Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Baiba Šavriņa
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2020. gada pavasara semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2365 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2020. pavasara semestrī
Budžeta vietas- 0
2020. pavasara semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Studijas notiek 2-4 dienas nedēļā: darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem

Studiju valoda Angļu
Programmas anotācija

Profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) stratēģiskais mērķis ir izglītot profesionāli augsti kvalificētus speciālistus valstij un tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs, sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Programma ir orientēta uz ikvienas tautsaimniecības nozares, kā arī institūciju augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, un jebkuram tās sekmīgi absolvējušam klausītājam tiek radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā.


Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

  • nodrošināt studentiem augstu zināšanu līmeni, palielināt prasmi radoši un kritiski domāt, skatīt starptautisko uzņēmējdarbību tās kompleksitātē globalizācijas, integrācijas un straujo pārmaiņu kontekstā;
  • nodrošināt atbilstošu kvalifikāciju ilgstošai konkurētspējai, veidojot karjeru jaunās ekonomikas apstākļos;
  • nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu, analizējot uzņēmumu kā elementu starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē, un veicināt izpratni par nepieciešamo saikni starp uzņēmumu un vidi un par vadītāju lomu šīs saiknes attīstīšanā;
  • iesaistīt studentus konkrētu praktisko uzdevumu risināšanā, lai sekmētu iegūto zināšanu attīstību

Prakses vieta – uzņēmums, konsultatīva firma, iestāde, kuras praktiskā darbība ir saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību.

Bez tam tas var būt arī

  • uzņēmums, kurš vēlas uzsākt ārējo ekonomisko darbību
  • ārzemju uzņēmums
  • vēstniecība, konsulārā iestāde

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte saviem studentiem piedāvā iespēju arī pieteikties ERASMUS+

praksei ārvalstu uzņēmumā (EEZ valstīs ), saņemot stipendiju.

 

Pēc individuālas iniciatīvas studentiem ir iespēja pieteikties doktorantūras skolās.

 

Līdz 5 studentiem ir iespēja iesaistīties dubultdiploma sadarbības programmā, studējot Francijā (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) un iegūstot 2 maģistra diplomus.


Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus+, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs.


Šobrīd LU EVF ir ap 130 ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā un Turcijā, u.c.


Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c. 

Darba iespējas

Programma ir vērsta uz ikvienas darbības jomas augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, lai katram, kas to sekmīgi apguvis, būtu radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Programma tapusi sadarbībā ar vairākām ārvalstu partneruniversitātēm, kurās ir uzkrāta pieredze līdzīgu profesionālo maģistra studiju programmu īstenošanā. Programmas izstrādāšanā ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības attīstības īpatnības Latvijā un lielā nepieciešamība pēc kvalificētiem starptautiskā biznesa speciālistiem, Latvijai integrējoties globālajā tirgus apritē. Mūsu valstī tā ir viena no pirmajām profesionālajām maģistra programmām, kas atbilst šādu speciālistu sagatavošanai.


Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

 

Papildu nosacījumi:

1) vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;

2) angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā; 

3) dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Tests starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un eseja angļu valodā.

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Programmas direktore Dr.oec.,prof. Baiba Šavriņa, 426.telpa, tālr.: 67034719, e-pasts: baiba.savrina@lu.lv

Programmas studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312.telpa, tālr.: 67034777, e-pasts: Astra.Zalkalne@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Starptautiskais bizness   80
Obligātā daļa   62
Obligātā daļa   16
Ekon5115 Grāmatvedība vadītājiem Eksāmens 2
VadZ5149 Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē Eksāmens 4
VadZ6107 Patērētāju psiholoģija un uzvedība starptautiskajā biznesā Eksāmens 4
VadZ5114 Starptautiskais menedžments globālās konkurences apstākļos Eksāmens 2
Ekon5055 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 2
Ekon5056 Valsts politika uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam Eksāmens 2
Prakse   26
VadZ5028 Prakse Sad.kurss prakse (eksāmens/DP) 26
Valsts pārbaudījums   20
VadZ5032 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi   18
Kopējā B daļa   8
VadZ4012 Eksporta mārketings Eksāmens 2
Valo5315 Latviešu valodas pamatkurss Eksāmens 2
JurZ5029 Starptautiskās komerctiesības Eksāmens 2
Ekon5144 Uzņēmuma finanšu vadība un saimnieciskās darbības uzskaite Eksāmens 4
Apakšprogrammu B daļa   10
Eksporta menedžments   10
VadZ5111 Daudznacionālās korporācijas un ekonomikas globalizācija Eksāmens 2
Ekon5890 Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 2
VadZ5102 Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē Eksāmens 2
VadZ5113 Starptautiskā biznesa finanšu vide Eksāmens 2
Ekon5047 Starptautiskā biznesa riska vadība Eksāmens 2
VadZ5157 Starptautiskā biznesa stratēģija Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 7