Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43813
Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds sporta zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ilvis Ābeļkalns
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 5
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija


Programma piedāvā starpdisciplināras sporta zinātnes studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki : (1) sporta jomas studiju kursi, kas sniedz pamata un specializētas zināšanas sporta nozarē; (2) tehnoloģiju studiju kursi un caurviju tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju izmantošanu sporta pētniecībā, sporta industrijā, ikdienas aktivitāšu un profesionālā sporta slodzes datu ieguvē un analīzē, un monitoringā; (3) sabiedrības veselības studiju kursi un caurviju tēmas, kas koncentrējas uz sociālekonomiskajiem aspektiem, ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, sportiskos sasniegumus un veselību plašākā kontekstā. Programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, kas tiks iesaistīti arī programmas īstenošanā.

Programmas mērķis un uzdevumi

 Studiju programmas ”Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguves iespēju sporta zinātnē un ar to saistītajās zinātņu nozarēs, sekmējot studentu zināšanu un prasmju apguvi, lai veicinātu studentu kompetences attīstību darbībai sporta un ar to saistīto zinātņu nozaru pētniecībā un profesionālajā darbībā saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu.

 

Studiju programmas uzdevumi ir:

 • nodrošināt iespējas apgūt sporta zinātnes speciālistiem nepieciešamās pamata un specializētās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, fizisko sagatavotību, kustību analīzi un organisma pielāgošanos fiziskajām slodzēm;
 • veicināt izpratni par sportu kā sabiedrības kultūrvēstures un dzīves kvalitātes daļu;
 • piedāvāt studējošiem apgūt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas sporta jomā, saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu, kā arī sagatavot studējošos zinātniskās pētniecības studijām;
 • pielietot iegūtās sporta tehnoloģiju zināšanas un prasmes, veicot profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību sporta zinātne un ar to saistītās nozarēs;
 •  lietot zinātniskās datubāzes, apkopot un analizēt informāciju sporta zinātnē un tās saskares disciplīnās;
 • veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, pieņemt lēmumus un risināt problēmas saistībā ar sporta speciālistu lomu sabiedrībā;
 • iesaistīt studentus atbildīgā pētniecībā sporta un ar to saistītās zinātnēs, veicinot prasmes un izpratni par sporta un sabiedrības veselības pētniecībā pielietojamām tehnoloģijām;
 • veicināt izpratnes par savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un politikas veidošanu;
 • attīstīt prasmi formulēt un analizēt problēmas un risinājumus sporta zinātnē, tos izskaidrot, argumentēt, diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan plašāku sabiedrību;
 • veicināt studējošo vispusīgu un vienlaikus kritisku skatījumu uz sporta zinātnes jautājumiem plašākā kontekstā, patstāvīgu mācīšanos un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību. 
Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas sporta zinātnei atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas zināšanas:      

 •  izprot sporta zinātnes nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
 • izprot sportisko aktivitāšu nozīmi mūsdienās dažādās sabiedrības vecuma un spēju grupās un vēsturiskā perspektīvā;
 • izskaidro sporta nozari ietekmējošus sociālekonomiskos aspektus un sporta politiku veidojošos faktorus;
 • parāda izpratni par zinātniskajām kategorijām, teorijām, identificē pētniecības virzienus;
 • analizē dažādu zinātnes nozaru mijsakarības un to saistību ar sporta zinātni;
 • izskaidro un kritiski analizē sporta darba organizāciju un struktūru;
 • raksturo fiziskās sagatavotības novērtēšanas metodes, testu veidus, izprot IKT piemērošanas iespējas fiziskās sagatavotības novērtēšanā;
 •  identificē sporta traumu cēloņus un nosaka profilakses pasākumus. 

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas prasmes:     

 • izvērtē cilvēka fizisko attīstību, organisma funkcionālās spējas, darbaspējas un fiziskās sagatavotības līmeni, pielieto sporta rīkus un tehnoloģijas;
 • iegūst un analizē daudzveidīgus datus, izmantojot IKT risinājumus, izdara datos pamatotus secinājums un organizē savu darbību atbilstoši zinātniskiem pierādījumiem;
 • plāno un īsteno sporta darbu dažādos līmeņos, ievērojot normatīvo aktu prasības;
 • dozē fizisko slodzi atbilstoši organisma spējām un veselības stāvoklim, izmantojot sporta tehnoloģijas;
 •  pielieto dažādu veidu vingrinājumus, to izvēli pamatojot sporta zinātnes teorijā un praksē;           
 • meklē zinātnisko literatūru datubāzēs un analizē informāciju, veic zinātniskos pētījumus sporta zinātnē, sadarbojas ar sporta nozares praktiķiem un pētniekiem, risinot nozarē aktuālas problēmas;
 • informē sabiedrību par sporta zinātnes aktualitātēm, sekmējot sabiedrības veselību, veic izglītojošo darbu dažādām mērķgrupām par veselīgu dzīvesveidu;
 • komunicē darbā ar klientiem, izprot klienta intereses;
 • uzstājas auditorijas priekšā, argumentēti izsaka viedokli, sagatavo un prezentē informāciju par sporta zinātnē un praksē aktuāliem jautājumiem. 

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas kompetences:          

 • patstāvīgi strukturē savu mācīšanos, virza savu un padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi;
 • patstāvīgi iegūst, atlasa, analizē informāciju sporta zinātnē un praksē, izvēloties atbilstīgus tehnoloģiju risinājumus, mērķtiecīgi izmanto iegūtos datus, lai pamatotu lēmumus un risinātu problēmas sporta zinātnes nozarē, ievērojot profesionālās ētikas prasībās;
 • izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību, sabiedrības veselību un veicina un popularizē sporta attīstību;
 • analizē informāciju mijsakarībā ar citām zinātnes nozarēm un izstrādā inovatīvus un datos pamatotus risinājumus sporta zinātnes un profesionālās jomas attīstībai. 
Darba iespējas

 Programmas beidzēji var strādāt kā darbinieki  sporta izglītības iestādēs un organizācijās gan starptautiskā, gan valsts un pašvaldību līmenī; kā datu analītiķi sporta un fizisko darbaspēju noteikšanas laboratorijās, veselības centros, kas veic slodžu testus un ar to saistītus mērījumus; sabiedrības veselības, sporta administrācijas un politikas jomā kā sporta metodiķi, plānotāji, vadošie darbinieki; profilakses centros, gerontoloģijas centros, pašvaldību un valsts sporta pārvaldēs kā konsultanti; kā arī individuālo un komandas treniņu programmu konsultēšanā, izstrādē un plānošanā kā tehniskie analītiķi (video skautinga tehnoloģijas, digitālā video rediģēšana, dažādas tehnoloģijas mērījumu veikšanai uc.).

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā

gada atzīme sportā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada atzīme sportā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2 x 100 = 200)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2 x 100 = 200)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme sportā (50 x 10 = 500)


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme sportā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Imantas 7. līnija 1

Studiju programmas direktors, doc. Ilvis Ābeļkalns, 313. telpa, tālr.: 29263168, e-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv

Studiju programmas metodiķe Inese Ranka, 306. telpa, e-pasts: inese.ranka@lu.lv, tālr.:67034818

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība   120
Obligātā daļa   86
Obligātā daļa   66
Psih2323 Attīstības psiholoģija Eksāmens 2
Medi2117 Bioķīmijas pamati Eksāmens 2
Biol1092 Cilvēka fizioloģija Eksāmens 4
Biol1091 Cilvēka funkcionālā anatomija Eksāmens 2
SDSK2032 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Medi5206 Epidemioloģija I Eksāmens 2
SpoZ1091 Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati Eksāmens 2
JurZ1157 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
DatZ1202 Informācijas vadības sistēmas Eksāmens 4
KomZ3120 Komunikācija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
SpoZK000 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
Medi1199 Kustību biomehānika Eksāmens 2
SDSK1152 Lietišķās tehnoloģijas sportā Eksāmens 4
PedaP636 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā Eksāmens 2
Medi1202 Mūsdienu sabiedrības veselība Eksāmens 2
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
Medi1192 Sporta higiēna un rehabilitācija Eksāmens 4
SpoZ2045 Sporta pedagoģija Eksāmens 2
SpoZ1088 Sporta politika Eksāmens 4
Psih1075 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
SpoZ1106 Sporta treniņu metodika un modelēšana Eksāmens 4
Filz2049 Sporta ētika Eksāmens 2
Psih1057 Stresa vadīšana Eksāmens 2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
SpoZ1099 Vispārējā fiziskā sagatavotība Eksāmens 2
Svešvaloda   4
Valo2671 Svešvaloda (angļu) II Eksāmens 2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
Prakse   6
SpoZ1089 Prakse Prakse 6
Gala pārbaudījums   10
SpoZN001 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   26
SpoZ1107 Cilvēka faktors un jaunās tehnoloģijas Eksāmens 2
Medi2145 Ievads fizioterapijas un manuālās izmeklēšanas pamatos Eksāmens 2
SpoZ2042 Kustību, somatiskā un funkcionalā novērtēšana Eksāmens 2
SpoZ1092 Pielāgotās fiziskās aktivitātes Eksāmens 2
SpoZ2041 Rekreācija un apvidus sporta veidi Eksāmens 4
VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana Eksāmens 4
SDSK1082 Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija Eksāmens 2
SpoZ1105 Sporta spēles Eksāmens 6
Medi1195 Sports un uzturs Eksāmens 2
Medi4154 Veselības veicināšana un gerontoloģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   8
Zinātnes nozare Sporta zinātne
EKI līmenis 6