Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā biznesā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Signe Bāliņa
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 6
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Sestdienās no plkst. 8.30 līdz 19.40

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Profesionālās bakalaura studiju programmas E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas mērķis ir sagatavot uzņēmējus, kuri spēj veidot savu biznesu globālajā pasaulē, izmantojot visas tīmekļa iespējas, kā arī speciālistus, kuri plāno, projektē, izstrādā un uztur elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības nodrošināšanai interneta vidē. Programma dod iespēju strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, apgūt modernu profesiju, saņemt profesionālo bakalaura grādu elektroniskajā biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā un iegūt ļoti labas iespējas jau studiju pēdējos kursos sameklēt stabilu un labi atalgotu darbu.

 

Lai sagatavotu elektroniskās komercijas speciālistus, kuri spētu lietot informācijas tehnoloģijas un modernas programmas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā, profesionālajā studiju programmā paredzēts apgūt kursus vairākās dažādās zinātņu nozarēs:

 • ekonomikas, matemātikas un statistikas kursus vispārējai izglītībai;
 • svešvalodas (angļu valodas) kursu profesionālās literatūras lasīšanai un saziņai;
 • vadības teorijas, grāmatvedības, finanšu, tirgvedības kursus uzņēmējdarbības izpratnei un organizēšanai;
 • socioloģijas, komunikāciju un ētikas kursus saziņas un komunikācijas attīstīšanai;
 • saimniecisko, informācijas un komunikāciju tiesību kursus uzņēmējdarbības organizācijai;
 • programmēšanas, operētājsistēmu, multimediju u. c. tehnoloģiju kursus, tīmekļa vietņu un datubāzu veidošanas kursus izpratnes veidošanai par tehnoloģiju iespējām, izmantošanu un attīstīšanu; loģistikas, transporta loģistikas, krājumu vadīšanas, muitas procedūru kursus būtisku e-komercijas funkciju izpratnei un realizācijai;
 • kursus par dažādām sistēmām (satura pārvaldības, loģistikas, maksājumu), bez kurām nav iespējams iztikt e-biznesā.
   

Rīgas centrā studentiem ir brīva pieeja modernām datoru auditorijām ar visām nepieciešamajām programmām un e-biznesa sistēmu projektēšanas un veidošanas rīkiem, virtuālajiem un bezvadu tīkliem, FTP serveriem, zinātnisko rakstu bāzēm (tādas iespējas nav visās augstskolās) un citiem tīmekļa resursiem.

 

Studiju kursu vadīšana ir uzticēta pasniedzējiem, kuriem ir pieredze elektronisko biznesa sistēmu veidošanā, attīstīšanā un kuri pārzina informācijas tehnoloģiju izmantošanas teorētiskos aspektus. Studiju kursu pasniegšanā tiek iesaistīti labāko informācijas tehnoloģiju firmu darbinieki. Studiju kursu saturs atbilst pasaulē pieņemtajai e-biznesa sistēmu izstrādes praksei, zināšanu apguvē iespējams izmantot pasaulē izdoto studiju literatūru, kura pieejama fakultātes bibliotēkā.

 

Kursu materiāli pieejami e-studiju studiju vidē (Moodle) ar bagātīgām iespējām: lekciju materiāli, praktisko darbu uzdevumu materiāli, izpildīto uzdevumu iesniegšana, testi, vārdnīcas, vikipēdijas, grupu sadarbība u. c. Studenti un pasniedzēji var sadarboties 7 × 24 režīmā no jebkuras vietas pasaulē.

 

Tiek atbalstītas studentu vēlmes piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Erasmus Mundus, Campus Europae un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības sadarbības valstīs. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.

 

Iegūstamās profesionālās iemaņas

 • Izmantot datoru, biroja un sistēmu izstrādes atbalsta programmatūru;
 • analizēt un izprast biznesa problēmas un meklēt to risinājumu alternatīvas;
 • meklēt un vākt analīzei nepieciešamos datus, izmantot atbilstošus analīzes rīkus (programmatūru);
 • projektēt, izstrādāt, ieviest, uzturēt elektroniskā biznesa un komercijas sistēmas;
 • izmantot elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā;
 • organizēt un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektu;
 • analizēt un novērtēt risinājumu ekonomisko izdevīgumu;
 • pētīt tirgus situāciju un izmantot mārketinga metodes tīmeklī;
 • izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus, rīkus;
 • komunicēt un strādāt komandā;
 • rast inovatīvus risinājumus.
   

Prasības grāda un kvalifikācijas iegūšanai

 • Jānokārto visi studiju programmā paredzētie kursu pārbaudījumi.
 • Jānokārto divas prakses atskaites.
 • Jāaizstāv divi kursa darbi.
 • Gala pārbaudījuma – diplomdarba – izstrāde un aizstāvēšana (tam jābūt par elektronisko vadības sistēmu projektēšanu, izstrādi un sistēmu izmantošanas analīzi ar ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanu).
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas zināšanas ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā, loģistikā, tiesību zinātnēs, uzņēmumu vadībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās;
 • nodrošināt profesijas standartam un darba devēju prasībām atbilstošu zināšanu un praktisko iemaņu komplektu visās paredzētajās sfērās;
 • attīstīt prasmi patstāvīgi pilnveidot savu kompetenci praktiskai darbībai nepieciešamos virzienos;
 • attīstīt prasmi meklēt zināšanas izmantojot modernās metodes un praktiskajā darbībā izmantot atrastās un apgūtās zināšanas inovāciju radīšanai;
 • dot studentiem iespēju apgūt iemaņas zinātniskajā pētniecībā, inovatīvu biznesa projektu sagatavošanā un realizācijā.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un to izmantošanā uzņēmējdarbības problēmu risināšanā;
 • informācijas sistēmu analīzē, projektēšanā un izstrādē;
 • loģistikā un tirgvedībā;
 • ekonomikā un finansēs un grāmatvedībā;
 • matemātikā un statistikā;
 • uzņēmumu vadībā;
 • saimnieciskajās un komunikāciju tiesībās.

Prasmes:

 • izmantot elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā, resursu ekonomiskā izmantošanā un risinot citus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus;
 • analizēt biznesa problēmas, meklēt un vākt analīzei nepieciešamos datus, izmantot atbilstošus analīzes rīkus (programmatūru);
 • rast biznesa problēmu risinājumus, izmantojot risinājumu meklēšanas un modelēšanas rīkus, sistēmas;
 • organizēt un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektu;
 • projektēt, izstrādāt un uzturēt elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības nodrošināšanai;
 • analizēt un novērtēt risinājumu ekonomisko izdevīgumu;
 • pētīt un piemērot tirgzinības, reklāmas un citu sabiedrības informēšanas līdzekļu izmantošanu uzņēmējdarbībā;
 • profesionāli izmantot datoru, biroja un sistēmu izstrādes atbalsta programmatūru;
 • brīvi lasīt speciālo literatūru svešvalodā par uzņēmējdarbību, tās vadību, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus, rīkus;
 • komunicēt un strādāt komandā;
 • rast inovatīvus risinājumus.

Nostiprināmās attieksmes:

 • pozitīva un atvērta attieksme pret pasauli;
 • radoša, inovatīva, problēmu risinoša attieksme pret darbu;
 • ētiska attieksme pret kolēģiem, partneriem, klientiem un citiem cilvēkiem;
 • spēja parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību;
 • saudzīga attieksme pret vidi un dabu;
 • nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanas vēlme.
Darba iespējas

Iespējas pēc studijām


Absolventu pieredze rāda, ka viņiem nav nekādu grūtību atrast labi atalgotu darbu (pēc vadības zinību, ekonomikas un IT speciālistiem ir paaugstināts pieprasījums) vai organizēt savu firmu, izmantojot tīmekli kā vidi, lai strādātu pasaules tirgos ar klientiem vairākos kontinentos. Studiju programmas E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas absolventi var strādāt gan vietējos, gan ārvalstu uzņēmumos, atrodoties tepat Latvijā: veidot jaunas tīmekļa sistēmas vai uzturēt sistēmas, kuras atrodas jebkurā pasaules vietā: Londonā, Helsinkos, Honkongā vai citur. Pašlaik paveras plašas iespējas iekļauties informācijas ārpakalpojumu sniegšanā Eiropas Savienības valstīm, taču ir labi jāpārvalda svešvalodas: ne tikai angļu, bet arī vācu valoda un skandināvu valodas. Profesionālā kvalifikācija (profesija) „elektroniskās komercijas speciālists” ir universāla un ļauj ieņemt ļoti dažādus amatus: sistēmu analītiķis, biznesa analītiķis, informācijas tehnoloģiju konsultants, datorspeciālists, sistēmu projektētājs, projekta vadītājs, IT nodaļas vadītājs, sistēmu ekspluatācijas inženieris un atkarībā no studenta spējām un vēlmēm arī tīmekļa programmētājs, tīkla vai datubāzes administrators. Studiju programma ļauj turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai Latvijā un ārzemēs.


Izmēģini profesiju!


Studiju programma ļauj turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai Latvijā un ārzemēs.


Uzzini par mūsu studentu profesionālo darbību un karjeru:


Veiksmīga uzņēmējdarbība 2.kursā? Jā, tas ir iespējams!

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktors prof. Signe Bāliņa 527. telpa, e-pasts: signe.balina@lu.lv

Studiju metodiķe Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034747, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas   160
Obligātā daļa   94
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi   16
Ekon2047 Biznesa statistika Eksāmens 4
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Svešvaloda komercdarbībai   2
Valo1453 Angļu valoda komercdarbībai Eksāmens 2
Valo1454 Vācu valoda komercdarbībai Eksāmens 2
Svešvaloda e-biznesa vadībai   2
Valo2355 Angļu valoda e-biznesa vadībai Eksāmens 2
Valo2358 Vācu valoda e-biznesa vadībai Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
EkonP086 Grāmatvedība Eksāmens 2
JurZ2028 Informācijas un komunikāciju tiesības Eksāmens 2
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
Ekon3078 Procesu vadības metodes un modeļi Eksāmens 4
JurZ2029 Saimnieciskās tiesības e-komercijai Eksāmens 4
VadZP000 Tirgvedība Eksāmens 4
VadZ4003 Transporta loģistika** Eksāmens 2
VadZ1013 Vadības teorija Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
SDSK1095 Ētika biznesā Eksāmens 2
Prakse   26
VadZ4007 Prakse: e-biznesa informācijas sistēmas Prakse 18
DatZ4043 Prakse: informācijas sistēmu vide Prakse 8
Valsts pārbaudījums   12
VadZ3028 Diplomdarbs par E-biznesa un loģistikas vadības sistēmām Diplomdarbs 12
Ierobežotās izvēles kursi   60
Nozares profesionālās specializācijas kursi   60
DatZ3064 Animācija un multimedija Internetā Eksāmens 4
DatZ1041 Biroja programmatūra Eksāmens 4
VadZ4019 Biznesa datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ2042 Datu bāzu projektēšana Eksāmens 4
VadZ3027 E-tirdzniecības un maksājumu sistēmas Eksāmens 2
DatZ3063 Interneta sistēmu projektēšana Eksāmens 4
VadZ4006 Krājumu vadīšana un modelēšana Eksāmens 4
VadZ4002 Loģistikas informācijas sistēmas Eksāmens 6
EkonP004 Muitas procedūras Eksāmens 2
DatZ2046 Operētājsistēmas, serveri un tīklu aizsardzība Eksāmens 4
DatZ2039 Programmēšanas pamati Eksāmens 4
VadZ2007 Reklāma tīmeklī Eksāmens 2
DatZ4040 Satura pārvaldes sistēmas Eksāmens 4
DatZ3061 Tīkla datu bāzu vadības sistēmas Eksāmens 4
DatZ3062 Tīmekļa vietnes organizācija (kursa darbs) Kursa darbs/projekts 2
DatZ4044 Tīmekļa vietnes projektēšana (kursa darbs) Kursa darbs/projekts 2
DatZ4049 Tīmekļa vietņu veidošana Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   6
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
DatZ4041 Informācijas apstrādes modernās tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ3125 Informācijas sistēmu projektu izstrādes vadīšana Eksāmens 2
Soci2029 Socioloģija Eksāmens 2
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas valoda - latviešu. Ieteicamā literatūra – pamatā angļu valodā. Pasniedzēji pārvalda un ir spējīgi ar studentiem sarunāties, izskaidrot materiālus arī krievu un angļu valodā.

      Programmas didaktiskā koncepcija balstīta uz jauniešu tieksmi pēc inovatīvām tehnoloģijām un to praktisku pielietošanu dzīvē. Lielākajā daļā kursu tiek demonstrēti pasaules līmeņa labākie sasniegumi un veiksmīgākie absolventu darbi, kas ir iespējams pateicoties tīmekļa izmantošanai. Daudzos kursos tiek uzkrāta spīdošāko izstrādāto praktisko darbu uzdevumu risinājumi.

      Individuāla pieeja studentiem tiek nodrošināta izstrādājot diplomdarbu, divus kursa darbus, vērtējot prakses pārskatus un arī praktisko nodarbību laikā, kad pasniedzējiem ir iespēja individuāli strādāt ar katru studentu. Kursu nodarbību struktūrā lekcijas aizņem 50%, otra daļa ir semināri un praktiskās nodarbības. Programmā vairumam kursu ir praktiskās nodarbības, kurās tiek doti konkrēti uzdevumi problēmu risināšanai. 

      Programmā ir paredzētas divas prakses: „Informācijas sistēmu vide”, kuras laikā studentiem ir iespēja pārliecināties par apgūto zināšanu izmantošanu reālos apstākļos, un „E-biznesa informācijas sistēmas”, kurā studenti piedalās interneta sistēmu uzturēšanā, attīstīšanā, izvēlas tematu un vāc materiālus diplomdarbam.

      Studiju metodes ir mūsdienīgas, praktiski visu kursu saturs pieejams e-studiju vidē vai fakultātes pasniedzēju mājas lapu serverī internetā. E-studiju vidē atrodami materiāli visiem studiju kursiem, tai skaitā, lekciju prezentācijas, detalizēti uzdevumu izpildes un vērtēšanas apraksti, uzdevumu iesniegšana, testi, eksāmeni, resursi: studiju grāmatu fragmenti, darbu piemēri, uzdevumu sagataves un citi materiāli.

      Studentiem ir pieejamas pasniedzēju konsultācijas, e-pasta adreses un studenti ne reti izmanto iespēju konsultēties lietojot e-pastu. Par konsultāciju laikiem pieejama informācija gan drukātā veidā, gan LU portāla fakultātes daļā.

Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēmas pamatā ir valstī pieņemtā 10 ballu sistēma. Studiju rezultāti tiek vērtēti pēc 10 baļļu skalas atbilstoši LR standartiem. Eksāmenu sesijas notiek divas reizes gadā – janvārī un jūnijā.

      Studiju kursos paredzēti tikai pārbaudījumi ar vērtējumu. Pārbaudījumi notiek, galvenokārt, rakstiski vai izmantojot e-kursu vidi. Gala atzīme katrā kursā veidojas atšķirīgi un prasības kredītpunktu iegūšanai ir definētas katrā kursa aprakstā. Katrā studiju kursā definētie sasniedzamie studiju rezultāti tiek saskaņoti ar programmas kopējiem studiju rezultātiem. Novērtēšana studiju kursu apguves laikā notiek nepārtraukti. Pārbaudes formu izvēli nosaka studiju kursa satura specifika. Izpildīto praktisko darbu, kontroldarbu, testu rezultāti ir pieejami un redzami e-studiju vidē katram studentam individuāli.

      Sagatavotos kursa darbus studenti prezentē un aizstāv atklāti, piedaloties kursa biedriem un vairākiem pasniedzējiem, kuri veido kursa darbu aizstāvēšanas komisiju. Kursa darbu vērtē visi komisijas pasniedzēji.

      Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātājam prakses nolikumam. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā students iesniedz prakses atskaiti un novērtējumu no prakses vietas. Prakses vadītājs detalizēti izskata prakses atskaiti un sagatavo jautājumus par prakses gaitu, studenta aktivitātēm prakses laikā un neskaidriem momentiem prakses atskaitē. Vērtējumā, kurš tiek izdarīts 10 baļļu sistēmā, vadīsies pēc: (1) cik labi students orientējas prakses vietas darba organizācijā un konkrētās situācijās; (2) kā praksē novērotais ir atspoguļots prakses atskaitē. Bez prakses atskaites un prakses dienasgrāmatas tiek ņemts vērā prakses vadītāja dotais vērtējums.

      Diplomdarba vērtēšanā izmanto komplekso pieeju. Pilnībā izstrādāta diplomdarba novērtēšana notiek valsts pārbaudījumu komisijā. Metodiskajos norādījumos ir definētas konkrētas prasības un vērtēšanas kritēriji diplomdarbam. Diplomdarba vērtēšanā tiek ņemta vērā gan diplomdarba kvalitāte un atbilstība prasībām, gan prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzentu jautājumiem, gan recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes.