Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds projektu vadīšanā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Andrejs Cekuls
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2365 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 2
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Studijas notiek 2 dienas nedēļā: 1 darba dienas vakaru no plkst. 18.15 līdz 21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30 līdz 20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Profesionālās maģistra studiju programmas Projektu vadīšana mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes projektu vadīšanas jomā.

 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: nodrošināt programmas saturu atbilstoši projektu vadītāja profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam; apgūstot profesionālā maģistra studiju programmu Projektu vadīšana un sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, nodrošināt iespēju iegūt projektu vadītāja piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; plānot un organizēt studiju procesa norisi; maģistra studiju programmā izstrādāt, koriģēt un piedāvāt studentiem kursus, kuri atbilst reālajām nozares vajadzībām gan Latvijā, gan ārvalstīs; aktualizēt un pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā studējošo, darba devēju un prakses vietu vadītāju ieteikumus; studiju procesā izmantot kvalificētus atbilstošās nozares mācībspēkus, studentiem pieejamus jaunākos literatūras avotus bibliotēkā; īstenot sadarbību ar citām augstskolām, valsts institūcijām, darba devējiem; nodrošināt studentiem starptautisku apmaiņu studiju teorētisko kursu apguvei un praksei; veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā; veicināt studentos uzņēmību un radošo domāšanu; attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai, kā arī radīt interesi par doktorantūru; rosināt absolventus tālākizglītoties un sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

 

Studiju programmā tiek piedāvātas maksas studiju vietas.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un izpratne:

 • demonstrēt zināšanas un izpratni, kas veido pamatu patstāvīgai problēmu, radošu alternatīvu ideju formulēšanai, analīzei un pamatotai izvēlei pētniecības darbā.

Zināšanu pielietošana:

 • prasmīgi izvēlēties un pielietot projektu vadīšanas teorētiskās atziņas, praktiskās metodes, tehnikas un rīkus netradicionālu, sarežģītu problēmsituāciju risināšanā.

Analīze un novērtēšana:

 • integrēt zināšanas un praktiskās iemaņas;
 • patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un prioritēt problēmu risināšanas alternatīvas;
 • patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus;
 • ievērot projektu vadīšanas ētiskos, vides, apdrošināšanas un veselības un dzimuma aspektus.

Komunikācijas prasmes:

 • skaidri un argumentēti prezentēt un izskaidrot savus secinājumus un priekšlikumus speciālistu un nespeciālistu auditorijās.

Vispārējās prasmes:

 • strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba rezultātus, uzņemoties par tiem atbildību,
 • dot ieguldījumu jaunu zinātnes atziņu radīšanā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības veikšanu,
 • patstāvīgi un mērķtiecīgi turpināt profesionālās kompetences pilnveidi.

Projektu vadīšanas zināšanas un profesionālas prasmes:

 • pētīt un analizēt uzņēmumu/organizāciju saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas,
 • veikt projekta alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu, pielietojot dažādas vērtēšanas metodes,
 • veikt projekta alternatīvo risinājumu vērtību analīzi,
 • veikt projektu vides analīzi,
 • izveidot projektam nepieciešamo infrastruktūru,
 • formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus,
 • analizēt organizācijas struktūras un pielāgot tās projektu un programmu vadīšanas vajadzībām
 • nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju;
 • izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā.
Darba iespējas

Pēc maģistra studiju programmas apgūšanas absolventi būs ieguvuši darba devēju pieprasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt LR Profesiju klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus – kā definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt tālāk, kā sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu. Absolventi būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem ( PMI, PRINCE 2, IPMA). Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, strādājot gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. Pēc maģistra studiju programmas apguves var turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnē un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti); 3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 x 10 = 200)


Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

 

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Programmas direktors prof. Andrejs Cekuls, 337.telpa, tālr.: 67034728, e-pasts: andrejs.cekuls@lu.lv

Studiju metodiķe Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Projektu vadīšana   80
Obligātā daļa   66
Nozares teorētiskie pamatkursi   6
Ekon5053 Jaunā ekonomika un projekti Eksāmens 2
VadZ5064 Personāla vadība projektos Eksāmens 2
VadZ5062 Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   14
VadZ5061 Multiprojektu vadīšana Eksāmens 2
VadZ5136 Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti Eksāmens 8
VadZ5063 Projektu vadīšanas teorija Eksāmens 4
Prakse   26
VadZ5135 Prakse I. Projektu izstrāde un analīze Prakse 12
VadZP136 Prakse II. Projektu vadīšanas procesi Prakse 14
Valsts pārbaudījums   20
VadZ6033 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   14
Nozares profesionālās specializācijas kursi   14
VadZ5078 Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē Eksāmens 2
VadZ5075 Kvalitātes vadīšana projektos Eksāmens 2
VadZ5067 Projektu vadīšanas sociālie aspekti Eksāmens 3
VadZ5079 Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti Eksāmens 3
VadZ5076 Risku vadīšana projektos Eksāmens 2
VadZ5066 Uzņēmējdarbības vadīšana Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju un profesionālā maģistra grādu projektu vadībā, studentam ir jānokārto visi studiju programmā paredzētie kursu pārbaudījumi un jāaizstāv divas prakses atskaites. Studiju programmā paredzēts viens gala pārbaudījums – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadīšana” tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes:

 • lekcijas teorētisko jautājumu izklāstīšanai un praktisko risinājumu ilustrēšanai, kurās tiek izmantoti datori, projektori, pasniedzēju sagatavotas prezentācijas un citi demonstrācijas materiāli;
 • semināros un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas aktīvās mācību formas: darbs komandā, lēmumu pieņemšana komandā, problēmsituāciju risināšana un shematiska attēlošana, referāti par aktuālām problēmām projektu vadīšanas jomā, testi;
 • individuālais darbs – dokumentācijas un literatūras studēšana, uzdevumu un darbu izpilde; prakses – iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai un nostiprināšanai.

Studējošiem pirms nodarbībām elektroniski tiek izsūtīti docētāju sagatavotie materiāli. Studējošiem ir nodrošinātas iespējas saņemt pasniedzēju konsultācijas gan klātienē konsultāciju laikā, gan elektroniskā sarakstē.

      Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā, iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju procesā. Akadēmiskais personāls piedalās starptautiskajos projektos, dažādās starptautiskajās konferencēs, LU akadēmiskajās konferencēs, starptautiskajos semināros. Iegūtie zinātniskie rezultāti tiek attēloti mācību līdzekļos un zinātniskajās publikācijās.

      Par svarīgu studiju programmas praktiskās realizācijas virzienu tiek izmantota sadarbība ar darba devējiem: kā gala pārbaudījumu komisiju priekšsēdētājiem un locekļiem, aptaujas par programmu kvalitāti, piedalīšanās LU zinātniskajās konferencēs, prakšu vadīšana un aizstāvēšana u.c.

      Mācību prakses tiek organizētas atbilstoši prakses nolikumam un prakses uzdevumiem, studentiem izvēlas prakses vietu individuāli, vai no LU piedāvātiem uzņēmumiem.

      Studentu zinātniski pētnieciskais darbs: otrajā kursā studenti izvēlas zinātniski pētniecisko darbu tēmas, kuras tālāk tiek izstrādātas maģistra darba ietvaros. Pēc maģistra studiju programmas pabeigšanas studentiem ir nodrošinātas iespējas turpināt savu zinātniski pētniecisko darbu doktorantūrā vadības zinību nozarē.

      Studentiem ir iespējas ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros studēt kādā no ārvalstu augstskolām.

Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēmas pamatā ir valstī pieņemtā 10 ballu sistēma. Atkarībā no studiju kursa īpašībām tiek izmantotas dažādas studentu zināšanu novērtēšanas metodes. Gala atzīme studiju kursā sastāv no:

 • vērtējuma par darbu semestrī,
 • vērtējuma par kontroldarbiem, testiem;
 • vērtējuma par patstāvīgiem darbiem, referātiem;
 • vērtējuma par eksāmenu.

Katra konkrēta kursa aprakstā ir definētas prasības kredītpunktu iegūšanai.

      Prakses novērtējums tiks veikts atbilstoši prakses nolikumam. Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses nolikumu, attiecīgās prakses programmu un tās gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā studentam ir jāiesniedz programmas lietvedei prakses atskaite. Prakses vadītājs detalizēti izskata prakses atskaiti un sagatavo jautājumus par prakses gaitu, studenta aktivitātēm prakses laikā un neskaidrajiem jautājumiem prakses atskaitē, par ko attiecīgi informē studentu.

      Vērtējumā, kas tiek izdarīts 10 baļļu sistēmā, vadās pēc tā:

 • cik labi students orientējas prakses vietas darba organizācijā un konkrētās situācijās;
 • kā praksē novērotais ir atspoguļots prakses atskaitē.

Maģistra darbu vērtēšanā izmanto kompleksu pieeju. Pilnībā izstrādāta maģistra darba novērtēšana notiek.  Projektu vadīšanas studiju programmas gala pārbaudījumu komisijā, pie kuras maģistrants aizstāv recenzētu darbu. Metodiskajos norādījumos ir definētas konkrētas prasības un vērtēšanas kritēriji maģistra darbam. Komisijas locekļiem vērtēšanā jāņem vērā gan maģistra darba izstrādes kvalitāte un atbilstība darba izstrādes metodiskajos norādījumos noteiktajām prasībām, gan prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem, gan recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. Nosakot maģistra darba gala vērtējumu, komisijas locekļi balso par izteiktajiem gala vērtējuma priekšlikumiem. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicošā balss.