizstāvēšanas gadījumā, maģistrants saņem diplomu, kas apliecina, ka viņš ir ieguvis Veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Maģistra darba neaizstāvēšanas gadījumā students saņem rakstisku apstiprinājumu par maģistrantūras kursa noklausīšanos. Maģistra darba neaizstāvēšanas gadījumā to var aizstāvēt atkārtoti atbilstoši LLU, LU, un RSU noteikumiem.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.