Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Margarita Dunska
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 27
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 70
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības notiek 2-3 dienas nedēļā: 1-2 darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Vadības zinību maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību vadības zinātnē, attīstīt šo zinātņu nozari, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, ne tikai saglabātu Latvijas Republikas intelektuālo potenciālu, bet arī veicinātu tā tālāku efektīvu attīstību atbilstoši pasaulē notiekošajiem globalizācijas procesiem.


Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae un studēt visā Eiropā. Ekonomikas un vadības fakultātei sadarbības partneri ir vairāk nekā 100 Eiropas universitātēs.

 

Programmā paredzētas 5 apakšprogrammas:

 • Stratēģiskā vadīšana un līderība
 • Vide un uzņēmējdarbības vadība
 • Starptautiskā ekonomika un bizness
 • Vadības informācijas sistēmas
 • Mārketinga vadīšana
   

Apakšprogrammas Stratēģiskā vadīšana un līderība (Strategic Management and Leadership) mērķis ir sniegt studentiem iespēju apgūt daudzpusīgu mūsdienu vadīšanas teoriju, metožu un principu klāstu, kas ļauj ne tikai sekmīgi formulēt organizācijas misiju, mērķus un stratēģijas, bet arī praktiski īstenot tos dzīvē. Šī apakšprogramma ir piemērota gan profesionāļiem, kas apguvuši teorētiskās priekšzināšanas vadībzinībās, gan citu zinātņu nozaru pārstāvjiem, kas ieguvuši praktisko pieredzi vadīšanā un vēlas to papildināt ar teorētiskām zināšanām.

 

Apakšprogrammas Vide un uzņēmējdarbības vadība (Environmental and Management of Entrepreneurship) mērķis ir dot iespēju apgūt efektīvas vadītāja darbības metodes, vadības lēmumu pamatošanas specifiku, tirgus ekonomikas funkcionēšanas likumsakarības, attīstīt praktiskas iemaņas informācijas apstrādē un analīzē ar datoru.

Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veidot izpratni par ekonomisko, sociālo un ekoloģisko procesu sarežģītību, to vadīšanas un lēmumu pieņemšanas metodēm;
 • sniegt zināšanas par vadības lēmumu pieņemšanas kvantitatīvajām metodēm;
 • attīstīt praktiskās iemaņas ekonomisko procesu matemātisko modeļu veidošanā un izmantošanā;
 • paplašināt zināšanas par vides ekonomisko vērtību un tās vērtēšanas metodēm tirgus izpētē un analīzē;
 • nostiprināt praktiskās iemaņas sociālekonomisko procesu attīstības prognozēšanā.
   

Apakšprogrammas Starptautiskā ekonomika un bizness (International Economics and Business) mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas starptautiskajā ekonomikā un starptautiskajā uzņēmējdarbībā, ņemot vērā visjaunākās to attīstības tendences pasaulē, un sagatavot starptautiskajā tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar augstu teorētisko zināšanu līmeni un teicamām praktiskām iemaņām starptautiskajā ekonomikā un biznesā. Studenti iegūst prasmi globāli raudzīties uz risināmiem jautājumiem un izmantot starptautisko pieredzi lēmumu pieņemšanā mainīgā vidē.

 

Apakšprogrammas Vadības informācijas sistēmas (Management Information Systems) mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktisko pieredzi par jaunāko informācijas un interneta tehnoloģiju izmantošanu biznesa problēmu risināšanai, lai sekmētu uzņēmējdarbības konkurētspēju un attīstību.  Šī studiju apakšprogramma ir paredzēta vidējā līmeņa vadītājiem, kuri tādi jau ir vai plāno par tādiem kļūt un kuru pienākumi ir saistīti ar informācijas un e-biznesa tehnoloģiju izmantošanu: struktūrvienību vadītājiem, jaunu sistēmu izveides projektu pārvaldniekiem, atbildīgajiem par e-komercijas un e-biznesa risinājumu izstrādāšanu, ieviešanu un izmantošanu privātuzņēmumos un valsts iestādēs, bankās, informācijas tehnoloģiju uzņēmumos u. c. Prakse rāda, ka studijas var sekmīgi apgūt arī cilvēki, kuru izglītība sākotnēji nav bijusi saistīta ar informācijas tehnoloģijām, bet darbā ir iegūta pieredze to izmantošanā, un kuriem šo pieredzi ir nepieciešams pilnveidot. Informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu studentiem apakšprogramma var būt noderīga biznesa un vadības zināšanu apgūšanai un izmantošanai savā nozarē.

 

Apakšprogrammas Mārketinga vadīšana (Marketing Management) mērķis ir nodrošināt padziļinātu mārketinga zināšanu apguvi, lai absolventi varētu veikt vidējā un augstākā līmeņa vadītāja funkcijas uzņēmumos, un sagatavot pētnieciskajam darbam un studijām doktorantūrā.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:

 • apgūt zināšanas mārketinga organizēšanā, produktu nokļūšanā līdz patērētājiem, mārketinga komunikāciju (reklāmas u. c.) izstrādes un izplatīšanas jomā;
 • apgūt uzņēmumu vadīšanā nepieciešamās zināšanas, kas principiāli nosaka un ietekmē to veiksmīgu darbību un ir būtisks karjeras nosacījums mūsdienu ekonomiskajā situācijā;
 • iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību, pieprasījuma prognozēšanu, cenu veidošanas stratēģiju, zīmolu veidošanu un vadīšanu, kā arī apgūt metodes produktu virzīšanai tirgū, iegūt zināšanas par mārketinga pētījumiem.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • analītiskās un radošās domāšanas spējas – spēja parādīt padziļinātas  un/vai paplašinātas zināšanas un izpratni par jaunākajām tendencēm un atklājumiem vadībznātnes jomā; spēja efektīvi izmantot augstu profesionālo erudīciju un iniciatīvu vadības lēmumu sagatavošanai, lietojot jaunas pieejas;
 • kritiskās domāšanas spējas – spēja parādīt vadībzinātnes specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, diskutēt par tām un formulēt savu redzējumu.

Prasmes:

 • saskarsmes prasmes - prasme strādāt profesionāļu komandā, komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, Latvijas un ārvalstu partneriem;
 • organizatoriskās un vadības  prasmes – prasme piemēroties, darboties jaunās un iepriekš neprognozējamās situācijās ekonomiskajā un praktiskajā uzņēmējdarbībā; prasme plānot, vadīt un organizēt savu un citu darbu; prasme plānot savu profesionālo izaugsmi, karjeru; prasme sakārtot problēmas un to risināšanas secību pēc noteiktajām prioritātēm; spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vadībzinātnes aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; spēja veikt uzņēmējdarbību, inovācijas vadībzinātnes jomā;
 • prasmes mācīties – zināšanu praktiska izmantošana un to sistemātiskā padziļināšana; prasme sameklēt, sakārtot, apstrādāt un prezentēt informāciju; prasme patstāvīgi mācīties, apgūt jaunas iemaņas, nepārtraukti paaugstinot savu kvalifikāciju; prasme profesionāli prezentēt un argumentēt savu viedokli Latvijas un ārvalstu sabiedrībai; spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
 • datorprasmes – prasme profesionāli strādāt ar datoru, darba pienākumu izpildei specifisku datorprogrammu pārzināšana; prasme veikt analītiskos aprēķinus, izmantojot kvantitatīvās analīzes metodes un pieejamās datorprogrammas;
 • profesionālās prasmes - savas specialitātes pārzināšana vadībzinātnes jomā, studiju laikā iegūto zināšanu praktiskā pielietojuma un to diversificēšanas spējas atbilstoši mainīgajām situācijām darba tirgos Latvijā un ārzemēs; spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību; kritiskās un analītiskās domāšanas prasme; prasme veikt zinātniskus pētījumus starptautiski finansētos projektos un līgumdarbos, kā arī promocijas darbu izstrādāšanas ietvaros turpinot studijas doktorantūrā.
Darba iespējas

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, augstskolās, koledžās, bankās, valsts pārvaldēs, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņēmumos. Maģistra studiju programma ļauj sasniegt tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē.

 

Apakšprogramma Stratēģiskā vadīšana un līderība (Strategic Management and Leadership) ir piemērota ikvienam, kas jau ir vadītājs, kā arī jebkuras jomas speciālistiem, kas vēlas veidot sekmīgu vadītāja karjeru vai patstāvīgi veidot savu uzņēmumu. Latvijā gan ekonomiskās augšupejas, gan krituma posmos darba tirgū ir liels pieprasījums pēc vadītājiem, kas ir ne tikai labi izpildītāji un speciālisti savā darbības sfērā, bet arī uzņēmīgi līderi, kuri sekmīgi spēj vadīt savas struktūrvienības vai uzņēmuma personālu un sasniegt izvirzītos mērķus, tādēļ šī studiju virziena beidzējiem nav grūtību atrast vēlamo darbu. Šīs apakšprogrammas beidzēji ir gan sekmīgi uzņēmēji, gan dažādu nozaru uzņēmumu un valsts iestāžu vadītāji.

 

Apakšprogrammas Vide un uzņēmējdarbības vadība absolventi ir vadītāji – biznesa (uzņēmējdarbības) analītiķi ar attīstītu patstāvīgu domāšanu, analītisku pieeju vadīšanas situāciju vērtēšanā un lēmumu pieņemšanā, ar zināšanām par daudzām analīzes un prognozēšanas metodēm un modeļiem. Tas viss jebkurā darbā rada drošības izjūtu par to, ka iespējams veikt jebkuru analītisku darbu. Absolventi spēj konkurēt darba tirgū. Par to liecina studiju virzienu beigušie studenti, kuri vada savus uzņēmumus, strādā galvenos amatos Latvijas un ārzemju uzņēmumos, banku kredītu pārvaldēs, analīzes un plānošanas nodaļās, ministrijās, pašvaldībās, zinātniskās pētniecības institūtos un citur.

 

Apakšprogrammas Starptautiskā ekonomika un bizness (International Economics and Business) beidzējiem ir plašas karjeras izaugsmes iespējas, turpinot studijas doktorantūrā, strādājot akadēmiskajās un valdības institūcijās, kā arī dažādās starptautiskās organizācijās, vēstniecībās, bankās un privātajā biznesā. Daudzi šīs studiju apakšprogrammas absolventi pašlaik ieņem galvenos amatus Latvijas Bankā, Latvijas un citu valstu komercbankās, Latvijas Republikas Finanšu, Ekonomikas, Ārlietu ministrijā un citās ministrijās, strādā Latvijas vēstniecībās ārvalstīs, Starptautiskajā Valūtas fondā un citās starptautiskajās organizācijās, prestižos starptautiskos un Latvijas uzņēmumos.

 

Apakšprogrammas Vadības informācijas sistēmas (Management Information Systems) studiju kursi un to saturs veidoti tā, lai studiju beidzēji spētu stratēģiski plānot jaunāko informācijas, interneta, e-biznesa tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbības problēmu risināšanai, sistēmiski un kompleksi organizēt un pārvaldīt visus uzņēmuma informācijas tehnoloģiju resursus. Darba iespējas ir ļoti plašas – absolventi strādā gan par struktūrvienību vai projektu vadītājiem, biznesa konsultantiem lielos un plaši pazīstamos informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes uzņēmumos vai to pārstāvniecībās Latvijā un citās Baltijas valstīs, arī ražošanas uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, vidējos uzņēmumos. Samērā dārgā un sarežģītā informācijas tehnoloģiju aparatūra, programmatūra, informācijas sistēmas tikai tad var dot labus rezultātus, ja tiek atrasts pareizais to izmantošanas veids un lietotas īstās metodes un rīki to pārvaldībai. Daļa maģistra grāda ieguvēju uzsāk patstāvīgu uzņēmējdarbību informācijas tehnoloģiju biznesa konsultāciju un ārpakalpojumu jomā, tomēr prakse rāda, ka maģistra grāda iegūšana Vadības informācijas sistēmu apakšprogrammā visbiežāk notiek, attīstot karjeru un iegūstot jaunus, atbildīgus pienākumus.

 

Apakšprogramma Mārketinga vadīšana (Marketing Management) ir paredzēta gan privātuzņēmumu, gan valsts un pašvaldības iestāžu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kā arī mārketinga vadītājiem, kuri patstāvīgi var veidot uzņēmuma vadības sistēmas, tās uzturēt un pilnveidot. Pēc Vadības zinību maģistra studiju programmas apgūšanas var turpināt studijas doktorantūrā. 

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

 

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Rakstisks pārbaudījums par vadības zinību jautājumiem.

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Programmas direktore Dr.oec., prof. Margarita Dunska, 528. telpa, tālr. 67034758, e-pasts: margarita.dunska@lu.lv

Studiju metodiķe Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034 747, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Vadības zinības   80
Obligātā daļa   32
Obligātā daļa   12
VadZ5567 Projektu vadīšana Eksāmens 4
VadZ5120 Risku analīze un vadīšana Eksāmens 4
Psih5002 Sociālā psiholoģija Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
VadZ6013 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   48
Īpašuma vērtēšanas vadība   48
VadZ5016 Cenas un cenu veidošanās stratēģijas Eksāmens 4
JurZ5506 Civiltiesības Eksāmens 4
VadZ5012 Daudzdimensiju analīze* Eksāmens 4
VadZ5007 Jaunievedumu vadīšana Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
Ekon4012 Makroekonomikas analīze Eksāmens 4
VadZ6012 Modernās vadīšanas teorijas Eksāmens 4
JurZ6503 Publiskās tiesības Eksāmens 4
VadZ5000 Uzņēmuma vērtības vadīšana Eksāmens 4
Ekon5072 Vērtspapīru tirgus Eksāmens 4
Ekon5293 Vērtēšanas teorija Eksāmens 4
VadZ6011 Zinātniskā darba organizācija un vadīšana Eksāmens 4
Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana   48
Ekon6007 Cilvēku dzīves kvalitātes vērtēšana Eksāmens 4
VadZ5495 Kvalitātes nodrošināšanas sistēma Eksāmens 4
Ekon6004 Kvalitātes raksturotāju novērtēšana Eksāmens 4
Ekon5033 Materiālo resursu racionāla izmantošana Eksāmens 4
Ekon6009 Patērētāju tiesību aizsardzība Eksāmens 4
VadZ5506 Produktu kvalitāte * Eksāmens 4
VadZ6498 Produktu kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana Eksāmens 4
Ekon6010 Produktu standartizācija un marķēšana Eksāmens 4
Ekon5087 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
VadZ5005 Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 4
VidZ5066 Vides kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana Eksāmens 4
VadZ5503 Visaptverošā kvalitātes vadīšana Eksāmens 4
Mārketinga vadīšana   48
Obligātā daļa   44
VadZ5561 Cenas un cenu veidošanas stratēģijas Eksāmens 2
Ekon6035 Integrētas mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ5128 Mārketinga pētīšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 4
Ekon5059 Mārketinga stratēģiskā plānošana Eksāmens 4
VadZ5144 Patērētāju uzvedība un mārketinga stratēģija Eksāmens 4
VadZ5003 Pieprasījuma prognozēšana Eksāmens 6
VadZ5563 Preču realizācijas vadīšana Eksāmens 4
VadZ5742 Preču virzīšanas tirgū metodes Eksāmens 4
VadZ5009 Produktu sadales vadīšana Eksāmens 4
Ekon6036 Tiešais mārketings Eksāmens 4
VadZ6038 Zīmola veidošana un vadīšana Eksāmens 4
Izvēles daļa 1   4
VadZ5005 Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 4
VadZ5503 Visaptverošā kvalitātes vadīšana Eksāmens 4
Starptautiskā ekonomika un bizness   48
Obligātā daļa   40
Ekon6898 Baltijas valstu ekonomika Eksāmens 2
VadZ5012 Daudzdimensiju analīze* Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
VadZ5059 Makroekonomiskā analīze un politika* Eksāmens 4
Ekon5007 Pētniecības metodoloģijas seminārs Eksāmens 4
VadZ5140 Starptautisko organizāciju teorija Eksāmens 2
Ekon5745 Starptautiskās finanses Eksāmens 4
JurZ5001 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
Ekon5087 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
Ekon5084 Starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīze Eksāmens 4
Ekon5137 Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos Eksāmens 4
Izvēles daļa 1   4
Ekon5061 Starptautiskā tirdzniecība Eksāmens 4
VadZ6256 Starptautiskā uzņēmējdarbība un globālā konkurence* Eksāmens 4
Izvēles daļa 2   4
VadZ5008 Starptautiskā biznesa finanšu vide* Eksāmens 4
Ekon5046 Starptautiskās investīcijas Eksāmens 4
Stratēģiskā vadīšana un līderība   48
VadZ5127 Efektivitātes vadīšana organizācijās Eksāmens 4
Ekon5044 Finanšu vadība Eksāmens 4
VadZ5007 Jaunievedumu vadīšana Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
VadZ6017 Līdzsvarotas attīstības vadīšana Eksāmens 4
VadZ6012 Modernās vadīšanas teorijas Eksāmens 4
VadZ5128 Mārketinga pētīšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 4
JurZ6503 Publiskās tiesības Eksāmens 4
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Ekon5087 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
VadZ5000 Uzņēmuma vērtības vadīšana Eksāmens 4
VadZ5005 Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 4
Ekon5056 Valsts politika uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam Eksāmens 2
Vadības informācijas sistēmas   48
VadZ6037 Biznesa datu pētīšanas intelektuālās metodes Eksāmens 4
Ekon5837 Daudzdimensiju analīze Eksāmens 4
Ekon5088 E - Mārketings Eksāmens 2
Ekon6744 Ekonomiskās sistēmas un to imitācija Eksāmens 4
VadZ5747 Elektroniskā biznesa sistēmas Eksāmens 4
VadZ6261 Informācijas sistēmas un to vadīšana Eksāmens 4
Ekon5079 Izmaksu uzskaite un finansēšana Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
DatZ6052 Multimediju tehnoloģija Eksāmens 2
VadZ5123 Saimnieciskās darbības loģistika Eksāmens 4
VadZ5257 Uzņēmumu organizatoriskā struktūra un kultūra Eksāmens 4
VadZ5005 Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 4
VadZ5145 Valsts un pašvaldību informācijas sistēmas Eksāmens 4
Vides un uzņēmējdarbības vadība [maģistriem]   48
VadZ5002 Baltijas reģiona attīstība un vide* Eksāmens 4
VadZ5012 Daudzdimensiju analīze* Eksāmens 4
Ekon6744 Ekonomiskās sistēmas un to imitācija Eksāmens 4
VadZ6005 Globālo sistēmu analīze un dinamika Eksāmens 4
VadZ6017 Līdzsvarotas attīstības vadīšana Eksāmens 4
VadZ5003 Pieprasījuma prognozēšana Eksāmens 6
JurZ5001 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
VadZ5569 Uzņēmējdarbība un vide Eksāmens 4
VadZ6004 Uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze* Eksāmens 6
VadZ5005 Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 4
VadZ5020 Vides aizsardzības vadīšana Eksāmens 4
Vadības teorija   48
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Vadības zinību maģistra programmā tika izmantotas dažādas pasniegšanas metodes:

 • lekciju lasīšanai izmantotas modernas datoru tehnoloģijas, e-kursu rīki, kodoskopi, videomateriāli, lekciju izdales materiāli, vieslekcijas. Lekcijas, semināri, praktiskās un laboratorijas nodarbības tiek īstenotas pēc vienota metodiska principa profesoru grupās, kas ļauj ne tikai pilnveidot un daudzveidot teorētisko studiju kursu apguvi, nodrošinot teorijas, prakses un pasniegšanas metodikas savstarpēju bet arī objektīvāk novērtēt studentu zināšanas pēc vienotas vērtēšanas sistēmas;
 • semināros un praktiskajās nodarbībās tika izmantotas aktīvas mācību formas: lietišķās spēles, lēmumu pieņemšana mazās un lielās komandās, lēmumu pieņemšana patstāvīgi, individuālie mājas darbi, problēmsituāciju risināšana un shematiska attēlošana, referāti, jauno grāmatu prezentācijas, diskusijas par uzņēmējdarbībā aktuālām problēmām, testi, īsas rakstiskas atbildes uz atsevišķiem jautājumiem, tikšanās, studentu konferences, debates. Semināros un praktiskajās nodarbībās ir iespēja izmantot portatīvos datorus;
 • laboratorijas darbi tika organizēti mazās studentu grupās ar iespēju pasniedzējiem individuāli kontaktēties ar katru studentu;
 • studentu patstāvīgajam darbam tika piedāvāti e-kursi, internetā publicētie metodiskie materiāli un izdales materiāli.

Studenti tiek iesaistīt dažādos sava pētnieciskā darba veikšanas virzienos:

 • piedalās starptautiskos zinātniskajos projektos, LZP grantos, līgumdarbos, ekspertu grupās utt., pēc pasniedzēju priekšlikuma;
 • veic patstāvīgu pētniecisko darbu noteiktajā virzienā pasniedzēja vadībā;
 • veic pētniecisko darbu maģistra darba ietvaros;
 • gatavo zinātniskos referātus LU akadēmiskajām konferencēm, kā arī sagatavo zinātniskās publikācijas;
 • pēta kādu aktuālo un prioritārāko problēmu pēc valsts institūciju, uzņēmumu un banku pasūtījumiem izsludināto konkursu ietvaros.
Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LU pieņemta 10 ballu sistēma. Atkarībā no studiju kursa īpašībām tika izmantotas dažādas studentu zināšanu novērtēšanas metodes:

 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmes par darbu semestrī, kā arī no atzīmēm par eksāmena testu un par eksāmena darbu, izmantojot koriģējošos koeficientus;
 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmēm par starppārbaudījuma testiem semestra laikā, atzīmēm par sagatavotajiem laboratorijas darbiem, atzīmes par eksāmena darbu, izmantojot koriģējošos koeficientus;
 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmēm par katru tematu vai daļu tajā, kā arī no eksāmena testa rezultātiem. 

Zināšanu novērtēšana notiek nepārtraukti atbilstoši vērtēšanas sistēmai katrā studiju kursā. Visu studiju kursu apraksti ir pieejami studentiem LUISā un e-kursos. Zināšanu vērtēšanas kritēriji regulāri tiek analizēti profesoru grupās.

      Noslēgumu pārbaudījumu prasības un vērtēšanas kritēriji ir iekļauti metodiskajos norādījumos maģistra darba izstrādāšanai. Veiktie šo norādījumu papildinājumi un pilnveidojumi izcēla to, ka galīgais vērtējums ir atkarīgs ne tikai no maģistra darba satura, bet to būtiski nosaka darba aizstāvēšanā parādītās teorētiskās zināšanas un prasme profesionāli prezentēt iegūtos rezultātus, kā arī atbildēt uz recenzenta un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.