Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42526
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds industriālās inženierijas vadībā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2300 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 15
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Studiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Profesionālā bakalaura studiju programma “Industriālās inženierijas vadība” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un profesionālā kvalifikācija “Sistēmas vadības inženieris”. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursu ietvaros studējošie gūst izpratni par sistēmu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā. Savukārt vadības zinību studiju kursu apguve sniedz zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību, kā arī nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Studiju procesā studējošie apgūst organizācijas darbības kvalitātes un efektivitātes principus, kas ietver arī LEAN (taupīgās vadības metodes) filozofiju un metodes, ar kurām strādā pasaulē vadošie industriālie uzņēmumi. Iegūtās zināšanas ļauj programmas absolventiem - sistēmu vadības inženieriem - izprast industriāla uzņēmuma sistēmas darbību un nodrošina stratēģiski pamatotu lēmumu pieņemšanu.  

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem konkurētspējīgu profesionālo izglītību, sistēmas vadības inženiera profesionālo sagatavotību, praktiskās iemaņas un sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties dažādu tautsaimniecības nozaru organizāciju industriālās vides nodrošināšanā, vadot inženiertehniskas sistēmas, risinot sistēmas attīstības principus rūpniecībā, kā arī izstrādājot mūsdienu pieejas un metodes sistēmu, procesu un produktu izstrādāšanā un vadībā.

 

Uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un iegūt sistēmu vadības inženiera profesionālo kvalifikāciju;
  • dot iespēju programmā studējošiem studijās un praksē radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas industriālās inženierijas un vadības jomā;
  • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes;
  • attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos un turpināt studijas maģistrantūrā; 
  • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, papildinot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties.

 

Programmas studiju rezultāti

Programmas studiju rezultāti:


Prasme pielietot sistēmu, procesu un produktu atbilstības novērtēšanas metodes, analizēt inženiertehniskas sistēmas izmaksas un ekonomiskos rādītājus.    


Spēja definēt sistēmu izstrādāšanai nepieciešamos inženiertehniskos un citus parametrus, kā arī noteikt sistēmas funkcijas un tās sadalīt, lai izstrādātu inženiertehnisku sistēmu, kā arī noteikt sistēmas izstrādāšanas ietekmējošos faktorus un riskus.


Izpratne par inženiertehnisku sistēmu un tās vadību, sistēmas izstrādāšanu atbilstoši definētajiem kritērijiem, vadīšanas īpatnībām pārmaiņu procesā, nosakot vispiemērotākos risinājumus un metodes inženiertehnisku problēmu risināšanai.


Spējas patstāvīgi plānot un veikt praktiska rakstura pētījumus, kas saistīti ar industriālās inženierijas vadības pamatprincipiem.


Izpratne par simulācijas un optimizācijas modeļiem, kas palīdz uzlabot procesu vadību un veikt dažādu pārejas tehnoloģisko procesu analīzi inženiertehniskos projektos.


Spēja noteikt nepieciešamo cilvēkresursu kompetences, pienākumu un pilnvaru sadalījumu inženiertehnisku sistēmu izstrādāšanai, testēšanai, ieviešanai, uzturēšanai un pilnveidei.


Prasmes organizēt un vadīt struktūrvienību darbu, strādāt komandā un grupā, patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.


Spēja uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti. Spēja noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot uzņēmuma procesus.


Objektīvi izvērtēt un prezentēt pētījumu rezultātus, sadarbojoties ar citu nozaru speciālistiem.

Darba iespējas

 Absolvējot profesionālo bakalaura studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”, absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju, un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs. Studiju programmas absolventiem būs nodrošinātas ne tikai plašas darba, bet arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijas un pasaules līmenī. 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā

CE matemātikā


CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā

gada atzīme matemātikā ( vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Industriālās inženierijas vadība   160
Obligātā daļa   129
Vispārizglītojošie kursi   33
Biznesa modulis   10
VadZ2113 Mārketings Eksāmens 4
VadZ2013 Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana Eksāmens 4
VadZ4059 Uzņēmējdarbības pamati industriālajā inženierijā Eksāmens 2
Otrās svešvalodas studijas   4
Valo2282 Kontrastīvās studijas I: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa)* Eksāmens 4
Valo1405 Kontrastīvās studijas I: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1408 Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) Eksāmens 4
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo1432 Ķīniešu rakstības pamati Eksāmens 4
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi   19
Valo1453 Angļu valoda komercdarbībai Eksāmens 2
Mate2017 Augstākā matemātika I Eksāmens 5
Mate1067 Augstākā matemātika II Eksāmens 4
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
Psih2056 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
JurZ1127 Tiesiskā sistēma un darba tiesību būtiskākie aspekti Eksāmens 2
VadZ2122 Ētika biznesā un korporatīvā sociālā atbildība Eksāmens 2
Nozares teorētiskie kursi   64
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
SDSK4015 Darba analīze un dizains Eksāmens 2
SDSK5042 Darba vides aizsardzība Eksāmens 4
Ķinž5001 Darba vides ekspertīze Eksāmens 4
FiziP024 Fizika dabas zinātnēm Eksāmens 5
SDSK4017 Industriālā ergonomika Eksāmens 2
VadZ4060 Inovāciju vadība inženierijā Eksāmens 2
SDSK1124 Inženierekonomika un izmaksu analīze Eksāmens 4
SDSK4030 LEAN industrijās Eksāmens 2
SDSK4029 Optimizācijas modeļi inženierzinātnēs Eksāmens 4
Ekon3078 Procesu vadības metodes un modeļi Eksāmens 4
DatZ1027 Programmēšana I Eksāmens 6
ĶīmiP003 Ražošanas tehnoloģiju drošība Eksāmens 2
SDSK4028 Simulācijas modeļi procesu analīzei Eksāmens 4
SDSK4027 Sistēmu principi industriālajā inženierijā Eksāmens 4
SDSK2084 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika inženieriem Eksāmens 4
Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Eksāmens 2
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
VidZ4023 Vides aizsardzība ražošanā Eksāmens 2
SDSK4024 Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma Eksāmens 2
Ķīmi1061 Ķīmija Eksāmens 2
Prakse   20
VadZ4068 Prakse I Prakse 10
SDSK4034 Prakse specializācijā Prakse 10
Valsts pārbaudījums   12
SDSK4035 Bakalaura darbs ar projektu Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   25
Industriālās inženierijas kompetenču modulis   15
SDSK4031 Elektrotehnika un elektronika inženierijā Eksāmens 4
SDSK3042 Enerģētikas pamati inženierijā Eksāmens 3
Meha1000 Materiālzinības inženierijā Eksāmens 3
Fizi3075 Mehānika industriālajā inženierijā Eksāmens 2
SDSK3043 Ražošanas procesu automatizācijas pamati Eksāmens 3
Izvēles daļa   10
Industriālās inženierijas kompetenču pilnveides modulis   10
DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I Eksāmens 2
SDSK4026 Iekštelpu gaisa kvalitāte ražošanas procesā Eksāmens 2
VadZ4006 Krājumu vadīšana un modelēšana Eksāmens 4
SDSK1005 Vadītāja pašpilnveides uzdevumi Eksāmens 2
Pedagoģiskās kompetences modulis   6
PedaPI24 Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
PedaPA08 Izglītības un mācību programmu veidošana Eksāmens 2
PedaPB00 Mācīšanās: teorija un prakse Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Inženierzinātne
EKI līmenis 6