Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43310
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Sandra Jēkabsone
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 30
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 70
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1500 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 1500 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Sestdienās - atbilstoši plānotajam lekciju sarakstam (vidēji 2 reizes mēnesī)

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Bakalaura studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt akadēmisku izglītību ar ievirzi ekonomikā, izveidoties par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu.

 

Bakalaura studiju programmā Ekonomika ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilnā laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā.

 

Mērķa sasniegšanai studiju programma realizē studiju ciklu „3 + 2” (3 gadi bakalaura studijās (120 kp.) un vēl 2 gadi maģistra studijās (80 kp.)).

 

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.

 

Šāda veida studijas ārzemēs bagātinās studenta studiju pieredzi, sniegs padziļinātas zināšanas gan starptautiskajā ekonomikā, gan starptautiskajā biznesā un uzņēmējdarbībā, kā arī tā ir lieliska iespēja iegūt starptautiskos kontaktus!

 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā dod iespējas turpināt studijas maģistrantūrā.

 

Studiju struktūra


Studiju programmas ietvaros ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. NLN studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā.


Programmas obligātajā saturā (A daļā) ir ietverti vispārizglītojošie kursi un ekonomikas nozares un tās apakšnozaru pamatnostādņu, teorijas un metodoloģijas kursi – Filozofija, Socioloģija un Mikroekonomika I, Makro­ekonomika I, Statistika I un II, Matemātika ekonomistiem, Ekonometrija, Grāmatvedības teorija, Finanšu teorija, Uzņēmējdarbības ekonomika, Ekonomikas politika u. c.


Prasības grāda iegūšanai


Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā ir nepieciešams

 • izpildīt atbilstošo bakalaura studiju programmu (sk. plānu),
 • aizstāvēt bakalaura darbu.
Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem radošā mācību un pētniecības darbā iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā, radīt nosacījumus augstas kvalitātes intelektuālo, analītisko un profesionālo spēju pilnveidošanai un zināšanu iegūšanai izvēlētajā ekonomikas apakšnozarē.

 

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir :

 • nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi plaša profila ekonomikas bakalaura akadēmiskajā studiju programmā tādā kvalitātē, lai būtu iespējams īstenot maģistra studiju programmu sociālo zinātņu maģistra grāda ekonomikā iegūšanai atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam;
 • radīt priekšnoteikumus analītisko iemaņu pilnveidošanai, profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā, kas ļautu absolventiem sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanu un izpratnes jomā akadēmiskā grāda ieguvējs spēj:

 • demonstrēt zināšanas ekonomikas vēstures attīstības pamatlikumu sakarībās;
 • orientējas mūsdienu ekonomikas zinātnes teorētiskajās pamatnostādnēs un specializācijas pamatvirzienos – grāmatvedībā, finansēs, ekonomiski matemātiskajā modelēšanā un prognozēšanā, uzņēmējdarbībā, tautsaimniecības analīzes aktuālajās koncepcijās;
 • demonstrēt pētāmā objekta kritisku izpratni un sniegt problēmas risinājumu apkopojumu;
 • spēj uzrādīt zināšanas ekonomikas un atsevišķu saskares zinātņu teorētiskajos un praktiskajos pamatjautājumos – vadības zinībās; tiesību zinībās, matemātikā, vides zinībās, demogrāfijā, socioloģijā, psiholoģijā, biznesa ētikā, informācijas tehnoloģijās u.c.

Prasmēs un iemaņās absolvents:

 • uzrāda zinātniskās pētniecības pamatiemaņas prasmes, demonstrējot analītisku pieeju pētījuma objekta analīzē, spējas pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā uzņēmuma vai institūcijas darbības uzlabošanai;
 • spēj atrast, sistematizēt un izmantot informācijas datu bāzes un izmantot piemērotākās statistikas, ekonometrijas u.c. analīzes metodes un paņēmienus, lietpratīgi veikt iegūto rezultātu ekonomisko interpretāciju un prezentāciju speciālistu un nespeciālistu auditorijās, izprotot profesionālās ētikas nozīmi;
 • gatavs darbam komandā un spēj pilnveidot un attīstīt komunikatīvas prasmes;
 • ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot studijas maģistrantūrā.
Darba iespējas

Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem. 

 

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātika

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

 

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2019. un 2020. gadā

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore asoc. prof. Sandra Jēkabsone, 330.telpa, e-pasts: sandra.jekabsone@lu.lv

Studiju metodiķe Zanda Nilendere, 312.telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Ekonomika   120
Obligātā daļa   68
Obligātā daļa   58
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Demo2001 Demogrāfija Eksāmens 2
Ekon2480 Ekonometrija Eksāmens 4
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
Ekon4011 Ekonomikas politika Eksāmens 4
Ekon1016 Ekonomikas vēsture Eksāmens 2
Filz1020 Filozofija Eksāmens 2
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
Ekon2094 Grāmatvedības teorija Eksāmens 4
Ekon3043 Ievads studijās Eksāmens 2
JurZ1118 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Soci2029 Socioloģija Eksāmens 2
Ekon1273 Statistika ekonomistiem I Eksāmens 4
Ekon2455 Statistika ekonomistiem II Eksāmens 4
Ekon2087 Uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Gala pārbaudījums   10
Ekon4650 Bakalaura darbs ekonomikā Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   50
Kopējā B daļa   16
Izvēles daļa 1   4
Valo1234 Angļu valoda ekonomistiem I Eksāmens 4
Valo1585 Vācu valoda ekonomistiem Eksāmens 4
Izvēles daļa 2   4
Ekon1068 Mikroekonomika II Eksāmens 4
EkonP804 Monetārā un banku ekonomika Eksāmens 4
Izvēles daļa 3   4
EkonP222 Finanšu grāmatvedība I Eksāmens 4
Ekon2062 Makroekonomika II Eksāmens 4
Izvēles daļa 4   4
Ekon2058 Komercdarbības finanses Eksāmens 4
Ekon3027 Publiskā sektora ekonomika Eksāmens 4
Apakšprogrammu B daļa   34
Analītiskā ekonomika   34
Ekon3003 Darba ekonomika Eksāmens 4
Ekon2084 Finanšu sistēmas modeļi Eksāmens 2
Ekon3091 Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze Eksāmens 4
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3535 Matemātiskā ekonomika Eksāmens 4
EkonP013 Nodokļu sistēma Eksāmens 4
Ekon2498 Optimizācijas teorija un metodes Eksāmens 4
Ekon3078 Procesu vadības metodes un modeļi Eksāmens 4
Ekon3093 Starptautiskās monetārās ekonomikas modeļi Eksāmens 2
Ekon2111 Starptautiskās tirdzniecības modeļi Eksāmens 4
Finanses un kredīts   34
EkonP011 Apdrošināšana Eksāmens 2
Ekon3003 Darba ekonomika Eksāmens 4
Ekon2084 Finanšu sistēmas modeļi Eksāmens 2
EkonP064 Globālās finanses Eksāmens 4
Ekon3351 Investīcijas Eksāmens 4
EkonP066 Komercbanku operācijas Eksāmens 4
Ekon3091 Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze Eksāmens 4
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
EkonP013 Nodokļu sistēma Eksāmens 4
Ekon1003 Publiskās finanses Eksāmens 4
EkonP127 Vērtspapīru tirgus Eksāmens 4
Grāmatvedība,kontrole un analīze   34
Ekon3249 Audits I Eksāmens 4
Ekon3003 Darba ekonomika Eksāmens 4
Ekon3315 Finanšu analīze Eksāmens 4
EkonP375 Finanšu grāmatvedība II Eksāmens 4
Ekon3088 Finanšu grāmatvedības praktikums Eksāmens 2
Ekon3087 Grāmatvedības informācijas sistēmas Eksāmens 2
EkonP842 Iekšējā kontrole Eksāmens 2
Ekon4200 Kontrolings Eksāmens 2
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3230 Nodokļu uzskaite Eksāmens 2
Ekon1077 Pētniecības metodes un paņēmieni grāmatvedībā Eksāmens 2
Ekon2075 Vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles Eksāmens 4
Tautsaimniecības analīze   34
Ekon3003 Darba ekonomika Eksāmens 4
Ekon1024 Eiropas ekonomiskā integrācija Eksāmens 2
Ekon4007 Ekonomisko pētījumu metodoloģija Eksāmens 4
Ekon3315 Finanšu analīze Eksāmens 4
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3473 Monetārā politika Eksāmens 2
Ekon3474 Nacionālo kontu sistēma Eksāmens 2
EkonP013 Nodokļu sistēma Eksāmens 4
Ekon4045 Ražošanas un pakalpojumu plānošana Eksāmens 4
VadZ3053 Vadības teorija Eksāmens 2
Ekon2085 Valsts stratēģiskā attīstība Eksāmens 4
Uzņēmējdarbības ekonomika   34
Ekon3092 Alternatīvās konkurences stratēģijas Eksāmens 4
Ekon3003 Darba ekonomika Eksāmens 4
Ekon4007 Ekonomisko pētījumu metodoloģija Eksāmens 4
Ekon3315 Finanšu analīze Eksāmens 4
EkonP375 Finanšu grāmatvedība II Eksāmens 4
Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon4035 Materiālu ekonomika Eksāmens 4
EkonP013 Nodokļu sistēma Eksāmens 4
Ekon3030 Ražošanas vadīšana Eksāmens 4
Ekon2111 Starptautiskās tirdzniecības modeļi Eksāmens 4
Ekon4010 Tirgvedības stratēģija uzņēmējdarbībā Eksāmens 2
VadZ3053 Vadības teorija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmu praktiskā īstenošana virzīta uz ekonomikas speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām zināšanām tirgus ekonomikas teorijā, ekonomisko un sociālo situāciju analīzē un to attīstības modelēšanā un prognozēšanā, izvērtējot dažādus iespējamos tautsaimniecības attīstības scenārijus un riskus. Tā kā studijās liels akcents tiek likts uz radošas personības veidošanu ar plašu redzes loku un analītiskām spējām vispārināt notiekošos procesus ekonomikā un sabiedrībā, tad studiju kursos pietiekami plaši tiek apskatīti alternatīvi risinājumi un diskutējami jautājumi, dodot iespēju studējošajiem paust individuālu un grupu viedokli dažādu līmeņu aktualizētu situāciju vērtēšanai un to aprobācijai, iegūto rezultātu interpretācijai un ekonomiskās filozofijas veidošanai.


Ekonomikas akadēmiskajās studiju programmās tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes:

 • lekcijās tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, E-kursu rīki, videomateriāli, lekciju izdales materiāli, vieslekcijas. Lekcijas, semināri, praktiskās un laboratorijas nodarbības tiek īstenotas pēc vienota metodiska principa profesoru grupās, kas ļauj ne tikai pilnveidot teorētisko studiju kursu apguvi, nodrošinot teorijas, prakses un pasniegšanas metodikas savstarpēju mijiedarbību, bet arī objektīvāk novērtēt studentu zināšanas pēc vienotas vērtēšanas sistēmas;
 • semināros un praktiskajās nodarbībās izmantotas aktīvas mācību formas: lietišķas spēles, lēmumu pieņemšana mazās un lielās komandās (grupu darbs), lēmumu pieņemšana patstāvīgi (individuālais darbs), individuālie mājas darbi, problēmsituāciju risināšana un shematiska attēlošana, referāti, jauno grāmatu prezentācijas, diskusijas par aktuālajām problēmām tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā, testi, studentu konferences, debates. Semināros un praktiskajās nodarbībās ir iespēja izmantot portatīvos datorus un kodoskopus. Semināros un praktiskajās nodarbībās tiek praktizēta pasniedzēju rotācija profesora grupas ietvaros, kas pozitīvi novērtēta studentu vidū;
 • laboratorijas darbi tiek organizēti nelielās studentu grupās ar iespēju pasniedzējiem individuāli kontaktēties ar katru studentu;
 • studentu patstāvīgajam darbam tiek piedāvāti E-kursi, Moodle vidē, Internetā publicētie metodiskie materiāli, kā arī izdales materiāli. E-kursi ir sagatavoti visai programmai.

Daudzi studenti bija iesaistīti veiktajos pētījumos, iegūtie rezultāti izmantoti kursa, bakalaura, maģistra, promocijas darbu izstrādāšanas procesā. Vislabākie darbi tradicionāli izvirzīti dalībai dažādos konkursos gan LU, gan ārpus LU, kā arī tie bija noformēti par zinātniskajiem rakstiem un iesniegti publicēšanai Studentu zinātnisko darbu rakstu krājumos.

Ik gadu labākie Ekonomikas programmu studentu darbi un to vadītāji saņem atzinības rakstus un prēmijas Latvijas Ekonomikas Attīstības fonda (LEAF), Latvijas Bankas, Minsteres fonda u.c. izsludinātajos konkursos.

 

Studentiem tiek piedāvātas dažādas iespējas veikt pētniecisko darbu:

 • studiju kursu ietvaros, gatavojot referātus, ziņojumus, rakstot esejas vai citus darbus atbilstoši studiju kursa specifikai;
 • pētniecības darbs zinātnisko aktivitāšu ietvaros - ir iespējas piedalīties starptautiskajos zinātniskajos projektos, LZP projektos un programmās, līgumdarbos, ekspertu grupās utt. pēc pasniedzēju priekšlikuma;
 • patstāvīgi pētnieciskie darbi noteiktā virzienā pasniedzēja vadībā.

Studentiem ir iespēja konsultēties dekanātā, atkārtoti pierakstīties uz studiju kursiem, saņemt skaidrojumus par kursa darbiem un pierakstīties to veikšanai, vērsties sakarā ar studiju kursu atzīšanu utt. Patstāvīgiem un pētniecības darbiem studenti izmanto EVF lasītavu, laboratorijas, kā arī katedru telpas, kur studentiem ir iespējas lasīt zinātniskos žurnālus, rakstus, e-grāmatas u.tml. Metodiskos materiālus kursa darba, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai studenti var lasīt elektroniskā formā EVF mājas lapā.

Vērtēšanas sistēma

Studentu sekmju vērtēšanas sistēma pamatojas uz Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Studiju prasību izpildi un apguves pakāpi raksturo novērtējums, kas ir studiju rezultātu sasniegšanas kvalitatīvs mērs. Studiju kursa apguves gala vērtējumu aprēķina LU centralizētajā sekmju reģistrēšanas sistēmā pēc kursa aprakstā noteiktā algoritma, ņemot vērā starppārbaudījumos un eksāmenā iegūtos vērtējumus.

      Gala pārbaudījumu - bakalaura darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji pamatojas uz Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU, iekļaujot nozares specifiku un pieredzi gala pārbaudījumu norisē. Vērība tiek vērsta ne tikai uz bakalaura darba saturu. Vērtējumu nosaka arī aizstāvēšanā parādītās teorētiskās zināšanas un prasme profesionāli prezentēt iegūtos rezultātus, kā arī atbilžu uz recenzenta un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem kvalitāte. Vienlaikus, ievērojot arī vispārējos noslēguma darbu noformēšanas un kvalitātes obligātos nosacījumus, kā arī katrai apakšprogrammai, atbilstoši specializācijai, izveidojušās zinātniski metodoloģiskas tradīcijas. Studiju kursos par ekonomisko pētījumu metodoloģiju, statistiku u.c., to semināru norises laikā tiek kontrolēts katra studenta progress attiecībā uz pētījuma dizainu, datu izvēli, datu vākšanas metodēm, datu transformācijām, jauno mainīgo veidošanu, modeļu izvēli, specifikāciju, novērtēšanu un interpretāciju. Katram studentam ir jāsagatavo detalizētas prezentācijas, kuras tiek apspriestas ar grupas biedriem un pasniedzēju. Viena no prezentācijām ir ekonomikas jomas zinātniskā raksta (akadēmiskā izdevumā) prezentācija, turklāt rakstam jābūt saistītam ar noslēguma darba tēmu. Lai prezentētu šādu rakstu, studentam ir dziļi jāizprot visas ar datiem un modelēšanu saistītas nianses dotās tēmas kontekstā. Prezentācijas gaitā šīs zināšanas (ar pasniedzēja starpniecību) tiek sniegtas citiem studentiem. Šī pieeja dod labus rezultātus. Turklāt tā ir pasaulē pieņemta prakse šāda veida un satura kursos. Otra prezentācija ir bakalaura darba idejas, datu un metožu prezentācija, kur students vēlreiz iziet cauri metodoloģijas aspektiem, bet šoreiz sava darba (un, visticamāk, Latvijas datu) kontekstā. Tātad, kursu ietvaros datu un modelēšanas aspekti tiek daudzkārt izdiskutēti konkrēto ekonomisko pētījumu kontekstā. Noslēguma darba aizstāvēšana komisijā pēc šādas aprobācijas studentam dod iespēju zinātniskai diskusijai un pētījuma rezultātu plašākai demonstrēšanai.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.