Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42343
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds finanšu vadīšanā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Svetlana Saksonova
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 3
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Sestdienās no plkst. 8.30 līdz 19.40

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Programmas Finanšu menedžments mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finanšu ekonomistus darbam valsts institūcijās un iestādēs, pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās; nodrošināt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētisko pamatu apgūšanu un dot iespēju iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas finanšu ekonomista darbam.

 

Šai programmā tiek gatavoti speciālisti ekonomisti, kuri specializējas finanšu vadības jautājumos – finanšu attiecībās, banku un valūtas operācijās, uzņēmumu finansēs, investīcijās, nodokļu politikā, finanšu pakalpojumu mārketingā u. c.

 

Studiju programma dod iespēju studentiem izprast ekonomikas un finanšu procesu cēloņsakarības un jēdzienus, apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes nozarē, attīstīt patstāvīgu ekonomisko domāšanu, kā arī iegūtās prasmes izmantot praktiskajā darbā, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un finanšu problēmas. Tas nodrošina studiju programmas absolventiem konkurētspēju gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

 

Studiju programma paredz četras profesionālās prakses komercbankās, uzņēmumos un valsts iestādēs. Prakses vieta daudziem studentiem kļūst arī par pirmo darba vietu.


Studentiem ir iespēja doties ERASMUS apmaiņas studijās un studēt vai iziet praksi visās Eiropas valstīs. Studenti var piedalīties stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c. 

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas „Finanšu menedžments” mērķis ir sagatavot darbam valsts institūcijās un iestādēs, pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās, starptautiskajās organizācijās augsti kvalificētus finanšu ekonomistus, nodrošināt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētisko pamatu un finanšu ekonomista darbam nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu prasmju un iemaņu apgūšanu.


Minētā mērķa sasniegšanai Programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 • sagatavot Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgus, augsti kvalificētus finanšu ekonomistus;
 • nodrošināt studiju procesa satura elastīgu pieeju attiecībā uz mainīgu ekonomisko problēmu risināšanas nepieciešamību;
 • veicināt studentu ekonomisko un radošo domāšanu, atbalstīt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai.
 • nodrošināt vispārizglītojošo studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina akadēmiskās izglītības iegūšanu, sniedz vispārizglītojošas teorētiskas un metodoloģiskas zināšanas, paredz veidot ekonomikas izziņas prasmes, māca pašizglītoties studiju procesā, kā arī attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas;
 • nodrošināt nozares teorētisko studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina iespēju apgūt ekonomikas cēloņsakarības makro un mikro līmenī, naudas, kredīta, finanšu jēdzienus un teorētiskos pamatus;
 • nodrošināt pētnieciskā darba iemaņu apgūšanu, patstāvīgas ekonomiskās domāšanas attīstīšanu;
 • nodrošināt nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšanu. Tas nodrošina valsts institūcijās un tautsaimniecības nozarēs strādājošam finanšu ekonomistam nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju kopumu;
 • piedāvāt iespēju apgūt prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā un turpināt mūžizglītību pēc studiju pabeigšanas. To panāk, profesionālo studiju laika lielāko daļu (apmēram 2/3) veltot praktiskajām nodarbībām.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas

 • spēs demonstrēt finanšu ekonomista profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, ekonomikas un finanšu likumsakarību izpratni.

Prasmes

 • izmantot ekonomikas un finanšu teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē, izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, novērtēt uzņēmējdarbības vidi un tās iespējamās izmaiņas, formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni.

Intelektuālās kompetences

 • izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, risināt profesionālus jautājumus un problēmas, turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Akadēmiskās kompetences

 • izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā statistiskās un matemātiskās metodes, finanšu problēmu risināšanas praktiskās pieejas, iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un ekonomikas nozares sasniegumus savā praktiskajā darbībā, veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu ekonomikas nozarē.

Praktiskās kompetences

 • pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu problēmu risināšanā, risku pārvaldībā, pieņemt un pamatot lēmumus profesionālās kompetences jomā, strādāt patstāvīgi un komandā, izstrādāt un īstenot projektus.
Darba iespējas

Programmas absolventi strādā par ekonomistiem, finanšu menedžeriem, grāmatvežiem valsts institūcijās (Finanšu ministrijā, Valsts kasē, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas Bankā) un iestādēs, pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē (uzņēmumos, komercbankās, apdrošināšanās kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos).

 

Programmas absolventiem ir plašas iespējas atrast darbu, jo šādi speciālisti ir vienmēr pieprasīti darba tirgū neatkarīgi no ekonomiskās situācijas.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore prof. Svetlana Saksonova, 430.telpa, e-pasts: svetlana.saksonova@lu.lv

Studiju metodiķe Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Finanšu menedžments   160
Obligātā daļa   94
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi   16
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
Ekon2086 Komercdarbības ekonomika Eksāmens 2
EkonP062 Kvalitātes vadība Eksāmens 2
JurZ2005 Saimnieciskās tiesības Eksāmens 4
VadZ1016 Zinātniskā darba organizācija Eksāmens 2
SDSK1095 Ētika biznesā Eksāmens 2
Svešvaloda ekonomistiem   4
Valo1234 Angļu valoda ekonomistiem I Eksāmens 4
Valo1585 Vācu valoda ekonomistiem Eksāmens 4
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Kopējie nozares teorētiskie pamatkursi   30
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
EkonP911 Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija Eksāmens 2
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
EkonP052 Finanšu ekonometrija Eksāmens 4
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Ekon1273 Statistika ekonomistiem I Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Studiju darbs 1   2
Ekon2750 Kursa darbs (Finansu grāmatvedība) Kursa darbs/projekts 2
Ekon2670 Kursa darbs (Finansu teorija) Kursa darbs/projekts 2
Ekon1005 Kursa darbs (Monetārā un banku ekonomika) Kursa darbs/projekts 2
Studiju darbs 2   2
Ekon2287 Kursa darbs (Investīcijas) Kursa darbs/projekts 2
Ekon2165 Kursa darbs (Nodokļi) Kursa darbs/projekts 2
Studiju darbs 3   2
Ekon2196 Kursa darbs (Globālās finanses) Kursa darbs/projekts 2
Ekon2001 Kursa darbs (Komercbanku operācijas) Kursa darbs/projekts 2
EkonP001 Kursa darbs (Vērtspapīru tirgus) Kursa darbs/projekts 2
Prakse   26
EkonP054 Prakse I Prakse 10
EkonP057 Prakse II Prakse 8
EkonP059 Prakse III Prakse 4
EkonP060 Prakse IV Prakse 4
Noslēguma pārbaudījums   12
Ekon4046 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   60
EkonP011 Apdrošināšana Eksāmens 2
Ekon4001 Audits un revīzija Eksāmens 4
EkonP124 Banku grāmatvedība Eksāmens 4
EkonP800 Banku vadība Eksāmens 2
Ekon2068 Cenas un cenu veidošana Eksāmens 2
Ekon2109 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
Ekon4032 Finanšu pakalpojumu tirgvedība Eksāmens 2
Ekon4878 Finanšu un banku darbības rādītāji Eksāmens 2
EkonP064 Globālās finanses Eksāmens 4
Ekon3351 Investīcijas Eksāmens 4
EkonP066 Komercbanku operācijas Eksāmens 4
Ekon3091 Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze Eksāmens 4
Ekon5123 Korporatīvās finanses Eksāmens 4
EkonP804 Monetārā un banku ekonomika Eksāmens 4
EkonP013 Nodokļu sistēma Eksāmens 4
VadZ2551 Projektu vadība Eksāmens 2
Ekon1003 Publiskās finanses Eksāmens 4
EkonP560 Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība Eksāmens 2
EkonP125 Vadības grāmatvedība Eksāmens 4
EkonP127 Vērtspapīru tirgus Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju valoda ir latviešu valoda. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas metodes, akcentējot pastāvīgā darba formas.

Lekciju materiāli parasti ir vizualizēti, kas ļauj studentiem vieglāk uztvert un atcerēties lekciju saturu. Studentiem tiek piedāvāti izdales materiāli par lekcijās aplūkotajām tēmām. Pasniedzēji uztur savas mājas lapas (http://www.ev.lu.lv/).

      Daudziem studiju kursiem ir sagatavoti e-kursi Moodle vidē, kas nodrošina studentiem gan iespēju izmantot materiālus, gan strādāt ar kursu interaktīvā režīmā, pildot kursa testus, rēķinot uzdevumus.

Vērtēšanas sistēma

Studējošo sasniegumu pārbaudījumi Programmas kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 481, kas nosaka Programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un programmas vērtēšanas pamatformas (eksāmens).

      Galvenās programmā praktizētās studentu sasniegumu (zināšanu, prasmju un iemaņu) pārbaudes formas ir testi, t.sk. ar atklātiem jautājumiem, kontroldarbi, semināri, problēmdiskusijas, prezentācijas u.c. Vērtēšanas sistēmas pamatā ir valstī pieņemtā 10 ballu sistēma. Vērtēšanas prasības ir pieejamas kursu aprakstos LU kursu reģistrā. Pārbaudes formu izvēle un lietojuma biežums, lai arī katrā studiju kursā atšķirīgs, fiksēts to aprakstos (dokumenti atrodami LU LUIS sistēmas datu bāzē). Katrā studiju kursā atbilstoši izvēlētajai pārbaudījuma formai un veidam izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji un gala vērtējuma noteikšanas kārtība. Veiktā studiju darba kopīgais novērtējums visbiežāk tiek veidots, lietojot kumulatīvo sistēmu - pakāpeniski uzkrājot iepriekš veikto darbu vērtējumus. Kursu noslēgumā students kārto eksāmenu.

      Atsevišķos studiju kursos studentu zināšanu pašpārbaude tiek organizēta e-vidē (piemēram, „Finanšu grāmatvedība”, „Vadības grāmatvedība”, „Korporatīvās finanses”, „Banku grāmatvedība”). Studenti var pārbaudīt savas zināšanas, izpildot testus e- vidē.

     Studiju darbi un bakalaura darbs - tiek izstrādāti, ievērojot LU EVF Finanšu katedras noteikto kārtību, aizstāvēti publiski, tos vērtē darba vadītājs, recenzenti un komisija, kuras sastāvā ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.

      Bakalaura darbi tiek novērtēti pēc vienotiem kritērijiem (atbilstoši tiem izstrādāta arī darba recenzijas veidlapa). Bakalaura darbus recenzē atbilstošo jomu speciālisti un novērtē valsts pārbaudījumu komisija.

      Zināšanu novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti Finanšu katedras sēdēs, studiju programmas atbalsta grupas mācībspēku un studentu savstarpējās diskusijās. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti Programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā.

      Studentu zināšanu novērtēšanas galvenās formas ir:

 • gala (noslēguma) pārbaudījums – bakalaura darba aizstāvēšana. Ar prasībām par bakalaura darba izstrādi un noformējumu studentus iepazīstina bakalaura darba vadītājs, kurš pieņem lēmumu par bakalaura darba pielaišanu pie aizstāvēšanas, parakstot bakalaura darbu. Prasības pret bakalaura darba izstrādi un noformējumu ir pieejamas visiem studentiem metodiskajos norādījumos, kas ir izvietoti Ekonomikas un vadības fakultātes mājas lapā, pārstrādāti un pilnveidoti 2013.g.
 • studiju kursu pārbaudījums – eksāmenu un ieskaišu kārtošana semestra laikā apgūtajos studiju kursos, studiju darbu un prakses izpilde;
 • starppārbaubaudījums kontrole – kontroldarbu, patstāvīgo darbu un referātu izpildes novērtēšana, kā arī piedalīšanās praktiskajās un semināru nodarbībās novērtēšana. Kontroldarbu un patstāvīgo darbu uzdevumu saturā tika rekomendēts iekļaut tādus jautājumus, kas paredz studentos attīstīt analīzes, vispārinājuma, salīdzinājuma un situācijas prognozēšanas iemaņas.

Apmācības individualizācija tiek veikta ar studiju darbu un citu patstāvīgo darbu apjoma palielināšanu mācību plānos. Studentiem ir sniegta ne tikai alternatīva tēmu izvēlē, bet arī paša studiju kursa, kurā rakstīt studiju darbu, izvēlē.

Programmas izmaksas

Studiju programmas izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.