Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45420
Studiju virziens Dzīvās dabas zinātnes
Fakultāte Bioloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Nils Rostoks
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 50
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Lekcijas notiek pēc katras katedras sastādītā nodarbību saraksta (12-14 kontaktstundas nedēļā). Pārējā laikā studenti strādā individuāli.

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Bioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā.

 

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta:

  • priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā;
  • mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm: augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā;
  • pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas iemaņas;
  • izpratni par bioloģisko pētījumu ētikas principiem;
  •  izpratni par starptautiskās sadarbības nozīmi zinātniskajā darbībā;
  • zinātnes sasniegumu komunikācijas spējas;
  • prasmi strādāt komandā, piedaloties pētījumu projektos;
  • nodrošināt zinātniskā pētījuma veikšanas iespēju pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātu apkopošanu maģistra darbā ;
  •  iepazīstināt ar inovatīvas darbības pamatiem bioloģijā un ar to saistītajās nozarēs.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un to pielietojums

Zināšanas par jaunākajām attīstības tendencēm bioloģijā kopumā, izvēlētās apakšnozares situāciju un aktuālajām problēmām, kuras students spēj teorētiski izmantot, atbildot uz nestandarta jautājumiem par pētniecību vai inovatīvu darbību.

Pētnieciskās prasmes

Spēja formulēt pētniecības tēmu bioloģijas apakšnozarē, analizēt citu zinātnisko pētījumu rezultātus kontekstā ar jaunākajām zinātnes atziņām, izvirzīt hipotēzes. Spēja novērtēt informāciju bioloģijā un apakšnozarē kopumā, to saskares jomas ar citām zinātnes nozarēm, atrast pieeju zinātniskajiem datiem, kas nepieciešami priekšmeta apguvei, pētījuma izpildei vai inovācijas darbībai.

Spēja izmantot zinātniskās metodes un tehnoloģijas, piemērojot tās konkrētā uzdevuma izpildei, analizēt savus un citu iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, meklēt un salīdzināt risinājumu variantus, analizēt ar tiem saistīto risku.

Specializācijas apguve

Spēja izmantot zināšanas, lai, veicot pētījuma uzdevumus, meklētu jaunus tehniskos risinājumus, metodikas, organizatoriskā nodrošinājuma vai informācijas ieguves veidus.

Vispārpielietojamās prasmes

Spēja patstāvīgi plānot studiju procesu un izvēlēties optimālos tā īstenošanas variantus, kā arī turpināt kvalifikācijas pilnveidi mūžizglītībā.

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds dabaszinātnēs, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) bioloģijā, lauksaimniecības zinātnēs un medicīnā


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); bakalaura akadēmisko grādu bioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:


1) studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;

2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;

3) reflektanta bioloģijas zināšanu pašnovērtējums;

4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;

5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;

6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem bioloģijas zinātnes pētījumu virzieniem;

7) maģistra darba iestrāde.

Kontaktinformācija

Bioloģijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Tel. 67033920

Informatīvais e-pasts: daba@lanet.lv

Bioloģija   80
Obligātā daļa   43
Obligātā daļa   23
Biol5044 Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes I Eksāmens 2
Biol5046 Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes II Eksāmens 3
Biol5047 Bioloģijas aktuālās problēmas: Metodes I Eksāmens 2
Biol5043 Bioloģijas aktuālās problēmas: Metodes II Eksāmens 3
Biol5025 Bioētika Eksāmens 2
Biol5269 Inovatīvās darbības pamatprasmes Eksāmens 4
Biol5038 Praktiskā biometrija biologiem Eksāmens 4
Biol5101 Zinātniskā komunikācija biologiem Eksāmens 3
Gala pārbaudījums   20
Biol5272 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   37
Biol5166 Asinsrites fizioloģija* Eksāmens 4
Biol5066 Attīstības bioloģijas pamatprincipi Eksāmens 3
Biol5012 Augsnes ekoloģija Eksāmens 4
Biol5266 Augu - vides mijiedarbība Eksāmens 4
Biol5262 Augu audu kultūras Eksāmens 4
Biol5248 Augu bioķīmija Eksāmens 4
Biol5007 Augu ekoloģija Eksāmens 4
Biol5050 Augu introdukcija un selekcija Eksāmens 4
Biol5051 Augu minerālā barošanās Eksāmens 4
Biol5037 Augu molekulārā ģenētika Eksāmens 2
Biol5159 Baktēriju daudzveidība Eksāmens 4
Biol5052 Bioindikācija Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
Biol5147 Biokorozija un biodegradācija Eksāmens 4
Biol5063 Bioloģiskā okeanogrāfija Eksāmens 3
Biol5057 Bioloģiskā taksonomija Eksāmens 2
Biol5058 Biotopu un sugu aizsardzība I Eksāmens 3
Biol5061 Biotopu un sugu aizsardzība II Eksāmens 4
Biol6000 Biotopu un sugu aizsardzība III Eksāmens 2
Psih5012 Cilvēka etoloģija (Cilvēka uzvedības bioloģiskie pamati) Eksāmens 2
Biol5293 Cilvēka genoms Eksāmens 4
Biol5120 Cilvēka mikrobioms Eksāmens 4
DatZ6051 Datizrace Eksāmens 4
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
Biol5235 Datu bāzes biologiem I Eksāmens 3
Biol5255 Datu bāzes biologiem II Eksāmens 3
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ2017 Datu struktūras un pamatalgoritmi II Eksāmens 2
Biol5045 Dzīvnieku ekoloģija I Bezmugurkaulnieki Eksāmens 3
Biol6229 Dzīvnieku ekoloģija II Mugurkaulnieki Eksāmens 3
Biol5074 Dzīvnieku evolūcija Eksāmens 2
Biol5075 Ekoloģiskais monitorings Eksāmens 2
VidZ5040 Ekotoksikoloģija Eksāmens 4
Biol5267 Eksperiments augu fizioloģijā Eksāmens 4
Biol5018 Fitocenoloģija II Eksāmens 4
Biol5135 Floras aizsardzība Eksāmens 2
Biol5268 Fotosintēze* Eksāmens 4
Biol5165 Gremošanas fizioloģija Eksāmens 4
Biol5023 Hidroekoloģijas aktuālās problēmas Eksāmens 3
Biol5067 Histoloģija II Eksāmens 4
Biol5022 Ievads bioinformātikā Eksāmens 2
Biol5100 Ihtioloģija un zivju ekoloģija Eksāmens 3
Biol5036 Imunoloģija II Eksāmens 4
Biol5041 Limnoloģija Eksāmens 3
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
Biol6002 Makromicētu biotehnoloģija Eksāmens 3
DatZ4057 Mašīnmācīšanās izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Biol5289 Medicīniskā biotehnoloģija Eksāmens 2
Biol5228 Medību faunas bioloģija un medību saimniecība Eksāmens 2
Biol5143 Mikoloģija II Fizioloģija un bioķīmija Eksāmens 4
Biol5260 Mikroorganismu bioenerģētika Eksāmens 2
Biol5001 Mikroorganismu ekoloģija Eksāmens 4
Biol5027 Mikroskopijas metodes Eksāmens 3
DatZ5032 Modernās programmēšanas tehnoloģijas Eksāmens 4
Biol5102 Modeļsistēmas biomedicīnā Eksāmens 4
Biol5049 Molekulārā bioloģija un ģenētika Eksāmens 4
Biol5042 Molekulārās metodes mikrobioloģiā Eksāmens 4
Biol6174 Neirofizioloģija Eksāmens 4
Biol5008 Neirozinātne Eksāmens 3
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
Biol5054 Parazitoloģija Eksāmens 2
Biol5017 Pielietojamā hidrobioloģija Eksāmens 3
Biol5245 Praktiskā bioanalītika* Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Biol5076 Praktiskā entomoloģija Eksāmens 3
Biol5231 Putnu migrācija un orientācija Eksāmens 2
Biol5098 Pārtikas mikrobioloģija biologiem Eksāmens 4
Biol5011 Sporta un ekstremālu situāciju fizioloģija Eksāmens 3
Biol5097 Sēklu fizioloģija un ekoloģija Eksāmens 4
Biol5031 Telpiskās informācijas sistēmas ainavu ekoloģijā un plānošanā Eksāmens 4
Biol5010 Uzvedības ekoloģija Eksāmens 3
Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Eksāmens 2
Biol5240 Vaskulāro augu sistemātika Eksāmens 4
Biol6140 Veģetatīvo funkciju regulācija Eksāmens 4
Biol5055 Zivsaimniecības pamati Eksāmens 2
Biol5048 Zīdītāju šūnu kultūras Eksāmens 2
Biol5161 Ģenētikas pielietojamie aspekti Eksāmens 6
Biol5068 Ģenētiskais eksperiments 2 Eksāmens 4
Biol5169 Šūnas fizioloģija Eksāmens 4
Biol5252 Šūnu bioloģijas metodes Eksāmens 4
Biol5253 Šūnu bioloģijas problēmas Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Bioloģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

 Bioloģijas fakultātē tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, laboratorijas darbi, semināri, grupu darbs. Maģistriem tās galvenokārt ir lekcijas un semināri.

      Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode bioloģijas maģistra studijās. Lekcijās ir studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. Visas lekcijas sagatavotas, izmantojot PowerPoint prezentācijas. Visu kursu lekciju materiāli ir pieejami elektroniskā veidā Bioloģijas fakultātes mājaslapā vai e-studiju vidē. Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet ieteicams. Studiju kursu programmās īstenošanas metodiskās izstrādēs paredz darba un tā rezultātu vērtēšanas formas, piemēram, ātrie kontroldarbi pēc katras lekcijas, kas var sekmēt lekciju apmeklējumu.

      Maģistra studijās laboratorijas darbos studenti apgūst un papildina prasmes vispārīgajās modernās bioloģijas zinātnes laboratorijas tehnoloģiju jomā, piemēram, dzīvnieku šūnu kultūrās, makromicētu biotehnoloģijā. Laboratorijas darbos studentiem tiek ievirzoša un skaidrojoša rakstura materiāli, kuru analīzei un izmantošanai nepieciešamas individuālas teorijas studijas un grupas darbs laboratorijas tehnoloģiju izpildē. Praktisko iemaņu apguvē izšķiroši svarīgi ir eksperimentālie projekti maģistra darba izstrādes laikā.

     Semināros studenti iegūst pieredzi pasniegt citiem savas zināšanas un piedalīties diskusijā, semināri ir arī studentu patstāvīgā darba kontroles galvenā forma. Semināri dod iespēju pašapliecināties labiem studentiem un gūt papildus motivāciju, lai turpmāk nopietnāk pievērstos studijām vājākiem studentiem.

     Nodarbības notiek latviešu valodā, taču atsevišķi kursi vai lekcijas, ja tajos studē Erasmus apmaiņas vai citi ārvalstu studenti var tikt pasniegti arī angliski. Šim nolūkam tiek daļēji izmantoti kursi, kas paredzēti Medicīnas fakultātes ārzemju studentiem, kas jau ir sagatavoti angliski un kurus nepieciešams tika mazliet adaptēt bioloģijas maģistra studijām. Studenti kopumā pozitīvi vērtē angļu valodas izmantošanu lekcijās, bet it īpaši semināros. 

Vērtēšanas sistēma

Visu studentu pārbaudes darbu novērtēšanai izmanto desmit baļļu sistēmu. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos, lauka studiju projektu izpildē studenti strādā 2 – 4 cilvēku lielās grupās, sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli. Maģistra darbi tiek izstrādāti, aizstāvēti un vērtēti individuāli.

      Atkarībā no aplūkotas tēmas, studentu darba vērtēšanai tiek izmantoti kontroldarbi, testi, kolokviji, eksāmeni, datoruzdevumi, referāti (esejas) un semināri. Vērtēšanas kritēriji studentiem ir iepriekš zināmi un izklāstīti kursu ceļvežos.

      Tests (kontroldarbs) tiek izmantots, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas kombinācijas). Testos parasti ir jautājumi arī no laboratorijas darbiem un lekcijām. Jaunākajos kursos dominē faktu zināšanu, vecākajos – loģisko zināšanu pārbaude.

      Maģistra studijās laboratorijas darbi ar atzīmi netiek vērtēti, bet to izpilde un darba protokolu aizstāvēšana ir priekšnosacījums, lai studentu pielaistu pie kursa eksāmena. Laboratorijas darbu kopējais vērtējums ietekmē gala atzīmi, par ko studenti tiek informēti, uzsākot kursa apguvi.

      Līdztekus absolūtam vērtējumam, lielākās studentu grupās pakāpeniski tiek ieviests salīdzinošais vērtējums - labākie 10% studentu saņem augstāko vērtējumu, 25% – augstu, 30% – labu, 25% – apmierinošu, 10% – zemāko. Šādu pieeju var izmantot, ja studentu grupa ir liela. Vecākajos kursos, kad studentu sagatavotība kopumā parasti ir labāka nekā jaunākajos kursos, un mazām grupām šādu vērtējumu izmantot ir grūti.

      Lai studentiem atvieglotu maģistra darbu sagatavošanu, ir izstrādāti ieteikumi, kuru veidošanā piedalījušies ne tikai mācību spēki, bet arī studenti.

      Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Katra konkrētā kursa vērtēšanas sistēma ir detalizēti izklāstīta studiju kursu ceļvežos, kas ir pieejami Bioloģijas fakultātes mājas lapā un kas katru semestri tiek atjaunoti. Tomēr vairumā kursu ir vairāki (2–6) novērtējumi.

      Kolokviju darbi, testi un eksāmeni lielākoties notiek rakstiskā formā, pēc tam pasniedzējam grupā vai, nepieciešamības gadījumā, individuāli apspriežot rezultātus un analizējot raksturīgās kļūdas.

      Vairākos kursos ir ieviests iknedēļas vērtējums (rakstisks kontroldarbs). Bieža, pat iknedēļas vērtēšana pēc katras lekcijas vai laboratorijas darbu laikā gūst arvien lielāku ne tikai pasniedzēju, bet arī studentu piekrišanu.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst augstāk norādītajai studiju maksai.