Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Margarita Dunska
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 38
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 100
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1500 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 1650 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Sestdienās no plkst. 8.30 līdz 19.40

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Bakalaura studiju programmas Vadības zinības mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgo profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību .


Pirmajos divos akadēmiskajos gados visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Tajā paredzēti tādi akadēmiskie kursi, kas veido sociālo zinātņu bakalaura pamatzināšanas vadībzinātnē. Jau pirmajā studiju gadā sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement Young Enterprise Latvia studentiem tiek piedāvāts praktiskais studiju kurss uzņēmējdarbības uzsākšanā, kura noslēgumā studentu komandas īpašā konkursā cīnīsies par labākās biznesa idejas titulu gan Universitātes, gan Latvijas mērogā vienotā konkursā ar citu augstskolu studentiem. Latvijas konkursa uzvarētājiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties starptautiskā studentu biznesa ideju konkursā kādā no Eiropas valstīm.


Studiju programmas specializācijas priekšmetu (B daļas studiju kursu) apguve sākas trešajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes (PLK) studentiem ir iespējams specializēties organizāciju vadības, vides un uzņēmējdarbības vadības, mārketinga, starptautiskā biznesa jomā.


Nepilna laika neklātienes (NLK) studijās var specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.


Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae un studēt vai iziet praksi visā Eiropā. Ekonomikas un vadības fakultātei sadarbības partneri ir vairāk nekā 100 Eiropas universitātēs. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.


Vadības zinību bakalaura studiju programmā iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • analītiskās un radošās domāšanas spējas – spēja parādīt vadībznātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
 • kritiskās domāšanas spējas – spēja parādīt vadībzinātnes specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.

Prasmes:

 • saskarsmes prasmes – uzņemties atbildību un iniciatīvu, prasme strādāt individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu; komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēģiem un klientiem.
 • organizatoriskās un vadības  prasmes – prasme piemēroties, darboties jaunās situācijās; prasme plānot, vadīt un organizēt savu un citu darbu; prasme plānot savu profesionālo izaugsmi, karjeru; pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
 • prasmes mācīties – zināšanu praktiska izmantošana;  prasme sameklēt un apstrādāt informāciju; prasme patstāvīgi mācīties, apgūt jaunas iemaņas; prasme sagatavot, izklāstīt, prezentēt datus, informāciju; prasme prezentēt un argumentēt savu viedokli; prasme veikt inovatīvu un pētniecisku darbību.
 • datorprasmes – prasme strādāt ar datoru, darba pienākumu izpildei specifisku datorprogrammu pārzināšana; prasme analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vadībzinātnes jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
 • profesionālās prasmes - savas specialitātes pārzināšana vadībzinātnes jomā, studiju laikā iegūto zināšanu praktiskā pielietojuma spējas darba tirgos Latvijā un ārzemēs; kritiskās domāšanas prasme; prasme veikt zinātniskus pētījumus bakalaura darba izstrādāšanas ietvaros turpinot studijas maģistrantūrā, kā arī dažādos projektos, grantos, atsevišķu tēmu izstrādēs pēc valsts un komerciālo institūciju pasūtījumiem.
Darba iespējas

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņēmumos. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātika

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

 

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2019. un 2020. gadā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (7,5 x 100 = 750))

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore prof. Margarita Dunska, 528.telpa, e-pasts: margarita.dunska@lu.lv

Studiju metodiķes:

PLK- Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034747, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv;

NLK-  Zanda Nilendere, 312.telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Vadības zinības   160
Obligātā daļa   88
Obligātā daļa   66
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
DatZ1076 Ekonomikas informātika II Eksāmens 4
DatZ2075 Ekonomikas informātika III Eksāmens 4
Filz1020 Filozofija Eksāmens 2
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
Ekon2094 Grāmatvedības teorija Eksāmens 4
JurZ1118 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Ekon2081 Mārketings I Eksāmens 4
Ekon2490 Optimizācijas teorija Eksāmens 4
VadZ2093 Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana Eksāmens 2
JurZ2005 Saimnieciskās tiesības Eksāmens 4
EkonP197 Starptautiskās ekonomiskās attiecības Eksāmens 4
Ekon1265 Statistika I Eksāmens 4
Ekon1267 Statistika II Eksāmens 4
VadZ1013 Vadības teorija Eksāmens 4
Svešvaloda uzņēmējdarbībai   4
Valo1467 Angļu valoda uzņēmējdarbībai Eksāmens 4
Valo1469 Vācu valoda uzņēmējdarbībai Eksāmens 4
Svešvaloda biznesa vadīšanai   4
Valo2377 Biznesa vadīšanas angļu valoda Eksāmens 4
Valo1468 Biznesa vadīšanas vācu valoda Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   14
VadZ4011 Bakalaura darbs vadības zinībās* Bakalaura darbs 14
Ierobežotās izvēles kursi   68
Obligātā daļa   28
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VadZ2100 Kursa darbs vadības zinībās Kursa darbs/projekts 2
Ekon3081 Mārketings II Eksāmens 4
VadZ3017 Personālvadība Eksāmens 4
VadZ1044 Praktiskā uzņēmējdarbība I Eksāmens 4
VadZ1047 Praktiskā uzņēmējdarbība II Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ2013 Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana Eksāmens 4
SDSK4005 Vadības psiholoģija Eksāmens 2
SDSK2046 Vadības socioloģija Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Apakšprogrammu B daļa   40
Mārketings   40
Obligātā daļa   36
VadZR002 Akadēmiskā prakse (Mārketings) Prakse 4
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
Ekon3265 Kursa darbs mārketingā Kursa darbs/projekts 2
VadZ3188 Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 4
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
Ekon3097 Mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ3040 Mārketinga pētījumi Eksāmens 2
Ekon3083 Mārketings Internetā Eksāmens 4
VadZ4133 Patērētāju uzvedība Eksāmens 4
VadZ4015 Starptautiskais mārketings Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
Izvēles daļa   4
VadZ3034 Biroja darbības automatizācija Eksāmens 2
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon3055 Dabas resursu ekonomika Eksāmens 4
VadZ3135 Darba tirgus vadīšana Eksāmens 4
VadZ3000 Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi Eksāmens 4
Ekon3108 Modelēšanas teorija Eksāmens 4
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
Ekon3508 Prognozēšanas metodes Eksāmens 4
Ekon3236 Saimnieciskās darbības analīze Eksāmens 4
VadZ3112 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana Eksāmens 4
Ekon3510 Sociālo procesu modelēšana Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4288 Starptautiskais banku bizness Eksāmens 2
VadZ2052 Starptautiskā reklāma Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ3119 Starptautiskā vadība Eksāmens 4
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
VadZ3099 Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā Eksāmens 2
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
VadZ3057 Uzņēmējdarbības konkurētspējas vērtēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Organizāciju vadība   40
Obligātā daļa   36
VadZR005 Akadēmiskā prakse (Organizāciju vadība) Prakse 4
Ekon3055 Dabas resursu ekonomika Eksāmens 4
VadZ3135 Darba tirgus vadīšana Eksāmens 4
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ3038 Kursa darbs organizāciju vadībā Kursa darbs/projekts 2
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
Ekon3236 Saimnieciskās darbības analīze Eksāmens 4
VadZ3112 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4015 Starptautiskais mārketings Eksāmens 2
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
Izvēles daļa   4
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon2068 Cenas un cenu veidošana Eksāmens 2
VadZ3000 Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi Eksāmens 4
VadZ3188 Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 4
Ekon3108 Modelēšanas teorija Eksāmens 4
Ekon3097 Mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ3040 Mārketinga pētījumi Eksāmens 2
Ekon3083 Mārketings Internetā Eksāmens 4
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
VadZ4133 Patērētāju uzvedība Eksāmens 4
Ekon3508 Prognozēšanas metodes Eksāmens 4
Ekon3510 Sociālo procesu modelēšana Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4288 Starptautiskais banku bizness Eksāmens 2
VadZ2052 Starptautiskā reklāma Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ3119 Starptautiskā vadība Eksāmens 4
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
VadZ3099 Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā Eksāmens 2
VadZ3057 Uzņēmējdarbības konkurētspējas vērtēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Starptautiskais bizness   40
Obligātā daļa   34
VadZR000 Akadēmiskā prakse (Starptautiskais bizness) Prakse 4
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ3003 Kursa darbs starptautiskajā biznesā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4015 Starptautiskais mārketings Eksāmens 2
VadZ2052 Starptautiskā reklāma Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ3119 Starptautiskā vadība Eksāmens 4
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
VadZ3099 Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā Eksāmens 2
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   2
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
VadZ4288 Starptautiskais banku bizness Eksāmens 2
Izvēles daļa 2   4
VadZ3034 Biroja darbības automatizācija Eksāmens 2
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon2068 Cenas un cenu veidošana Eksāmens 2
Ekon3055 Dabas resursu ekonomika Eksāmens 4
VadZ3135 Darba tirgus vadīšana Eksāmens 4
VadZ3000 Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi Eksāmens 4
VadZ3188 Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 4
Ekon3108 Modelēšanas teorija Eksāmens 4
Ekon3097 Mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ3040 Mārketinga pētījumi Eksāmens 2
Ekon3083 Mārketings Internetā Eksāmens 4
VadZ4133 Patērētāju uzvedība Eksāmens 4
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Ekon3508 Prognozēšanas metodes Eksāmens 4
Ekon3236 Saimnieciskās darbības analīze Eksāmens 4
VadZ3112 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana Eksāmens 4
Ekon3510 Sociālo procesu modelēšana Eksāmens 4
JurZ3215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
VadZ3057 Uzņēmējdarbības konkurētspējas vērtēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Tūrisma un viesnīcu vadība   40
VadZR006 Akadēmiskā prakse (Tūrisma un viesnīcu vadība) Prakse 4
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ3344 Kursa darbs tūrisma un viesnīcu vadībā Kursa darbs/projekts 2
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Vides un uzņēmējdarbības vadība   40
Obligātā daļa   36
VadZR003 Akadēmiskā prakse (Vide un uzņēmējdarbības vadība) Prakse 4
Ekon3055 Dabas resursu ekonomika Eksāmens 4
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ3348 Kursa darbs vides un uzņēmējdarbības vadībā Kursa darbs/projekts 2
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
Ekon3108 Modelēšanas teorija Eksāmens 4
Ekon3508 Prognozēšanas metodes Eksāmens 4
VadZ4015 Starptautiskais mārketings Eksāmens 2
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
VadZ3057 Uzņēmējdarbības konkurētspējas vērtēšanas metodes Eksāmens 2
Izvēles daļa   4
VadZ3034 Biroja darbības automatizācija Eksāmens 2
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon2068 Cenas un cenu veidošana Eksāmens 2
VadZ3135 Darba tirgus vadīšana Eksāmens 4
VadZ3188 Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 4
Ekon3097 Mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ3040 Mārketinga pētījumi Eksāmens 2
Ekon3083 Mārketings Internetā Eksāmens 4
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
VadZ4133 Patērētāju uzvedība Eksāmens 4
Ekon3236 Saimnieciskās darbības analīze Eksāmens 4
VadZ3112 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4288 Starptautiskais banku bizness Eksāmens 2
VadZ2052 Starptautiskā reklāma Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ3119 Starptautiskā vadība Eksāmens 4
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
VadZ3099 Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā Eksāmens 2
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   4
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Vadības zinību maģistra programmā tika izmantotas dažādas pasniegšanas metodes:

 • lekciju lasīšanai izmantotas modernas datoru tehnoloģijas, e-kursu rīki, kodoskopi, videomateriāli, lekciju izdales materiāli, vieslekcijas. Lekcijas, semināri, praktiskās un laboratorijas nodarbības tiek īstenotas pēc vienota metodiska principa profesoru grupās, kas ļauj ne tikai pilnveidot un daudzveidot teorētisko studiju kursu apguvi, nodrošinot teorijas, prakses un pasniegšanas metodikas savstarpēju bet arī objektīvāk novērtēt studentu zināšanas pēc vienotas vērtēšanas sistēmas;
 • semināros un praktiskajās nodarbībās tika izmantotas aktīvas mācību formas: lietišķās spēles, lēmumu pieņemšana mazās un lielās komandās, lēmumu pieņemšana patstāvīgi, individuālie mājas darbi, problēmsituāciju risināšana un shematiska attēlošana, referāti, jauno grāmatu prezentācijas, diskusijas par uzņēmējdarbībā aktuālām problēmām, testi, īsas rakstiskas atbildes uz atsevišķiem jautājumiem, tikšanās, studentu konferences, debates. Semināros un praktiskajās nodarbībās ir iespēja izmantot datorus, projektorus un kodoskopus. Semināros un praktiskajās nodarbībās tiek praktizēta pasniedzēju rotācija, kas pozitīvi novērtēti studentu vidū;
 • atsevišķi pasniedzēji izmanto study case metodiku, organizējot seminārus LR lielākajos uzņēmumos un institūcijās;
 • laboratorijas darbi tiek organizēti mazās studentu grupās ar iespēju pasniedzējiem individuāli kontaktēties ar katru studentu;
 • studentu patstāvīgajam darbam tika piedāvāti e-kursi, internetā publicētie metodiskie materiāli un izdales materiāli. 

Studenti tiek iesaistīt dažādos sava pētnieciskā darba veikšanas virzienos:

 • piedalās starptautiskos zinātniskajos projektos, LZP grantos, līgumdarbos, ekspertu grupās utt., pēc pasniedzēju priekšlikuma;
 • veic patstāvīgu pētniecisko darbu noteiktajā virzienā pasniedzēja vadībā;
 • veic pētniecisko darbu maģistra darba ietvaros;
 • gatavo zinātniskos referātus LU akadēmiskajām konferencēm, kā arī sagatavo zinātniskās publikācijas;
 • pēta kādu aktuālo un prioritārāko problēmu pēc valsts institūciju, uzņēmumu un banku pasūtījumiem izsludināto konkursu ietvaros.
Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LU pieņemta 10 ballu sistēma. Atkarībā no studiju kursa īpašībām tika izmantotas dažādas studentu zināšanu novērtēšanas metodes:

 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmes par darbu semestrī, kā arī no atzīmēm par eksāmena testu un par eksāmena darbu, izmantojot koriģējošos koeficientus;
 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmēm par starppārbaudījuma testiem semestra laikā, atzīmēm par sagatavotajiem laboratorijas darbiem, atzīmes par eksāmena darbu, izmantojot koriģējošos koeficientus;
 • gala atzīme studiju kursā sastāv no atzīmēm par katru tematu vai daļu tajā, kā arī no eksāmena testa rezultātiem.

Zināšanu novērtēšana notiek nepārtraukti atbilstoši vērtēšanas sistēmai katrā studiju kursā. Visu studiju kursu apraksti ir pieejami studentiem LUISā un e-kursos. Zināšanu vērtēšanas kritēriji regulāri tiek analizēti profesoru grupās.

      Noslēgumu pārbaudījumu prasības un vērtēšanas kritēriji ir iekļauti metodiskajos norādījumos maģistra darba izstrādāšanai. Veiktie šo norādījumu papildinājumi un pilnveidojumi izcēla to, ka galīgais vērtējums ir atkarīgs ne tikai no bakalaura darba satura, bet to būtiski nosaka darba aizstāvēšanā parādītās teorētiskās zināšanas un prasme profesionāli prezentēt iegūtos rezultātus, kā arī atbildēt uz recenzenta un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.