Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 41813
Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Programmas direktors Ilvis Ābeļkalns
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1200 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

 Programmas mērķis ir  nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām. Pēc programmas beigšanas studenti spēs formulēt un analizēt praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūt nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā, kā arī spēs plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt treniņu procesu noteiktā sporta veidā (basketbolā un futbolā), pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā. 

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

 

Uzdevumi

 • veicināt vispusīgu un specializētu faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanu un izpratnes apguvi sportā.
 • veicināt starpdisciplināru izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā, fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē un cilvē-ka dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
 • veicināt izpratni par sporta trenera profesionālās darbības būtību sporta praksē un sporta nozares attīstībā.
 • sekmēt sporta treniņu organizācijas formu, metožu un tehnoloģiju apguvi, dodot iespējas to praktiskam pielietojumam studiju procesā un praksē. 
 • sekmēt prasmi izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo darbību, sadarbojoties ar citiem, plānot, organizēt darbu, lai veiktu konkrētus sporta trenera darba uzdevumus. 
 • sekmēt kritiskās domāšanas un pamatotu lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību sporta trenera darbā dažādu problēmsituāciju un uzdevumu izpildē.
 • sekmēt savas patstāvīgas mācīšanās un pašizglītības prasmju pilnveidi, rosināt motivāciju tālākizglītībai visa mūža garumā, sekmējot jauno sporta nozares speciālistu konkurētspēju esošajos mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.

 

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • Izprot sporta nozares terminoloģiju, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas un saskata to pielietošanas iespējas profesionālajā darbībā;
 • Raksturo sporta treniņu metodes un tehnoloģijas, pamato to izvēli un pielietojumu praksē.
 • Izprot tiesiskos un sporta nozares konceptuālos principus sporta trenera profesionālās darbības jomā.
 • Raksturo sporta trenera darba pienākumus un tiesības.
 • Analizē dažādu nozaru atziņu pielietojumu sporta trenera darbībā.

Prasmes:

 • Pamato un izvēlas sporta trenera praksē piemērotākās tehnoloģijas, metodes un paņēmienus sporta treniņu programmu un plānu izstrādē un novērtēšanā.
 • Pamatoti izvēlas un pielieto praksē organizācijas formas, metodes, paņēmienus un tehnoloģijas sporta treniņu pasākumu, sacensību plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā.  
 • Analizē un novērtē mērķgrupas individuālās īpatnības un spējas, atbilstīgi novērtējumam plāno un organizē sporta treniņu procesu.
 • Izstrādā, noformē un atbilstīgi pielieto sporta trenera darbā nepieciešamo dokumentāciju.
 • Komunicē par savu profesionālo darbību ar klientiem, kolēģiem, nozares profesionāļiem un plašāku sabiedrību.

Kompetence:

 • Formulē un analizē praktiskās problēmas sporta trenera darbā, atlasa nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmanto to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā.
 • Plāno, organizē, vada un izvērtē treniņu procesu noteiktā sporta veidā, pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā.
 • Veic konsultatīvo un izglītojošo darbu sporta treniņa procesā, apliecinot un veicinot pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sportu un fiziskajām aktivitātēm.
 • Izvirza pamatotus priekšlikumus savai profesionālajai pilnveidei un sporta treneru profesionālās darbības jomas attīstības sekmēšanai, apzinoties savas profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā. 

 

Darba iespējas

 Studiju programmas “Sporta treneris” absolventi var turpināt studijas profesionālajās bakalaura sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.  

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, vai krievu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, vai krievu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums, tālr.: 63126807, 26437342, e-pasts: tukums@lu.lv

Studiju programmas direktors, doc. Ilvis Ābeļkalns, tālr.: 29263168, e-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv

 

Sporta treneris (Tukuma filiāle)   80
Obligātā daļa   42
Vispārizglītojošie kursi   12
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1025 Filozofijas pamati I Eksāmens 2
SpoZP119 Fiziskās audzināšanas, sporta un olimpiskās kustības vēsture Eksāmens 2
SpoZ2045 Sporta pedagoģija Eksāmens 2
Psih1075 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanās studiju kursi   6
JurZ1164 Ievads Sporta tiesībās Eksāmens 2
VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana Eksāmens 4
Prakses   16
SpoZR002 Ievadprakse Prakse 2
SpoZR000 Prakse I Prakse 6
SpoZR001 Prakse II Prakse 8
Valsts pārbaudījums   8
SpoZN000 Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Ierobežotās izvēles kursi   38
Nozares teorētiskie pamatkursi   10
Medi2117 Bioķīmijas pamati Eksāmens 2
Biol1092 Cilvēka fizioloģija Eksāmens 4
Biol1091 Cilvēka funkcionālā anatomija Eksāmens 2
SpoZ1091 Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   28
Medi1199 Kustību biomehānika Eksāmens 2
SDSK1148 Lietišķās tehnoloģijas sporta treneriem Eksāmens 2
SpoZ2044 Nodarbību modelēšana un vadīšana specializācijas sporta veidā (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ2043 Nodarbību modelēšana un vadīšana specializācijas sporta veidā (futbols) Eksāmens 2
SpoZ1092 Pielāgotās fiziskās aktivitātes Eksāmens 2
Medi1192 Sporta higiēna un rehabilitācija Eksāmens 4
SDSK1082 Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija Eksāmens 2
SpoZ1104 Sporta veida fitness (Futbols) Eksāmens 2
SpoZ1098 Sporta veida fitness (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ1102 Sporta veida tiesneši un to darbība (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ1101 Sporta veida tiesneši un to darbība (futbols) Eksāmens 2
SpoZ1094 Sporta veida treniņu metodika (basketbols) Eksāmens 4
SpoZ1093 Sporta veida treniņu metodika (futbols ) Eksāmens 4
Medi1195 Sports un uzturs Eksāmens 2
SpoZ1090 Vieglatlētika un sporta spēles Eksāmens 2
SpoZ1099 Vispārējā fiziskā sagatavotība Eksāmens 2
Zinātnes nozare Sporta zinātne
EKI līmenis 5