Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45311
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Inna Šteinbuka
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2020. gada pavasara semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2365 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2020. pavasara semestrī
Budžeta vietas- 0
2020. pavasara semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Angļu
Programmas anotācija

Studiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām.

Absolvējot Eiropas studiju un ekonomiskās diplomātijas programmu, studenti iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, kā arī valsts publiskajā un privātajā sektorā. Studenti tiek sagatavoti analītisko un vadības funkciju veikšanai ekonomiskajā sfērā, darbam diplomātiskajā sektorā, ekonomiskās lobēšanas aktivitātēm Eiropas Savienības līmenī, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. 

Programmas vizītkarte ir starptautiskā studiju vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un eksperti. Studijas notiek angļu valodā. Studenti studiju laikā dodas mācību braucienā uz Eiropas Savienības un NATO institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā. 

Programmas mērķis un uzdevumi

 Studiju programmas pamatmērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās ekonomiskā rakstura un starpdisciplināras problēmas, strādājot dažādās valsts un starptautiskās institūcijās, publiskajā un privātajā sektorā un nevalstiskajās organizācijās, t.sk. uzņēmējdarbības jomā.

Programmas studiju rezultāti

Programmas realizācijas rezultātā tiek attīstītas studējošo analītiskās spējas un padziļināta izpratne par aktuālām politiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām Eiropā, kā arī ir iegūtas iemaņas konkrētu procesu cēloņu un seku identificēšanā. 

Absolvents spēj: 

- Zināšanu un izpratnes jomā: parādīt padziļinātas zināšanas un uz to balstītu izpratni par ekonomiskajiem procesiem, kas veido pamatu efektīvu lēmumu pieņemšanai un Latvijas valsts nacionālo interešu aizstāvēšanai; 

- Zināšanu pielietošanas jomā: patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbību; rīkoties jaunās vai nenoteiktās situācijās plašākos vai multidiscilpināros kontekstos; 

- Analītisko spēju aptveres jomā: patstāvīgi integrēt zināšanas, formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un pretrunīgas problēmas un pieņemt efektīvus lēmumus;

- Komunikācijas jomā: argumentēti izskaidrot un diskutēt par starptautiskās ekonomikas problēmām un sniegt pamatojumus un secinājumus speciālistu un nespeciālistu auditorijām; 

- Mācīšanās kvalitātes celšanas jomā: patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, apgūt un pilnveidot savas zināšanas, veikt pētniecību un tālāko mācīšanos ekonomikas jomā.  

Darba iespējas

 Droša un izcila karjera - absolventi strādā ES un citās starptautiskajās, kā arī valsts institūcijās un privātajā sektorā, diplomātiskajā un konsulārajā dienestā,  starptautiskajā žurnālistikā, kā  padomnieki un konsultanti politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā, veidojot akadēmisko un zinātnisko karjeru. 

Uzņemšanas nosacījumi

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinībās; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV) un motivācijas vēstule


Papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced B līmenis, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2 vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb “labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Kontaktinformācija

Adrese: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

 

Studiju programmas direktors: 

Prof.,Dr.habil.oec. Inna Šteinbuka 

e-pasts: inna.steinbuka@lu.lv

 

 

​Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne 

e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv 

tālrunis: 67034986  

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija   80
Obligātā daļa   68
Obligātā daļa   48
VadZ5014 Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas Eksāmens 4
Ekon5000 Ekonomiskā diplomātija Eksāmens 4
Ekon5895 Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā Eksāmens 4
Demo5000 Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi Eksāmens 4
PolZ6124 Politikas teorijas mūsdienu problēmas Eksāmens 4
Ekon5007 Pētniecības metodoloģijas seminārs Eksāmens 4
Ekon5212 Starptautiskā politiskā ekonomija Eksāmens 4
Ekon5061 Starptautiskā tirdzniecība Eksāmens 4
JurZ5001 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
JurZ5090 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
Ekon5082 Starptautiskās un Eiropas Savienības finanses Eksāmens 2
Ekon5055 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 2
Ekon5137 Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
SDSK6037 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   12
KomZ5078 ES publiskā komunikācija: teorijas un prakses analīze Eksāmens 2
SDSK5125 Eiropas Komisijas prioritātes un darbības metodes Eksāmens 2
Ekon5211 Eiropas Savienības Enerģētikas politika Eksāmens 2
PolZ5130 Eiropas Savienības ārpolitika - institucionālā arhitektūra un prioritātes Eksāmens 2
Ekon5080 Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules kontekstā Eksāmens 2
Valo5315 Latviešu valodas pamatkurss Eksāmens 2
Ekon5890 Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 2
Ekon6103 Sarunu vešanas teorija, metodoloģija un tehnika Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programma tiks īstenota, galvenokārt, lekciju un semināru veidā, tai skaitā, organizējot studiju darbu praktiskās darba grupās un pētnieciskos semināros. Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra programma nodrošina iespēju studentiem piedalīties arī studiju vizītē uz Eiropas Savienības galvenajām institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.