Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42344
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds grāmatvedībā, analīzē un auditā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ruta Šneidere
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 1
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 70
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1500 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 1650 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Sestdienās no plkst. 8.30 līdz 19.40

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Grāmatvedība, analīze un audits absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju ekonomists. Programma sagatavo Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem augsti kvalificētus speciālistus darbam publiskajā vai privātajā sektorā ar vispusīgām profesionālām kompetencēm grāmatvedības, uzņēmuma darbības analīzes un audita jomā.


Programma ietver četras obligātas prakses (2.,4.,6.,8.semestrī - PLK un 2.,4.,6.,9.semestrī - NLK), kuru laikā studenti uzņēmumos un iestādēs, praktiski piemērojot apgūtās teorētiskās zināšanas, pēta un analizē prakses uzņēmuma grāmatvedību un finanšu pārskatus, kā arī iegūst praktiskas iemaņas grāmatvedības kārtošanā, finanšu pārskatu sastādīšanā un to analīzē, lai prastu pieņemt būtiskus turpmākās darbības lēmumus.


Studentiem tiek piedāvātas iespējas piedalīties dažādās apmaiņas programmās un semestri vai gadu studēt ārvalstīs. EVF ir noslēgti vairāk nekā 130 ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā, Turcijā.  Studentiem ir iespēja ERASMUS+ ietvaros iziet praksi ārvalstu uzņēmumā, bet ISEP apmaiņas programmas ietvaros - semestri pavadīt kādā no ASV augstskolām. 

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Grāmatvedība, analīze un audits mērķis ir sagatavot Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem speciālistus ar paplašinātām zināšanām un prasmēm finanšu pārskatu sagatavošanā un saimnieciskās darbības analizēšanā vadības lēmumu pieņemšanai publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt studējošo personības attīstību un iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās.


Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir:

 • nodrošināt iespēju apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, iegūt profesionālā bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā un ekonomista piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
 • sagatavot Latvijas un ārvalstu darba tirgum konkurētspējīgus un augsti kvalificētus grāmatvedības speciālistus;
 • attīstīt studentos ekonomisko un kreatīvo domāšanu, veicināt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai;
 • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
 • attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai;
 • nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam mainīgā ekonomiskā situācijā.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • ekonomisko sistēmu struktūras un vadības jomā;
 • uzņēmumu vadībā un finansēšanas nodrošināšanā;
 • valstī noteikto nodokļu sistēmā un to piemērošanā;
 • grāmatvedību regulējošo prasību pielietošanā privātajā un publiskajā sektorā;
 • starptautiskajā grāmatvedībā;
 • matemātikā un statistikā;
 • ekonomiskās informācijas apstrādes metodēs un paņēmienos;
 • biznesa ētikas un saimnieciskajās tiesībās.

Prasmes:

 • izmantot manuālas vai datorizētas finanšu informācijas apstrādes pieejas, sagatavot un apstrādāt grāmatvedības dokumentus, apkopot informāciju uzskaites reģistros;
 • sagatavot gada un citu periodu finanšu pārskatus;
 • noteiktos termiņos sastādīt un iesniegt nodokļu pārskatus un statistiskās atskaites;
 • identificēt un analizēt biznesa problēmas, pielietojot finanšu analīzes paņēmienus;
 • interpretēt analīzē iegūtos rezultātus un pamatot problēmu risināšanai izvirzītos priekšlikumus;
 • pielietot audita metodoloģiju gada pārskatu revīzijā;
 • organizēt un vadīt grāmatvedības struktūrvienības darbu, ievērojot iekšējās kontroles prasības;
 • profesionāli izmantot datoru, pielietojot grāmatvedības datorprogrammas;
 • brīvi lasīt speciālo literatūru svešvalodā par uzņēmējdarbību, tās vadību un grāmatvedības problēmām;
 • izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus;
 • rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā;
 • attīstīt komunikatīvās prasmes, darbojoties komandā.

Kompetences:

 • radoša, problēmu risinoša attieksme pret darbu;
 • ētiska attieksme pret kolēģiem, partneriem, klientiem un citiem cilvēkiem;
 • spēja parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību;
 • saudzīga attieksme pret vidi un dabu;
 • nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanas vēlme.
Darba iespējas

Programmas absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, auditoriem, revidentiem, kā arī citos amatos. Programmas absolventiem ir iespēja iegūt profesionālā maģistra grādu ekonomikā, tikai vienu gadu turpinot studijas EVF profesionālā maģistra studiju programmā Grāmatvedība un audits vai arī turpināt studijas citās akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore asoc. prof. Ruta Šneidere, 429. telpa, e-pasts: ruta.sneidere@lu.lv 

Studiju programmas metodiķe Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Grāmatvedība, analīze un audits   160
Obligātā daļa   112
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
JurZ2005 Saimnieciskās tiesības Eksāmens 4
Ekon1273 Statistika ekonomistiem I Eksāmens 4
Nozares teorētiskie pamatkursi   14
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
EkonP083 Finanšu vadība* Eksāmens 2
Ekon2087 Uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi   40
Ekon3249 Audits I Eksāmens 4
EkonP124 Banku grāmatvedība Eksāmens 4
EkonP776 Finanšu analīze (kursa darbs) Kursa darbs/projekts 2
Ekon3315 Finanšu analīze Eksāmens 4
EkonP027 Finanšu grāmatvedība (kursa darbs) Kursa darbs/projekts 2
EkonP222 Finanšu grāmatvedība I Eksāmens 4
EkonP375 Finanšu grāmatvedība II Eksāmens 4
Ekon3088 Finanšu grāmatvedības praktikums Eksāmens 2
Ekon3087 Grāmatvedības informācijas sistēmas Eksāmens 2
Ekon2094 Grāmatvedības teorija Eksāmens 4
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon1077 Pētniecības metodes un paņēmieni grāmatvedībā Eksāmens 2
Ekon2075 Vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles Eksāmens 4
Prakse   26
EkonP041 Prakse - Grāmatvedības paņēmienu pielietojums Prakse 4
EkonP044 Prakse - uzskaites, finanšu analīzes vai audita situāciju izpēte Prakse 4
EkonP042 Prakse finanšu analīzē Prakse 8
EkonP043 Prakse finanšu grāmatvedībā Prakse 10
Valsts pārbaudījums   12
Ekon4039 Diplomdarbs Diplomdarbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   42
Nozares teorētiskie pamatkursi   22
Kopējie nozares teorētiskie pamatkursi   20
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Ekon4223 Ekonomisko situāciju novērtēšana un prognozēšana Eksāmens 4
Ekon3006 Ekonomisko teoriju vēsture Eksāmens 4
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
EkonP046 Starptautiskā ekonomika Eksāmens 2
VadZP000 Tirgvedība Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
SDSK1095 Ētika biznesā Eksāmens 2
Svešvaloda grāmatvedībā   2
ValoP079 Angļu valoda grāmatvedības specialitātei I Eksāmens 2
ValoP083 Vācu valoda grāmatvedības specialitātei I Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   20
Ekon4308 Apdrošināšanas iestāžu darbības grāmatvedība un analīze Eksāmens 4
EkonP842 Iekšējā kontrole Eksāmens 2
Ekon4200 Kontrolings Eksāmens 2
Ekon3077 Maksātspējas prognozēšana Eksāmens 2
Ekon4040 Nodokļu politika un prakse Eksāmens 2
Ekon3118 Nodokļu praktikums Eksāmens 2
Ekon3230 Nodokļu uzskaite Eksāmens 2
Ekon3089 Starptautiskā grāmatvedība Eksāmens 2
Ekon2082 Vienkāršā ieraksta grāmatvedība Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
ValoP081 Angļu valoda grāmatvedības specialitātei II Eksāmens 4
DatZ1077 Ekonomikas informātika II Eksāmens 2
ValoP084 Vācu valoda grāmatvedības specialitātei II Eksāmens 4
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Lekcijas kā pasniegšanas metodes studiju programmā tiek izmantotas gan vispārizglītojošos un nozares studiju kursos, gan profesionālās specializācijas studiju kursos. To ietvaros studentiem tiek izklāstīti teorētiskie jautājumi, kas ilustrēti ar prakses situācijām un normatīvo aktu prasībām. Lekciju laikā pasniedzēji lieto tehniskos līdzekļus: datorus, internetu, ja nepieciešams, arī multimediju projektorus, kodoskopu slaidus u.c.

     Praktiskie darbi studiju kursos ir vingrinājumi uzskaites dokumentu sastādīšanā, praktisku situāciju risināšanā, finanšu pārskatu analīzē, finanšu un citu dokumentu auditā. Pamatojums – profesionālās studiju programmas paredz praktisku iemaņu iegūšanu un nostiprināšanu un tajās vismaz 30% no apjoma tiek realizēti praktiskā veidā. Studiju kursā grupu darbs ir viena no prasmju apguves formām, kas ne tikai nostiprina lekciju un semināru ietvaros apgūto vielu, bet veido studentu komunikatīvās un darba organizācijas iemaņas. Piemēram, Finanšu analīze studentu grupas (5-6 cilvēki) veic finanšu situāciju analīzi un izstrādā priekšlikumus finanšu vadības uzlabošanai.

      Semināri ir papildinājums teorētiskām un praktiskām zināšanām par aktuālām problēmām. Semināros izmanto no mācību literatūras padziļināti izpētītu jautājumu diskutēšanu studentu grupā, tiek analizēti LR normatīvie akti, starptautiskie grāmatvedības un revīzijas standarti un citi dokumenti un novērtēta to prasību pamatotība un pielietošanas iespējas.

      Studiju kursā Vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles lekcijās apgūtais materiāls tiek praktiski pārbaudīts, izmantojot lietišķās spēles. Individuālais darbs izpaužas mājās izpildāmu uzdevumu risināšanā vai nelielu tēmu izstrādē.    Šāda darba forma veicina studentu spējas patstāvīgi veikt noteiktus uzdevumus. Atkarībā no specifikas vairākos studiju kursos tiek izstrādāti patstāvīgā darba uzdevumi, piemēram, studiju kursos “Finanšu analīze” un “Finanšu grāmatvedība I,II”, “Audits I, II”, „Iekšējā kontrole”, „Starptautiskā grāmatvedība”.

      Atbalsts studentu individuālajam darbam tiek nodrošināts, studiju kursu pasniedzējiem konsultējot par mācību materiāliem, praktisko uzdevumu risināšanu un citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Programmas docētāji katra semestra sākumā izziņo iknedēļas konsultāciju laikus. Konsultāciju ilgums ir ne mazāk kā divas akadēmiskās stundas nedēļā, pie kam dienas daļa, kurā konsultācija notiek, ir saskaņota ar studiju formu, kurā docētājs vada nodarbības – darba dienās vai sestdienās.

      Lai nepārtraukti kontrolētu un sekmētu zināšanu apguvi, pasniedzēji organizē starppārbaudījumus, kuru skaits un nozīmīgums noteikts kursa aprakstā. Tie tiek paredzēti, lai pārliecinātos par apgūto tēmu izpratni. Viena no starppārbaudījumu formām ir kontroldarbi, ko organizē gan nelielus (10 – 15 minūšu), vai arī apjomīgus (līdz 90 minūtēm).

      Prakses profesionālo studiju programmās ir obligāta sastāvdaļa. Studiju programmā ”Grāmatvedība, analīze un audits” ir četras prakses ar noteiktu tematiku un mērķi. Katra studiju gada otrajā semestrī ir ieplānota prakse ar šādu tematiku un apjomu kredītpunktos:

 1. grāmatvedības paņēmienu pielietojums (4 k.p.)
 2. finanšu grāmatvedība (10 k.p.)
 3. finanšu analīze (8 k.p.)
 4. uzskaites, finanšu analīzes vai audita situāciju izpēte (4 k.p.)

Katrai praksei ir izstrādāta programma, ar kuru iepazīstas students un uzņēmuma prakses vadītājs. Students var brīvi izvēlēties prakses vietu, vai arī programmas administrācija nodrošina atbalstu prakses vietas meklēšanā. Šim nolūkam ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju ir noslēgts sadarbības līgums, kurš paredz atbalstu prakses vietu nodrošināšanā. Ar prakses vietu tiek noslēgts trīspusējs līgums un tajā tiek atrunātas visu pušu tiesības un pienākumi, kas saistīti ar prakses programmas izpildi. Programmas direktors nozīmē prakses vadītāju no LU docētāju vidus, un viņš konsultē un palīdz risināt problemātiskos prakses jautājumus noteiktajā prakses periodā. Pēc prakses beigām students sagatavo prakses atskaiti, iesniedz to prakses vadītājam pārbaudei un aizstāv katedrā noteiktajā kārtībā.

      Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Grāmatvedība, analīze un audits” studentiem ir arī iespēja ERASMUS+ ietvaros iziet praksi ārvalstu uzņēmumā.

Vērtēšanas sistēma

Augstākajā profesionālā bakalaura studiju programmā kursu novērtēšanā pielieto komplekso metodi. Tā ietver studentu praktiskā darba, individuālā darba, starppārbaudījumu un eksāmenu rezultātu novērtējumu. Studenti semestra sākumā tiek informēti, kādā veidā, ņemot vērā semestra darba rezultātus, tiks noteikts galīgais rezultāts (atzīme).

      Praktiski novērtēšanas process ir nepārtraukts. Studentu zināšanu galīgo vērtējumu izdara semestra beigās pēc visu posmu: praktisko darbu, semināru, patstāvīgā darba, kontroles darbu un eksāmena rezultātiem. Katra kursa pasniedzējs ir izstrādājis novērtējuma metodiku, bet Grāmatvedības un audita katedras metodiskās grupās tiek apspriesta vērtēšanas sistēmas un tā rezultātā izdarīti papildinājumi. Vērtēšanas metodikā norāda, cik % no kopējā novērtējuma sastāda katrs novērtējuma kritērijs, un studiju kursa sākumā ar to iepazīstina studentus. Studiju kursa aprakstos iekļautās prasības kredītpunktu iegūšanai liecina, ka aptuveni 46% studiju kursu gala pārbaudījums ir rakstisks eksāmena tests, kurš var būt papildināts ar uzdevumiem. Šāda pārbaudījuma apmērs sastāda 50% no gala novērtējuma. Apmēram 19% kursu eksāmena īpatsvars sastāda 40% , bet 23% kursu – 20 -30% no gala novērtējuma. Lielāko daļu no prasībām kredītpunktu iegūšanai studenti izpilda semestra laikā. Starppārbaudījumu formas ir dažādas, tomēr dominē 2-3 kontroldarbi semestra laikā. Aktuālas pārbaudes formas ir arī referāti, grupu darbi, lietišķās spēles, prezentācijas. Atjaunotajos kursa aprakstos vērojama kopēja tendence palielināties starppārbaudījumu daļai, kas ir pozitīva iezīme, jo ļauj studentiem vienmērīgi apgūt studiju materiālu un saņemt iegūto zināšanu novērtējumu.

      Kursa darbu novērtēšanai raksturīgi vairāki etapi, kas pamatojas uz tā izstrādes posmiem. Darba sagatavošanas sākuma posmā programmas direktora nozīmētais studiju darba vadītājs, konsultējot studentu par darba mērķi, uzdevumiem un tā struktūru, gūst priekšstatu par studenta spējām un iemaņām zinātniskā darba organizācijā, pēc tam, melnraksta izvērtēšanas gaitā – par analītisko metožu pielietošanu un problēmu risināšanu. Aizstāvot iesniegto studiju darbu, students saņem vērtējumu 10 baļļu sistēmā, pamatojoties uz aizstāvētā darba zinātniskās kvalitātes novērtējumu, atbilstību darbu noformējuma prasībām un studiju darba vadītāja vērtējumu par darba izstrādes gaitu.

      Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši prakses programmai. Pirms mācību prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju, prakses programmu un tās gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā students iesniedz prakses vadītājam prakses atskaiti un prakses vietas apstiprinājumu. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie prakses vadītāja, kurš to detalizēti izskatījis un sagatavojis jautājumus par prakses gaitu, studenta aktivitātēm prakses laikā un neskaidrajiem momentiem prakses atskaitē. Vērtējumā, kurš tiek izdarīts10 baļļu sistēmā , vadās pēc tā: 1) cik labi students orientējas prakses vietas darba organizācijā un konkrētās situācijās; 2) kā praksē novērotais ir atspoguļots prakses pārskatā, vai ir pievienoti aizpildīti dokumenti un uzskaites reģistri; 3) vai students spēj noteikt uzskaites un vadības sistēmas nepilnības un dot konkrētus priekšlikumus to novēršanai.

      Diplomdarbu novērtēšanā izmantota kompleksa pieeja. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku diplomdarbu sagatavošanu, programmas realizācijā paredzēta prasība, ka students teorētisko kursu pabeidzis tikai tad, kad no diplomdarba vadītāja saņemts apstiprinājums par diplomdarba iestrādi. Tā kā viens no 4. studiju gada prakses – uzskaites, finanšu analīzes vai audita situāciju izpēte – uzdevumiem ir apkopot informāciju diplomdarba izstrādei, veiksmīga prakses atskaites aizstāvēšana vienlaicīgi kalpo par šādu apstiprinājumu. Pilnībā izstrādāta diplomdarba novērtēšana notiek valsts gala pārbaudījumu komisijā, pie kuras diplomands aizstāv recenzētu diplomdarbu. Komisijas locekļi ņem vērā šādus kritērijus: 1) diplomdarba izstrādes satura kvalitāte un atbilstība diplomdarbu rakstīšanas metodiskajiem norādījumiem; 2) prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem; 3) recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. Kopējais diplomdarba vērtējums veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa izliktās atzīmes, pārrunu ceļā vienojoties par gala vērtējumu un par to balsojot. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicoša balss.

      Izvērtējot studentu izvēlēto diplomdarbu tematiku, jāsecina, ka 55% no visiem pie gala pārbaudījumiem pielaistajiem studentiem izstrādājuši darbus finanšu analīzes un uzņēmuma attīstības iespēju jomā, 23% - finanšu un vadības grāmatvedībā, 8% - nodokļu uzskaites, 5% - apdrošināšanas jomā, bet pa 3% no banku darbības, personālvadības un līzinga darījumu uzskaites. Kopumā tematika ir atbilstoša programmas saturam un mērķim, jo atbilstoši metodisko norādījumu prasībām jebkura temata diplomdarbs satur uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzes daļu.

Programmas izmaksas

Studiju programmas izmaksas  vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.