Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45310
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Sandra Jēkabsone
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 15
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 30
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības notiek 2-3 dienas nedēļā: 1-2 darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Maģistra studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt augstāko izglītību ar ievirzi ekonomikā; apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi gan vietējo, gan ārvalstu vieslektoru vadībā; darboties grupās un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām ar nozares speciālistiem. Maģistra programmu veido teorētiskie studiju kursi dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u.c.) un maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

 

Doktorantūras skola:


Maģistrantūras studenti var iesaistīties doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” darbībā, kas ļauj veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem.


ERASMUS apmaiņas studijas:


Ekonomikas maģistra studiju programmas studenti var doties apmaiņas studijās uz vairāk kā 120 dažādām ārvalstu partneraugstskolām Eiropā, NVS valstīs, kā arī ASV, to vidū Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā, Turcijā  u.c. Tāpat studenti var piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros, forumos un vasaras skolās ārvalstīs.

Programmas mērķis un uzdevumi

Maģistra studiju programmas mērķisir bakalaura grādu ieguvušajiem dot iespējas padziļinātu zināšanu apguvei, ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai.

 

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir :

 • sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas plašā ekonomikas apakšnozaru un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu starpdisciplināru un kompleksu pieeju iegūto rezultātu interpretācijai un sekmējot ekonomikas filozofijas domāšanas veidošanos;
 • attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, nodrošinot iespējas piedalīties LZP un starptautiskos pētniecības projektos;
 • radīt priekšnoteikumus analītiskās domāšanas iemaņu pilnveidošanai, profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās;
 • sagatavot absolventus studijām doktorantūrā.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanu un izpratnes jomā akadēmiskā grāda ieguvējs spēj:

 • pilnveidot un attīstīt bakalaura studiju programmā iegūtās kompetences, tās pilnveidot, demonstrējot padziļinātas vai paplašinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas tautsaimniecības pētniecības kontekstā;
 • orientēties un pārzināt izvēlētā virziena aktuālu ekonomikas pētījumu problemātikas klāstu Latvijā un starptautiskajā pētniecības vidē;
 • demonstrēt padziļinātu izvēlētā ekonomikas pētījuma objekta satura izpratni, saskata diskutējamus jautājumus, novērtēt problēmas kopsakarības starpdisciplinārā skatījumā un demonstrē radošu pieeju lietišķu un teorētisku jautājumu risināšanā ;
 • pārzina jaunākās analītiskās pētniecības metodes.

Prasmēs un iemaņās absolvents:

 • spēj iekļauties Latvijas Zinātnes Padomes lietišķo vai fundamentālo pētījumu zinātniskās pētniecības vai starptautisko zinātnisko programmu darba grupās, veicot atsevišķu uzdevumu izpildi kopējā projekta mērķu sasniegšanai, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, ekonomikas apakšnozaru pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstīšanā;
 • spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un rast risinājumus mainīgās ekonomikas attīstības situācijās;
 • ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot profesionālu, akadēmisku, vai zinātniski pētniecisku darbu , studējot doktorantūrā;
 • uzrāda padziļinātas patstāvīga pētnieciskā un profesionālā darba risināšanas prasmes un attieksmes kādā no izvēlētajiem ekonomikas virzieniem – uzņēmējdarbībā, finansēs un grāmatvedībā, tautsaimniecības (makroekonomikas) analīzē un matemātiskajā ekonomikā ;
 • līdztekus klasiskajiem, lietpratīgi iekļauj pētniecības metožu klāstā nestandarta oriģinālus radošus risinājumus;
 • respektēt izvēlētās ekonomikas jomas zinātniskās un profesionālās darbības ētikas kodeksu, novērtējot iegūto rezultātu ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Darba iespējas

Ekonomikas maģistra studiju programma ļauj attīstīt uzņēmējspējas, lai dibinātu un vadītu savu uzņēmumu, kā arī darbotos dažādos amatos (analītiķi, vadošie speciālisti, konsultanti, pētnieki u.c.) privātos uzņēmumos, valsts kapitālsabiedrībās, pašvaldībās un citās sabiedriskā sektora institūcijās, Latvijas Bankā, komercbankās u.c. finanšu institūcijās, ministrijās un to pakļautības iestādēs, dažādās ES un Starptautiskās institūcijās.

 

Absolventi:

 

Igors Kasjanovs, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākais ekonomists. Lasīt rakstu

Imants Mantiņš, Uzņēmējdarbības vadības konsultants, LEAF biedrs

Uzņemšanas nosacījumi

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)


Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Rakstisks pārbaudījums par ekonomikas teorijas jautājumiem un aktuālām sociālekonomiskām problēmām, kā arī attīstības tendencēm Latvijas, citu ES dalībvalstu un pasaules ekonomikā.

Kontaktinformācija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5

Studiju programmas direktore asoc. prof. Sandra Jēkabsone, 330.telpa, e-pasts: sandra.jekabsone@lu.lv

Studiju metodiķe Zanda Nilendere, 312.telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Ekonomika   80
Obligātā daļa   36
Obligātā daļa   16
Demo5004 Iedzīvotāji un attīstība Eksāmens 2
Ekon5013 Lietišķā ekonometrija Eksāmens 2
Ekon5062 Makroekonomikas analīze Eksāmens 4
Ekon5018 Mikroekonomikas analīze Eksāmens 4
Ekon5858 Pasaules ekonomikas attīstība Eksāmens 2
Ekon5456 Statistiskā analīze Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Ekon6042 Maģistra darbs ekonomikā Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   44
Finanses un kredīts   44
Obligātā daļa   40
Ekon5915 Biznesa situāciju analīze Eksāmens 4
Ekon5788 Finanšu teorija un politika Eksāmens 4
Ekon5021 Investīciju politika Eksāmens 4
Ekon6038 Kapitālsabiedrību vērtēšana Eksāmens 2
Ekon6044 Komercbanku risku vadība Eksāmens 4
Ekon5011 Laika rindu ekonometrija Eksāmens 4
Ekon5065 Monetārā politika un ekonomika Eksāmens 2
Psih5057 Organizāciju psiholoģija** Eksāmens 2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Ekon5067 Sociālās nodrošināšanas finanses Eksāmens 2
Ekon5815 Starptautiskie finanšu tirgi Eksāmens 4
Ekon6852 Uzņēmējdarbības finanšu vadība Eksāmens 4
Ekon5064 Vērtspapīru ieguldījumu analīze un stratēģijas Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   4
Demo5444 Ekonomiskā demogrāfija Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
Matemātiskā ekonomika   44
Obligātā daļa   42
Ekon5015 Augsmes teorijas modeļi Eksāmens 4
Ekon5837 Daudzdimensiju analīze Eksāmens 4
Ekon5029 Ekonomikas politika Eksāmens 2
Ekon5840 Investīciju portfeļa projektēšana un vadība I Eksāmens 4
Ekon6841 Investīciju portfeļa projektēšana un vadība II Eksāmens 4
Ekon5011 Laika rindu ekonometrija Eksāmens 4
Ekon5010 Optimizācija ekonomikas teorijā Eksāmens 4
Ekon5538 Riska teorija Eksāmens 4
Ekon6845 Spēļu teorijas modeļi un metodes ekonomikas politikā Eksāmens 4
Ekon6041 Uzņēmējdarbības mārketinga analīze Eksāmens 2
Ekon5063 Uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā plānošana Eksāmens 4
Ekon5066 Valsts struktūrpolitika Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Ekon5012 Sabiedrisko finanšu modeļi Eksāmens 2
Saimnieciskās darbības uzskaite,kontrole un analīze   44
Obligātā daļa   42
Ekon5915 Biznesa situāciju analīze Eksāmens 4
Ekon5836 Finansu menedžments Eksāmens 4
Ekon5024 Iekšējais audits Eksāmens 2
Ekon5021 Investīciju politika Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
VadZ5567 Projektu vadīšana Eksāmens 4
Ekon5538 Riska teorija Eksāmens 4
Ekon5213 Starptautiskie grāmatvedības standarti Eksāmens 6
Ekon5028 Starptautiskie revīzijas standarti Eksāmens 4
Ekon5025 Vadības grāmatvedība Eksāmens 4
Ekon6295 Vērtspapīru tirgus Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Ekon5770 Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā Eksāmens 2
Tautsaimniecības analīze   44
Obligātā daļa   38
Ekon6033 Eiropas valstu reģionālā un sociālā politika Eksāmens 4
Ekon5788 Finanšu teorija un politika Eksāmens 4
Ekon5021 Investīciju politika Eksāmens 4
Ekon6044 Komercbanku risku vadība Eksāmens 4
VadZ5567 Projektu vadīšana Eksāmens 4
Ekon5538 Riska teorija Eksāmens 4
Ekon5020 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika un konkurētspējas analīze Eksāmens 4
Ekon5063 Uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā plānošana Eksāmens 4
Ekon5068 Vadības ekonomika un stratēģija Eksāmens 4
Ekon5064 Vērtspapīru ieguldījumu analīze un stratēģijas Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   4
Demo5444 Ekonomiskā demogrāfija Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
Izvēles daļa 2   2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Ekon5066 Valsts struktūrpolitika Eksāmens 2
Uzņēmējdarbības ekonomika   44
Obligātā daļa   40
Ekon6039 Darba tirgus politika Eksāmens 2
Ekon5837 Daudzdimensiju analīze Eksāmens 4
Ekon6033 Eiropas valstu reģionālā un sociālā politika Eksāmens 4
Ekon5788 Finanšu teorija un politika Eksāmens 4
Ekon5021 Investīciju politika Eksāmens 4
Ekon6102 Matemātiskās modelēšanas metodes ekonomikas pētījumos Eksāmens 4
Ekon5538 Riska teorija Eksāmens 4
Ekon5020 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika un konkurētspējas analīze Eksāmens 4
Ekon5063 Uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā plānošana Eksāmens 4
Ekon5068 Vadības ekonomika un stratēģija Eksāmens 4
Ekon5066 Valsts struktūrpolitika Eksāmens 2
Izvēles daļa 1   4
Demo5444 Ekonomiskā demogrāfija Eksāmens 4
VadZ5138 Līderība organizācijās Eksāmens 4
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmu praktiskā īstenošana virzīta uz ekonomikas speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām zināšanām ekonomikas teorijā, ekonomisko un sociālo situāciju analīzē un to attīstības modelēšanā un prognozēšanā, izvērtējot dažādus iespējamos tautsaimniecības attīstības scenārijus un riskus. Tā kā studijās liels akcents tiek likts uz radošas personības veidošanu ar plašu redzes loku un analītiskām spējām vispārināt notiekošos procesus ekonomikā un sabiedrībā, studiju kursos pietiekami plaši tiek apskatīti alternatīvi risinājumi un diskutējami jautājumi, dodot iespēju studējošajiem paust individuālu un grupu viedokli dažādu līmeņu aktualizētu situāciju vērtēšanai un to aprobācijai, iegūto rezultātu interpretācijai un ekonomiskās filozofijas veidošanai. 

Programma tiek īstenota latviešu valodā. Atsevišķi kursi tiek lasīti angļu valodā kopā ar ārvalstu studentiem. Studiju programmā tiek izmantotas gan klasiskās pasniegšanas metodes (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi), gan jaunākās tehnoloģijas. Studentiem tiek piedāvāts patstāvīgais darbs Moodle vidē: e-kursi, izdales materiāli, testi, pašpārbaudes jautājumi un citi pārbaudes darbi.

Bibliotēka piedāvā plašu klāstu e-mācību grāmatu un specializācijas žurnālu zinātnisko iemaņu pilnveidošanai.

Pēdējos gados vērojams izcilības īpatsvara pieaugums studentu darbos analītiskajos ekonomikas pētījumos.

 

Realizētie darba virzieni: 

 • studentu pētnieciskā darba teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošana, aktivizējot zinātnisko projektu, programmu un līgumdarbu izpildi un iesaistot šajā darbā studējošos;
 • referātu, eseju un citu radošu pētniecības formu kvalitātes paaugstināšana studijās - kā priekšnoteikums sekmīgai maģistra darba sagatavošanai;
 • aktuālas, oriģinālas tautsaimniecības attīstības problemātikas iekļaušana Noslēguma darbu tematikā; 
 • akadēmisko prasību par analītiskas statistikas un ekonomiski-matemātisku pētījuma metožu, kā arī plašu Latvijas un starptautisko datu bāzu izmantošanu konsekventa īstenošana studentu Studiju darbos; 
 • maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātu ikgadēja analīze metodiskos semināros un rezultātu novērtēšana Studiju programmu padomē un Akadēmiskās konferencēs.
Vērtēšanas sistēma

 

Studiju kursa prasību izpildi un apguves pakāpi raksturo novērtējums, kas ir studiju rezultātu sasniegšanas kvalitatīvs mērs. Gala pārbaudījuma - maģistra darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji pamatojas uz Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU, iekļaujot nozares specifiku un pieredzi gala pārbaudījumu norisē. Vērība tiek vērsta ne tikai uz maģistra darba saturu, vērtējumu nosaka arī aizstāvēšanā parādītās teorētiskās zināšanas un prasme profesionāli prezentēt iegūtos rezultātus, kā arī atbilžu uz recenzenta un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem kvalitāte. Vienlaikus ievērojot vispārējos noslēguma darbu noformēšanas un kvalitātes kritēriju obligātos nosacījumus, maģistra darba sagatavošanā katrai studiju apakšprogrammai izveidojušās zinātniski metodoloģiskas tradīcijas, atbilstoši specializācijai.

 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.