Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47310
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds finanšu ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Inna Romānova
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 2
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības notiek darba dienu vakaros plkst. 18.15 - 21.30, izvēles studiju kursi var notikt sestdienās no plkst. 8.30 līdz 20.05

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū.

 

Studiju laikā studenti var iziet praksi ne tikai Latvijas, bet arī citu EEZ valstu finanšu institūcijās un uzņēmumos (ir iespēja saņemt stipendiju Erasmus+ prakses programmas ietvaros.

 

Profesionālā maģistra studiju programmā studējošiem ir iespēja studēt ārzemēs studentu apmaiņu programmu ietvaros kādā no Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sadarbības augstskolām. Šobrīd LU BVEF ir vairāk nekā 130 Erasmus sadarbības līgumi ar universitātēm dažādās valstīs Eiropā. Bez tam, studentiem ir iespēja piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros.

 

Studentiem ir iespēja pieteikties doktorantūras skolā „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”. Doktorantūras skolas mērķis ir Latvijas Universitātes pētniecības kvalitātes uzlabošana, radot iespējas veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem.  

 

Programmas mērķis un uzdevumi

 Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.

Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:

 1. piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās;
 2. piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;
 3. dot iespēju finanšu ekonomikas problēmas izpētīt starptautiskā līmenī, izzināt ekonomikas attīstības tendences un kopsakarības, saskatīt Latvijas vietu pasaules un Eiropas ekonomiskajā sistēmā;
 4. dot iespēju apgūt iemaņas teorētisko zināšanu praktiskā lietošanā atbilstoši finanšu analītiķa pienākumiem.

 

Programmas studiju rezultāti

Augstākā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma sniedz padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas finanšu ekonomikā. Pēc sekmīgi izpildītas studiju programmas studenti spēj parādīt:

1. Akadēmiskās kompetences.

Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par:

 • finanšu tirgu un tā analīzes metodēm;
 • uzņēmuma finanšu vadību mainīgajā ekonomiskajā vidē;
 • uzņēmuma finanšu risku novērtēšanu un pārvaldīšanu;
 • inovatīvu finanšu instrumentu izstrādi un realizāciju;
 • finanšu inženierijas rīkiem un to izmantošanu finanšu problēmu risināšanai;
 • vadības lēmumu pieņemšanu, uzņēmuma turpmākās darbības plānošanu un prognozēšanu;
 • finanšu analīzes kvantitatīvām metodēm;
 • pētījumu veikšanas metodēm;
 • darba motivāciju, darba grupām un organizācijas kultūru.

2. Prasmes.

Studenti spēj patstāvīgi:

 • izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas augsti kvalificēto profesionālo funkciju veikšanai;
 • veikt uzņēmuma finanšu plānošanu un vadību;
 • sagatavot ieteikumus uzņēmuma kapitāla piesaistīšanai un atbilstošās kapitāla struktūras veidošanai;
 • veikt finanšu aprēķinus, izmantojot modernas informācijas tehnoloģijas;
 • identificēt uzņēmuma darbības finanšu riskus;
 • lietot jaunākās riska vadības stratēģijas finanšu riska pārvaldīšanai;
 • lasīt speciālo literatūru svešvalodā par finansēm un finanšu vadību;
 • strādāt ar dažādiem informācijas avotiem pētāmās problēmas analīzei;
 • argumentēti pamatot savu viedokli un prezentēt to;
 • pastāvīgi attīstīt savas kompetences.

3. Profesionālās kompetences.

Studenti spēj patstāvīgi:

 • analizēt jaunākas tendences finanšu jomā un argumentēti diskutēt par tām;
 • veikt finanšu problēmu kritisko analīzi un pieņemt pamatotus lēmumus to risināšanai;
 • novērtēt uzņēmuma darbības finanšu riskus;
 • analizēt dažādus uzņēmuma darbības aspektus, identificēt un analizēt uzņēmuma darbības problēmas;
 • interpretēt un analizēt finanšu aprēķinu rezultātus;
 • analizēt projektus un argumentēt vadības lēmumus.
Darba iespējas

Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, finanšu analītiķiem u.c. banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

 

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Rakstveida pārbaudījums par ekonomikas un finanšu jautājumiem.

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5 

Programmas direktore Dr.oec., prof. Inna Romānova, 527. telpa, tālr. 67034945, e-pasts: inna.romanova@lu.lv

Studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034986, e-pasts: astra.zalkane@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Finanšu ekonomika   80
Obligātā daļa   65
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē   12
Ekon5073 Finanšu instrumentu portfeļu vadība un analīze Eksāmens 3
EkonP032 Finanšu risku analīze Eksāmens 2
Ekon5065 Monetārā politika un ekonomika Eksāmens 2
Ekon5071 Nodokļu politika un administrēšana Eksāmens 3
Ekon5124 Starptautiskie nodokļi Eksāmens 2
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi   7
EkonP018 Komercbanku vadība Eksāmens 3
EkonP033 Projektu vadīšana un finansēšana Eksāmens 2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Prakse   26
Ekon6020 Prakse finanšu analīzē un vadībā I Prakse 6
Ekon6021 Prakse finanšu analīzē un vadībā II Prakse 10
Ekon6022 Prakse finanšu analīzē un vadībā III Prakse 10
Valsts pārbaudījums   20
Ekon6048 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   15
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē   10
Ekon6047 Finanšu inženierija Eksāmens 3
EkonP028 Finanšu pakalpojumu tirgvedība Eksāmens 2
JurZP006 Komerctiesības Eksāmens 2
EkonP030 Starptautiskās finanses Eksāmens 2
EkonP025 Uzņēmumu stratēģiskā un operatīva plānošana Eksāmens 2
Ekon5077 Valsts budžeta politika un vadība Eksāmens 2
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi   5
EkonP035 Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes Eksāmens 2
Ekon5075 Finanšu vadība Eksāmens 3
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi   0
Psih5057 Organizāciju psiholoģija** Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Metodiskā pieeja studiju procesa īstenošanā tiek balstīta uz interaktīvām problēmlekcijām un situāciju analīzi ar mērķi iemācīt studentiem domāt patstāvīgi un kritiski vērtēt dažādus jautājumus, attīstīt analītiskās spējas.

Studiju procesa uzlabošanai ir paplašināts studentiem piedāvāto e-resursu klāsts (datubāzes, e-grāmatas). Studiju procesā izmantojamie metodiskie materiāli, metodiskie norādījumi, studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti u.c. ir pieejami LU informācijas sistēmā, BVEF mājas lapā. Studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas vismaz reizi nedēļā.

 

Ņemot vērā programmas profesionālo virzienu, īpaša uzmanība studiju procesā tiek veltīta pētījumu praktiskam pielietojumam. Programmā tiek īstenota jauna metodiskā pieeja maģistra darba izstrādāšanā, t.i., maģistra darbus izstrādā un aizstāv kā reālus investīciju projektus. Projekta izstrādāšana ir tieši saistīta ar praksi, kuras laikā maģistrantiem jāsavāc un jāapstrādā nepieciešamā informācija un jāizstrādā projekta atsevišķas sadaļas. 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas īstenošanai tiek veicināta sadarbība ar darba devējiem (bankām, uzņēmumiem, finanšu institūcijām). Galvenās sadarbības jomas paredzētas šādas:

 • darba devēju pārstāvju iesaistīšana lekciju lasīšanā un praktisko nodarbību vadīšanā, maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā, gala pārbaudījuma komisijas darbā;
 • maģistra darbu izstrādāšana pēc darba devēju piedāvātās problemātikas;
 • darba devēju sniegtās informācijas izmantošana studiju kursu docēšanā un docētāju pētnieciskajā darbā;
 • docētāju pētnieciskajos projektos izstrādāto rekomendāciju aprobēšana un izmantošana darba devēju institūcijās;
 • darba dēvēji nodrošina prakses vietas programmā studējošajiem.

Studiju procesā tiek organizētas nozares speciālistu un ekspertu vieslekcijas atsevišķu studiju kursu ietvaros. Studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšanai ir paplašināta sadarbība ar ārvalstu universitātēm. Organizētas ārvalstu vieslektoru lekcijas atsevišķu studiju kursu ietvaros. Programmā strādājošie mācībspēki tika aicināti lasīt lekcijas ārzemēs. Paplašināta sadarbība ar ārvalstu augstskolām pētījumu veikšanas jomā.

Vērtēšanas sistēma

 

Studiju rezultāti profesionālā maģistra studiju programmā tiek vērtēti pēc diviem kritērijiem: kvalitātes kritērijs – atzīme pēc 10 baļļu sistēmas un kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā.

Studiju kursu apguves novērtēšanā lieto komplekso metodi, kas ietver studentu starppārbaudījumu, praktisko darbu, individuālā vai grupas darba, un gala pārbaudījumu (eksāmenu) rezultātu novērtējumu. Pamatā visos studiju kursos ir paredzēti 2–3 rakstiskie starppārbaudījumi (kontroldarbi, testi), lai veiktu nepārtrauktu studentu zināšanu kontroli un vērtēšanu semestra laikā. Lai veicinātu studentu pastāvīgu darbu, ir noteikts, ka gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējums sastāda ne vairāk kā 50% no studiju kursa gala atzīmes.

Studentu zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto vairākas formas, atkarībā no studiju kursa specifikas: testi, kontroldarbi, referātu aizstāvēšana, ieskaites, prezentācijas, patstāvīgi darbi, aktīva dalība diskusijā, eksāmeni u.c.

Prakses programmas apguves laikā studenti sagatavo prakses pārskatu un pēc prakses pārskata iesniegšanas prakses vadītājam aizstāv to. Gala vērtējumu par praksi veido prakses pārskata kvalitāte, prezentācijas un aizstāvēšanās kvalitāte, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Maģistra darba novērtējums ir komplekss un ir saistīts ar maģistra darba izstrādāšanas gaitu. Pēc darba tēmas izvēles un saskaņošanas, students izstrādā maģistra darba projektu. Pēc darba iesniegšanas tas tiek aizstāvēts maģistra pārbaudījumu komisijas sēdē. Maģistra darba gala vērtējumu veido darba kvalitāte, noformējums, prezentācijas un aizstāvēšanās kvalitāte, darba recenzija, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.