Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43310
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ērika Šumilo
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2800 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 3080 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 6
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Bakalaura studiju programmas Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas orientētos starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, rast risinājumu ikdienas un stratēģiskiem jautājumiem. Pēc programmas apgūšanas absolventi varēs strādāt Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī privātajā sektorā.

 

Studijas piedāvā

 • teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā;
 • studentiem veidot iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālās un starptautiskās institūcijās un organizācijās;
 • iespēju studentiem iesaistīties konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot lēmumu pieņemšanas prasmes;
 • iespēju attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi analizēt datus;
 • iespēju apgūt svešvalodas dažādos līmeņos;
 • iespēju nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūrā un pēc tam doktorantūrā, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei.


Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.

 

Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma rada vidi, kas ļauj ne tikai gūt akadēmiskās zināšanas un praktisku ievirzi, bet arī veicina jauniešu ideju realizāciju.

 

Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas 3. un 4. kursa studenti ir izveidojuši biznesa platformu BoomRiga. BoomRiga ļauj satikties līdzīgi domājošiem jauniešiem, kuriem ir vēlme praktiski izmēģināt savas uzņēmēja spējas un realizēt ilgi lolotas idejas. Šīs biznesa platformas pamatā ir sinerģija, kas tiek rosināta dažādos BoomRiga rīkotos pasākumos, kur satiekas studenti no dažādām studiju nozarēm un universitātēm. Pasākumu ietvaros notiek pieredzes apmaiņa, veiksmes un iedvesmas stāstu prezentācija, komandu veidošana, ideju ģenerēšana un prezentēšana ar iespēju iegūt reālu finansiālu atbalstu idejas attīstībai. Tāpat šī ir vieta, kur satikt radošus, idejām atvērtus cilvēkus un vienkārši lieliski pavadīt laiku brīvā atmosfērā!


 

Iegūstamās profesionālās iemaņas

 

Spēja orientēties starptautiskajā ekonomikā un pieņemt efektīvus lēmumus globālās konkurences apstākļos.

 

Šīs programmas absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā.

Programmas mērķis un uzdevumi

 Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas darbojoties valsts, privātājas un starptautiskajās institūcijās, orientētos starptautiskās ekonomikas  un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, risināt ikdienas uzdevumus un sadarboties ar Latvijas un  ārvalstu organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem.

 

Programmas uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā;
 • veidot studējošiem iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālā un starptautiskā līmeņa institūcijās un organizācijās;
 • iesaistīt studējošos konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinātu tautsaimniecības nozaru attīstību atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam, sekmētu ārvalstu investīciju piesaisti un veicinātu eksporta produktu un pakalpojumu pieaugumu;
 • attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi veikt datu analīzi;
 • nodrošināt svešvalodu apguvi un tās praktisko lietojumu;
 • nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūras un pēc tam doktorantūras līmenī, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei.
Programmas studiju rezultāti

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” plānotie rezultāti ir šādu vispārējo un specifisko kompetenču nodrošināšana:

 • orientēšanās mūsdienu starptautiskās ekonomikas procesos un spēja tos analizēt, izmantojot statistiskās, ekonometriskās kā arī citas kvatntitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes;
 • izpratne par komercdiplomātijas īstenošanas pamatnosacījumiem, lai efektīvi piedalītos starptautiskajā tirdzniecības, finanšu un citā ekonomiskajā darbībā, tai skaitā pārrunās, līgumu slēgšanā, aizstāvot nacionālas vai korporatīvās intereses utml;
 • spējas orientēties globālās ekonomikas vidē un pieņemt lēmumus globālās konkurences apstākļos;
 • spējas daroties Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī citās starptautiskajās, valsts, NVO un privātajās organizācijās un multinacionālajās korporācijās. 
Darba iespējas

Programmas izpildīšana dod tiesības strādāt valsts un starptautiskajās institūcijās, Latvijas pārvaldes struktūrvienībās, valsts un nevalstiskajās organizācijās, vēstniecībās, bankās, kā arī privātajās starptautiskajās korporācijās.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodāKonkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

 

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (6 x 100 = 600))

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore prof. Ērika Šumilo, 333.telpa, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv

Studiju metodiķe Larisa Staņuka, 413.telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv

Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija   160
Obligātā daļa   72
Obligātā daļa   60
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
DatZ1142 Ekonomikas un biznesa informātika Eksāmens 4
Ekon3006 Ekonomisko teoriju vēsture Eksāmens 4
Filz1020 Filozofija Eksāmens 2
Ekon3120 Finanšu analīze un nodokļu plānošana Eksāmens 4
Filz2005 Kultūras vēsture un teorija Eksāmens 2
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1088 Matemātika ekonomikai un biznesam Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
VadZ2113 Mārketings Eksāmens 4
PolZ1036 Politikas zinātne Eksāmens 2
VadZ1058 Pētniecības metodes Eksāmens 2
Ekon4023 Pētniecības seminārs Eksāmens 2
Psih2056 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
Soci2029 Socioloģija Eksāmens 2
VadZ1071 Statistika ekonomikā un biznesā Eksāmens 4
Ekon4092 Tautas attīstības koncepcija Eksāmens 2
Ekon1083 Uzņēmējdarbības grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ1013 Vadības teorija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Gala pārbaudījums   12
EkonN012 Bakalaura darbs I starptautiskajā ekonomikā Sad.kurss (bakalaura darbs iesk.) 2
EkonN013 Bakalaura darbs II starptautiskajā ekonomikā Sad.kurss (bakalaura darbs) 10
Ierobežotās izvēles kursi   84
Ierobežotās izvēles daļa   74
Ekon4073 Biznesa un ekonomikas vēsture Eksāmens 2
Valo2377 Biznesa vadīšanas angļu valoda Eksāmens 4
Ekon4024 Ekonomika un pasaules drošība Eksāmens 4
Valo1587 Franču valoda I Eksāmens 2
Valo2460 Franču valoda II Eksāmens 4
PolZ1024 Ievads starptautiskajā politikā Eksāmens 4
Ekon4022 Komerciālā diplomātija Eksāmens 4
Ekon1038 Kursa darbs diplomātijas studijās Eksāmens 2
Ekon2077 Kursa darbs starptautiskajā ekonomikā Eksāmens 2
Filz1178 Lietišķā etiķete un protokols Eksāmens 2
Valo2164 Lietišķā sarakste angļu valodā* Eksāmens 2
Ekon3066 Pasaules reģionu salīdzinošā analīze Eksāmens 4
VadZ2028 Sarunu vešana Eksāmens 2
VadZ3061 Starpkultūru attiecības vērtību sistēmu un biznesa kontekstā Eksāmens 4
VadZ1018 Starptautisko organizāciju uzvedība Eksāmens 4
Ekon3100 Starptautiskā ekonomika Eksāmens 4
Ekon1099 Starptautiskās ekonomikas finanšu aspekti Eksāmens 4
Ekon3065 Starptautiskās organizācijas un ekonomiskā globalizācija Eksāmens 4
JurZ3218 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
JurZ3215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
Ekon2111 Starptautiskās tirdzniecības modeļi Eksāmens 4
VadZ1063 Uzņēmumu izveide un attīstība Eksāmens 4
Prakse   10
EkonR011 Prakse starptautiskajā ekonomikā un komercdiplomātijā Prakse 10
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju procesā tiek izmantotas gan tradicionālas, gan inovatīvas studiju metodes un formas. Lekciju kursi ir veidoti gan lekciju, gan semināru, gan arī praktisko nodarbību formā. Lekcijās tiek izmantotas interaktīvās pasniegšanas metodes, ieskaitot studentu patstāvīgos darbus,  studentu darbu grupās un projektu prezentācijas. Studiju kursos ir ietverti arī studentu individuālie un grupu patstāvīgie darbi, piemēram, referātu un projektu rakstīšana, diskusiju jautājumu sagatavošana un kolokviju organizēšana. Tiek organizētas arī studentu diskusijas par aktuālākajām ekonomikas tendencēm un notikumiem pasaulē, lai padziļināti izpētītu ekonomikas un politikas procesus un to ietekmējošos faktorus. Tāpat tiek izmantotas arī situāciju analīzes un lietišķās spēles, simulējot dažādas situācijas un attīstības scenārijus. Studiju kursos iekļautā apmācība e-vidē dod iespēju studentiem izmantot studiju e-kursu apmācības metodes. Pasniegšanas metodes izvēle galvenokārt ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas.

      Bakalaura studiju programmas praktiskajā realizācijā liela uzmanība pievērsta kā starptautiskās ekonomikas dažādiem teorētiskiem un pētniecības aspektiem, tā arī praktiskām iemaņām, kas saistītas ar komercdiplomātijas un saskarsmes kompetencēm starpkultūru vidē.

      Programmas realizācijā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela Latvijas un starptautiskās pētnieciskās darbības pieredze, kas tiek integrēta pasniedzamajos kursos un tādējādi sekmē studentu starptautiskās ekonomikas analīzes prasmju veidošanos.

      Bakalaura studiju procesā studenti tiek iesaistīti Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras veiktajos pētījumos un zinātnisko tēmu izstrādē. Studenti izstrādājot savus kursa un bakalaura darbus, kā arī strādājot praksi tiek orientēti uz valstiski svarīgu jautājumu izpēti vairākos zinātniskajos virzienos: Latvijas ekonomika un tautas attīstība globalizācijas un Eiropas Savienības integrācijas kontekstā; Konkurētspējas veicināšanas instrumenti: teorija un prakse; Baltijas jūras valstu reģiona uzņēmējdarbības veicināšana; Cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla loma ekonomikā un uzņēmējdarbībā; Starptautiskās uzņēmējdarbības vides problēmas Latvijā u.c. Bakalaura darbu tēmu izvēlē tiek ņemti vērā LR Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un LIAA piedāvātie pētniecības virzieni.

      Studiju programmas nodrošinājums nepārtraukti attīstās un izmanto mūsdienu tehnoloģiskās iespējas: LU Informācijas sistēmā studenti seko līdzi nodarbību grafikiem, studiju kursu aprakstiem, saviem datiem, tai skaitā sekmēm; daudzi studiju kursi tiek realizēti e-studiju vidē „Moodle” un studenti var izmantot tur ievietotos lekciju prezentāciju materiālus; studiju materiālus studenti var saņemt arī no mācību spēku mājas lapām. Studentiem ir arī iespēja veikt un iesniegt praktiskos darbus un kontroldarbus e-studiju vidē.

      Studiju nodrošinājumā svarīga forma ir akadēmiskā personāla konsultācijas. Tās studentiem ir pieejamas pietiekamā apjomā. Informācija par konsultācijām ir izvietota pie struktūrvienību atrašanās vietām, LU portālā EVF mājas lapā. Tāpat arī mācību spēki konsultē studentus, izmantojot e-pastu. Operatīvu informāciju studiju lietvedis paziņo studentiem uz grupu e-pasta adresēm.

Vērtēšanas sistēma

Studiju programmā studentu zināšanas tiek vērtētas saistībā ar studiju rezultātiem.

Studiju kursu apgūšanas laikā novērtēšana notiek regulāri un nepārtraukti. Visos studiju kursos studentu zināšanas tiek vērtētas integratīvi, t.i., visas studentu aktivitātes – darbs nodarbību laikā, patstāvīgie individuālie un grupu darbi, kontroldarbi, referāti, prezentācijas un testi tiek vērtēti ar noteiktu punktu skaitu, kas summā veido kursa kopējo novērtējumu.

      Katram studiju kursam ir izstrādātas prasības kursa apguvei, kas ir izklāstītas kursa aprakstā. Pirmo nodarbību laikā docētāji informē studējošos par kursā noteiktajiem pārbaudījumiem, to skaitu, biežumu un veidiem, noslēguma pārbaudījumu, kā arī par to kā veidojas gala atzīme. LU noteiktie pārbaudījuma veidi ir starppārbaudījumi un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Starppārbaudījumu veidi ir: kontroldarbs; patstāvīgais darbs; praktiskais/laboratorijas darbs; referāts vai cits darba veids atbilstoši studiju kursa specifikai. Starppārbaudījumu skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā.

      Praktisko iemaņu apguve konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā ir ļoti svarīga sastāvdaļa studiju kursu apguvē, piemēram, projektu pieteikumu izstrāde, atsevišķu valstu biznesa kultūras apguve, konkrētu starptautisku korporāciju stratēģiju izpēte u.t.t.. Liela vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba pilnveidošanai, ļaujot iedziļināties atsevišķu jautājumu izziņā, iegūto informāciju apkopojot un secīgi izklāstot nodarbību laikā. Šādi tiek izmantotas gan individuālās izpētes, gan grupu darba metodes.

      Katra studiju kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi), saņemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai mācību spēks var noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam.

      Pārbaudījuma formas ir rakstisks pārbaudījums, mutvārdu pārbaudījums, kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā izpildītus uzdevumus.  Mutvārdu un rakstveida daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursa aprakstā.

      Bakalaura studiju programmas „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” noslēguma bakalaura darbu vērtēšana notiek pēc Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedrā izstrādātajiem bakalaura darba vērtēšanas kritērijiem.

Programmas izmaksas

Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā atbilst norādītajai studiju maksai.