Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43420
Studiju virziens Dzīvās dabas zinātnes
Fakultāte Bioloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Didzis Elferts
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 4500 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 60
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Studiju programmas specializācijas: sākot ar studiju 3. semestri studenti var specializēties šādās katedrās:

 • Augu fizioloģijas katedrā,
 • Botānikas un ekoloģijas katedrā,
 • Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā,
 • Hidrobioloģijas katedrā,
 • Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā,
 • Molekulārās bioloģijas katedrā,
 • Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā.
   

Bioloģijas fakultātē ir mūsdienīgas auditorijas un arī laboratorijas, kurās studenti var izstrādāt savus zinātniskos darbus. Dažādu praktisko darbu īpatsvars studijās sasniedz apmēram trešdaļu. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Fakultātei ir cieša sadarbība studijās un pētnieciskajā darbā ar zinātniskajiem institūtiem, tādiem kā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Bioloģijas institūts, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt kursa un bakalaura darbus.

 

Studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas ārzemēs. Kopš 2000.gada Bioloģijas fakultāte ir noslēgusi bilaterālos sadarbības līgumus Eiro­pas izglītības programmas ERASMUS ietvaros apakšprogrammā par mācībspēku un studentu apmaiņu ar vairākām Eiropas universitātēm. Studiju laikā studentiem ir arī iespējas konkursa kārtībā pretendēt uz stipendijām studiju vai pētniecības nolūkos, ko ar vēstniecību starpniecību piedāvā atsevišķu valstu valdības (piem., Šveices, Itālijas u.c.) vai ārvalstu augstskolu organizācijas (piemēram, Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests). Ārzemju augstskolā apgūto studiju kursu apjoms, saturs un vērtējums Latvijas Universitātē tiek atzīts pēc Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas.

Programmas mērķis un uzdevumi

Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām.


Bioloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi:

•    apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus, vasaras kursos apgūt praktiskās iemaņas pētījumos dabā;

•    apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā;

•    veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • pamatzināšanas bioloģijas apakšnozarēs -  molekulārajā bioloģijā, mikrobioloģijā, ģenētikā, augu, dzīvnieku un cilvēka anatomijā un fizioloģijā, zooloģijā un botānikā, ekoloģijā un evolūcijā;
 • pamatzināšanas dabaszinātnēs – matemātikā, ķīmijā, fizikā;
 • izpratne par savstarpēju saistību starp molekulāro, organismu un ekosistēmu līmeņiem.

Prasmes:

 • kritiski analizēt bioloģijas koncepcijas, teorijas un problēmas;
 • analizēt pētījumu datu;
 • prezentēt pētījuma rezultātus.

Kompetences – spēs:

 • veikt pētījumu, analizēt pētījuma rezultātus un prezentēt bakalaura darba aizstāvēšanā;
 • strādāt un sadarboties pētnieku grupā;
 • izmantot modernu laboratorijas un lauka aprīkojumu datu ievākšanai;
 • veikt zinātniskos pētījumus – no hipotēzes līdz rezultātiem ar rūpīgu datu ievākšanu un analīzi;
 • lietot svešvalodas.
Darba iespējas

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.


Izmēģini profesiju!

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE bioloģijā

CE matemātikā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme bioloģijā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai dabaszinībās;


Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences bioloģijas zinātņu nozares vai veselības zinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2020. gadā.

 

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (3 x 100 = 300)) + CE bioloģijā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā (25 x 10 =250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme bioloģijā (35 x 10 = 350) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Bioloģijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Tel. 67033920

Studiju programmas direktors asoc. prof. Didzis Elferts, e-pasts: didzis.elferts@lu.lv.

Informatīvais e-pasts: daba@lanet.lv

Bioloģija   120
Obligātā daļa   73
Obligātā daļa   63
Biol2012 Augu anatomija Eksāmens 2
Biol2009 Augu fizioloģija* Eksāmens 3
Biol2011 Biometrija Eksāmens 3
Biol2181 Bioķīmija I Eksāmens 4
Biol2014 Cilvēka un dzīvnieku anatomija Eksāmens 2
Biol3006 Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija* Eksāmens 3
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
SDSK1096 Ievads Zemes zinātnēs Eksāmens 3
Biol1190 Ievads studijās Eksāmens 2
Biol2115 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
Biol2051 Lauka kurss botānikā un zooloģijā Eksāmens 3
Mate1080 Matemātika biologiem Eksāmens 2
Biol3234 Vides aizsardzība biologiem Eksāmens 2
BiolP058 Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā* Eksāmens 3
BiolP059 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā Eksāmens 2
BiolP057 Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā* Eksāmens 3
BiolP054 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā Eksāmens 4
BiolP056 Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati Eksāmens 2
BiolP055 Vispārīgā bioloģija. Ģenētikas pamati Eksāmens 4
Biol2084 Ģenētika un evolūcija Eksāmens 3
ĶīmiP031 Ķīmija Eksāmens 5
Gala pārbaudījums   10
Biol3184 Bioloģijas bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   43
Valo1051 Angļu valoda I Eksāmens 2
Valo1282 Angļu valoda II Eksāmens 2
Biol3007 Augu minerālās barošanās pamati Eksāmens 4
Biol4116 Augu pavairošanas fizioloģija Eksāmens 2
Biol5000 Augu resursu bioloģija Eksāmens 4
Biol4128 Augu stresa fizioloģijas pamati Eksāmens 4
Biol2043 Bezmugurkaulnieku daudzveidība un aizsardzība Eksāmens 2
Biol3015 Biofizika Eksāmens 2
SDSK2073 Bioloģija Internetā Eksāmens 2
Biol3095 Biotehnoloģija I(Rūpnieciskā biotehnoloģija) Eksāmens 5
Biol3098 Biotehnoloģija II(Vides biotehnoloģija) Eksāmens 4
Biol3036 Bioģeogrāfija Eksāmens 2
Biol2185 Bioķīmija II Eksāmens 5
Biol2089 Botānika un Latvijas flora Eksāmens 6
Biol1053 Dabas objektu fotografēšana Eksāmens 2
Biol1063 Datori bioloģijā Eksāmens 2
Biol3111 Dzīvnieku salīdzinošā fizioloģija Eksāmens 3
Biol3092 Eksperimenta metodes bioloģijā Eksāmens 2
Biol4001 Etoloģija Eksāmens 2
Biol3021 Hidrobioloģija Eksāmens 4
Medi2016 Histoloģija Eksāmens 2
Biol3023 Imūnsistēmas fizioloģija Eksāmens 3
Biol3002 Instrumentālās metodes bioloģijā Eksāmens 4
Biol2045 Latvijas veģetācija un biotopi Eksāmens 4
Biol1043 Lauka kurss ekoloģijā I Eksāmens 3
Biol3110 Lauka kurss ekoloģijā II Eksāmens 2
Biol2093 Mikrobioloģija I(Vispārīgā mikrobioloģija) Eksāmens 5
Biol3019 Mikrobioloģija II(Virusoloģija) Eksāmens 4
Biol3121 Mikroorganismu gēnu inženierija Eksāmens 4
Biol3122 Mikroorganismu ģenētika Eksāmens 4
Ķīmi1029 Organiskā ķīmija Eksāmens 2
Biol3044 Populāciju un sabiedrību ekoloģija Eksāmens 2
Biol3035 Praktiskā ekoloģija I Eksāmens 3
Biol3045 Praktiskā ekoloģija II Eksāmens 3
Biol3097 Projektu un publikāciju sagatavošana Eksāmens 2
Biol1052 Psihofizioloģijas pamati Eksāmens 2
Biol3220 Sensoro sistēmu fizioloģija Eksāmens 4
Biol3057 Sugas un populācijas Eksāmens 2
Biol3003 Sūnu un ķērpju ekoloģija un sistemātika Eksāmens 2
Biol3025 Vides mikrobioloģija Eksāmens 4
Biol2040 Vispārīgā ekoloģija I Eksāmens 2
Biol2044 Vispārīgā ekoloģija II Eksāmens 3
Biol1056 Vispārīgā toksikoloģija Eksāmens 2
Biol3049 Vēža bioloģija I Eksāmens 4
Biol2187 Zooloģija un Latvijas fauna Eksāmens 6
Biol3132 Ģenētiskā analīze Eksāmens 3
Biol2085 Šūnu bioloģija Eksāmens 3
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Bioloģija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Bioloģijas fakultātē tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, laboratorijas darbi, semināri, grupu darbs, kā arī studentiem ir patstāvīgie darbi, kuri tie pilda ārpus nodarbību apmeklējuma. Bakalauriem tās galvenokārt ir lekcijas un laboratorijas darbi.

 

Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode. Lekcijās ir studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. Visu kursu lekciju materiāli ir pieejami elektroniskā veidā e-studiju vidē. Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet ieteicams. Studiju kursu programmās īstenošanas metodiskajās izstrādēs jāparedz darba un tā rezultātu vērtēšanas formas, kas sekmētu lekciju apmeklējumu.

 

Laboratorijas darbos studenti lekcijās iegūtās zināšanas nostiprina un iegūst praktiskās pamatprasmes. Laboratorijas darbos katram studentam tiek sagatavoti apraksti un izdales materiāli. Vienkāršākus laboratorijas darbus studenti strādā individuāli, ja jārisina komplekss uzdevums, tad - arī pa pāriem vai grupās.

 

Semināros studenti iegūst pieredzi pasniegt citiem savas zināšanas un piedalīties diskusijā. Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, par kura efektivitāti visi pārliecinās semināros - prezentācijās ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Šī ir darba forma, kas dod iespēju labiem studentiem pašapliecināties un vājākiem studentiem - gūt papildus motivāciju nopietnāk pievērsties studijām.

 

Grupu darbs ir atsevišķos kursos.

 

Lauku kursu laikā darbs bakalauriem tiek organizēts kā pilns projekta cikls – no idejas līdz rezultātu prezentācijai.

 

Nodarbības notiek latviešu valodā, taču atsevišķas lekcijas notiek angļu valodā, ko studenti novērtē pozitīvi.

Vērtēšanas sistēma

Visu studentu pārbaudes darbu novērtēšanai izmanto desmit baļļu sistēmu. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos, lauka studiju projektu izpildē studenti strādā 2 – 4 cilvēku lielās grupās, sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli. Kursa, bakalaura un maģistra darbi tiek izstrādāti, aizstāvēti un vērtēti individuāli.

 

Atkarībā no aplūkotas tēmas, studentu darba vērtēšanai tiek izmantoti kontroldarbi, testi, kolokviji, eksāmeni, datoruzdevumi, referāti (esejas) un semināri. Vērtēšanas kritēriji studentiem ir iepriekš zināmi un izklāstīti kursu ceļvežos vai kursa aprakstā LUIS.


Tests (kontroldarbs) tiek izmantots, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas kombinācijas). Jaunākajos kursos dominē faktu zināšanu, vecākajos – loģisko zināšanu pārbaude.

 

Arī laboratorijas darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Darbi tiek pieņemti tikai tad, kad tie ir pilnībā izstrādāti. Tāpēc ne vienmēr var izmantot 10 ballu sistēmu. Tiek praktizēts arī trīs punktu vai alternatīvs vērtējums. Laboratorijas darbu kopējais vērtējums ietekmē gala atzīmi.

 

Kursa noslēgumā ir gala pārbaudījums (eksāmens). Studenti vērtējumus var uzzināt e-studiju vidē.

 

Lai studentiem atvieglotu kursa un bakalaura darbu sagatavošanu, ir izstrādāti ieteikumi, kuru veidošanā piedalījušies ne tikai mācību spēki, bet arī studenti.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst augstāk norādītajai studiju maksai.